Нареждане

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 

НАРЕЖДАНЕ

17.09.2014 год.

Гр. Несебър

                           На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК

НАРЕЖДАМ

            Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение № 880  от  Протокол №25 /2014год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно изменение и допълннение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Несебър.

В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 789.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

/ Благой Филипов/

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 403/13.08.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 14 гл. „за”, 5 гл. „против” и 2 гл.”въздържал се”,  от гласували 21 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ №880 

На основание чл.6, ал.2, и чл.8, ал.1, т.1 от ЗМТ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър приема Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

§ 1. Допълва чл. 78 с нови алинеи, както следва:

Ал. 2. За презаверка на издадено разрешение за строеж се събира такса в размер на 1/2 от определените с ал. 1, т.1- 3;

Ал. 3. За издаване на разрешение за строеж за преустройство се събира такса в размер на 1/2 от определените с ал. 1, т.1- 3;

Ал. 4 За издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж се събира такса в размер на 50,00лв.

§ 2. В чл. 91, ал. 1 се правят изменения и допълнения: след чл. 181, ал. 1 от ЗУТ се добавя следния текст „описателно удостоверение и удостоверение за идентичност на поземлени имоти“:

§ 3. Изменя чл. 150, ал.1 и същия придобива следната редакция: „За ползване на зали-общинска собственост, с цел провеждане на семинари, конференции и други обществени мероприятия, се заплаща такса в размер на 50.00 лева на час, а ако се ползва за повече от 8 часа – 40лв. на час.“

§ 4. Допълва чл. 150, ал.1 с нова точка първа, както следва:

Т.1. За ползване на зала за култура и изкуство в Читалище „Яна

Лъскова“, гр.Несебър-стар град се заплаща такса в размер на 150.00 лева на час, а ако се ползва за повече от 8 часа – 120лв. на час.

§ 5.Допълва чл. 151 с нова алинея, както следва:

Ал. З За право на провеждане на културни и други мероприятия на терен публична общинска собственост — „Амфитеатър“ гр. Несебър- стар град, се заплаща цена, както следва:

до 8 часа – по 150лв. на час;

над 8 часа- по 120лв.на час.

§ 6. В чл. 167 се правят изменения и допълнения: след 3,00лв се добавя „на страница“;

§ 7. В чл. 169 се правят изменения и допълнения: след 3,00лв се добавя „на страница“;

§ 8. Създава нов чл. 170г, със следния текст:

Определят се следните цени за други услуги, свързани с ползване на общинско имущество:

Т. 1 Озвучаване на конферентни зали:

до 8 часа – по 40 лв на час;

над 8 часа – по 30лв. на час;
Т. 2 Ползване на мултимедия:

–           до 8 часа — по 40лв на час;

–           над 8 часа – по 30лв. на час:

Т. З Ползване на уредба за симулантен превод:

– до 8 часа – по 50 лв на час;

над 8 часа – по 40 лв. на час;
Т. 4 Ползване на флипчарт:

до 8 часа – по 5 лв на час;

над 8 часа – по Злв. на час;

Т. 5 Озвучаване на Амфитеатър,гр. Несебър-стар град:

–           до 8 часа – по 200 лв на час;

–           над 8 часа – по 160лв. на час;

Т. 6 Озвучаване на Читалище „Яна Лъскова“, гр. Нссебър-стар град:

–           до 8 часа — по 200 лв на час;

–           над 8 часа – по 160лв. на час;

§.9 Измененията влизат в сила три дни след публикуването им във вестник „Слънчев бряг“.

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)