Заседание на Общински съвет Несебър

Print pagePDF pageEmail page

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg

 

                      ДО

г-н (г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 11.07.2014 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 336/27.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2014/2015 година.

2. Докладна записка вх.№ 335/27.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 годин

3. Предложение вх.№ 350/30.06.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Медицински център „Д-р Димитър Пеев” – гр. Несебър за2013 г

4. Докладна записка вх.№ 355/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на Споразумение за регионално сътрудничество в туризма, в изпълнение на дейност по проект „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

5. Докладна записка вх.№ 353/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Стилиян Пафлагонийски” в с. Кошарица, ул. „Вихрен” № 8.

6. Доклад вх.№ 322/24.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за присъждане на „Почетен знак на община Несебър” за обществено значими изяви на Кирил Георгиев Коршутов – председател на ИК на СОНС-Обзор, през периода 03.11.1960-07.06.1976 г

7. Предложение вх.№ 363/02.07.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно частично оспорване на решение №797 обективирано в протокол №23/02.06.2014 г. от областен управител на област Бургас със заповед РД 09-27/24.06.2014 г.

8. Докладна записка вх.№ 333/27.06.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинска администрация в дейности към община Несебър.

9. Докладна записка вх.№ 279/28.05.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

10. Докладна записка вх.№ 345/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2014 г.

11. Докладна записка вх.№ 334/27.06.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

12. Докладна записка вх.№ 312/18.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на еднократна награда на ветераните от Община Несебър, по случай 69-годишнината от края на Втората световна война

13. Докладна записка вх.№ 348/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в административната сграда на кметство Обзор за предоставяне на услуги в обществен интерес.

14. Докладна записка вх.№ 342/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в административна сграда „Здравна служба” в ПИ с кадастрален идентификатор № 53822.502.75.3 по КК на с. Оризаре.

15. Докладна записка вх.№ 249/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на лекарски кабинети и аптека в Общинска сграда за здравни дейности с кадастрален идентификатор № 11538.501.468.1 в кв.24А, УПИ ІХ по плана на гр. Свети Влас.

16. Докладна записка вх.№ 340/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

17. Докладна записка вх.№ 341/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ ІХ в кв.6 по плана на гр. Обзор,.

18. Докладна записка вх.№ 346/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Свети Влас за УПИ ХІХ-180 в кв.24 с идентификатор 11538.501.294 и част от улица с идентификатор 11538.501.494 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

19. Докладна записка вх.№ 347/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект представляващ Магазин за хранителни стоки с кадастрален идентификатор № 18469.501.456.1 по КК на с. Гюльовца.

20. Докладна записка вх.№ 349/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на общински помещения за безвъзмездно управление на Управление „Социални грижи и услуги” при община Несебър за Център за обществена подкрепа.

21. Предложение вх.№ 358/01.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел 20кV за захранване на ТП в ПИ 51500.246.3 в м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

22.  Предложение вх.№ 357/01.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ в ПИ 51500.246.3 в м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

23.  Предложение вх.№ 356/01.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел.захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в УПИ ХІІ-3220 в кв.21 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ

24. Докладна записка вх.№ 330/26.06.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване на ПНУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели 20 кV за захранване на нова ВС 20/20кV в УПИ І-202,223 в кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум-Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър.

25. Предложение вх.№ 352/30.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ без промяна предназначението на проектен имот с идентификатор 11538.15.213 в м-т „Касада Саръгьолджук”, землището на гр. Свети Влас, за неземеделски нужди, по реда на ЗГ на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

26. Докладна записка вх.№ 221/07.05.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.97 в  кв.53 по плана на гр. Свети Влас.

27. Докладна записка вх.№ 250/13.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на апартаментен ваканционен комплекс в ПИ с идентификатор 11538.2.25, м-т „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

28. Докладна записка вх.№ 207/28.04.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Външен канал” за УПИ ХІV-579, кв.52 по плана на СО „Инцараки” , землище гр. Свети Влас.

29. Докладна записка вх.№ 319/23.06.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-план схеми за трасе на улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по плана на м-т „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

30. Предложение вх.№ 280/29.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.40 по КК на с. Емона, м-т „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл. 124а ал.1 от ЗУТ.

31. Докладна записка вх.№ 286/30.05.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП  20/0,4 кV” за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214, по плана на м-т „Юрта, землището на гр. Свети Влас.

32. Предложение вх.№ 287/30.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІ-3112, УПИ VІІІ-3112 в кв.11 и ПИ 51500.31.36 по кадастралната карта на Зона „Инцараки, м.т „Юрта-Балкана”, землище гр. Несебър.

33. Предложение вх.№ 289/30.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ ІІІ-6054, УПИ ІХ-6054 в кв.8 и ПИ 11538.502.269по ПРЗ на гр. Свети Влас-юг.

34. Докладна записка вх.№ 303/09.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от съществуваща ШСК DN 500 на ПЕВП ф500 до СВО-2Ф 225 – ПЕВП в гр. Свети Влас.

35. Докладна записка вх.№ 285/30.05.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър,  относно промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., кв.2а по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър

36. Докладна записка вх.№ 295/05.06.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПЗ за УПИ V-общ. в кв.25 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

37. Докладна записка вх.№ 281/29.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.15.97 по кадастралната карта на с. Кошарица, м-т „Йовче дере”.

38. Доклад № 189/15.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ  за обект „Външни ВиК мрежи за жилищни сгради” в ПИ 39164.15.459 по кадастралната карта на с. Кошарица, м-т „Сулуджана”.

39. Предложение вх.№ 324/25.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ по Наредба № 19 за строителство в земеделски земи, без промяна предназначението в обхват имот с идентификатор 73571.20.506, м-т „Боруна”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а ал.1 от ЗУТ.

40. Докладна записка вх.№ 351/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630 кVА” в имот 73571.18.11, м-т „Боруна”, землището на с. Тънково.

41. Докладна записка вх.№ 323/25.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 61056.56.55, м-т „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

42.  Предложение вх.№ 320/24.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване предварително съгласие за преминаване на трасе на ПУП-ПП за линеен обект „Водопроводна връзка за площадка на Претоварна станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2 в м-т „Мерата”, землището на с. Равда”.

43. Докладна записка вх.№ 308/11.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ХІІ-331 в кв.4001.

44. Докладна записка вх.№ 309/11.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІІІ-425 в кв.3502.

45. докладна записка вх.№ 288/30.05.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно одобряване схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – павилион в УПИ VІІІ, кв.57 по плана на гр. Несебър-стара част.

46. Докладна записка вх.№ 329/26.06.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

47. Докладна записка вх.№ 364/02.07.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

48. Докладна записка вх.№ 325/25.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изразяване на становище по предложение на представители на община Несебър в назначена със заповед на Министъра на културата комисия, за изготвяне предложение за актуализиране и допълнение на статута и режимите за опазване на градоустройствената и архитектурната част на „Старинен град Несебър”.

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 05.07.2014 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/