Нареждане

Print pagePDF pageEmail page

НАРЕЖДАНЕ

                  към протокол № 25 / 09.01.2014 год.

Относно : Поправка на явна фактическа грешка в решение № 880

След като разгледах Докладна записка с вх. №403/13.08.2014 год., съдържанието на протокол № 25 /01.09.2014 год. и съдържанието на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, установих,   че е   допусната   явна фактическа грешка в   § 8.   в решението   и докладната записка е записано „създава нов чл. 170г“   вместо чл. 170д

Предивид изложеното и след като прецених, че дбпусаната грешка не влияе на волята на Общински съвет обективирана в решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014 г. на основание чл. 29 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ

1.Да бъде извършена  поправка на явна фактическа    грешка в  Решение  № 880 обективирано в протокол № 25/01.09.2014 г. изразяваща се в следното :

В § 8. в решението да се запише „създава нов чл. 170д“ вместо „създава нов чл.170г“.

Настоящото  да се сведе до знанието  на кмета на Общината и  приложи към протокол 25/01.09.2014, като неразделна част.

Председател на общински съвет –Несебър

Б.Филипов