Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

           СЪОБЩЕНИЕ

                     Общински съвет Несебър  на основание чл.26 ал.2 от ЗНА съобщава на всички заинтересовани лица, че са постъпили предложения за изменение и допълнение   на  приетия  с решение № 879 от Протокол №25/2014г.  на първо четене  проект  на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на община Несебър както следва :

             §1 . в чл.3 да се добавят ал. 2, ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

– ал. 2. Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ, Кметът на общината изпраща покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й до адресата/адресатите на заповедта.

– ал.3. Поканата съдържа:

1. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на заповедта;

2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;

3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);

4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в 14-дневен срок;

5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно;

6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи.

– ал.4. При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана.

МОТИВИ: По прецизно регламентиране на процедурата по принудително изпълнение на заповедите за премахване на строежи четвърта, пета и шеста категория в настоящата наредба, съобразно приложимите нормативни актове: АПК и ЗУТ.

1. Съгл. чл.277 от АПК, органът по изпълнението е длъжен преди да пристъпи към принудително изпълнение да отправи до длъжника покана за доброволно изпълнение , съдържаща определени реквизити. Т.е. на практика това е първото действие, което следва да се предприеме при образуване на производството по изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж.

2. Уеднаквяване практиката по изпълнителните производства по ЗУТ и даване на яснота относно началото на настоящата процедура на служителите ангажирани с нейното провеждане.

ІІ. В текста на чл.7 да бъде заличена ал.3Собствениците на строежите, респ. недвижимите имоти, са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в заповедта на кмета на общината. При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.”

МОТИВИ: противоречивата съдебна практика при прилагане на цитирания текст във връзка с осигуряване достъпа до строежа при провеждане на принудителното изпълнение заповедта.

В част от съдебните определения се приема, че е неприложимо производството по чл. 272, ал.2 от АПК „Влизане или оставане в жилище без съгласието на неговия обитател се допуска само с разрешение на съдия от административния съд, издадено по мотивирано искане на изпълнителния орган, въз основа на изпълнителното основание, ако изпълнението не може да бъде осъществено по друг начин. Разрешението или отказът подлежат на обжалване от страните по изпълнението с частна жалба, която спира изпълнението. Разрешение не се изисква за изпълнението на разпореждане за предаване на жилище, издадено или потвърдено от съд”, а следва да се прилага разпоредбата на чл. 271, ал.3 от АПК – „Когато естеството на задължението налага, органът по ал. 1 може да иска съдействие от органите на полицията, други държавни органи и от общините. Всички държавни органи са длъжни при поискване да съдействат на органа по изпълнението и на упълномощените за изпълнението лица”.

С оглед на противоречивата съдебна практика, считам че е разумно този текст да отпадне и за всеки конкретен случай да се приложи съответната разпоредба на АПК съобразена с характеристиките и особеностите му.

В 14 дневен срок от настоящото съобщение  заинтересованите лица  могат да  направят   предложения  или  изразят  становища  по постъпилите предложения чрез деловодството на  Общински съвет Несебър ул. Еделвайс №10.

Дата на публикуване 19.09.2014 год.