Заседание на Общински съвет Несебър

Print pagePDF pageEmail page

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg

 

                          ДО

г-н (г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 02.06.2014 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 215/30.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на директори, учители и ученици от община Несебър, по случай 24-ти май.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 191/16.04.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно приемане на годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Несебър за2014 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 233/09.05.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 382 от Протокол № 13/22.02.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 235/09.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Несебър в извънбюджетната сметка за „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, в размер на 750 хил.лв.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 237/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 127 552,74 лв. /сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и два лв. 74 ст./.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 236/09.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 216 269,71 лв. /двеста и шестнадесет хиляди двеста шестдесет и девет лв. 71 ст./.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 208/29.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2015 година.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 172/28.03.2014 г. от Тодорка Желязкова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 269 от Таня Петкова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда, относно определяне ред и условия за почасово ползване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда и реализиране на собствени приходи за нуждите на училището.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 227/08.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване на щатните бройки и изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на ОП „Управление на общински гори, селско и горско стопанство – гр. Несебър”.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 228/08.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала при БКС – Равда.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 264/19.05.2014 г. от Пенко Пенчев – общински съветник, относно увеличаване броя на таксиметровите автомобили в община Несебър за сезон2104 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 252/13.05.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 253/13.05.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно попълване състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 254/13.05.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

16. Докладна записка № 275/26.05.2014г. от Пенко Пенчев – общински съветник, относно приемане на второ четене на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Несебър

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 209/29.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 229/08.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, на второ четене.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

19. Докладна записка № 272/23.05.2014г. от Лазар Япаджиев, относно проект на Наредба за допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

Докл:  Пенко Пенчев

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 276/27.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изграждане на звено „Общинска полиция”.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 238/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2014 г.

Докл:  Константин Лефтеров

Председател на комисия

22.  Заявление вх. № 205/28.04.2014 г. от Демир Стоянов Петров – член на Църковно настоятелство при храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца, относно финансиране със сума от общинския бюджет за довършване строителството на храма.

Докл:  Константин Лефтеров

Председател на комисия

23.  Докладна записка вх.№ 214/30.04.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Докл:  Константин Лефтеров                                                                                                                            Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 213/30.04.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на починал служител на община Несебър.

Докл:  Константин Лефтеров

Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 273/23.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 246/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кад. идентификатор № 51500.506.592 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХVІІІ в кв.5801 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

27. Докладна записка вх.№ 242/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на сграда с кад.№ 51500.506.248.1.5 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І в кв.5502 по плана на кк. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

28. Докладна записка вх.№ 243/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с кад.№ 11538.502.455 по КК на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

29. Докладна записка вх.№ 240/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Несебър от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя”.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

30. Докладна записка вх.№ 241/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху ПИ № 51500.501.497 по КК на гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

31. Докладна записка вх.№ 583/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.502.20 по КК на гр. Несебър, представляващ 1412 кв.м. реално обособени от УПИ І в кв.78б по плана на гр. Несебър-нова част.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

32. Докладна записка вх.№ 248/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кад.№ 51500.501.104.2 по КК на гр. Несебър, за обществена тоалетна.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

33. Докладна записка вх.№ 245/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект „Кафе” в общинска автогара – гр. Обзор с кад. № 53045.501.492.1

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

34. Докладна записка вх.№ 247/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2 кв.м. от самостоятелен обект с кад.№ 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър, за банкомат.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

35. Докладна записка вх.№ 244/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на кабинет № 7 от общинска сграда – градска поликлиника – гр. Обзор с кад.№ 53045.502.331.1. по КК на гр. Обзор.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

36. Докладна записка вх.№ 239/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинско помещение за пенсионерски клуб в с Оризаре.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

37. Докладна записка № 274/23.05.2014 г. от Виктор Борисов- зам. кмет на община Несебър, относно продължаване процедурата по одобряване на УПИ, образувана в изпълнение на Решение № 446 от протокол №14/05.04.2013 г. на Общински съвет – Несебър за допускане на ново ЧИ на ПУП–ПРЗ за урегулиране на ПИ пл.№ 561 и пл.№ 486 по плана на с. Равда.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

38. Предложение вх.№ 234/09.05.2014 г., относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Северен околовръстен път с. Равда, от о.т. 11 до о.т. 559, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

39. Докладна записка вх.№ 199/ 25.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда – въздушно отклонение за ТП „Ритъм” от кабелна муфа на съществуващ кабел 20 кV, стълб 10 до БКТП „Хендек-2”в ПИ61056.100.438, м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.”

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

40. Докладна записка вх.№ 258/15.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-общ. в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

41. Предложение вх.№ 201/25.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ по Наредба № 19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението в обхват с идентификатор 53822.17.475, м. „Корията”, землище с. Оризаре, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

42.  Докладна записка вх.№ 188/15.04.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно одобряване проект за изграждане на „Барбекю” в ПИ  39164.13.277 в землището на с. Кошарица, м. „Драката”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

43. Докладна записка вх.№ 206/28.04.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно поставяне на преместваем обект в терен общинска собственост на територията на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

44. Докладна записка вх.№ 231/08.05.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, схеми за РИЕ по чл.57 от ЗУТ и схеми за търговия на открито по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, за територията на гр. Обзор, к.к. „Слънчев бряг-запад” и гр. Несебър.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

45. Доклад вх.№ 230/08.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП за УПИ VІ-191 в кв.6103 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

46. Докладна записка вх.№ 173/31.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП за УПИ ІІ-229, УПИ ІІІ-234, УПИ ХХ-234 и УПИ VІІІ-235 в кв.5101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

47. Доклад вх.№ 255/14.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ І-409 и УПИ ІІ-404 в кв. 3704 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

48. Доклад вх.№ 256/14.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Кабел 20 кV от ПС „Слънчев бряг”, през поземлени имоти с идентификатори 51500.56.47 и 51500.66.33 до ТП „Инджекьой1”в поземлен имот с идентификатор 51500.69.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

49. Предложение вх.№ 232/08.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП по реда на чл.124а от ЗУТ за линеен обект: „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 14 до изливна шахта № 2 на главен колектор към КПС15”в землищата на гр. Несебър и с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

50. Предложение вх.№ 200/25.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.22.104, м. „Мерата” в землището на с. Равда, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Докл:Костадин Нещелков

Председател на комисия

51. Предложение вх.№ 184/09.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 39164.15.400 по кадастралната карта на с. Кошарица, находящ се в м. „Сулуджана”.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 28.05.2014 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/