Решения от Протокол № 22/24.03.2014г.

Print pagePDF pageEmail page

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

 

РЕШИНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 22/24.03.2014 г.

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 110/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на2013 г

2. Докладна записка вх.№ 107/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда за2013 г.

3. Докладна записка вх.№ 089/26.02.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

4. Докладна записка вх.№ 125/11.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за2013 г.

5. Докладна записка вх.№ 092/27.02.2014 г. от Славчо Станелов – общински съветник, относно изпълнение на решение № 843 от Протокол № 24/26.01.2007 г. на Общински съвет – Несебър.

6. Докладна записка вх.№ 111/10.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно изплащане на транспортни разходи на Красимира Манолова Мутафова – ръководител на ПСОВ – Равда.

7. Докладна записка вх.№ 124/10.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно намаляне числеността на персонала на Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Ст. Пафлагонийски” – с. Кошарица.

8. Докладна записка вх.№ 081/25.02.2014 г. от Чубрина Стефанова – директор на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Свети Влас, относно определяне на ред и условия за почасово ползване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас и реализиране на собствени приходи за нуждите на училището.

9. Докладна записка вх.№ 090/27.02.2014 г. от инж. Славчо Станелов – директор на ПГТ „Иван Вазов”, Несебър-Слънчев бряг, относно определяне на ред и условия за ползване на материалната база на ПГТ „Иван Вазов”, Несебър-Слънчев бряг и реализиране на собствени приходи за нуждите на гимназията.

10. Докладна записка вх. № 085/26.02.2014 г. от Албена Желязкова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

11. Докладна записка № 147/14.03.2014 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно завишаване броя на таксиметровите автомобили за2014 г.

12. Предложение вх.№ 143/13.03.2014 г.от Комисията по чл.15 ал.1 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

13. Предложение вх.№ 139/12.03.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

14. Докладна записка вх.№ 123/10.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет – Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

15. Предложение вх.№ 144/13.03.2014 г. от Станислав Цанев – общински съветник, относно изграждане на велоалея „Тънково – Слънчев бряг”.

16. Докладна записка вх.№ 145/13.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно определяне размера на работните заплати на кмета на общината и  кметовете на кметства в община Несебър.

17. Докладна записка № 112/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2015-2017 г.

18. Докладна записка вх.№ 132/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦ „Сдружение „Вардарско слънце”.

19. Докладна записка вх.№ 131/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот за разполагане на постоянен пчелин.

20. Докладна записка вх.№ 130/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот за земеделски нужди.

21. Докладна записка вх.№ 128/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерски клубове в община Несебър.

22.  Докладна записка вх.№ 127/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.1 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ V, кв.1 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

23.  Докладна записка вх.№ 129/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.23 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ Х, кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

24. Докладна записка вх.№ 126/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

25. Докладна записка вх.№ 113/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кад.№ 53045.186.15 по КК на гр. Обзор.

26. Докладна записка вх.№ 114/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Офис, находящ се в сграда с идентификатор 51500.501.295 по КК на гр. Несебър, за „Детска педагогическа стая” в община Несебър.

27. Докладна записка вх.№ 115/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда – градска поликлиника – гр. Обзор.                                              28. Докладна записка вх.№ 116/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот за отглеждане на животни.                                                                        29. Докладна записка вх.№ 117/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот за отглеждане на животни.                                                                       30. Докладна записка вх.№ 119/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на кабинет № 11 в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър.

31. Докладна записка вх.№ 118/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от търговски център „Сочи” – гр. Несебър-стара част.

32. Докладна записка вх.№ 120/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху имот с кадастрален идентификатор 11538.502.300 по КК на гр. Свети Влас.

33. Докладна записка вх.№ 121/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.66.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І, кв.8 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

34. Докладна записка вх.№ 122/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.230 по КК  на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV, кв.23 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

35. Докладна записка вх.№ 133/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в съсобствен  УПИ ІV, кв.16 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, по реда на чл.183, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

36. Докладна записка вх.№ 150/17.03.2014 г. от Николай Димитров  –  кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху имот с кадастрален идентификатор 51500.502.859 по к.к на гр. Несебър.

37. Доклад вх.№ 096/06.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение ПУП за УПИ ІІ, кв.29 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.134 по КК на гр. Несебър.

38. Предложение вх.№ 106/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външен водопровод и канализация” ПИ с идентификатор № 51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

39. Предложение вх.№ 105/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.85.4 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.                                    40. Предложение вх.№ 108/10.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 51500.506.420 в кв.5002 по плана на КК „Сл. бряг-запад”.

41. Предложение вх.№ 134/12.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 51500.502.806 и ПУП-ИПР за ПИ № 51500.502.537 в кв.55 по плана на гр. Несебър.

42. Предложение вх.№ 109/10.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 51500.506.597 и ИПР за ПИ № 51500.506.485 в кв.5201 по плана на КК „Слънчев бряг-запад”.

43. Предложение вх.№ 083/26.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно водоснабдяване” за имот с идентификатор № 39164.26.136 по КК на с. Кошарица, м. „Сокбунар”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

44. Предложение вх.№ 070/13.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел.захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737 в кв.55 по плана на С.О. „Инцараки”, землище на гр. Св. Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838, през ПИ 11538.1.96 и 11538.1.98 по кадастралната карта на м-т „Юрта, землището на гр. Св. Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

45. Предложение вх.№ 104/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ с идентификатор № 51500.84.27 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

46. Предложение вх.№ 103/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда „Аполон-Несебър” в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.53 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

47. Предложение вх.№ 102/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора”” в поземлен имот с идентификатор № 51500.86.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

48. Предложение вх.№ 101/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда ” в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.26 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

49. Предложение вх.№ 100/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда №1”в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

50. Предложение вх.№ 099/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище” в поземлен имот с идентификатор № 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

51. Предложение вх.№ 098/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1 и №2”в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

52. Предложение вх.№ 137/12.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от същ. ШСК DN 500, по реда на чл.124а от ЗУТ.

53. Докладна записка вх.№ 135/12.03.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад”, пътят между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда.

54. Докладна записка вх.№ 136/12.03.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схеми за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър, за територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад”.

55. Докладна записка вх.№ 142/13.03.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схеми за поставяне на преместваеми обекти и открити търговски площи в терени общинска собственост на територията на община Несебър, по реда на Наредба № 10 и Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ за сезон 2014 година.

56. Докладна записка вх.№ 149/17.03.2014 г. от Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП ПУР и оформяне на кръгово кръстовище за кв. 78б по плана на гр. Несебър.

57. Предложение вх.№ 152/19.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра” – ІІ-ри етап.

58. Докладна записка вх.№ 161/21.03.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински имот – сграден фонд-поликлиника-Слънчев бряг, парно към поликлиниката и гаражни клетки.

59. Докладна записка вх.№ 162/21.03.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред Министерство на инвестиционното проектиране.

60. Докладна записка вх.№ 163/21.03.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред Министерство на инвестиционното проектиране.

61. Докладна записка вх.№ 164/21.03.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред Министерство на инвестиционното проектиране.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 110/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на2013 г.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 2 гл.” въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 712

На основание чл.22 от ЗМСМА приема направения по реда на чл.4, ал.1 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на2013 г.

Изисква от общинската администрация при представяне на отчета, да посочва причините, поради които взетите решения не са изпълнени.

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 107/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда за2013 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 713

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема годишен отчет за изпълнение на общинска програма за опазване на околната среда и годишен отчет за изпълнението на мерките заложени в комплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за2013 г., неразделна част от настоящото решение.

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 089/26.02.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 714

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, приема на първо четене Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър съгласно представения проект, неразделна част от настоящото решение.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 125/11.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за2013 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 715

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, приема отчета за дейността на МКБППМН в Община Несебър за2013 г., неразделна част от настоящото решение.

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 092/27.02.2014 г. от Славчо Станелов – общински съветник, относно изпълнение на решение № 843 от Протокол № 24/26.01.2007 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за”, 1 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 716

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА и като взе предвид, че е налице дадено съгласие за започване процедура за промяна на ПУП-ПР, обективирано в предходно решение № 843/24.01.2007 г., Общински съвет – Несебър възлага на кмета на Община Несебър да предприеме всички необходими действия по ЗУТ и издаде разрешение за изменение на ПУП-на ПР за разширение на улично платно на ул. „Л.юбен Каравелов“, гр. Несебър и възложи изработването му.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 111/10.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно изплащане на транспортни разходи на Красимира Манолова Мутафова – ръководител на ПСОВ – Равда.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 717

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50 ал.1 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за2014 г., считано от 01.04.2014 г. да се изплащат транспортните разходи на Красимира Манолова Мутафова – от гр.Обзор до. с.Равда в размер на 60% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 124/10.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно намаляне числеността на персонала на Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Стилян Пафлагонийски” – с. Кошарица.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 718

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА считано от 01.05.2014 г. намаля числеността на персонала в ДДУИ „Свети Стилян Пафлагонийски” – с. Кошарица с 16 щатни бройки – в дофинансиране.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 081/25.02.2014 г. от Чубрина Стефанова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Свети Влас, относно определяне на ред и условия за почасово ползване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас и реализиране на собствени приходи за нуждите на училището.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 719

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.41б ал.2 от Закона за народната просвета Общинският съвет делегира право на директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” -гр. Свети Влас да реализира собствени приходи чрез предоставяне правото на почасово ползване по реда и условията на чл.150 ал.2 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, на част от базата на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” и преотстъпва пълният им размер, както следва:

Учебен кабинет – за провеждане на обучения извън учебно време по предварително утвърден график

физкултурен салон за тренировки и репетиции извън учебно време по предварително утвърден график

спортна площадка за тренировки и спортни игри извън учебно време по предварително утвърден график.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 090/27.02.2014 г. от инж. Славчо Станелов – директор на ПГТ „Иван Вазов”, Несебър-Слънчев бряг, относно определяне на ред и условия за ползване на материалната база на ПГТ „Иван Вазов”, Несебър-Слънчев бряг и реализиране на собствени приходи за нуждите на гимназията.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 720

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър предоставя за управление на директора на ПГТ „ Иван Вазов“ – гр. Несебър, Сл. Бряг сградния училищен фонд, актуван с акт за Общинска собственост № 1867/30.01.2004 г.

На основание чл.41б, ал.2 от Закона за народната просвета, дава съгласие директорът на ПГТ „Иван Вазов“, гр. Несебър – Слънчев бряг да реализира собствени приходи чрез отдаване под наем по реда на Наредба № 5 за реда и начина за управление на общинско имущество и/ или чрез предоставяне на почасово ползване по реда на чл.150, т.2 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър на следните части от предоставения за управление сграден фонд:

1. Физкултурен салон и фитнес зала за тренировки и репетиции по предварително утвърден график след учебно време;

2. Спортна площадка за тренировки и спортни занимания по предварително утвърден график след учебно време;

3. Учебни стаи за обучения и репетиции по предварително утвърден график след учебно време.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 085/26.02.2014 г. от Албена Желязкова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №721

I.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, от ЗУТ Общински съвет-Несебър утвърждава приложената скица-предложение за поставяне на атракционни съоръжения в имот, общинска собственост, част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Обзор на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв.м., находящ се в УПИ I – общ. кв.27 по плана на гр. Обзор, поземлен имот с идентификатор 53045.502.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006 г. на изпълнителния директор на АК.

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.67, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 и чл.15а, ал.З от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв.м. за атракционна дейност – детски комплекс – „лунапарк“ в УПИ I – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор при граници съгласно приложената скица-предложение, със собствени на наемателя атракционни съоръжения при следните условия:

  • Срок на договора – до 3 месеца за периода от 15.06.2014 г. до 14.09.2014 г.
    • Начална конкурсна наемна цена за целия период 5000 /пет хиляди/ лева, платима еднократно при сключване на договора за наем.
  • Специфични изисквания:

 

1. Горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни съоръжения;

2. Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.

3. Спечелилият конкурса е задължен, съгласно приложен договор да извършва ежедневен технически преглед от механик на съоръженията, с оглед безопасността на ползващите атракцията.

4. Участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват. Критериите за оценяване са:

  • Предложената оферта за развитие на обекта
  • Конкурсната цена

ІІІ. Възлага на Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор провеждането на конкурса и слючването на договора със спечелилия кандидат.

ІV. Преотстъпва пълния размер на приходите от наема по делегирания бюджет на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 147/14.03.2014 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно завишаване броя на таксиметровите автомобили за2014 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 722

На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл.24, ал.4 от Наредба № 34/06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната2014 г. да бъде завишен с 13 /тринадесет / броя.

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 143/13.03.2014 г.от Комисията по чл.15 ал.1 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

Въз основа на проведените две гласувания, бе прието следното решение:

 

РЕШЕНИЕ № 723

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15 ал.5 от Наредба № 20 на Общинския съвет, Общински съвет – Несебър одобрява списък на спортни клубове и размера на средствата за финансовото им стимулиране за2014 г. както следва:

1.Ф.К „ Устрем” с. Тънково – 10 точки / чл.15, т.2-10т. /-5000лв.

2.Ф.К „ Футболен клуб Оризаре” – 12 точки / чл.15, т.2 -10т. и т.4-2т. /- 6000лв.

3.Ф.К „ Кошарица „ – 14 точки / чл.15, т.2-10т. и т.4 – 4т. /-7000лв.

4.Ф.К „ Свети Влас” – 10 точки / чл.15, т.2 -10т. /5000лв.

5.Ф.К „ Черноморски спортист” гр. Обзор – 24 точки / чл.15, т.2-10т., т.3-10т. и т.4-4т. /-12000лв.

6.Ф.К „ Черномерец” – 10 точки / чл.15, т.2-10т./-5000лв.

7.Ф.К „ Несебър” – 10 точки / чл.15, т.2-10т. /5000лв.

8.Ф.К „ Обзор” – 10 точки / чл.15, т.2-10т. /5000лв.

9.Ф.К „ Равда” – 10 точки / чл.15, т.2-10т. /5000лв.

10.Спортен Клуб „ Бушидо” – 90 точки / чл.15,т.1- 10,т.2- 10,т.3-40 и т.4- 30 /45000лв.

11.„ Уиндсърф клуб Обзор” – 10 точки / чл.15, т.2 -10т. /5000лв.

12.С.К по водни спортове „ Медсембрия” – 20 точки / чл.15т.2- 10, т.3 – 10т. /10000лв.

13.ОМК „ Несебър2000”– 100 точки / чл.15, т.1-10,т.2- 10,т.3- 40,и т.4- 40 /50000лв.

14.Фехтовален клуб Несебър – 20 точки / чл.15, т.2-10т. и т.3- 10 /10000лв.

15.„ Несебър Мото” – 10 точки / чл.15, т.2- 10 /5000лв.

16.Колоездачен клуб Несебър – 100 точки / чл.15, т.1- 10,т.2- 10,т.3-40 и т. 4- 40 /50000лв.

17.„ Яхт и сърф клуб Несебър2009”– 30 точки / чл.15, т.1- 5,т.2- 10,т.3-10 и т. 4- 5 /15000лв.

18.Клуб по спортни танци „ Несебър”– 60 точки / чл.15,т.1-10, т 2- 10,т.3-20 и т.4-20 /30000лв.

19.Клуб по тенис на маса „ Златен дракон” – 10 точки / чл.15, т.2-5т. и т.3 – 5т. /5000лв.

20.Мото клуб „Обзор” – 10т. – /чл.15,т.2 -10/ 5000лв.

21.Клуб по подводен риболов – 20т. – /чл.15, т.2 -10 и т.4 -10/10000лв.

22. „ Несебър Яхт Клуб” – 10 точки / чл.15, т.1 – 10т./ 5000лв.

На основание чл.14 от Наредбата, Общинският съвет утвърждава субсидия за ОФК „Несебър„ в общ размер на 300 000 лв.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 139/12.03.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 724

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска средства за нуждите на Сдруженията с нестопанска цел, развиващи дейноста си на територията на община Несебър, както следва:

1. „Дружество на инвалидите” – гр.Обзор – 3 000 лв.

2. „ТСО на Съюз на слепите” – гр.Несебър – 3 000 лв.

3. БЧК – гр.Несебър – 5 000 лв.

4. Клуб „Тракия” – гр.Несебър – 2 000 лв.

5. МКББ „Тодор Александров” – гр.Несебър – 2 000лв.

6. Сдружение ”Вардарско слънце” – гр.Несебър – 1 500лв.

7. Клуб по художествена гимнастика „Черноморец” – гр.Бургас, за провеждане на републикански турнир за приз „Жулиета Шишманова” – 3 000лв.

8. „Общинска организация на съюза на инвалидите” – 7 000 лв.

9. Българо – гръцкото дружество „Месамбрия” – 2 000 лв.

10. Демократичен съюз на жените – Несебър – 1 500 лв.

11. Гражданско сдружение на жените – Несебър – 1 500 лв.

12. Общински театър Несебър – 5 500 лв.

13. Дружество на несебърските художници – 7600лв.

14. Ловно-рибарско дружество „Несебър” – 7500лв.

15.Ловно-рибарско дружество „Балкан2012”– 3000лв.

16. Дружество „Военноинвалид” Поморие – 1000лв.

17. Сдружение „Айкидо Айкидо Несебър” – 1500лв.

18. За църковните настоятелства на храмовете на териториите на община Несебър – 80 000лв., които да бъдат отпускани с решение на общински съвет.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 123/10.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет – Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 725

 

На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет- Несебър отпуска финансова помощ на:

ЕГН

Имена

Нас. място

сума в размер на

За какво се отпуска

в лева :

помоща :
Анка Томова Ханджиева

Гюльовца

150

ИБС.поставени байпаси
Атанас Димитров Анестиев

Оризаре

150

захарен диабет артериална хипертония
Анна Радева Михалева

Оризаре

400

цитостома,остра бъбречна недостатъчност
Ана Антонова Христова

Несебър

500

усложнение след киста на яйчник
Антони Кръстев Иванов

Несебър

1500

операция за смяна на тазобедрена става
Ана Светлинова Ангелова

Кошарица

200

лечение/счупен таз
Асен Иванов Гюдженов

Гюльовца

200

емболия,тромбоза на долни крайници
Албена Ангелова Чернева

Оризаре

400

лечение и лекарства
Ангел Марчев Узунов

Гюльовца

150

лечение/операция от дискова херния
Атанас Вангелов Стойков

Несебър

500

Са епифарингис,терапия,лечение
Александрина Кирилова Иванова

Гюльовца

400

лечение на дете на 4г – епилепсия
Бахтияр Шукри Касперолу

Обзор

500

ампут. десен крак.туберкулоза бял дроб
Бойка Василева Боева

Оризаре

300

лечение дете-възпаление на бъбреци
Веско Атанасов Митев

Оризаре

400

лечение на очи
Валентина Илиева Ибришимова

Оризаре

400

лечение/дискова херния
Велика Савова Олчева

Равда

200

остеопороза, мозъчно-съдова болест
Вера Иванова Шимова

Несебър

200

хронична исхемична болест на сърце
Велика Христова Никитова

Оризаре

200

остър панкреатит/ хипертония
Веселин Илков Василев

Несебър

1000

интрацеребрален хематом
Василка Нейкова Русева

Несебър

500

операция на колянна става
Виолетка Великова Попова

Несебър

100

лекарства/параноидна шизофрения
Владо Иванов Григоров

Несебър

150

лечение/болести на очната ябълка
Веса Христова Дженкова

Несебър

150

лечение/заболявания на ретината
Величка Вескова Илиева

Оризаре

100

лечение и лекарства
Валентин Янков Добрев

Несебър

200

инсулинозависим захарен диабет/ИБС
Василка Димитрова Кьосева

Тънково

300

ИБС;левостранна хемиплегия
Венета Иванова Ангелова

Равда

500

доброкачетсвено обр. на мозъка
Георги Костов Темелков

Равда

500

лечение/хронична бъбречна недост
Георги Стаматов Георгиев

Равда

100

поддържащо лечение/увреждане ретина
Гергана Теофилова Шулекова

Несебър

400

лечение/пареза на крайниците
Георги Михов Димов

Гюльовца

150

лекарства/диабет
Граматка Дойчева Илиева

Оризаре

300

параноидна шизофрения
Георги Димов Великов

Св.Влас

2000

лечение на тазобедрена става
Георги Димитров Марков

Баня

300

лекарства/психично заболяване
Гюрга Христова Маркова

Кошарица

500

лечение на очи/поставена изкуствена леща
Георги Петров Стоянов

Оризаре

1500

лечение/Са черен дроб
Друми Вълков Друмев

Несебър

600

лекарства/параноидна шизофрения
Дона Тодорова Падинкова

Раковсково

200

хроничен тубулоинтерстициален нефрит
Димитър Ангелов Атанасов

Гюльовца

600

лекарства/епилепсия
Деян Георгиев Райков

Равда

1300

лечение след травма на колянна става
Донка Демирева Алексиева

Равда

400

лечение множество заболявания
Димка Богданова Дионисова

Несебър

100

рекурентно депресивно разстройство
Димитра Борисова Станчева

Кошарица

500

лечение множество заболявания
Дарина Божидарова Димитрова

Обзор

1000

лечение/ Са дебело черво
Димитър Стоянов Стоянов

Несебър

1000

лечение/Са на дебело черво
Димитър Христов Димитров

Несебър

100

лекарства/болест на Паркинсон
Елена Златева Митева

Оризаре

200

лечение на очи
Евтим Петров Петров

Тънково

600

психични заболявания / олигофрения
Ена Георгиева Дукова

Равда

300

лечение множество заболявания
Екатерина Георгиева Арнаудова

Несебър

200

лечение/двустранна гонартроза
Елена Щерева Линова

Несебър

300

лечение/алопластика на лява тазобедр.става
Елена Георгиева Стойкова

Несебър

1000

Са злокачествен меланом на кожата
Еленко Петров Йорданов

Несебър

1500

лечение/Са простата
Живко Иванов Добрев

Сл.бряг

2500

поддържащо лечение транспл.на бъбрек
Желязка Стоянова Добрева

Несебър

400

лечение на дете-вроден проблем на бъбрек
Жеко Рашев Рашев

Несебър

2000

лечение тазобедрена става
Жечка Михалева Петрова

Несебър

150

лечение и лекарства множество заболявания
Живко Атанасов Кондакчиев

Тънково

150

лечение и лекарства/хепатит Б
Желязко Петков Лазаров

Несебър

500

операция на колянна става
Живка Петкова Попова

Несебър

1000

лечение и лекарства
Златко Киров Попов

Несебър

800

смяна на бедрена модулна протеза
Златко Георгиев Богданов

Несебър

200

лекарства/мозъчносъдова болест
Здравка Лазарова Йорданова

Равда

600

Са на мл.жлези
Здравко Христов Георгиев

Несебър

500

Са на пикочен мехур
Иванка Анастасова Чолакова

Несебър

300

лечение/мозъчносъдова болест
Иван Петров Георгиев

Оризаре

200

язвена болест;перитонит
Иванка Кънева Николова

Приселци

400

лекарства/Са на мл.жлези
Иван Трифонов Топалов

Тънково

100

захарен диабет, глаукома
Иван Михалев Стаматов

Обзор

100

лекарства/ диабет,сърце,простата
Илия Атанасов Николов

Равда

150

лечение и лекарства бъбр. забол.
Иван Кръстев Контев

Тънково

400

лечение и лекарства/ опериран от перитонит
Иванка Тодорова Куртева

Несебър

600

лечение множество заболявания
Иванка Йорданова Щерионова

Несебър

1000

Са млечни жлези
Йордан Димитров Димитров

Несебър

200

лекарства/исхемичен инсулт
Кръста Маринова Кирова

Гюльовца

400

лечение/предстои смяна на става
Костадин Атанасов Анестев

Оризаре

100

лекарства/надкамерна трахикардия
Калчо Либчев Минчев

Паницово

200

арт.хипертония/сърд.недостатъчност
Кица Щерева Пейкова

Равда

300

лекарства множество забол.
Куцар Колев Стоянов

Гюльовца

100

рехабилитация/лечение
Костадин Янев Димитров

Кошарица

700

Са на пикочен мехур ляв бъбрек
Кирил Стоянов Кръстев

Кошарица

3000

лечение на дете тумор на гръбначен мозък
Лейла Димитрова Димитрова

Несебър

300

Лекарства
Лиляна Георгиева Делиатанасова

Равда

1000

лечение Са
Митко Янев Янев

Равда

1000

лечение/артериална емболия и тромбоза
Михаил Иванов Ганчев

Несебър

100

Лекарства
Монка Стоянова Пенева

Оризаре

300

увреждане не междупрешлени дискове
Марийка Николова Димитрова

Оризаре

400

алопластика на колянна/тазобедрена става
Милка Ангелова Сотирова

Несебър

100

лечение/дискова херния
Мара Иванова Стоянова

Обзор

1300

лечение на очи
Марийка Димитрова Пенова

Несебър

200

лечение и лекарства
Митка Неделчева Кръстева

Оризаре

100

Лекарства
Марийка Тодорова Стоева

Кошарица

200

лекарства/шизофрения
Малинка Василева Райкова

Обзор

200

лекарства множество забол.
Марлена Христова Филипова

Несебър

200

лечение и лекарства на множество забол.
Марийка Николова Николова

Несебър

1000

лечение на ляво коляно
Марияна Константинова Симеонова

Несебър

600

лечение-рехабилитация на дете
Милена Петрова Петрова

Несебър

200

лечение на дете
Мильо Дойчев Янчев

Тънково

1000

Са бял дроб
Мария Апостолова Атанаскова

Несебър

1000

доброк. новообр.главния мозък
Милена Михайлова Сарачева

Кошарица

200

лечение на дете
Милка Николова Кориева

Оризаре

400

Са мл.жлези
Марина Димова Станева

Гюльовца

400

Са мл.жлези
Найля Рафаиловна Жекова

Св.Влас

100

счупване на дисталната част на тибията
Никол Георгиева Иванова

Несебър

300

гонартроза/шийна дискова херния
Николина Темелкова Белова

Оризаре

400

операция на тазобедрена става
Надка Йорданова Григорова

Несебър

100

пресенилна катаракта/страбизъм
Николина Янкова Димитрова

Несебър

100

Лекарства
Недялка Петрова Георгиева

Оризаре

200

катаракта/тромбофлебит
Недялка Тодорова Стоянова

Кошарица

400

тумор ляв бъбрек/диабет
Нели Симеонова Андреева

Оризаре

150

лечение и лекарства/хроничен холецистит
Надя Даниелова Минчева

Несебър

500

лечение на дете на 6г. с аутизъм
Нина Димова Вълчанова

Несебър

700

Са на мл.жлези
Николина Петкова Андонова

Несебър

700

Са на мл.жлези
Нанка Славова Славова

Оризаре

200

лечение на дете умерена умств. Изост.
Пенка Игнатова Климентова

Несебър

500

за лекарства болната си майка
Петранка Янева Георгиева

Равда

200

лечение на очи
Петър Иванов Георгиев

Оризаре

200

лечение и лекарства
Петка Кръстева Райкова

Обзор

500

Доброкач. новообр. на стомаха
Петя Алексиева Чавдарова

Обзор

400

лечение и рехабилитация на дете
Петранка Йорданова Илиева

Равда

700

аденокарцином на ендометриума
Румяна Атанасова Желева

Кошарица

300

синдром на Рейно
Радка Иванова Дражева

Несебър

1000

Саркоидоза
Радка Желева Маркова

Несебър

300

лечение и лекарства
Румяна Николова Чанкова

Несебър

300

хипертония/диабет/ИБС
Радка Пеева Рикачева

Несебър

500

лекарства/исхемична болест на сърце
Росен Георгиев Панайотов

Кошарица

800

лекарства и помощни средства
Радостина Илиева Пейкова

Равда

1200

лечение и рехабилитация на дете
Радостина Янкова Рапова

Несебър

2000

лечение на дете
Радост Величкова Андонова

Несебър

600

лечение на дете
Стоян Великов Михов

Несебър

300

мозъчносъдова болест
Стойко Каменов Стоянов

Несебър

1500

бронхиектазна болест/ХОББ/муковисцидоза
Симеон Паскалев Гьодженов

Гюльовца

100

мозъчен кръвоизлив
Стоянка Янчева Петрова

Равда

400

луксация на двете колена
Слави Гошов Станчев

Кошарица

200

ДЦП
Станка Желязкова Тодорова

Несебър

100

психично заболяване
Стефан Янчев Алексиев

Несебър

800

нехочкинов лимфом на панкреаса
Стоян Боянов Стоянов

Св.Влас

200

атеросклеротична болест на сърцето
Стоян Димитров Стоянов

Несебър

400

белодробен тромбоемболизъм/перитонит
Снежа Асенова Узунова

Гюльовца

100

бъбречна недостатъчност
Стоян Христозов Петров

Раковсково

200

лекарства и лечение
Станка Христова Бъчварова

Несебър

600

ХИБС/хипертонична болест/остеопороза
Сали Ибрям Саким

Гюльовца

400

лечение/Паркинсон
Сашка Димитрова Александрова

Несебър

500

Са на мл.жлези
Сийка Веселинова Мутафова

Несебър

500

Доброкачествен базалоиден тумор
Станимир Желязков Тодоров

Несебър

800

лечение на дете
Стоян Атанасов Янков

Оризаре

500

лечение и лекарства
Тодора Янева Нанева

Кошарица

100

Лекарства
Тодорка Георгиева Костадинова

Несебър

300

исх. мочъзен инсулт/мозъчносъдова болест
Тодорка Димитрова Тотева

Оризаре

1000

Са млечни жлези
Таня Любенова Делякова

Равда

600

Са мл.жлези
Фотина Маринова Михайлова

Кошарица

800

лечение на детеАртрит, сколиоза
Хрусана Ставракиева Бадарова

Св.Влас

300

ревматичен артрит
Хасан Осман Осман

Несебър

200

болест на Крон
Христо Николов Стефанов

Тънково

200

Лекарства
Цветана Асенова Маринова

Равда

300

лечение и лекарства/ диабет,хипертони
Цанка Рускова Брукова

Равда

600

Са млечни жлези епикриза 2013
Щерьон Атанасов Керчев

Несебър

400

лечение и лекарства
Янка Брайкова Иванова

Тънково

300

лечение на очи
Янко Жеков Янев

Гюльовца

200

лекарства/лечение на ляво око

Димитър Динков Токмакчиев

Несебър

2000

Операция на очи
Росица Христова Петроханска

Несебър

5000

 

II. На основание чл.6 от Правилника на Общинския съвет Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за двойки с репродуктивни проблеми Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ за ин витро процедура на следните двойки:

 

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Живущ в:

Сума , лв.

1. Мая Цветанова Донкова-Саллакова

Теньо Тончев Саллаковс.Приселци

с.Приселци

 

2000

2.

 

Соня Димитрова Майсторова

Николай Петков Майсторовс.Равда

с.Равда

2000

 3.

 

Пенка Стамова Петмезова

Костадин Иванов Петмезовгр.Несебър

гр.Несебър

2000

4.

 

Десислава Пламенова Георгиева

Красимир Георгиев Георгиевгр.Несебър

гр.Несебър

2000

 

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 144/13.03.2014 г. от Станислав Цанев – общински съветник, относно изграждане на велоалея „Тънково – Слънчев бряг”.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 726

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър включва нов обект в строителната програма на община Несебър за2014 г. – «Инженеринг велоалея с обиколен маршрут Несебър-стар град – Несебър-нов град – Слънчев бряг – Свети Влас – Равда- Тънково и Кошарица.

Средствата да бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи.

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 145/13.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно определяне размера на работните заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 727

І. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.2 т.3 от ПМС 67/14.04.2010 г., в съответствие с определените минимални и максимални основни работни заплати, определя размера на основните работни заплати на кмета на Община Несебър и кметовете на кметства в общината, считано от 01.01.2014 г., както следва:

 

1. Кмет на Община Несебър – 2 400 лв.;

2. Кмет на Кметство гр.Св.Влас – 1 300 лв.;

3. Кмет на Кметство гр.Обзор – 1 300 лв.;

4. Кмет на Кметство с.Равда – 1 300 лв.;

5. Кмет на Кметство с.Кошарица – 1 200 лв.;

6. Кмет на Кметство с.Гюльовца – 1 200 лв.;

7. Кмет на Кметство с.Оризаре – 1 200 лв.;

8. Кмет на Кметство с.Тънково – 1 200 лв.;

ІІ. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 112/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2015-2017 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 728

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Несебър одобрява бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2015-2017 г., съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 132/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦ „Сдружение „Вардарско слънце”.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 729

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години имот – частна общинска собственост представляващ офис №7 находящ се на партерния етаж на ЖСК”Изгрев”, кв.89, УПИ – ІV по плана на гр.Несебър, с кад.№ 51500.502.380.1., на площ от 55.16кв.м ведно със санитарен възел към него на площ от 3 кв.м, АОС №1883/02.03.2004г. на ЮЛНЦ „Сдружение “Вардарско слънце”, БУЛСТАТ 175867828, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ЖСК“Изгрев“, офис №7, представлявано от Христо Димитров Тулев – председател на Управителния съвет , срещу месечна наемна цена в размер на 114.50кв.м с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОбС-Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 131/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот за разполагане на постоянен пчелин.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 730

 

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър реши :

1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и зецеделски култури и пчелини” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор кад.№58431.2.24 по КК на с.Приселци, целия на площ от 9237кв.м, м.“Сърта“, Начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, ІV категория, АчОС № 4749/07.06.2011г.

ІІ. На основание чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а , ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Дял І на площ от 1000 кв.м съгласно приложената скица проект за реално ползване на земеделски имот с кадастрален идентификатор кад.№58431.2.24 по КК на с.Приселци, целия на площ от 9237кв.м, м.“Сърта“, Начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, ІV категория, АчОС № 4749/07.06.2011г., при следните условия:

1. Начална конкурсна годишна наемна цена- в размер на 32.84 лв. без ДДС;

2. Срок за отдаване – 10 години.

3. Специфични условия :

– Имотът да се използва за разполагане на постоянен пчелин.

4. Критерии за оценяване :

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна годишна немна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 130/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот за земеделски нужди.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 731

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър реши:

І. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и зецеделски култури и пчелини” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор №39164.24.71 по КК на с. Кошарица, на площ от 1000 кв.м, м.“Под село“, НТП- Друг вид земеделска земя, ІV категория, АчОС №5502/09.12.2013г.

ІІ. На основание чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а , ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор №39164.24.71 по КК на с .Кошарица, на площ от 1000 кв.м, м. “Под село“, НТП- Друг вид земеделска земя, ІV категория, АчОС №5502/09.12.2013г. за земеделски нужди, при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна наемна цена- в размер на 20.35 лв. без ДДС;

2.Срок за отдаване – 10 години.

3.Специфични условия :

– Имотът да се използва за земеделски нужди.

– Кандидатите да са регистрирани като земеделски производители.

4.Критерии за оценяване :

-Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна годишна немна цена.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 128/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерски клубове в община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 732

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА реши :

1. Актуализира на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за 2014 г., като раздел ІІІ /трети/ т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление , се допълва със следните общински имоти:

– Самостоятелен обект с площ от 113.40 кв.м с кад.№51500.502.424.2.13 по КК на гр. Несебър, находящ се на партерен етаж в сграда с адрес: гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ № 31, ет.1, УПИ І, кв.56 по плана на гр.Несебър – нова част, АОС №5105/25.01.2012г.;

– 150 кв.м реално обособени от първи етаж на сграда с кадастрален №51500.501.328.2 със застроена площ от 289 кв.м и обслужващо помещение с кад.№51500.501.328.1 на площ от 30 кв.м по КК на гр. Несебър, построени в УПИ І, кв.6 по плана на гр. Несебър – стара част, АОС №1941/29.04.2004г.;

– Самостоятелен обект с кад.№53045.502.225.1 на площ от 100 кв.м и обслужващо помещение с кад.№53045.502.225.2 на площ от 8 кв.м по КК на гр.Обзор, построени в УПИ ІІІ, кв.27 по плана на гр.Обзор, АОС№5106/25.01.2012г.;

– Помещение на площ от 30 кв.м находящо се на първи етаж от сграда с кад.№62102.501.111.1 по КК на с. Раковсково, АОС №2550/15.01.2007г.;

– Помещение на площ от 30 кв.м, находящо се в сграда са кад.№58431.501.229 .1 по КК на с. Приселци, община Несебър, АОС №5071/13.12.2011г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5/пет/ години на Юридическо лице с нестопанска цел „Сдружение“ Черно море-Несебър“, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с Решение №014/17.07.2012г. по ф.д.№52 по описа на БОС за2012 г., представлявано от Димитър Стоянов Димитров, със седалище и адрес: гр. Несебър, ул.“Митрополитска“ №15 върху следните общински имоти:

– Самостоятелен обект с площ от 113.40 кв.м с кад.№51500.502.424.2.13 по КК на гр. Несебър, находящ се на партерен етаж в сграда с адрес: гр. Несебър, ул.“Отец Паисий“ №31, ет.1 , УПИ І, кв.56 по плана на гр. Несебър – нова част, АОС №5105/25.01.2012 г. – за пенсионерски клуб в гр. Несебър – нова част;

– 150 кв.м реално обособени от първи етаж на сграда с кадастрален №51500.501.328.2 със застроена площ от 289 кв.м и обслужващо помещение с кад.№51500.501.328.1 на площ от 30 кв.м по КК на гр.Несебър, построени в УПИ І, кв.6 по плана на гр. Несебър – стара част – за пенсионерски клуб в гр. Несебър – стара част;

– Самостоятелен обект с кад.№53045.502.225.1 на площ от 100кв.м и обслужващо помещение с кад.№53045.502.225.2 на площ от 8 кв.м по КК на гр.Обзор, построени в УПИ ІІІ, кв.27 по плана на гр. Обзор – за пенсионерски клуб в гр.Обзор;

– Помещение на площ от 30 кв.м находящо се на първи етаж от сграда с кад.№ 62102.501.111.1 по КК на с. Раковсково- за пенсионерски клуб в с.Раковсково;

– Помещение на площ от 30 кв.м, находящо се в сграда са кад.№58431.501.229 .1 по КК на с. Приселци, община Несебър – за пенсионерски клуб в с.Приселци.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –.Докладна записка вх.№ 127/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.1 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ V, кв.1 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 733

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет Несебър реши:

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2014 г., като Раздел ІІІ, т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.1 по кадастралната карта на гр.Несебър на площ от 563 кв.м, представляващ УПИ V кв.1 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Определя пазарна цена в размер на 66181.00 лв. /шестдесет и шест хиляди сто осемдесет и един лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.1 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V в кв.1 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 563кв.м, АОС№5549/20.01.2014 г. на Ирина Янакиева Иванова-Колева, ЕГН 7506290778, с адрес гр. Несебър, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” №28, като собственик на законно построената в имота сграда на груб строеж със Застроена площ 260.00 кв.м и Разгъната застроена площ 672.48 кв.м състояща се от сутерен и два етажа .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 129/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.23 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ Х, кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 734

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общинският съвет реши:

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2014 г., като Раздел ІІІ, т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.23 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 472 кв.м, представляващ УПИ Х кв.5 по плана на ж.к. ”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Определя пазарна цена в размер на 64 879.00 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и девет лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.23 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ Х в кв.5 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 472 кв.м, АОС№2637/28.05.2007 г. на „Алфа Билд инвест” ЕООД, ЕИК 200413524, с адрес на управление гр. Несебър, ул.”Иван Вазов” № 25, представлявано от Петко Ненков Бонев като собственик на законноизградената в имота двуетажна сграда на груб строеж.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 126/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 735

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър реши :

І. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2014 г. като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” и се допълва с:

Терен на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №6 в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр. Несебър, АПОС №891/29.11.2000 г.

ІІ. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, какво следва:

1. За срок от 3 /три/ месеца считано от 01.06.2014 г. до 31.08.2014 г.., за извършване на атракционна дейност на:

– 2 500 кв.м / две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема № 25 като площ №1, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр. Несебър, АпОС №891/29.11.2000 г., при начална месечна наемна цена в размер на – 8 400.00 лв. с ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на – 720.00лв. с ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на – 720.00лв. с ДДС.

200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на – 720.00лв. с ДДС.

200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №5, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на – 720.00лв. с ДДС.

200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №6, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на – 720.00лв. с ДДС.

 

2. За срок от 2/два/ месеца считано от 01.07.2014 г. до 31.08.2014 г., за извършване на атракционна дейност на 2000 кв.м. / две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ ІІІ-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС №1480/28.11.2002 г., съгласно приложената схема, при начална месечна наемна цена в размер на- 7320.00 лв. с ДДС.

Специфични условия –

– Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

– Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

Критериите за оценяване са:

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота, в която да са описани видовете съоръжения, които ще се използват, с приложени снимки или техните технически характеристики, създаване на работни места, дарение за общински дейности или мероприятия, с посочване на материалната им стойност, мерки за опазване на околната среда и др. – К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

Депозита за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 113/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кад.№ 53045.186.15 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 736

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие:

1. Да се раздели земеделски имот с кад.№ 53045.186.15 по КК на гр. Обзор, м.“Ираклия –Нераки“, на площ от 9637 кв.м, с НТП-Нива, АчОС №4305/07.02.2011 г. като се образуват два нови имота съгласно приложената скица-проект-земеделски имот с проектен №53045.186.160 на площ от 9137 кв.м и земеделски имот с проектен №53045.186.161 на площ от 500 кв.м.

2. Да се промени начина на трайно ползване на проектния имот с кад.№53045.186.161 от „Нива“ на „ Друг вид земеделска земя“.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 114/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Офис, находящ се в сграда с идентификатор 51500.501.295 по КК на гр. Несебър, за „Детска педагогическа стая” в община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 737

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за2014 г., като раздел ІІІ /трети/ се допълва с нова т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление и се допълва със следния имот: Офис, на площ от 12,35 кв.м., находящ се на втори етаж от сграда с кад.№51500.501.295, по КК на гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, АчОС№463/30.04.1998г. ;

2. На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър предоставя на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, чрез директора й Милен Димитров, безвъзмездно управление на общинско помещение, представляващо Офис, на площ от 12,35 кв.м находящ се на втори етаж от сграда с кад.№51500.501.295, по КК на гр. Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, АчОС№463/30.04.1998 г., за осъществяване на дейността на „Детска Педагогическа стая” в Община Несебър, за срок от една година.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 115/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда – градска поликлиника – гр. Обзор.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 738

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, реши :

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелно обособени обекти, представляващи лекарски кабинети от Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, с кадастрален №53045.502.331.1, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., находяща се в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, при начална конкурсна месечна наемна цена определена по реда на чл.24 от Наредба №5, както следва:

ЕТАЖ 1/ северно крило/

Кабинет №1 на площ от 17 /седемнадесет/ кв.м. ведно с манипулационна на площ от 17 /седемнадесет/ кв.м. – с начална конкурсна месечна наемна цена – 112.20 лв.(сто и дванадесет лева и 20 стотинки ) с ДДС;

 

ЕТАЖ 2/ северно крило/

Кабинет №8 на площ от 16/ шестнадесет/ кв.м., ведно с манипулационна на площ от 10 / десет/ кв.м. с начална конкурсна месечна наемна цена – 102 лв. (сто и два лева) с ДДС ;

ІІ. Специфични условия на конкурса:

– Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

ІІІ.Критерии за оценяване за лекарските кабинети:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

– При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

– При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

– При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

– При 4 дневна работна седмица – 4точки;

– При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

– До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

– При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

К7– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 5точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7

При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най–пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

ІV. Депозит за участие – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния кабинет.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 116/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот за отглеждане на животни.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 739

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и предвид мотивите, изложени в докладната записка, Общинският съвет реши :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.213 по КК на с. Тънково, на площ от 5000 кв.м, м. ”Камарата”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, АОС № 5523/09.12.2013г., за срок от 10 /десет/ години, за отглеждане на животни, при следните условия:

– Начална тръжна годишна наемна цена – 165.00 лв. без ДДС.

– Стъпка за наддаване – 15.00 лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

– Специфично условие – В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители.

2. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 117/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот за отглеждане на животни.

Общинският съвет с 18 гл.”за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 740

На чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър реши:

1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и зецеделски култури и пчелини” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.62 по КК на с.Тънково, на площ от 1787 кв.м, м. ”Герена”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, Х категория, АОС № 5102/16.01.2012 г.

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.62 по КК на с.Тънково, на площ от 1787 кв.м, м. ”Герена”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, Х категория, АОС № 5102/16.01.2012 г., за срок от 10 /десет/ години, за отглеждане на животни, при следните условия:

– Начална тръжна годишна наемна цена – 59.00 лв. без ДДС.

– Стъпка за наддаване – 6.00 лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 119/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на кабинет № 11 в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо 18 гласували общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 741

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение, находящо се на партерен етаж на общинска сграда за здравни дейности “Здравна къща” в гр. Несебър, изградена в кв.55, УПИ ХХХІ по плана на гр. Несебър – нова част, с кадастрален №51500.502.454.1, представляващ Кабинет №11 с площ 17.00 кв.м. за Рехабилитационен кабинет, при следните условия:

1. Начална месечна наемна цена, определена на основание чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ в размер на 122.40 лв. с ДДС.

2.Специфични условия на конкурса:

– Кандидатите да са с Висше образование – специалност “Рехабилитатор”;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

– Кабинетът да работи целогодишно, целодневно, на пълна работна седмица.

3. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

4. Критериите за оценяване са:

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие в конкурса е 10% от началната месечна наемна цена.

6. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 118/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от търговски център „Сочи” – гр. Несебър-стара част.

 

Общинският съвет с 13 гласа ”за”, 1 гл. „против” и 3 гл. „въздържал се” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 742

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти находящи се на партерния етаж на сграда с кад. №51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ І, кв.45 по плана на гр. Несебър –стара част, АОС №944/02.02.2001г., при следните условия:

  1. Начална конкурсна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –6 към нея, както следва:

-За Магазин №1 с площ – 12.76 кв.м – 306.50лв. / триста и шест лева и петдесет стотинки/с ДДС.

– За Магазин №2 с площ – 13.90кв.м – 333.60лв. / триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС.

– За Магазин №3 с площ9.40кв.м – 225.60лв. / двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС.

За Магазин №4 с площ10.52кв.м – 252.50лв. / двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки/ с ДДС.

За Магазин №5 с площ13.12кв.м – 315.00лв. /триста и петнадесет лева / с ДДС.

За Магазин №6 с площ12.40кв.м – 300.00лв. / триста лева/ с ДДС.

За Магазин №7 с площ10.80кв.м – 260.00лв. / двеста и шестдесет лева / с ДДС.

За Магазин №8 с площ10.84кв.м – 261.00лв. /двеста шестдесет и един лева/ с ДДС.

За Магазин №9 с площ10.80кв.м – 260.00лв. / двеста петдесет и девет лева и двадесет стотинки/ с ДДС.

За Магазин №10 с площ10.75кв.м – 258.00лв. / двеста петдесет и осем лева / с ДДС.

За Магазин №11 с площ12.36кв.м и склад С11на площ от 7.20кв.м – 470.00лв. / четиристотин и седемдесет лева / с ДДС.

За Магазин №12 с площ18кв.м и склад С12 на площ от 9.60кв.м – 662.40лв. / шестотин шестдесет и два лева и четиридесет стотинки / с ДДС.

 

2.СРОК за отдаване под наем – 3 / три/ години.

3.Специфични условия –

Всички обекти да се използват за магазини за промишлени стоки.

– Да се подържат прилежащите към обектите площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

4. Критерии за оценяване:

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

6. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 120/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху имот с кадастрален идентификатор 11538.502.300 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гласа ”за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 743

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър реши:

1. Актуализира Годишната програма на Община Несебър за 2014 г. за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.300 по КК на гр.Свети Влас представляващ улица, върху който ще се учредява право на строеж за изграждане на трафопост съгласно посочената схема.

2. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 и чл.67, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. ”Христо Данов” N37, ЕИК 115552190 право на строеж върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.300 по КК на гр.Свети Влас, представляващ улица, за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 6.18 кв.м за сумата от 404.50 лв./четиристотин и четири лева и петдесет стотинки /без ДДС и безвъзмездно ползване на сервитутна площ за обслужване на трафопоста -38.77 кв.м.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – . Докладна записка вх.№ 121/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.66.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І, кв.8 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гласа „за”и 1 гл.”въздържал се” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 744

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.66 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І, кв.8 по плана на ж.к.“Черно море“ на площ от 627 кв.м.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.66.1, изградена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.66 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І, кв.8 по плана на ж.к. “Черно море“ на Галин Христов Добрев, ЕГН 7908230480, от гр. Бургас, ул.“Ал. Стамболийски“ № 63, ет.2 и Даниела Николаева Тодорова, ЕГН 7510185936, от гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №29, ет.1, ап.2, в качеството им на собственици на жилища в сградата, за изграждане на жилищен етаж на кота +8.40 със РЗП от 144.80 кв.м, съгласно одобрения на 18.12.2013 г. идеен проект.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 22 937.60 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 122/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.230 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV, кв.23 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 745

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър реши:

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2014 г., като Раздел ІІІ, т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.230 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 520 кв.м, представляващ УПИ ІV кв.23 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 60 083.00 лв. /шестдесет хиляди и осемдесет и три лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.230 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІV в кв.23 по плана на ж.к ”Черно море”, гр. Несебър на площ от 520 кв.м, АОС№2587/08.03.2007г. на „Премиум Груп 99“ ООД, ЕИК 202353645, с адрес на управление: с.Равда, ул.“Лазур“ №14, ет.2, ап.4, представлявано от Калоян Тодоров Паунов – управител, ЕГН 7906027344, като собственик на законно построената в имота двуетажна сграда на груб строеж със Застроена площ 210.00 кв.м и Разгъната застроена площ 445.00 кв.м .

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 133/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в съсобствен УПИ ІV, кв.16 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, по реда на чл.183, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” и 1 гл. „въздржал се” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 746

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър прие следното решение:

1. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с:УПИ ІV кв.16 по плана на ж.к.“Черно море“ гр. Несебър, с кадастрален №51500.503.159 по КК на гр. Несебър на площ от 459 кв.м.

2. На основание чл.49, ал.1 т.5 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, чл.37, ал.6, т.3 от ЗОС във връзка с чл.183, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Общински съвет- Несебър дава съгласието си Община Несебър, да учреди безвъзмездно право на строеж в съсобствения УПИ ІV кв.16 по плана на ж.к.“Черно море“ гр.Несебър, представляващ поземлен имот с кадастрален №51500.503.159 по КК на гр. Несебър на площ от 459 кв.м на Йордан Стоянов Димитров, ЕГН 5909020885, гр.Несебър, ул.“Месамбрия“ № 41, в качеството му на съсобственик на описания имот, за извършване на преустройство на собствената му 5 етажна сграда с кадастр.№51500.503.159.2 по КК на гр.Несебър, построена върху южната половина от ПИ с кад.№51500.503.159 по КК на гр. Несебър, със застроена площ – 87,55 кв.м и разгъната застроена бруто площ – 467 кв.м и надстрояване на същата сграда с още един етаж на кота +11,20 м. със застроена площ от 67,35 кв.м, съгласно приложения архитектурен проект одобрен на 18.11.2013 г.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от нас тоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 150/17.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху имот с кадастрален идентификатор 51500.502.859 по к.к на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 747

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър прие следното решение:

1. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира Годишната програма на Община Несебър за 2014 г. за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502. 859 по КК на гр. Несебър, представляващ улица, върху който ще се учредява право на строеж за изграждане на трафопост съгласно посочената схема.

2. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 и чл.67, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190 право на строеж върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.859 по КК на гр.Несебър, представляващ улица, за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 6.3 кв.м за сумата от 483.00лв. без ДДС и безвъзмездно ползване на сервитутна площ от 39.70 кв.м. за обслужване на трафопоста. ”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Доклад вх.№ 096/06.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение ПУП за УПИ ІІ, кв.29 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.134 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 748

На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, одобрява план за измененеи на ПУП – ПЗ на к.к.“Слънчев бряг -изток“ в частта му за УПИ II , кв.29 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-изток“, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.134 по КК на гр. Несебър с който за УПИ II, се установяват устройствени показатели както следва: Кинт. от 0.90 на 1.50, максимална височина на застрояване от Нк=12.00м. на Нк=15.00м. минимално озеленена площ от 18% на 50%, запазва се плътността на застрояване 30% и отреждането на имота „За хотел, обслужващи функции, паркинг, спорт и озеленяване“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд -Бургас

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 106/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външен водопровод и канализация” ПИ с идентификатор № 51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 749

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект„Външен водопровод и канализация” за поземлен имот с идентификатор №51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външен водопровод и канализация” за поземлен имот с идентификатор №51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред –. Предложение вх.№ 105/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.85.4 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 750

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.85.4 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 1101 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 108/10.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 51500.506.420 в кв.5002 по плана на КК „Сл. бряг-запад”.

Общинският съвет с 13 гласа „за” от общо гласували 13 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 751

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ИПР за ПИ 51500.506.420 в кв.5002 по плана на к.к „Сл.бряг- запад”, провеждане на съответните процедури и одобрява предложеното задание.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 134/12.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 51500.502.806 и ПУП-ИПР за ПИ № 51500.502.537 в кв.55 по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 752

Общински съвет – Несебър, на основание правомощията си по чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ИПР за ПИ 51500.502.806 /УПИ XLIII –общ./ в кв.55 с площ от 432 кв.м по плана на гр. Несебър и изменение на ПР за ПИ 51500.502.537 / УПИ XXXIX-общ./ в кв. 55 по плана на гр. Несебър, провеждане на съответните процедури и одобрава предложеното задание за това.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 109/10.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 51500.506.597 и ИПР за ПИ № 51500.506.485 в кв.5201 по плана на КК „Слънчев бряг-запад”.

Общинският съвет с 15 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 753

Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ИПР за ПИ 51500.506.597 /УПИ III-236,239/ и ПИ 51500.506.485 /УПИ IХ-общ./ в кв.5201 по плана на КК „Слънчев бряг-запад“, провеждане на съответните процедури и одобрява предложеното задание за това.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 083/26.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно водоснабдяване” за имот с идентификатор № 39164.26.136 по КК на с. Кошарица, м. „Сокбунар”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гл.”за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 754

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно водоснабдяване” за имот с идентификатор 39164.26.136 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. ”Сокбунар” през имоти ПИ 39164.26.16 и ПИ 39164.26.22 по КК на с. Кошарица, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – полски път собственост на Община Несебър и ПИ 39164.26.12 и ПИ 39164.26.16, ПИ 39164.26.19, ПИ 39164.26.22, ПИ 39164.26.67 и ПИ 39164.26.71- имоти засегнати от сервитута и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно водоснабдяване” за имот с идентификатор 39164.26.136 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. ”Сокбунар”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Предложение вх.№ 070/13.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел.захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737 в кв.55 по плана на С.О. „Инцараки”, землище на гр. Св. Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838, през ПИ 11538.1.96 и 11538.1.98 по кадастралната карта на м-т „Юрта, землището на гр. Св. Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 755

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общинска съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О. ”Инцараки”, землище гр. Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838, през имот 11538.1.98 с трайно предназначение на триторията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр. Свети Влас, като трасето започва от съществуваща мрежа ниско напрежение в полски път от „БКТП „кв.55” в ПИ 11538.1.3 и преминава на север до нов разпределителен шкаф и електромерно табло на границата на УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето ще бъде9.00 м. и сервитути от 0.60м. от двете страни. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект: „Външно ел. захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр. Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838, през имот 11538.1.98 с трайно предназначение на триторията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Трасето започва от съществуваща мрежа ниско напрежение в полски път от „БКТП „кв.55” в ПИ 11538.1.3 и преминава на север до нов разпределителен шкаф и електромерно табло на границата на УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето ще бъде9.00 м. и сервитути от0.60 м. от двете страни.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 104/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ с идентификатор № 51500.84.27 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 756

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. Захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.27 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.27 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх.№ 103/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда „Аполон-Несебър” в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.53 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 757

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда „Аполон-Несебър” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.53 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда „Аполон-Несебър” ” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.53 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 102/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора”” в поземлен имот с идентификатор № 51500.86.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 758

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.16 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Предложение вх.№ 101/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда ” в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.26 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 759

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.17.26 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.17.26 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 100/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда №1” в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №760

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда №1” в поземлен имот с идентификатор №51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда №1” в поземлен имот с идентификатор №51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 099/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище” в поземлен имот с идентификатор № 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 761

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище” в поземлен имот с идентификатор №51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище” в поземлен имот с идентификатор №51500.21.7 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 098/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1 и №2” в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 762

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради №1 и №2” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради №1 и №2” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Предложение вх.№ 137/12.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от същ. ШСК DN 500, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 763

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър одобрява изработването на ПУП-ПП за обект: „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от същ. ШСК DN 500 на ПЕВП ф500 до СВО-2Ф 225 – ПЕВП в гр. Свети Влас” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение. Видно от заданието, трасето на водопровода започва от в ПИ 11538.15.153 /местен НТП/, продължава в ПИ 11538.9.154 /местен път/ с разклонение в ПИ 11538.11.18 /селскостопански път по НТП/ и продължава в ПИ 11538.13.155 /местен път/.

3. Дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект, на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от същ. ШСК DN 500 на ПЕВП ф500 до СВО-2Ф 225 – ПЕВП в гр. Свети Влас”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

 

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на община Несебър за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 135/12.03.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад”, пътят между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда.

Общинският съвет с 13 гласа „за” от общо гласували 13 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 764

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМАвъв връзка с чл.57 от ЗУТ и чл.55, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет Несебър, съгласува приложените схеми (от № 1 до № 13) за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети влас, к.к Слънчев бряг – запад, пътят между к.к Слънчев бряг и гр. Свети Влас и с. Равда, неразделна част от настоящото решение .

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 136/12.03.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схеми за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър, за територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 765

1 . На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.56 от ЗУТ и Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър съгласува представените схеми както следва:

  • част І /28бр./ и част ІІ /28бр./ за територията на гр.Несебър – нова част;
  • част ІІІ /11бр./ и част ІV /29бр./ за територията на гр.Несебър – стара част
  • 19 бр. от представените 20 схеми , за територията на к.к. Слънчев бряг запад , от които не съгласува схема под №9 – до спирката пред хотел „Свежест” от к.к.„Слънчев бряг запад тъй като намира за основателна постъпила молба вх №091/27.02.2014г. от «Володей – 13» ЕООД ЕИК 102869803 със седалище адрес на управление гр. Несебър ул. «Дюните» № 16, представлявана от АНГЕЛ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ собственик на поземлен имот с идентификатор 51500.506.662 (по предходен план кв.5002 парцел ІV ред), пред който се предлага да бъдат разположени 20 бр. стативи за плетачки.

2. Възлага на кмета на Общината да предложи друга схема за разполагане на стативите на следващо заседание на Общински съвет и да създаде организация за изпълнението да съгласуваните схеми по реда на Наредба №10 и Наредба №2 на ОбС-Несебър.

(Схемите са неразделна част от решението)

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 142/13.03.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схеми за поставяне на преместваеми обекти и открити търговски площи в терени общинска собственост на територията на община Несебър, по реда на Наредба № 10 и Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ за сезон 2014 година.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 766

 

На основание чл.12, ал.2 от Наредба №10 и Наредба № 2 на Общински съвет Несебър, във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър съгласува предложените схеми за преместваеми обекти и открити търговски площи за гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда и с. Тънково, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 149/17.03.2014 г. от Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП ПУР и оформяне на кръгово кръстовище за кв. 78б по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 767

„Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във вр. с чл.134, ал. 2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ПУР и оформяне на кръгово кръстовище за кв.78”б” по плана на гр. Несебър в съответствие с представеното задание, при спазване на нормативно установения за това ред със следната забележка: В Чертеж № 03 част архитектура, при изготвяне на окончателния проект с оглед техническите възможности, предвидения подлез да бъде ситуиран възможно най-на изток (посока колелото) .

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 152/19.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра” – ІІ-ри етап.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 768

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра”-ІІ-ри етап и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра”-ІІ-ри етап в землищата на с.Равда, с.Тънково, с.Кошарица и гр.Несебър, община Несебър.

Настоящето решение да се разгласи по предвидения в чл.124б, ал.2 от ЗУТ ред.

Решението не подлежи на обжалване

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение/

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 161/21.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински имот – сграден фонд-поликлиника-Слънчев бряг, парно към поликлиниката и гаражни клетки.

Общинският съвет с 14 гл. „за”, общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 769

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, като взе предвид мотивите в докладната записка Общинският съвет реши :

1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС обявява за частна общинска собственост общински имоти, представляващи Сгради с кадастрални идентификатори 51500.506.380.1 със застроена площ 696 кв.м и 51500.506.380.2 със застроена площ 1302 кв.м по КК на гр.Несебър, с предназначение „Здравно заведение“, сграда с кадастрален идентификатор 51500.506.380.3 по КК на гр.Несебър със застроена площ 153 кв.м, с предназначение „Др. вид сграда“ /парно/ и гаражни клетки с кад.№ 51500.506.380.4 със застроена площ 269 кв.м, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС.

2.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за 2014г., като т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление, се допълва със следните имоти – Сгради с кадастрални идентификатори 51500.506.380.1 със застроена площ 696 кв.м и 51500.506.380.2 със застроена площ 1302 кв.м по КК на гр.Несебър, с предназначение „Здравно заведение“, сграда с кадастрален идентификатор 51500.506.380.3 по КК на гр.Несебър със застроена площ 153 кв.м, с предназначение „Др.вид сграда“ /парно/ и гаражни клетки с кад.№ 51500.506.380.4 със застроена площ 269 кв.м,

3. След влизане в сила на решението по т.1 , на основание чл.39, ал.4 от ЗОС учредява на Медицински център “Д-р Димитър Пеев-Несебър”ЕООД безвъзмездно право на ползване върху общински имоти, представляващи Сгради с кадастрални идентификатори 51500.506.380.1 със застроена площ 696 кв.м и 51500.506.380.2 със застроена площ 1302 кв.м по КК на гр. Несебър, с предназначение „Здравно заведение“, сграда с кадастрален идентификатор 51500.506.380.3 по КК на гр. Несебър със застроена площ 153 кв.м, с предназначение „Др. вид сграда“ /парно/ и гаражни клетки с кад.№ 51500.506.380.4 със застроена площ 269 кв.м, за срок от 5 /пет/ години, като задължава ползвателя да ползва имотите единствено по предназначението им, при спазване разпоредбите на Наредба №7 и Наредба №5 на Общински съвет – Несебър.“и след влизане на сила на решението по т.1.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение/

По т. ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 162/21.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред Министерство на инвестиционното проектиране.

Общинският съвет с 15 гл. „за”от общо гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 770

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Министерство на инвестиционното проектиране, със следния проект:

„Разширение и реконструкция мостови съоръжениея по третокласен път к.к. Слънчев бряг с. Кошарица – Разширение мост 1 и реконструкция Мост 6, община Несебър“, както и да не се променя предназначението на обектите за период не по-малък от5 г. след приключване на дейностите по проекта.

2. Общински съвет – Несебър приема, че проектът става част от „План за развитие на община Несебър” и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

3. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл.60 от АПК, допусна предварително изпълнение на Решението.

По т. ШЕСТДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 163/21.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред Министерство на инвестиционното проектиране.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от общо гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 771

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Министерство на инвестиционното проектиране, със следния проект:

„Изграждане на физкултурни салони в с. Оризаре – УПИ ІV – общ. кв. 36 по плана на с. Оризаре и с. Гюльовца – УПИ ІІ – общ. в кв. 16 по плана на с. Гюльовца, Община Несебър“,както и да не се променя предназначението на обектите за период не по-малък от5 г. след приключване на дейностите по проекта.

2. Общински съвет – Несебър приема, че проектът става част от „План за развитие на община Несебър” и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

3. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

По т.ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 164/21.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред Министерство на инвестиционното проектиране.

Общинският съвет с 16гл. „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 772

 

1. На основание чл.21 ,ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Министерство на инвестиционното проектиране, със следния проект:

„Инженеринг – Благоустрояване и вертикална планировка на дворно пространство на ЦДГ „Радост“ с. Оризаре и ЦДГ „Усмивка“ с. Гюльовца, Община Несебър“ и да не се променя предназначението на обектите за период не по-малък от5 г. след приключване на дейностите по проекта.

2. Общински съвет – Несебър приема, че проектът става част от „План за развитие на община Несебър” и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

3. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: /БЛ. ФИЛИПОВ/

 

 

Технически секретар-протоколист:

/Р. Бинчарова/