Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

С ъ о б щ е н и е

На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на постоянните комисии както следва:

1.Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет 06.02.2014г. от 11.00ч.

2.Комисия по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми – 06.02.2014г. от 14.30ч.

3.Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 06.02.2014г. от 13.00ч.

4.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия – 06.02.2014г. от 14.00ч. 

Материалите за заседанията се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 04.02.2014 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Комисиите на Общински съвет – Несебър.

Моля, вносителите на докладни записки да бъдат на разположение на комисиите в посочения ден и час.

Председател на Общински съвет – Несебър

/Б.Филипов/