Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Общински съвет Несебър   чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник в деловодството на общински съвет Несебър   

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Благой Филипов

Председател на Общински съвет – Несебър

 ОТНОСНО:  Проект  на  Правилник   за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Несебър

Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,

               Съгласно §4 на  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Несебър в качеството си на председател на Общински съвет Несебър,  правя настоящите  предложения за  неговото     изменение.

Причините  поради които се правят предложенията са  промените  в Закона за местното самоуправление и местната  администрация. Промените се  отнасят  в  частта му  на  Глава   пета „ КОМИСИИ” както и в частта му за определяне възнаграждението  на общинските съветници.

Целите които си поставя предложението за изменения е привеждането на състава на комисиите в съответствие с изискванията на закона. Към настоящият момент състава на комсиите  е  от пет члена, като само комисията по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми  е  в  състав от седем души. По същество моето предложение  е  всички комисии да бъдат в състав от седем души и всеки един общински съветник да участва в състава на поне една комисия.

Предложението за изменение в частта за възнаграждението на общинските съветници  не  са  свързани с увеличаване размера на възнаграждението, а по – скоро редакционно привеждане на текстовете от правилника  в  съответствие  с изменението настъпило в ЗМСМА,   свързано с максимума  който  може да  получава общинския съветник, а именно до сега той  беше в размер на  30 на сто от средната брутна заплата за предходния месец, а сега според Закона  е  в размер  на  не повече  от 70 на сто  от средната  работната заплата на общинската администрация за съответния месец.

Очаквани резултати: Привеждане на Правилника в съответствие с изменената законова нормативна уредба.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на  общински съвет е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проектът на   Правилник за изменение и допълнение на Правилиника  за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Несебър е публикуван на официалната страница на общински съвет.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам   следния  проект за

 Р Е Ш Е Н И Е:

            І.  На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл.48, ал.1, и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Несебър приема  Правилник  за  изменения и допълнение  в  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Несебър както следва  :

§1. Чл.16 ал.2 се изменя и придобива следната редакция:   Комисиите по ал.1  са  в състав от 7  души.

§2  Създава  се   нова  ал.1 на чл.17 със следната редакция :  „Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия.

§3 Досегашната ал.1 на чл.17 става ал.2, като от нея се заличава изречението: „Председателят на общински съвет не може да бъде избран  в комисии.”

§4.  Досегашната ал.2  на чл.17 , става съответно ал.3.

§5 Чл.62 ал.1, т.5 се изменя и придобива следната редакция : Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.

§6. В  чл.62 ал.2  се  изменя и придобива следната редакция :  За участие в заседание на общински съвет и  на  неговите  комисии общинският съветник получава месечно  възнаграждение в размер на 30 на  сто  от средната брутна заплата на общинската администрация за съответния месец както следва :

§7. В чл.62  ал.2 т.1 изразът в края на изречението  „ за последния месец от предходното тримесечие се заменя  с изразът  „ от средната брутна заплата за съответния месец”

§8.  Отменя  точка 4 на чл. 62 ал.2

 

Председател на Общински съвет – Несебър

                                                             / Бл. Филипов/