НАРЕЖДАНЕ

Print pagePDF pageEmail page

НАРЕЖДАНЕ

               към протокол № 23/2.06.2014Г.

       Относно : Поправка на явна фактическа грешка  в решение № 789

                    При   актуализация на  Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси  и  цени на услуги на територията на  Община Несебър  с  текстовете приети с Решение № 789 обективирани  в   протокол  №23/02.06.2014 г. се установи, че  вносителят e  допуснал   явна    фактическа  грешка  в  предложения  проект за решение от  докладна записка № 209 /29.04.2014 г.  и  по конкретно  в частта му  на §2, изразяваща се в допуснато изписване  последователно  два пъти   „чл.103 г”.  Първият път хипотезата на  чл.103г  е   с  две нови алинеи   ал.1 и ал.2 ,  а  втория  път „чл.103г”  е   правни норми обективирани в четири алинеи. Допусната фактическа грешка е пренесена и Решение № 789/02.06.2014 г.     

         Предвид гореизложеното и след като прецених, че допусаната грешка не влияе на волята на Общински съвет  обективирана  в решение № 789 от протокол  №23/02.06.2014г. с цел прецизност в  изписване на номерацията на новоприетите текстове в Наредба № 11 за определяне и администриране и  на   основание чл. 29 от ЗМСМА  на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Несебър           

                                                              НАРЕЖДАМ

          Да бъде извършена  поправка на явна фактическа  грешка в  Решение  № 789  обективирано  в  протокол №23/02.06.2014 г. изразяваща се в следното:

           Номерацията  „чл.103 г ал.1” с която  е  приет     текста: Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства  да бъде изписана и се чете като  „ чл.103г1 ал.1 „ . 

            Настоящото  да  се  сведе до знанието  на кмета на Общината и  приложи към протокол № 23 /2.06.2014 г., като неразделна част.                                                                       

                                                     Председател на общински съвет – Несебър:

                                                                                             / Б. Филипов/