Решения от Протокол № 25/01.09.2014г.

Print pagePDF pageEmail page

8230     гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

 

РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ

№ 25/01.09.2014 г.

 

            По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 418/14.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на2014 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНЕ № 876

На основание чл.22 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на Община несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на2014 г.

/Отчетът е неразделна част от настоящото решение/

По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 399/12.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 877

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация”, разработени по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър”.

Възлага на кмета на община Несебър въвеждането на правилата в дейността и работата на Общинската администрация.

/Правилата за мониторинг са неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 400/12.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на Община – Несебър, относно приемане на общински план за развитие на община Несебър за периода 2014-2020 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №878

 

На основание чл.21 ал.1 т.12  от ЗМСМА, чл.13 ал.3  и чл.24, ал.1 от  Закона за регионално развитие, Общински съвет – Несебър приема общински план за развитие на община Несебър за периода 2014 –2020 г.

/Планът за развитие е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 397/11.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на първо четене на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл.”въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 879

 

              Общински съвет – Несебър на основание чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА приема на първо четене Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на община Несебър.

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 403/13.08.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 14 гл. „за”, 5 гл. „против” и 2 гл.”въздържал се”,  от гласували 21 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ №880 

 

На основание чл.6, ал.2, и чл.8, ал.1, т.1 от ЗМТ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър приема Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

§ 1. Допълва чл. 78 с нови алинеи, както следва:

Ал. 2. За презаверка на издадено разрешение за строеж се събира такса в размер на 1/2 от определените с ал. 1, т.1- 3;

Ал. 3. За издаване на разрешение за строеж за преустройство се събира такса в размер на 1/2 от определените с ал. 1, т.1- 3;

Ал. 4 За издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж се събира такса в размер на 50,00лв.

§ 2. В чл. 91, ал. 1 се правят изменения и допълнения: след чл. 181, ал. 1 от ЗУТ се добавя следния текст „описателно удостоверение и удостоверение за идентичност на поземлени имоти“:

§ 3. Изменя чл. 150, ал.1 и същия придобива следната редакция: „За ползване на зали-общинска собственост, с цел провеждане на семинари, конференции и други обществени мероприятия, се заплаща такса в размер на 50.00 лева на час, а ако се ползва за повече от 8 часа – 40лв. на час.“

§ 4. Допълва чл. 150, ал.1 с нова точка първа, както следва:

Т.1. За ползване на зала за култура и изкуство в Читалище „Яна

Лъскова“, гр.Несебър-стар град се заплаща такса в размер на 150.00 лева на час, а ако се ползва за повече от 8 часа – 120лв. на час.

§ 5.Допълва чл. 151 с нова алинея, както следва:

Ал. З За право на провеждане на културни и други мероприятия на терен публична общинска собственост — „Амфитеатър“ гр. Несебър- стар град, се заплаща цена, както следва:

до 8 часа – по 150лв. на час;

над 8 часа- по 120лв.на час.

§ 6. В чл. 167 се правят изменения и допълнения: след 3,00лв се добавя „на страница“;

§ 7. В чл. 169 се правят изменения и допълнения: след 3,00лв се добавя „на страница“;

§ 8. Създава нов чл. 170г, със следния текст:

Определят се следните цени за други услуги, свързани с ползване на общинско имущество:

Т. 1 Озвучаване на конферентни зали:

до 8 часа – по 40 лв на час;

над 8 часа – по 30лв. на час;
Т. 2 Ползване на мултимедия:

–              до 8 часа — по 40лв на час;

–              над 8 часа – по 30лв. на час:

Т. З Ползване на уредба за симулантен превод:

– до 8 часа – по 50 лв на час;

над 8 часа – по 40 лв. на час;
Т. 4 Ползване на флипчарт:

до 8 часа – по 5 лв на час;

над 8 часа – по Злв. на час;

Т. 5 Озвучаване на Амфитеатър,гр. Несебър-стар град:

–              до 8 часа – по 200 лв на час;

–              над 8 часа – по 160лв. на час;

Т. 6 Озвучаване на Читалище „Яна Лъскова“, гр. Нссебър-стар град:

–              до 8 часа — по 200 лв на час;

–              над 8 часа – по 160лв. на час;

 

§.9 Измененията влизат в сила три дни след публикуването им във вестник „Слънчев бряг“.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 421/18.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване като делегирана държавна дейност на център за обществена подкрепа в гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували  19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 881

                На основание чл.21, ал.1, т. 8, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и  чл.36в, ал.3, т.1 и т.2 от ППЗСП

1. Открива като делегирана държавна дейност, считано от 01.09.2014 г. Център за обществена подкрепа в структурата на Управление „Социални грижи и услуги“ при Община Несебър с адрес гр. Несебър, ул. „Струма“ № 14 с материална база част от общински имот, представляващ самостоятелен обект с к.и 51500.502.15.1.14 по к.к на гр. Несебър, разположен на първи етаж от сграда в УПИ 1 в кв.82, АчОС №3004/17.06.2009г. на площ от 87.90 кв.м.”

2.Определя капацитет на центъра 25 места, 2 от които за спешен прием.

3.Определя численост на персонала от 5 щатни бройки.

Задължава Кмета на Община Несебър, не по-късно от 10 (десет) дни от влизане в сила на това решение, да изпрати на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Бургас следните документи за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане:

• Решението на Общински съвет – Несебър за откриване на новата социална услуга;

• копие от документа за собственост на сградата.

4. Предвид кратките срокове за подготовка и стартиране на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 402/13.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Здравеопазване” – за ЦДГ „Моряче”, гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

     РЕШЕНИЕ  № 882

           На основание чл.21 ал.1, т.2 от  ЗМСМА увеличава числеността на персонала в дейност „Здравеопазване” /дофинансиране/ за ЦДГ „ Моряче” – гр. Несебър с една щатна бройка, считано от 01.06.2014 г., като средствата необходими за увеличаване на персонала са в рамките на утвърдения бюджет за2014 г.

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№394/11.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката”, гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. „против се” от гласували 21 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 883

             І. На основание чл.21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА, увеличава числеността на персонала в дейност « Други дейности по икономиката» за многофункционална зала гр. Обзор с три щатни бройки, считано от 01.09.2014 г., като средствата, необходими за издръжка на персонала са в рамките на утвърдения Бюджет за2014 г.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№405/11.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно възлагане превозите по автобусните линии след проведена процедура по ЗОП.

Общинският съвет с 20  гл. „за” и 1 гл. „против” от гласували 21 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 884

 

                  На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.16в от Наредба №2 от 15 март2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси , Общински съвет Несебър – ши :

Да бъде възложен превоза по автобусни линии на участника, определен с Решение №14/27.02.2014 г. на зам. кмета на община Несебър, за изпълнител по обособена позиция 1, на обществена поръчка  с  предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии  от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”, за която се предвижда  компенсиране  със средства от държавния бюджет на намалените приходи на превозвача за определени категории пътници, а именно учащи лица до 16 годишна възраст, служители на МВР, военно инвалиди и пострадали от войни, деца от 7 до 10 навършени години и пенсионери.

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка №439/21.08.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно приемане на решение за достъп до обществена информация по заявление от „Голден Бъг” – ЕООД.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 885

 

              На основание чл.28 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 ал.4  от Закона за достъп до обществена информация  Общински съвет – Несебър реши:

Да се предостави  на Стела Михайлова Александрова –  управител на „Голден Бъг” ЕООД,  достъп до обществена  информация, съдържаща се в материалите, които се съхраняват в архива на Общинския съвет, въз основа  на  които са приети изброените по долу решения на Общински съвет  -Несебър, ведно с препис от самото решение, а именно:

 1. Решение № 338  обективирано в протокол № 10/22.08.2008 г.
 2. Решение № 495 обективирано в протокол № 14/29.01.2009 г.
 3. Решение № 527 обективирано в протокол № 15/05.03.2009 г.
 4. Решение № 825 обективирано в протокол № 23/ 22 и 23.12.2009 г.
 5. Решение № 1064 обективирано в протокол № 30/20.08.2010 г.
 6. Решение №1205 обективирано в протокол № 34/31.01.2011 г.
 7. Решение №47 обективирано в протокол №4 /21.12.2011 г.
 8. Решение № 667 обективирано в протокол № 20/18.12.2013 год.

Исканата информация да се предостави  в канцеларията на Общински съвет – Несебър (стая  № 44 ), след заплащане на необходимите разноски, съгласно Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г., в размер на  0.11 лв. за една страница формат А4.

При  предоставянето на достъп до обществена информация да се състави протокол в който да бъдат описани всички документи,  които се предоставят  и същия да се подпише от заявителя и от съответния служител, предоставил документите.

Счита, че исканата информацията по т.3 от заявлението  има белезите на  квалифицирана информация със служебен характер, попадаща в изключенията на чл.13 ал.2 от ЗДОИ поради което отказва  предоставянето на достъп.

На основание чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ отказва достъп до информация по т.4 от заявлението .

Настоящото решение да се връчи на заявителя срещу подпис или да се изпрати по пощата с обратна разписка.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му пред Административен съд – Бургас, по реда на АПК.

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка №431/18.08.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода януари – юни2014 г.

Общинският съвет с 20  гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от  гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №886

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и неговите комисии за периода м. януари- м. юни2014 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 442/22.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2014 г

Общинският съвет с 13 гл. „за”, 4 гл.”против” и 3 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 887

 1. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

 

 

  Дейност

Наименование    на обекта

било

става

разлика

1 832/§52 Реконструкция   и разширение на път от І-9 вход Несебър до кръгово кръстовище гр.Несебър

1 000 000

 1 660 000

-660 000

2 604/§52 Изграждане   на улично осветление в участък от път І-9 до кръгово кръстовище на гр.Несебър

100 000

200 000

-100 000

3 606/§52 Изграждане   на улици в ж.к.Черно море гр.Несебър

10 000

1 500 000

-1 490 000
4 629/§52 Изграждане  на трафопост и укрепване на скат в   границите на  ЦДГ – гр.Несебър стар   град

0

150 000

-150 000

5 619/§52 Проектиране   на ПУП Свети Влас- поземлени  имоти с   идентификатор 11538.5.27;5.51;5.49;5.72

0

24 000

-24 000

6 619/§52 Проектиране   на регулационен план на кв.Инцараки гр.Свети Влас

1 000

20 000

-19 000

7 623/§52 Транспортни   средства Община Несебър

1 100 000

610 400

489 600

8 623/§52 Възстановяване  на ограда –Депо за отпадъци гр.Несебър

0

170 000

-170 000

9 623/§52 Изграждане   на ограда – Депо за отпадъци гр.Обзор

0

145 000

-145 000

10 623/§52 Изграждане   на бетонова настилка на терен за домуване и поддръжка на специализирана   техника и други активи за дейности по сметосъбиране и  сметоизвозване  в гр.Обзор

0

120             000

-120   000
11 832/§51 Основен   ремонт на общинска пътна мрежа гр.Несебър, от които 150000лв. за   гр. Несебър-стар град

200 000

300            000 -100 000
12 629/§52 Транспортни   средства за Кметство Обзор

25 000

     28 800

-3   80013629/§52Транспортни   средства за Кметство Свети Влас

25 000

28      800-3   80014629/§52Транспортни   средства за БКС Несебър

160 000

152   4007   60015623/§52Транспортни   средства за БКС Несебър

1 000 000

1 052   000-52   00016623/§52Кабина   за охрана на сметище Кметство Обзор

0

2   600-2   60017311/§52Изграждане   на котелна централа към ЦДГ с.Кошарица

50 000

70   000-20   00018311/§53Проект   за саниране детски градини гр.Несебър

18 000

300015   00019311/§52Изграждане   на вертикална планировка в ЦДГ с.Оризаре

50 000

30   00020   00020311/§53Проектиране   на реконструкция на ЦДГ с.Оризаре

0

20   000-20   00021849/§53Изработване   на раб.проект за изграждане на лодкостоянка и брегоукрепителни съоръжения   гр.Обзор

70 000

070   00022849/§53Изработване   на    ПУП – План за регулация и застрояване и парцеларен план за Рибарско   пристанище – гр. Обзор с необходимите Ел , ВиК и комуникационно-транспортни   схеми ”

0

35   000-35   00023623/§53Проектиране   на инвестиционен проект „Обществена тоалетна и закрит пункт за позициониране   на контейнери за смет в кв. 37 по плана на гр. Обзор”

0

6   600-6   60024619/§53Изработване   на ПУП – ПЗ за ПИ 53045.222.520  с цел   преотреждане и бъдещото изграждане на входен знак на гр. Обзор  с прилежащото пространство”

0

4   500-4   50025619/§53Изработване   на ВиК и Ел схеми към процедиран ПУП – ПРЗ за м.”Срещу село” гр. Обзор.”

0

3000-3   00026619/§53Изработване   на скица предложение за ПРЗ за ПИ 53045.522.8 по КК на гр. Обзор с цел   допускане на отреждането му от „земеделски” за  „социални жилища”

0

1   000-1   00027619/§53Изработване   на инвестиционен проект за изграждане на градски парк в кв. 23 по плана на   гр. Обзор

0

15   000-15   00028619/§53Проектиране   на подмяна на тревната настилка и автоматична поливна система – подобект от   обект „Модернизация и доизграждане на съществуващ спортен комплекс в УПИ ІІІ   , кв. 6 – гр. Обзор ”

0

4   900-4   900

 

 

 1. Средсвата в размер на 2 548 000 лв. да се осигурят от дейност 122 – Общинска администрация, §1092- „Разходи за договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения и разноски“.

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 441/22.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно промяна в бюджетните кредити.

Общинският съвет с 20 гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 888

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

 

 1. Да се прехвърлят средства в размер на  283 040лв. от Бюджета на Общинска администрация -местна  дейност 122, §1092- „§1092- „Разходи за договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения и разноски“ – в  бюджета на  ВРБК – Дейност „ Образование, извънучилищни и други дейности „  , дейност 311 – „Обединени детски заведения”-местни дейности , както следва:
 • В § 0101 „Заплати по тр.правоотношения ”  – 83 000лв.;
 • В § 0205 „Изплатени суми по СБКО, облекло и др.” – 4 200лв.;
 • В § 0209 „Други плащания”  – 200лв.;
 • В § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО”  7 500лв.;
 • В §0552 „Осигурителни вноски за УчПФ” – 2 500лв.;
 • В § 0560 „Здравноосигурителни вноски”- 4 200лв.;
 • В § 0580 „Вноски за ДЗПО” – 2 500лв.;
 • В § 1011 „Храна”  – 30 000лв.;
 • В  § 1012 „Медикаменти”  – 300лв.;
 • В § 1013 „Постелен инвентар” – 3 000лв.;
 • В § 1015 „Материали”  –42 300лв./ в т.ч. 26 000лв. целеви средства за обзавеждане/
 • В § 1016 „Вода,горива и енергия”  – 38 000лв.;
 • В § 1020 „Външни услуги”  – 18 000лв.;
 • В § 1051 „Командировки в страната”  – 900лв.;
 • В § 5201 – Компютри – 8 340лв.;
 • В § 5203 – Оборудване – 10 010лв.;
 • В §5205- Машини и съоръжения – 28 090лв.
 1. Във връзка с провеждането на фестивал „Съзвездия в Несебър“ да бъдат прехвърлени средства в размер на 68 400лв. от ВРБК Дейност „ Образование, извънучилищни и други дейности „  , дейност 337- ОДК в дейност 759- Култура , Общинска администрация , както следва :

•От § 0202 „Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения” в § 0202 – 22 000лв.;

•От § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО” в § 0551 –

1 800лв.;

•От § 0560 „Здравноосигурителни вноски” в §0560 –

1 100лв.;

•От § 0580 „Вноски за ДЗПО” в § 0580 – 500лв.;

•От § 1015 „Материали” в § 1015 – 20 000лв.;

•От § 1020 „Външни услуги” в § 1020 – 20 000лв.;

•От § 1051 „Командировки в страната” в § 1051 – 3 000лв.;

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 430/18.08.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Общинският съвет с  20 гл. „за”  от гласували 20  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 889

 

             На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на:

 

ЕГН

Имена

 

Нас.място

 

Предложение

за сума лв. :За какво се отпуска

помоща: Атанас   Георгиев КръстевГюльовца

600

лечение   и лекарства Антон   Панайотов СпасовНесебър

1000

Лечение Атанас   Йорданов РоевРавда

1200

операция   на херния Антоанета   Мариева ЯневаОризаре

500

лечение   остър долно-латераленСТЕМИ.еднокл.кор.болест Ана   Антонова БойчеваТънково

1000

лечение/нехочкинов   лимфом Бона   Недева ГорановаГюльовца

300

лечение   на очи Борис   Ангелов ЗехтенджиевТънково

300

лечение   на дете Величка   Атанасова ГеоргиеваГюльовца

1000

предстояща   операция на става Величка   Стоянова ПейковаНесебър

800

следоперативно   лечение Георги   Димитров ЩеревБаня

1000

ремонт   на протеза, артериална емболия и тромбоза Димитър   Златинов БоевОризаре

300

лекарства,   ХОБС Дена   Стоева ЖековаГюльовца

200

Лекарства Димитрина   Недева ГорановаГюльовца

600

лечение   и лекарства/олигофрения Данаил   Юлиянов СевовКошарица

500

Лечение Десислав   Неделчев НедялковСв.Влас

800

лечение/нефрозен   синдром/бъбречна недостат Димитър   Щерионов ИлиевОризаре

500

лекарства Димо   Стойков ЖелевОризаре

300

лечение   и лекарства Димитринка   Лефтерова КръстеваНесебър

3000

Лечение   Са Елеонора   Георгиева ДрагановаНесебър

1000

лечение   на дете Женя   Стоянова СтаневаНесебър

400

лечение   епилепсия Желязко   Весков МиладиновОризаре

100

лечение Зюмбюлка   Иванова ЧеневаОризаре

500

лечение   на дете Илия   Недков СтояновГюльовца

300

лечение   и лекарства Иван   Георгиев КостадиновОризаре

300

Лекарства Иван   Христов КозаровРавда

600

лечение  на черен дроб Иринка   Василева АлиеваПриселци

800

лекарства   и лечение/ хрон.миелоген.левкемия Йовка   Пенчева ИвановаГюльовца

150

лечение   пемфигус Йова   Желязкова ЖековаНесебър

300

лекарства   кисти/миома Йордан   Кръстев РоевРавда

1000

лечение   и лекарства ампутация на ходило Йовка   Иванова ДомусчиеваОризаре

400

лекарства   олигофрения Колю   Седев ПейковОризаре

300

операция   на двустранна херния Лиляна   Георгиева БиджековаТънково

700

операция   на око Любчо   Русев СлавовГюльовца

400

лекарства/туберкулоза Мехмед   Мустафа МехмедГюльовца

200

лекарства.   ИБС /захарен диабет Милчо   Ангелов БелчевНесебър

2500

операция   на очи Миладин   Иванов СтаматовОризаре

600

лекарства/мозъчен   инсулт захарен диабет Маргарита   Цонева ДимитроваНесебър

1000

злокачествено   новобр. На мл. жлеза Маргарита   Тодорова ЧакъроваНесебър

500

лекарства/   хипертонично сърце/ астма Миладин   Веселинов СтаматовОризаре

900

лечение   и лекарства флебит и тромбофлебит Николинка   Йорданова ЯнковаОризаре

300

лечение   след операция от дискова херния Никола   Панайотов МилушевОризаре

300

лечение   на очи Николета   Любомирова МенчеваНесебър

2000

трансплантация   на липсващи костни тъкани на челюст Нели   Михаилова СтояноваОбзор

1000

лечение   Са Надка   Димитрова ВутоваНесебър

2500

лечение   на дете  ДЦП тежка форма Пенка   Иванова ДомусчиеваОризаре

400

лекарства/   олигофрения Панайот   Костадинов КостадиновОризаре

500

лечение   и лекарства гонартроза, емболия и тромбоза Пенка   Янкова ГьодженоваГюльовца

300

Лекарства Радко   Тодоров НиколовРавда

400

лекарства/   параноидна шизофрения Радостин   Желев КирчевРавда

700

лечение/мозъчен   инсулт захарен диабет Румяна   Пенчева СтаматоваНесебър

2000

лечение   Са Станка   Дойчева ЖековаГюльовца

500

следоперативно   лечение Стойка   Ангелова ЛибчеваГюльовца

600

лекарства   и медицински пособия Стоян   Тодоров ХристовКошарица

300

лечение   /възпаление на черен дроб Стефан   Стоянов ДимитровНесебър

2000

лечение   на дете Тодорка   Илиева КръстеваГюльовца

600

лечение   и лекарства Тодор   Маринов ПеневНесебър

800

лечение   и лекарства остра бъбр.недост. Тодорка   Димитрова МихневаОризаре

200

операция   на очи Фанка   Анкова РатеваОризаре

100

лечение   бъбреци Фиданка   Райчева МариноваОризаре

1000

операция   поставяне на импланти в колянна става Фатме   Хюсеин ДерелиГюльовца

700

лечение   на дете синдром на даун сърдечна недост. Цонка   Христова КазаковаНесебър

800

лечение/инсулинозависим   захарен диабет Янка   Желязкова СлавоваГюльовца

600

лекарства/ИБС,   инсулин.захарен диабет

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 422/18.08.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно изплащане на транспортни разходи за служители от общинско звено за битови отпадъци при БКС -Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №890

 На основание чл.19, ал. 1, т.2 от ЗМСМА и чл.50, ал.1 от ПМС № 3 /15.01.2014г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2014 г. допълва списъка приет с решение № 690 от Протокол №21/14.02.2014 г. на Общински съвет – Несебър на пътуващите от местоживеенето до местоработата служители от БКС Несебър със следните имена:

 1. Хатидже Алиева Исмаилова – управител на депото от с. Кошарица да с. Равда
 2. 2.        Неделина Димитрова Керчева – кантарджия – от гр. Несебър до с. Равда
 3. 3.        Тодор Василев Каравасилев – кантарджия – с. Кошарица да с. Равда

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 450/26.08.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Илия ” – с. Баня, „Свети Николай Чудотворец” – кв. „Черно море”, гр. Несебър и храм „ Св. Параскева” – с. Оризаре.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 891

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  Общински съвет Несебър отпуска средства за ремонтни и довършителни дейности:

–  за  храм „Св. Илия ” с. Баня – 15 000 лв.

–  за храм „ Свети Николай Чудотворец” – кв. „ Черно море”, гр. Несебър – 20 000лв.

–  за храм „ Св. Параскева” с. Оризаре – 10 000 лв.

    (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 420/18.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно необходимост от допълнителни помещения за център за обществена подкрепа.

Общинският
съвет с 20 гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 892

 

На основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.12 от ЗМСМА :

1.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за 2014 г., като  раздел ІІІ /трети/ т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има  намерение да учреди  право на ползване и управление, се допълва със следния общински имот:

Самостоятелен обект /офис/ с кад.№51500.502.411.9.15 по КК на гр. Несебър, находящ се на първи етаж от сграда построена в кв.96В по плана на гр.Несебър, представляващ офис №4 на партерен етаж на ЖСК”Съгласие”,  АчОС №2276/17.08.2005г., на площ от 15.91 кв.м.,

2. На основание чл.12 от ЗОС и чл.16 от Наредба№5за РПУРОИ на ОбС-Несебър да се предоставят безвъзмездно за управление на Управление „Социални грижи и услуги” при Община Несебър самостоятелен обект /офис/ с кад.№51500.502.411.9.15 по КК на гр. Несебър, находящ се на първи етаж от сграда построена в кв.96В по плана на гр.Несебър, АчОС №2276/17.08.2005г., на площ от 15.91 кв.м.  за разширение на „Център за обществена подкрепа”.

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№404/14.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот 111538.13.155 по к.к на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от  гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 893

На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  и на основание чл.З, ал.З от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за2014 г., като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.13.155 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 15 кв.м, представляващ местен път.

II. На основание чл.З7, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.67, ал.2 и чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се продаде на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. „Христо Данов“ №7,  ЕИК 115552190, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост с кадастрален идентификатор  11538.13.155.1  на площ от 15 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.13.155 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 57223 кв.м, представляващ местен път, за сумата от 981,80 лв. /деветстотин осемдесет и един лева и осемдесет стотинки/ без ДДС и безвъзмездно ползване на сервитутна площ от 71,38 кв.м за обслужване на трафопоста.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 379/25.07.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти общинска собственост за реализиране на национален обект” Реконструкция на път 1.9 Сл. Бряг – Бургас.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

             РЕШЕНИЕ № 894

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и на основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като Раздел ІІІ, т.Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба“ се допълни със следните имоти:

1. ПИ с кад.№61056.53.103 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“  на площ от 16кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100;

2. ПИ с кад.№61056.53.105 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“  на площ от 53кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100;

3. ПИ с кад.№61056.50.102 по КК на с.Равда, на площ от 1207кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.50.100;

4. ПИ с кад.№61056.51.104 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 191кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

5. ПИ с кад.№61056.51.105 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 85кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

6. ПИ с кад.№61056.51.106 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 62кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

7. ПИ с кад.№61056.51.107 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 471кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

8. ПИ с кад.№61056.45.103 по КК на с.Равда, м.“Блато“  на площ от 149кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.45.101;

9. ПИ с кад.№61056.48.105 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 484кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.48.100;

10. ПИ с кад.№61056.35.103 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“  на площ от 5кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;

11. ПИ с кад.№61056.35.104 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“  на площ от 64кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;

12. ПИ с кад.№61056.35.105 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“  на площ от 586кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;

13. ПИ с кад.№51500.740.38 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“  на площ от 232кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№51500.740.29;

14. ПИ с кад.№51500.74.141 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“  на площ от 11кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№51500.74.75;

ІІ. На основание чл.34а, ал.5 от ЗДС и чл.35, ал.4 от ЗОС да се прехвърлят безвъзмездно в собственост на държавата имоти – общинска собственост, които се засягат от подробен устройствен план  – парцеларен план одобрен със Заповед №РД-02-15-4/16.01.2014г. на Министъра на регионалното развитие за обект : Реконструкция на Път І-9 Сл.бряг – Бургас, участък п.к.Несебър – п.к.Равда от км 205+300 до км 207+726.37 с изграждане на второ пътно платно, засягащ имоти в землища на гр.Несебър и с.Равда , както следва:

1. ПИ с кад.№61056.53.103 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“  на площ от 16кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100;

2. ПИ с кад.№61056.53.105 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“  на площ от 53кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100;

3. ПИ с кад.№61056.50.102 по КК на с.Равда, на площ от 1207кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.50.100;

4. ПИ с кад.№61056.51.104 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 191кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

5. ПИ с кад.№61056.51.105 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 85кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

6. ПИ с кад.№61056.51.106 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 62кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

7. ПИ с кад.№61056.51.107 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 471кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

8. ПИ с кад.№61056.45.103 по КК на с.Равда, м.“Блато“  на площ от 149кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.45.101;

9. ПИ с кад.№61056.48.105 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“  на площ от 484кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.48.100;

10. ПИ с кад.№61056.35.103 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“  на площ от 5кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;

11. ПИ с кад.№61056.35.104 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“  на площ от 64кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;

12. ПИ с кад.№61056.35.105 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“  на площ от 586кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;

13. ПИ с кад.№51500.740.38 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“  на площ от 232кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№51500.740.29;

14. ПИ с кад.№51500.74.141 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“  на площ от 11кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№51500.74.75;

ІІІ. Предвид общественото значение на обекта и обявяването му за национален, и с оглед безвъзмездния характер на сделката по т.ІІ да не се дължи заплащане от страна на  приобретателя на административна такса по чл. 102в от Наредба№11 на ОС-Несебър.“

              (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 339/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти с кадастрален идентификатор № 53045.139.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното.

РЕШЕНИЕ № 895

          1.На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и на основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.1 „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“ се допълва с :

Поземлен имот с кад.№ 53045.139.1.  по кадастралната карта на гр.Обзор, м. „Татарски ниви“,    на площ от 39.111 дка. с начин на трайно ползване – „Овощна градина“, VII категория, АОС №4345/16.02.2011 г.

II. На основание чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на Поземлен имот с кад№53045.139.1. по кадастралната карта на гр.Обзор, м.“Татарски ниви“, на площ от 39.111дка, с начин на трайно ползване – „Овощна градина“‘, VII категория, АОС №4345/16.02.2011 г. , при следните условия

1.Начална тръжна годишна арендна цена, определена съгласно Заповед №РД~46-Г38/31.03.2014г. на министъра на МЗХ, както следва:

–    за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

–    за 5/пета/ до 7/седма/ година по 30 лв. за 1дка   т.е за една година за
39.111дка – 1173.33лв. без ДДС.

–                         за следващите години по 45лв. за 1 дка т.е за една година за 39.111дка –
1760лв, без ДДС;

 1. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.
 2. Специфично условие :

-Имотът  да   се   използва   за  създаване   и   отглеждане   на   овощни насаждения.

4. .Депозит за участие    в търга    -10% от    началната тръжна годишна
арендна цена   за първата година след гратисния период, а именно –
117.33лв.

5.     Стъпка за наддаване – 20 лв.;

III. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.         /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 437/21.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот, кв. 98 по плана на гр. Несебър – нова част с к.и 51500.502.496.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 896 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с:

чл.З, ал.З от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет –Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба“ се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.496 по кадастралната карта на гр.Несебър на площ от 557 кв.м, представляващ УПИ I, кв.98 по плана на ж.к.“Черно море“, отреден за „Трафопост и търговия“.

2.Общински съвет – Несебър определя пазарна цена за продажба на УПИ I в кв.98 по плана на гр. Несебър-нова част с кадастрален идентификатор №51500.502.496 целия на площ от 557 кв.м на собственика на законно построените сгради в него – „Бултрейд 99″ ЕООД, ЕИК 121110102 с адрес гр. София, р-н „Лозенец“, ул.“Елин Пелин“№45, ет.З, представлявано от Румен Василев Ватрачки в размер на 95 761 лв. /деветдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и един лева/ без ДДС“/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 438/21.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот, кв. 23 по плана на гр. Несебър –  „Черно море” с к.и 51500.503.417

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 897

              На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС   и  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.417 по кадастралната карта на гр.Несебър на  площ от 658 кв.м, представляващ УПИ І, кв.23 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на общо 66 181 лв. /шестдесет и шест хиляди сто осемдесет и един лева /без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.417 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.23 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 658 кв.м, АОС №5673/24.04.2014 г. на  „РУ.ИНВЕСТМЪНТ”ООД, ЕИК 202964526 с адрес: гр.Бургас, ул.”Ради Николов” №29, представлявано от Никола Радев Джунев собственик на самостоятелни обекти в сграда в имота, построена въз основа на право на строеж, изградена на етап – груб строеж, със Застроена площ 280,13 кв.м и Разгъната застроена площ 595,91кв.м и Атанас Киров Киров с адрес: гр. София, ул.”Кн. Клементина”№39, собственик на сграда в имота, построена въз основа на право на строеж, изградена на етап – груб строеж, със Застроена площ 76,79 кв.м и Разгъната застроена площ 173,42 кв.м.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

                По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 449/26.08.2014 г. от Виктор Борисов –  зам.кмет на община Несебър, относно учредявване на безвъзмездно право на ползване на „Български Пощи” ЕАД на помещение от сграда – производствено техническа база с учебен център в с. Равда.

Общинският съвет с 20  гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 898

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.39, ал.4 от ЗОС, Общински съвет –Несебър дава съгласието си, след сключване на окончателен договор за закупуване на  собствените на  „Български пощи“ ЕАД – 90,223% /деветдесет цяло двеста двадесет и три на сто/ ид.части от сграда – производствено техническа база с учебен център, състояща се от Блок 2, представляващ четириетажна сграда със сутерен, и Блок 3, представляващ едноетажна сграда със сутерен – столова, построени в УПИ I, кв.28, с. Равда, община Несебър, област Бургас, с обща разгърната застроена площ  4135.34 кв.м, намиращи се в сгради с идентификатори  61056.501.76.2 и 61056.501.76.1 по КК и КР на с.Равда, да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 2/две/ години на „Български пощи“ ЕАД, представлявано от Валентин Петков – Главен изпълнителен директор, ЕИК 121396123,  със седалище и  адрес на управление гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов“№1, бл.31, върху част от сграда с кад.№61056.501.76.2 по КК  и КР на с.Равда, представляващи две помещения, находящи се на първи етаж, съгласно приложената схема, а именно: помещение №1 на площ от 36.20 кв.м. за приемна и паричен салон за обслужване на гражданите и помещение №2 на площ от 17.40 кв.м – за получаване и обработване на пратки и др., като фоайето и коридора между помещенията и санитарния възел на етажа остават за общо ползване.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Предложение № 386/08.08.2014 г.от „Булгартабак Холдинг” АД, относно подписване на споразумение между община Несебър и „Булгартабак Холдинг” и даване съгласие за процедиране на изменение на ПУП.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №899

          І. На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ Общински -съвет Несебър дава съгласие, след подписването на предварителен договор между Община Несебър и „Булгартабак – Холдинг” АД  по силата  на   който община  Несебър   да   придобие  в  собственост    апартамент 04  във вход А на площ от 77,69 кв.м.( седемдесет и седем цяло и шестдесет и девет стотни ),  състоящ се от дневна, спалня, антре, тераса, баня и тоалетна,  ведно с  правото на строеж  от и  съответните идеални части от общите  части  на сградата, която  съгласно  предвижданията на  изработения идеен проект ще бъде изградена в новообразувания  УПИ ІІІ на площ 1985,14 кв.м. ( хиляда деветстотин осемдесет и пет цяло и четиринадесет стотни)  –   образуван от УПИ ІІ – в кв.55 в, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 51500.502.804. (петдесет и една хиляди  и  петстотин,. точка,. петстотин и две точка,  осемстотин и четири)  на площ от 2606 кв.м.( две хиляди шестстотин и шест), съгласно скица №15 -135305/09.05.2014 г. на СККК – гр. Бургас.

Да бъде допуснато и процедирано изменение на ПУП – ПРЗ на гр. Несебър в частта му по отношение на УПИ ІІ , в кв.55 в  идентичен с имот с идентификатор  51500.502.804.  (петдесет и една хиляди и петстотин. точка. петстотин и две точка осемстотин и четири) по КК и КР на гр. Несебър  одобрена  със заповед  № КД – 14-02-2085 от 21.12.2006 г. на Началника на СГКК – Бургас , целият с площ от 2 606 кв.м. съобразно представеното пред общинската администрация задание, прието с решение по т.1 от Протокол №10 от 2014 год. на ОЕСУТ с който се предвижда обособяване от УПИ ІІ,  на  620,86 кв.м. и УПИ ІІІ  с площ 1985,14 кв.м. и отреждането им с плана за свързано застрояване между новообразуваните имоти при установяване на устройствена зона „Смесена централна„ със съответните нормативно установени показатели”.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебъ да подпише предварителния договор, съгласно  условията на т.І., в който да бъдат  регламентирани  условията за сключване на  окончателен договор,    процедирането  и  изменението  на ПУП – ПРЗ,   обхвата на заданието,  издаването  на разрешение за строеж  и  протокола за определяне  строителна линия,  изграждането   и   предаването  на  обекта  и  други, съгласно изискванията на ЗОС и ЗУТ, уреждащи  отношенията между община Несебър и „Булгартабак – Холдинг” АД.                   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – . Доклад вх.№ 426/18.08.2014 по  г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „ Слънчев бряг – запад”, в частта му за УПИ V – 405 и УПИ VII – 407 в кв.3601 по ПУП на к.к „ Слънчев бряг – запад, индентични с имоти 51500.507.140 и 51500.507.141. по к.к на гр. Несебър

Общинският съвет с 19  гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 900

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ V-405 и УПИ VІІ-407 в кв.3601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентични с имоти с идентификатори 51500.507.140 и 51500.507.141 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация УПИ V-405 и УПИ VІІ-407 се обединяват в нов УПИ V-405,407 на площ от 3947кв.м. с отреждане „За курортно строителство”.

В частта план за застрояване за УПИ V-405,407 в кв.3601 се въвежда устройствена зона „Ок” по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

За УПИ V-405,407 се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване = 30%, Нкорниз = 15м., Кинт – 1,5 и минимално озеленена площ от 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Доклад вх.№ 425/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „Слънчев бряг – запад”, в частта му за УПИ V – 150 кв.6501 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – запад, индентични с имот 51500.506.366 по к.к на гр. Несебър

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 901

                На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ V-150 в кв.6501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.366 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се променя номера на имота от УПИ V-150 на УПИ V-366 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, като същият се отрежда „За курортно и жилищно строителство” и се установяват следните устройствени показатели : Плътност на застрояване=30%, Нкорниз=15м., Кинт=1,5 и минимално озеленена площ от 50% в устройствена зона „Ок”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение.)

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Доклад вх.№ 423/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „ Слънчев бряг – запад”, в частта му за УПИ V – 16 кв.7902 по ПУП на к.к „ Слънчев бряг – запад, индентични с имот 51500.506.35 по к.к на гр. Несебър

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №  902

На основание ч.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзкъ с чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ V-16 в кв.7902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.35 по КК на гл. Несебър.В частта план за застрояване се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване =30 %, Нкорниз=15 м., Кинт=1,5 и минимално озеленена площ от 50 % в устройствена зона „Ок”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Доклад вх.№ 427/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „Слънчев бряг – запад”, в частта му за УПИ IV – 227 кв.5601 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – запад”, индентични с имот 51500.506.314 по к.к на гр. Несебър Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 903

 

На основание ч.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ІV-227 в кв.5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.314 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване =30 %, Нкорниз=15 м., Кинт=1,5 и минимално озеленена площ от 50 % с отреждане „За курортно строителство” в устройствена зона „Ок”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – Бургас.

По т.      ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 424/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „ Слънчев бряг – запад”,  в частта му за УПИ IV – 440 и УПИ IX – 416 кв. 3502 по ПУП на к.к „ Слънчев бряг – запад”, индентични с имоти 51500.507.207 и 51500.507.212 по к.к на гр. Несебър

Общинският съвет с 18 гл.”за”  от гласували 18 общински съветници   прие следното

РЕШЕНИЕ № 904

На  основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ ІV-440 и УПИ ІХ-416 в кв.3502 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентични с имоти с идентификатори 51500.507.207 и 51500.507.212 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация УПИ ІV-440 и УПИ ІХ-416 се обединяват в нов УПИ ІV-440,416 на площ от 4111кв.м. с отреждане „За курортно строителство”.

В частта план за застрояване за УПИ ІV-440,416 в кв.3502 се въвежда устройствена зона „Ок” по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

За УПИ V-440,416 се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване = 30%, Нкорниз = 15м., Кинт – 1,5 и минимално озеленена площ от 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 428/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП  за елементи на техническата инфраструктура в поземлен имот 11538.15.195 по к.к на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо 16 гласували  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 905

На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА О Д О Б Р Я В А ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване НН 0,4kV на обект „Радионавигационно и радиокомуникационно съоръжения” в поземлен имот с идентификатор 11538.15.195 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м.”Касада Саръгьолджук” ”. Трасето на новопредвидения кабел преминава през ПИ 11538.15.183 и ПИ 11538.15.198 – собственост на МЗГАР и ПИ 11538.15.16 – собственост на община Несебър. Дължината на трасето на новопроектирания кабел е 329,53м. Определен е сервитут по два метра от оста на бъдещия кабел.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 ДНЕВЕН СРОК от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 388/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и даване съгласие за допускане изработването на изменение на ПУП  план схеми за обекти на техническата структура – кабели НН  кв.23 по плана на С. О „Инцараки”, гр. Свети Влас..

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 906

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: : „Кабели НН ”  за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-345, кв.23 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.862 по КК на  гр.Свети Влас с, преминаващи през имот  ПИ 11538.504.587 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и 11538.504.449 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: дере. Трасето започва от съществуващо ТНН на МТП „Инцараки1”в  ПИ 11538.504.587, преминават през дере 11538.504.449 и второстепенна улица с идентификатор 11538.504.587 и достигат до ново ТЕПО пред УПИ VІІ-354, кв.23 с идентификатор 11538.504.862 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е около 22м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на  трасето с обща площ от 49 кв.м.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 389/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно одобряване на задание ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН”  кв.15 по плана на СО „Инцараки” , землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гласа ”за”  от общо гласували 18  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 907

 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: : „Кабели НН” за външно ел. захранване на пристройка и надстройка на съйществуваща жилищна сграда в УПИ Х-86, кв.15 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.92 по КК на  гр.Свети Влас с, преминаващи през имот  ПИ 11538.504.585 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуващ РКШ6  пред ПИ 11538.504.77, преминават през второстепенна улица с идентификатор 11538.504.585 и достигат до ново ТЕПО пред УПИ Х-86, кв.15 с идентификатор 11538.504.92 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е около 12м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на  трасето с обща площ от 24 кв.м.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 390/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изработваннето  на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура  – кабели НН  кв.37 по плана на СО „Инцараки” , землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №908

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН ”  за външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-319, кв.37 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.411 по КК на  гр.Свети Влас с, преминаващи през имот  ПИ 11538.504.591 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас, преминаващи през имот пулична общинска собственост, представляващ имот с идентификатои по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.591 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуващ стълб пред ПИ 11538.504.408, преминават през второстепенна улица с идентификатор 11538.504.591 и достигат до ново ТЕПО пред УПИ VІІ-319, кв.37 с идентификатор 11538.504.411 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е около 5м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на  трасето с обща площ от 9 кв.м.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 391/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изработваннето  на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура  – кабели НН  кв.40 по плана на СО „Инцараки” , землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 909

       1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН”  за външно ел. захранване на апартамент №10 от жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на  гр.Свети Влас с, преминаващи през имот публична общинска собственост, представляващ имот с идентификатои по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица.  Трасето започва от съществуващ ШКД6  пред ПИ 11538.504.304, преминават през второстепенна улица с идентификатор 11538.504.589 и достигат до ново ТЕПИ пред УПИ ХХХІV-273, кв.40 с идентификатор 11538.504.301 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е около 25м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на  трасето с обща площ от 60 кв.м.

  (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 392/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура – уличен канал по ул. „Пета”, по плана на м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №910

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Уличен канал ф500- ПП по улица „Пета” от РШ1 до съществуваща РШ5” за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум- СВети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър през имоти публична общинска собственост ПИ 51500.31.43 и 51500.31.32 с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път. Дължината на трасето на линейните план схеми е 138м. и се създава сервитут с обща площ от 276 кв.м

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от нас тоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 393/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура – уличен водопровод  по ул.”Пета”, по плана на м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 911

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Уличен водопровод ф125- ПЕВП по улица „Пета” от съществуващ водопровод ф160-ПЕВП” за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум- СВети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър през  имоти  с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 51500.505.295 записан в КР на АК  на „Слънчев бряг” АД с трайно предназначение на територията- урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица,   и през имоти публична общинска собственост ПИ 51500.31.43 и 51500.31.32 с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път. Дължината на трасето на линейните план схеми е 928м. и се създава сервитут с обща площ от 1856 кв.м.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 401/12.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за УПИ І в кв.53 по плана на с. Равда.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 912

1.Общински съвет Несебър не приема представеното задание към проекта за решение.

2.На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересована  страна  по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде разработен и процедиран  от Община Несебър на ПУП-ПРЗ  за УПИ І /ПИ 61056.502.583/ в кв.53 по плана на с. Равда по задание, което да бъде представено в писмен вид от кмета на с. Равда и което да бъде съобразено с желанието на населението на с. Равда тертиторията на  позмления имот да бъде отредена за озеленяване, паркинг, детска площадка  и амфитеатър.

 По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 406/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външни ВиК връзки” за поземлен имот № 1500.77.28 по к.к на гр. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ

Общинският съвет с 19 гласа „за”  от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 913

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външни ВиК връзки” за поземлен имот с идентификатор №51500.77.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външни ВиК връзки” за поземлен имот с идентификатор №51500.77.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 407/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-П  за линеен обект „Външно ел. хранване на жилищна сграда” м. „Кокалу”  община Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 914

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект„Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.8 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.8 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 408/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.82.37 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

РЕШЕНИЕ № 915

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.37 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ от 1000кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. При изготвянето на ПУП – ПЗ да се изпълнят забележките на ОЕСУТ  от протокол № 7/16.07.2014, а именно: да се изготвят Ел.и ВиК схеми и да се съгласуват със съответните експлоатационни дружества. Да се прецизират  разстоянията към дъно парцел и към страничната граница на имота , съгласно чл.31 и чл.32 ал.2 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 409/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.82.27 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 916

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.27 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ от 1003кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. При изготвянето на ПУП – ПЗ да се изпълнят забележките на ОЕСУТ  от протокол № 7/16.07.2014,  а именно да се изготвят Ел.и ВиК схеми и да се съгласуват със съответните експлоатационни дружества. Да се прецизират  разстоянията към дъно парцел и към страничната граница на имота, съгласно чл.31 и чл.32 ал.2 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 410/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.83.33 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ Общинският съвет със 17 гласа „за”  от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 917

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.83.33 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ от 1001кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Жс” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. При изготвяне на проекта за ПУП – ПЗ, да се изпълнят забележките на дадени  от ОЕСУТ с протокол № 5 /15.05.2014 год., а именно: да се представят Ел.и Вик схеми съгласувани съответно с ЕВН България Електроразпределение „ ЕАД и с „ В и К ЕАД – гр. Бургас. Проекта да бъде съобразен с изготвения проект за улична регулация, като застроителната линия към улица  да се проведе на необходимото от нея разстояние.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 411/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 51500.82.13 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл.”за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 918

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.13 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 1100кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. При изготвянето на ПУП – ПЗ да се изпълнят забележките на ОЕСУТ  от протокол № 7/16.07.2014,  а именно да се изготвят Ел.и ВиК схеми и да се съгласуват със съответните експлоатационни дружества. Да се прецизират  разстоянията към дъно парцел и към страничната граница на имота, съгласно чл.31 и чл.32 ал.2 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Предложение вх.№ 412/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.81.11 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гласа „за”  от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 919.

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.81.11 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 1100кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Жс” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.  При изготвяне на проекта за ПУП – ПЗ да се изпълнят забележките  дадени от ОЕСУТ с протокол №4 /16.04.2014 год., а именно представят Ел. и ВиК схеми съгласувани с експлоатационните дружества

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 413/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 51500.69.49 м. „Инджекьойско блато”, общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Общинският съвет с  18 гласа „за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 920

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.69.49, по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид нива, целият на площ от 5500кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато” за неземеделски нужди, а именно зона „Жс” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. При изготвяне на ПУП – ПЗ да се  изпълни забележката на ОЕСУТ от протокол №4/16.04.2014 год.,а именно: да се представят с проекта Ел и ВиК схеми съгласувани съответно с ЕВН България Електроразпределение „ ЕАД и с „ В и К” ЕАД – гр. Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх.№ 414/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.20.5 м. „Бостанлъка” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 921

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.20.5 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 2500кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Бостанлъка” за неземеделски нужди, а именно зона „Жс” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.  При  изготвяне на проекта за ПУП – ПЗ да се изпълнят забележките на ОЕСУТ от протокол №4/16.04.2014 г., а именно: с проекта да се представят Ел. и „ВиК” схеми  съгласувани с експлоатационните дружества.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 415/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.34.29 м. „Чаирите” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 922

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.34.29 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 2502кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Чаирите” за неземеделски нужди, а именно зона „Ос”, и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Нкорниз до 9м. и минимално озеленена площ – 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. При изготвяне на проекта за ПУП – ПЗ, да се изпълни забележката дадена от ОЕСУТ отразена  в  протокол № 7/16.07.2014 г. , а именно : да се представят с проекта Ел. и  ВиК схеми съгласувани съответно с ЕВН България Електроразпределение „ ЕАД и с „ В и К” ЕАД – гр. Бургас

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Предложение вх.№ 416/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 51500.34.27 м. „Чаирите” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №923

     1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.34.27 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 3300 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Чаирите” за неземеделски нужди, а именно зона „Ос”, и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Нкорниз до 9м. и минимално озеленена площ – 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.  При изготвяне на проекта за ПУП – ПЗ, да се изпълни забележката дадена от ОЕСУТ отразена  в  протокол № 7/16.07.2014 г., а именно : да се представят с проекта Ел. и  ВиК схеми съгласувани съответно с ЕВН България Електроразпределение „ ЕАД и с „ В и К” ЕАД – гр. Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред . Предложение вх.№ 417/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допускане и процедирене изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IV, кв.98, гр. Несебър, за имот 51500.502.494

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 924

„Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на проект за изменение  на ПУП-ПЗ за УПИ ІV в кв.98 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.494 по кадастралната карта на гр.Несебър при спазване на нормативно установения за това ред.”(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Доклад вх. № 435/20.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП за УПИ VII – общ. В кв. 5002 по к.к на „Слънчев бряг – запад” идентичен с имот 51500.506.420, както и пешеходна алея с идентификатор 51500.506.419.

Общинският съвет със 17 гласа  „за”от общо гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 925

                На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ VІІ-общ. в кв.5002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.420, както и пешеходна алея с идентификатор  51500.506.419 по КК на гр. Несебър.

От имот с идентификатор 51500.506.419 /пешеходна алея/ по КК на гр. Несебър се придават 150 кв.м. към площта на УПИ VІІ-общ., като северната улично регулационна граница се измества на север и площта на УПИ VІІ-общ. става 683 кв.м.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

Прилагам административната преписка образувана по искане с вх. №Н2-УТ-4493/13.07.2014г. от „Орбител Кондор” ООД – Николай Кирилов Киров в цялост.

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 368/08.07.2014 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно допускане изработване на ПУП ПРЗ за УПИ XXVIII- общ. И УПИ XXIX- общ., кв.23 по плана на гр. Обзор

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 926

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството на заинтересована страна по смисъла на чл.131 ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХХVІІІ-общ. и УПИ ХХІХ-общ. в кв.23 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатори 53045.502.554 и 53045.502.555 по КК на гр. Обзор/, съгласно приложената скица предложение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Предложение вх. № 446/25.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешаване за изработване на ПУП – ПР за УПИ XII – общ.,  VIII-238, XI- 237 и XIV – 241  в кв.13 по плана на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 927

       1. Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране изменение на ПУП-ПР  за УПИ ХІІ-общ., VІІІ-238, ХІ-237 и ХІV-241 /ПИ 73571.501.267, 73571.501.263, 73571.501.266, 73571.501.268/ в кв.13 по плана на с.Тънково,  провеждане на съответните процедури  съгласно представеното задание .

По т.ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред –  Докладна записка  вх. № 447/25.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП образуван в изпълнение на решение № 446 от Протокол № 14/05.04.2013г. на Общински съвет Несебър – ПУП -ПРЗ за урегулиране на ПИ пл.№ 561 и пл.№ 486 по плана на с. Равда.

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 928

На осн.чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с  чл.8, ал.9, т.3, чл.21, ал.4, чл.34, ал.2 и 4 от ЗОС във вр. с чл.16, ал.4 и 7 и чл. Общински съвет – Несебър

 

 1. Не възразява срещу приетия от ОЕСУТ с решение по т.6  от Протокол №6 /16.04.2014 г. проект за ПУП – ПРЗ за имоти с пл.№ 486 и 561 по КВС на с.Равда
 2. Приема определените с Решения на Комисията по чл.210от ЗУТ пазарни цени на описаните в решението имоти, а именно:
 • имот с пл. №486 по КП на с.Равда целият с площ 6240 кв.м., и пазарна стойност  985 920 лв.
 • част от имот пл.№561 по КП на с.Равда на площ от 484.76 кв.м. е с пазарна стойност 60 353 лв.
 • част от имот пл.№561 по КП на с.Равда на площ от 985.24 кв.м. е с пазарна стойност 142 860 лв.
 • УПИ V-общ,  в кв.22 по плана на с.Равда с площ 836.00 кв.м. отреден за „Жилищно строителство, с  идентификатор 61056.502.497 по КК и КР на с.Равда   е с пазарна стойност 142 457 лв.

УПИII IІ в кв.60а, с площ 1229.8 кв.м.и пазарна стойност 209 680 лв.

УПИII IV в кв.60а, с площ 417.75 кв.м.и пазарна стойност 69 347 лв.

УПИ V в кв.60а, с площ  410.25 кв.м. и пазарна стойност 68 102 лв.

УПИ VII в кв.60а, с площ 395.5 кв.м.и пазарна стойност 65 653 лв.

УПИ  IX в кв.60а, с площ 396.00 кв.м..и пазарна стойност 65 736 лв.

УПИ X в кв.60а, с площ 396.00 кв.м..и пазарна стойност 65 736 лв.

УПИ I, в кв.35а, с площ 367.60 кв.м..и пазарна стойност 59 919 лв.

УПИ II, в кв.35а, с площ 731.00 кв.м..и пазарна стойност 119 884 лв.

УПИ V, в кв.35а, с площ 387.90 кв.м. .и пазарна стойност 65 538 лв.

УПИ VI, в кв.35а,  с площ 429.60 кв.м.и пазарна стойност 70 368 лв.

УПИ VII, в кв.35а, с площ 417.70 кв.м..и пазарна стойност 68 419 лв..

 1. Изменя и допълва годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, като включва в същата и УПИ V-общ,  в кв.22 по плана на с.Равда с площ 836.00 кв.м. отреден за „Жилищно строителство, с  идентификатор 61056.502.497 по КК и КР на с.Равда  , който  Общината да предложи на собствениците на имот с пл. №561 по КП на с.Равда, в  замяна на част от този имот с площ 985.24 кв.м. предвидена за провеждане на улица от север на имота с процедирания в изпълнение на Решение на ОС №446 от протокол №14/05.04.2013 год ПУП – ПРЗ.

 

 1. Дава предварително съгласие да бъде сключен договор за замяна на  УПИ V-общ,  в кв.22 по плана на с.Равда с площ 836 кв.м. отреден за „Жилищно строителство, с  идентификатор 61056.502.497 по КК и КР на с.Равда  с реално обособена част от имот с пл. №561 по КП на с.Равда с площ 985.24, предвидена за изграждане на улица от северната страна на имота съобразно представения проект за ПУП – ПРЗ.
 2. След влизане в сила на настоящето решение да бъдат изпълнени съответните процедури по реда на ЗУТ и ЗОС (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред –  Доклад вх.№ 453/29.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІV-общ. в кв.5001 в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Общинският съвет с 14 гласа „за” и 4 гл. „въздържал се” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 929

На чл.129, ал.1, II изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад“ в частта му за УПИ 1У-общ. в кв.5001, идентичен с имоти с идентификатори 51500.506.618 и 51500.506.391 по КК на гр. Несебър.

С проекта се урегулира УПИ 1У-общ.,391,618 на площ от 2028кв.м. (816кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51500.506.618 /частна собственост/ и 1212кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51500.506.391 по КК на гр. Несебър – собственост на община Несебър.) и се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Предвижда се да бъдат разширени двете съществуващи пешеходни алеи.

Северната алея с идентификатор 51500.506.390 по КК на гр. Несебър се уширява от 6,0м. на 8,Ом., при което към нея се придават 135кв.м. от имот с идентификатор 51500.506.391 – общинска собственост и площта и става 485кв.м.

Южната алея с идентификатор 51500.506.392 по КК на гр. Несебър се уширява от 6,Ом. на 10,0м., при което към нея се придават 268кв.м. от имот с идентификатор 51500.506.391 – общинска собственост и площта и става 489кв.м.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

За УПИ 1У-общ.391,618 се отрежда за „Ок“ при следните устройствени показатели: Кплътност – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ от 50%.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.