Решения от Протокол №26

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ

№ 26/06.10.2014 г.

 ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 491/25.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2014/2015 година.

2. Докладна записка вх.№ 397/11.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на  второ  четене на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Несебър.

3. Докладна записка вх.№ 472/19.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за участие на община Несебър в „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас”, учредено от общините в Регион Бургас.                                                         4. Докладна записка вх.№ 469/18.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър, за периода 2015-2017 година.

5. Докладна записка вх.№ 482/23.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на безплатни дърва за горене на фронтоваците от община Несебър – участници във Втората световна война, от община Несебър

6. Докладна записка вх.№ 481/23.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на починал жител на община Несебър.

7. Докладна записка вх.№ 488/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 284 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ХХ-458,395 на площ от 852 кв.м. по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”, поради отпаднало предназначение.

8. Докладна записка вх.№ 496/25.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІ-3112 и УПИ VІІІ-3112 в кв.11 и ПИ 51500.31.36 по кадастралната карта на Зона „Инцараки”, м. „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър.

9. Докладна записка вх.№ 497/25.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.17 по плана на с. Тънково с кадастрален идентификатор 73571.501.1941, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър

10. Докладна записка вх.№ 498/26.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на УПИ ІІІ-6054 и УПИ ІХ-6054 в кв.8 по плана на гр. Свети Влас-юг и част от улица с идентификатор 11538.502.269 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

11. Докладна записка вх.№ 499/26.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински УПИ ІІ-292 в кв.28 по плана на гр. Св. Влас-юг.

12. Докладна записка вх.№ 504/29.09.2014 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с параграф 27, ал.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ.

13. Докладна записка вх.№ 500/26.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в „Друг вид земеделска земя”.

14.  Докладна записка вх.№ 486/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.104.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, за обществена тоалетна.

15. Докладна записка вх.№ 484/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от Базар „Пристанище”, гр. Несебър-стара част.

16. Докладна записка вх.№ 485/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с кадастрален идентификатор 39164.17.613 по кадастралната карта на с. Кошарица.

17. Докладна записка с  вх.№ 505/29.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно искане от ЕТ „ГМК Райвъл- Георги Карагьозов” за допускане изменение на ПУП на гр. Несебър в частта му по отношение на УПИ I  и УПИ  II в кв.78 В.

18. Предложение вх.№ 495/25.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура, подобект „Външна гравитачна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре”.

19. Предложение вх.№ 479/23.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.68.8, м. „Хендек тарла”, землището нас. Равда, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

20. Докладна записка вх.№ 478/23.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външни ВиК мрежи” за имот с идентификатор 73571.22.39, м. „Боруна, землището на с. Тънково.

21. Предложение вх.№ 476/23.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ без промяна предназначението на проектен имот с идентификатор 11538.15.191, м. „Касада Саръгьолджук” в землището на гр. Свети Влас, за неземеделски нужди, по реда на ЗГ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

22. Доклад вх.№ 490/24.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” за имот с идентификатор 39164.12.603 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Липака”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

23. Докладна записка вх..№ 475/23.09.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за  УПИ І-общ. в кв.14 по плана на гр. Свети Влас.

24. Докладна записка вх..№ 477/23.09.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за  УПИ І-135 в кв.63 по плана на гр. Свети Влас.

25. Докладна записка вх.№ 507/02.10.2014 г. от Николай Димитров–  кмет на община Несебър, относно изменение на Решение № 690 от Протокол № 21/20.02.2014г.

 По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 491/25.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2014/2015 година.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНЕ № 930

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Несебър

 1. 1.      Утвърждава  предложените от директорите на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър промени в утвърдения брой на групи, паралелки и брой деца и ученици в учебните и детски заведения и обслужващи звена за учебната 2014/2015 година, както следва:

 

І. Учебни заведения, които прилагат системата на делегираните

бюджети:

1. Средни общообразователни  училища:

1.1. Средно общообразователно училище “Любен Каравелов” –

гр. Несебър –  І – ХІІ клас:

паралелки – 42, брой ученици – 975

полуинтернатни групи – 5, брой ученици – 140

 1. 3.      Основни училища  / от  І до VІІІ клас /:

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

паралелки – 8, брой  ученици – 150

полуинтернатни групи – 4 /І – VІІІ клас/,

брой ученици – 97

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас:

паралелки – 8, брой  ученици – 135

полуинтернатни групи – 3 /І, ІІ, ІІІ и ІV класове/,

брой ученици – 73

ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

паралелки – 8, брой  ученици – 159

полуинтернатни групи – 1 /І – ІV клас/,

брой ученици – 18

ОУ „Васил Левски” –  с. Тънково:

паралелки – 8,  брой  ученици – 109

ІІ. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които прилагат системата на делегираните бюджети:

 

1. ЦДГ „Радост” – с. Оризаре – 3 групи, брой деца – 75,   в т.ч.

подготвителна група – 2, брой деца – 48

 

ІІІ. Обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните

бюджети:

 1. Общински детски комплекс – гр. Несебър – 38 групи /постоянни – 31; временни – 7/ , общо 373 деца

 

б. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2014/2015 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 11, ал. 3 – 6 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена – извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 

 1. СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър:

VІІ клас – 85 ученика в 4 паралелки

 1. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

ІІІ клас     –    14 ученика

VІII клас   –    6 ученика

3. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  гр. Св. Влас :

ІІ клас       –     14 ученика

ІV клас       –    12 ученика

VІ клас      –     13 ученика

VІІ клас      –   9 ученика

VIII клас  –     7 ученика

4. ОУ „Васил Левски” – с. Тънково :

І клас      –    12 ученика

IV клас     –    11 ученика

V клас      –    14 ученика

VІІ клас    –   15 ученика

VІІІ клас   –    14 ученика

5. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  с. Гюльовца :

VI клас    –     11 ученика

VIII клас  –     10 ученика

 

По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 397/11.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на второ четене на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Несебър

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 931

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, приема на второ четене Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Несебър както следва

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди на Кмета на общината, издадени на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях, на територията на Община Несебър.

(2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи.

Чл.2. (1) Тази наредба се прилага за строежи четвърта, пета и шеста категория – незаконни по смисъла на чл. 225, ал.2 от ЗУТ или части от тях, на територията на Община Несебър

(2) Тази наредба не се прилага:

1. за строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4, 5 и 6 на Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. за строежи с поверителен характер (специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на §5, т.63 от ДР на ЗУТ);

Чл.3. ал.1 Към принудително изпълнение на влезли в сила заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ се пристъпва, когато същите не са изпълнени от адресата/ адресатите в определения в тях срок за доброволно изпълнение.

– ал. 2. Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ, Кметът на общината изпраща покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й до адресата/адресатите на заповедта.

– ал.3. Поканата съдържа:

1. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на заповедта;

2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;

3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);

4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в 14-дневен срок;

5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно;

6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи.

– ал.4. При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана.

ГЛАВА ВТОРА

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ

Чл.4. (1) В седемдневен срок от изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, се извършва проверка по изпълнението на мястото та строежа от служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър, за което се съставя констативен протокол по образец (приложение № 1).

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта, се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.

Чл.5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокол по чл. 4, ал. 1, служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър, провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на Кмета на Общината за премахването на незаконния строеж, срока необходим за изпълнение, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи /СМР/ и необходимите за извършването им финансови средства. Резултатите от проучването се оформят в протокол (приложение № 2), който се одобрява от Кмета на Общината или упълномощено от него лице.

(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на план за безопасност и здраве, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и други подобни, това изрично се посочва в протокола по чл.5, ал.1 (приложение № 2).

(3)  В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след изготвяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на план за безопасност и здраве, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и други подобни, изработени от правоспособен строителен инженер и с извършена оценка за съответствието по чл. 142, ал.10 от ЗУТ.

Чл.6 (1) В двуседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се пристъпва към процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство, респ. за услуга по реда на ЗОП, ако такъв вече не е определен.

(2) В случаите по чл. 14, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, когато стойността на услугата и/или строителството не надвишава посочените в ЗОП прагове, възложителят не е длъжен да прилага процедурите по ЗОП и условията и реда за възлагане на публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП.

Чл.7. (1) В едноседмичен срок от подписване на договор с изпълнител или с възлагане фактическото изпълнение на заповедта за премахване по реда на чл.6, ал.2, Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице, определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица, експлоатационни дружества и институции.

(2) Експлоатационните дружества следва да осигурят необходимите специалисти и техника за проверка и при необходимост за прекъсване захранването на строежа и извършване на задължителните действия по обезопасяване на техническата инфраструктура в и около премахвания строеж, като по време на изпълнението, същите следва да осигурят и компетентно наблюдение от съответни специалисти за недопускане на нещастни случаи.

Чл.8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на незаконния строеж се огражда със сигнални ленти и предупредителни знаци.

Чл.9. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър могат да използват специалните средства, посочени в чл. 223, ал.3 от ЗУТ на територията на строителната площадка.

Чл.10. На определената дата и час служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).

Чл.11.(1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- или взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа от тях, като за извършените видове работи се съставя протокол по образец (приложение № 5А).

(2) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му.

(3) В случай, че собствениците не желаят да приемат изнесеното движимо имущество по ал. 1, или не може да бъде установен неговия собственик, изпълнителят и присъстващите служители от общинска администрация съставят опис за вида, количеството и състоянието на имуществото при изнасянето му и същото се оставя на отговорно пазене в помещение, определено от Кмета на общината или оправомощено от него лице.

(4) Ако собственикът поиска вещта в рамките на календарната година, вещта му се предава след представен документ за платени дължими разноски по премахването и съхранението.

(5) Ако собственикът не се намери или не се яви в рамките на календарната година, вещта минава в собственост на общината.

(6) Извършените разходи по предходните алинеи са за сметка на адресата /адресатите/ по заповедта и се събират от общинската администрация по реда на чл. 15 от настоящата наредба.

Чл.12.(1) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който трябва да е технически правоспособно лице, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, след прекъсване захранването с вода, електрическа енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва техническата документация, нормативните изисквания за съответната дейност, нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица, сгради и обекти.

Чл.13. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния строеж от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър и изпълнителя в присъствието на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, се съставя протокол по образец (приложение № 4), екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра.

Чл.14. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконния строеж, и възстановяването на терена се извършва от изпълнителят на принудителното премахване за сметка на адресата/адресатите на заповедта. За извършените работи се съставя протокол по образец (приложение № 5Б).

 

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл.15. (1) След изпълнение на заповедта по чл.1, ал.1 се съставя протокол за извършените разходи (приложение № 5), който се подписва от изпълнителя и служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър.

(2) Въз основа на влязлата в сила заповед за премахване на строежа и протоколите по чл. 11 (1), чл. 14 и чл. 15 (1)-приложения №5, № 5А и № 5Б, се предприемат действия за събиране на вземането по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

(3) Принудителното премахване е за сметка на извършителя и на:

1. лицето, упражнило строителен надзор;

2. строителя – в случай че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от кмета на общината или заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа;

3. строителя – в случаите по чл. 225, ал. 2, т. 2 – 4;

4. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти – при несъответствие на одобрения инвестиционен проект, по който се изпълнява строежът, с изискванията за безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 4 и/или с предназначението на земята;

5. възложителя на строежа.

(4) Отговорността на лицата по ал. 3 е солидарна.

(5) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. .„Премахване на незаконен строеж“ представлява разрушаването му до кота терен и/ или до състояние негоден за ползване при спазване нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§ 2. „Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях“ представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените строителни книжа.

§ 3. „Окончателно почистване на строителната площадка ” представлява изнасяне и транспортиране на формирането при премахването строителни отпадъци до депо за отпадъци и заравняване на терена.

§ 4. (1) „Адресат/адресати на заповедта“ са физически или юридически лица, или еднолични търговци, спрямо които със заповедта по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица може да са: собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж

(2) В случаите, в които собственикът на терена и извършителят на незаконния строеж са различни физически и/или юридически лица, те отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

§ 5. При частично премахване на незаконен строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект, одобрен от Главния архитект.

§ 6. „Изпълнител“ по смисъла на тази наредба е лицето определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП или лицето на което, е възложено премахването на незаконния строеж по реда на чл.6, ал.2 от настоящата наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23, и ал.2 от ЗМСМА и чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията.

§ 9. С тази наредба се отменя чл.2, т.2 от Наредба № 17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи на територията на община Несебър.

§ 10. На основание чл.223, ал.9 от ЗУТ средствата, набрани от събраните по ЗУТ от общините приходи за общинските бюджети, представляващи такси, глоби и имуществени санкции, се разходват само за финансово обезпечаване на контролните функции на служителите по чл. 223, ал. 2 по ЗУТ и за премахване на незаконно строителство.

§ 11. Наредбата е приета с решение № 931, протокол № 26/06.10.2014г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила  три дни след побликуване във вестник „Слънчев бряг”

 

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

 

П Р О Т О К О Л

№ ………………

Днес, ………..20….. г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност …………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност …………………………………………………………………………………. в Община Несебър;

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност …………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

 

в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

извърши проверка относно изпълнението на Заповед № …………………………../…………. 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

изграден в ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

с административен адрес: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

При проверката се установи: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Съставили:                                                                            Присъствали:

1. ………………. (…………………………..)                                               1. ………………. (…………………………)

2. ………………. (…………………………..)                                               2. ………………. (…………………………)

3. ………………. (…………………………..)                                               3. ………………. (…………………………)

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

 

        ОДОБРЯВАМ: ………………………………

(……………………………………….Кмет на Община Несебър)

 

П Р О Т О К О Л

№ ………………

за предварително проучване на принудителното изпълнение на

Заповед № ……………….…./……………20…г.,

издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж.

Днес, ………..20….. г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

 

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение, необходимите средства и други, относно незаконен строеж:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

изграден в ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

с административен адрес: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

излага следното становище:

 

I.Начин на изпълнение на премахването:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Срок за изпълнение на принудителното премахване:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ІІІ. Необходими мерки преди, по време и след принудителното изпълнение:

–          Конструктивно становище (конструктивен проект) – да/не;

–          одобряване на план за безопасност и здраве;

–          други мерки (предпазване на съседни сгради, съоръжения, имоти и т.н.) – да/не.

 

ІV. Стойност на почистването (когато се засягат интереси на трети лица): …………….. лв.,

в която не е включен ДДС.

 

V. Обща стойност на премахването: …………………………… лв., в която не е включен ДДС.

 

Съставили:

1. ………………. (…………………………..)

2. ………………. (…………………………..)

3. ………………. (…………………………..)

Приложение № 3 към чл. 10

 

П Р О Т О К О Л

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка

преди започване на принудителното изпълнение на Заповед № …………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж

 

Днес, ………..20….. г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж,

 

в присъствието на:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

 

в …………….ч……………м. се събра за привеждане в изпълнение Заповед №……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

изграден в ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

с административен адрес: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Във връзка с изискванията на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Несебър работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.

В …………….ч……………м. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж.

 

Съставили:                                                                Присъствали:

1. ………………. (…………………………..)                                    1. ………………. (……………………………….)

2. ………………. (…………………………..)                                    2. ………………. (……………………………….)

3. ………………. (…………………………..)                                    3. ………………. (……………………………….)

 

Приложение № 4 към чл. 13

 

П Р О Т О К О Л

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка

след принудителното изпълнение на Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж

 

Днес, ………..20….. г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж,

 

в присъствието на:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

 

установи, че в …………….ч……………м. приключи премахването на незаконен строеж:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

изграден в ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

с административен адрес: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Строежът е приведен в състояние: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Строителната площадка е в следното състояние:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Съставили:                                                                Присъствали:

1. ………………. (…………………………..)                                    1. ………………. (……………………………….)

2. ………………. (…………………………..)                                    2. ………………. (……………………………….)

3. ………………. (…………………………..)                                    3. ………………. (……………………………….)

 

Приложение № 5А към чл. 11, ал.1

 

П Р О Т О К О Л

за извършените разходи за изнасяне на движимо имущество

преди започване на премахването на незаконен строеж: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Днес, ………..20….. г., подписаните:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж,

 

в присъствието на:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Преди започване изпълнението на Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж, установи, че строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- или взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество. Пристъпи се към принудително освобождаване на строежа от тях, както следва:

Вид

Състояние

при изнасянето

Количество

Ед. цена

Обща стойност

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

Всичко:

 
 

 

ДДС:

 
 

 

_________

 
 

 

Общо:

 

 

Съставили:                                                                Проверил: ………………………….

1. ………………. (…………………………..)                                    (………………………………………………………..)

2. ………………. (…………………………..)                                    (на длъжност …………………………………….

3. ………………. (…………………………..)                                                      в Община Несебър)

Приложение № 5Б към чл. 14

 

 

П Р О Т О К О Л

за извършените разходи за почистване на строителната площадка

след премахването на незаконен строеж: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Днес, ………..20….. г., подписаните:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж,

 

след извършена проверка установиха, че при почистване на строителната площадка

след премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи:

Видове работи

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

Обща стойност

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

Всичко:

 
 

 

ДДС:

 
 

 

_________

 
 

 

Общо:

 

 

 

 

Съставили:                                                                Проверил: ………………………….

1. ………………. (…………………………..)                                    (………………………………………………………..)

2. ………………. (…………………………..)                                    (на длъжност …………………………………….

3. ………………. (…………………………..)                                   в Община Несебър)

 

 

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 15, ал.1

 

 

П Р О Т О К О Л

за извършените разходи по премахването на незаконен строеж: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Днес, ………..20….. г., подписаните:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на горепосочения незаконен строеж;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

 

след извършена
проверка установиха, че при премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи:

Видове строителни работи

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

Обща стойност

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

Всичко:

 
 

 

ДДС:

 
 

 

_________

 
 

 

Общо:

 

 

 

 

 

Съставили:                                                                Проверил: ………………………….

1. ………………. (…………………………..)                                    (………………………………………………………..)

2. ………………. (…………………………..)                                    (на длъжност …………………………………….

3. ………………. (…………………………..)                                                      в Община Несебър)

 

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 472/19.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за участие на община Несебър в „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас”, учредено от общините в Регион Бургас.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 932

            І. На основание чл. чл. 21, т. 15 от ЗМСМА и чл.24 ал.2 от Закона за управление на отпадъците:

1. Дава съгласие за участие на Община Несебър в „Регионално Сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас“, учредено от общините в Регион Бургас.

2. Одобрява приложения проект на устав на сдружението.

ІІ. На основание §13, ал. 2 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците дава съгласие за прекратяването на Сдружение за „Управление на отпадъците –  регион  Бургас“, регистрирано с решение по ф.дело № 892/2006 г. по описа на Бургаски окръжен съд в срок до 31.12.2014 г.

ІІІ. На основание чл.24, ал. 2 от ЗУО копие от решението по т. 1 да се изпрати на кмета на Община Камено, на чиято територия са разположени съоръжения за третиране на отпадъците.

         ( Списъкът с поименното  гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 469/18.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър, за периода 2015-2017 година.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 933

 

             На основание чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2015 –2017 г. съгласно  приложение № 1 (неразделна част от решението ).

  /Списъкът с поименното  гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 482/23.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на безплатни дърва за горене на фронтоваците от община Несебър – участници във Втората световна война, от община Несебър

 

Общинският съвет със 17 гл.  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ №  934

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

1.Общински съвет – Несебър дава съгласие на лицата:

Желязко Георгиев Желязков – гр. Несебър, ул. „Иван Вазов” № 2

Божин Христов Порточанов – с. Баня

Георги Русев Стоянов –гр. Обзор, ул. „ Славянска”№ 45

Андрей Манолов Сачанов- с. Равда, ул. „Рибарска” № 5А

Костадин Ангелов Ричков – с. Равда, ул. „ Васил Левски” № 24

Апостол Дионисов Дуков – с.Равда, ул. „Пирин” № 8

живущи на територията на община Несебър да им бъдат отпуснати безплатно по 8 /осем/ прмЗ дърва за огрев до местоживеене. Транспортирането на дървата от обекта до населеното място да се заплати от ОП „УОГСГС“ на изпълнителя срещу фактура – за курс 180 лв. с включен ДДС.

2. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 481/23.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на починал жител на община Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували  18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 935

 

         1. На основание чл.21 ал.2 във връзка с ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска еднократна финансова помощ в размер на 2000 лв. на семейството на починалия Кръстю Димитров Ставрев, ЕГН 5907210675, която да послужи за покриване на разходите за транспортиране на тленните му останки от Република Германия до Република България. Сумата да бъде получена от Димитър Кръстев Ставрев, ЕГН 3403100580, живущ в гр .Несебър,  ул.“Пирин“ №5.

2. Еднократната финансова помощ да се отпусне от бюджета на община Несебър за2014 г. от дейност 122 „Общинска администрация“, параграф 42-19.

3. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 488/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 284 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ХХ-458,395 на площ от 852 кв.м. по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”, поради отпаднало предназначение.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 936

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.6, ал. 1, от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС общински поземлен имот на площ от 284 кв.м,  който съгласно влязло в сила Решение за одобрение на изменение  №818 от Протокол №23/02.06.2014 г. на Общински съвет – Несебър е част от новообразуван УПИ ХХ-458,395 на площ от 852 кв.м по плана на к.к. “Слънчев бряг – запад“,  отреден по плана за курортно–рекреационно строителство – зона „Ок.“

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 496/25.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІ-3112 и УПИ VІІІ-3112 в кв.11 и ПИ 51500.31.36 по кадастралната карта на Зона „Инцараки”, м. „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 937

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ, Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с Калин Терзиев и Михаил Терзиев собственици на УПИ VІІІ-3112 /ПИ 51500.31.19/ кв.11 по плана на м.“Юрта-Балкана“зона „Инцараки“ и Мария Григорова Диамандиева собственик на  УПИ VІІІ-3112 /ПИ 51500.31.19/ кв.11 по плана на м.“Юрта-Балкана“зона „Инцараки“, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 115/142 кв.м реално обособени части от  ПИ 51500.31.36 по КК на гр.Несебър, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ се придават към УПИ VІІ-3112 /ПИ 51500.31.20/ и УПИ VІІІ-3112 /ПИ 51500.31.19/ в кв.11 по плана на Зона „Инцараки“ , м.“Юрта –Балкана“, землище на  гр.Несебър, като се образува нов УПИ VІІ -31.19, 31.20, 31.36 в кв.11, който се урегулира на площ от 1137 кв.м, при нови градоустройствени показатели, както следва:   Отреждане – „Ок”, Кплътност-30%, Кинтензивност-1.50, Макс.височина – Н-15.00м  и Мин.озел. площ – 50%.

2. Дава съгласие да се промени предназначението на ПИ 51500.31.36 по КК на гр.Несебър, на площ от 142 кв.м, с предназначение: земеделска, с НТП – За селскостопански път във връзка с гореописания проект, като процедурата по промяна на предназначението на общинския имот  да се извърши, от името на община Несебър и за сметка на Страна втора по предварителния договор по т.1 от настоящото решение, което да се впише изрично като тяхно задължение в договора.

3. Утвърждава приложената пазарна оценка изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 14145лв. без ДДС за  115/142 кв.м реално обособени части от  ПИ 51500.31.36 по КК на гр.Несебър, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ се включват към нов УПИ VІІ отреден за курортно строителство.

4.Окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху придаваемите площи да бъде сключен след влизане в сила на Заповед за одобрение на ПУП -ИПРЗ за УПИ VІІ-3112 /ПИ 51500.31.20/ и УПИ VІІІ-3112 /ПИ 51500.31.19/ в кв.11 и ПИ 51500.31.36 по ПРЗ /Кадастрална карта/ на Зона „Инцараки“ , м.“Юрта –Балкана“, землище на  гр.Несебър и приключване на процедурата по промяна на предназначението на ПИ 51500.31.36 по КК на гр.Несебър

5. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената  в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високата.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

7. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Б „ Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с 115/142 кв.м реално обособени части от  ПИ 51500.31.36 по КК на гр.Несебър, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ се включват към нов УПИ VІІ отреден за курортно строителство.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 497/25.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.17 по плана на с. Тънково с кадастрален идентификатор 73571.501.1941, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 938

 

     1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с 26.50/546кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.501.194, по кадастралната карта на с.Тънково, представляващ УПИ ІІІ, кв.17 по плана на с.Тънково, отреден за „Жилищно строителство”.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър 26.50/546кв.м идеални части от имот с 73571.501.194, по кадастралната карта на с.Тънково, представляващ УПИ ІІІ, кв.17 по плана на с.Тънково, отреден за „Жилищно строителство, актуван с АЧОС 5813/16.09.2014г. на съсобствениците на имота Мария Кирова Иванова и Десислава Костова Павлова,  за сумата от 730лв. /седемстотин и тридесет лева/ без ДДС.”

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 498/26.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на УПИ ІІІ-6054 и УПИ ІХ-6054 в кв.8 по плана на гр. Свети Влас-юг и част от улица с идентификатор 11538.502.269 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 939

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ  Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с „Венус Лукс“ООД, ЕИК 102901724, със седалище и адрес на управление- гр. Свети Влас, ул.“Лозарска“ №4, представлявано от Благой Филипов предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 442 кв.м реално обособени части от улично пространство с кад.№ 11538.502.269 по КК на гр.Свети Влас, които ведно с УПИ ІІІ-6054 /ПИ 11538.502.353 / на площ от 472 кв.м и УПИ ІХ-6054 /ПИ 11538.502.354/ на площ от 946 кв.м в кв.8 по плана на гр. Свети Влас – юг образуват един нов имот УПИ ІІІ- 353,354,269 на площ от 1861 кв.м, съгласно проект  за изменение на ПУП-ПР, чието задание е одобрено със Заповед №303/16.09.2014 г. на Кмета на Община Несебър.

2. Утвърждава приложената пазарна оценка изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 63648 лв. без ДДС за  442 кв.м реално обособени части от улично пространство с кад.№11538.502.269 по КК на гр.Свети Влас, които се включват в новообразуван УПИ ІІІ-353,354,269 кв.8 по плана на гр. Свети Влас-юг , който се урегулира  на площ от 1861 кв.м.

3.В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор за прехвърляне правото на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение  на ПУП -ПР на гр.Свети Влас-юг  за УПИ ІІІ-6054 /ПИ 11538.502.353 / и УПИ ІХ-6054 /ПИ 11538.502.354/ в кв.8 по плана на гр.Свети Влас- юг и част от улица с идентификатор ПИ 11538.502.269 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, след влизане в сила на решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 442кв.м, представляващи части от улично пространство с  идентификатор 11538.502.269 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, които се придават към новообразувания УПИ ІІІ-353,354,269 в кв.8 по плана на гр.Св.Влас – юг.

4. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената  в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високата.

5. Утвърждава предложеният проект за предварителен договор.

6.На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Б „ Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с  442/8351кв.м реално обособени части от  ПИ 11538.502.269 по КК на гр.Св.Влас, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПР се включват към нов УПИ ІІІ – 353,354,269 в кв.8 по плана на гр.Св.Влас – юг..”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 499/26.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински УПИ ІІ-292 в кв.28 по плана на гр. Св. Влас-юг.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за”  от  гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 940

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с УПИ ІІ-292 в кв.28 по плана на гр.Св.Влас- юг  с кад.№ ПИ11538.502.455 по КК на гр.Св.Влас , АОС № №5794/30.06.2014г.

ІІ. На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на вещно право на строеж върху УПИ ІІ-292 в кв.28 по плана на гр.Св.Влас- юг  с кад.№ ПИ11538.502.455 по КК на гр.Св.Влас , АОС № №5794/30.06.2014г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна цена в размер на 40000.60лв. без ДДС
 2. Критерии за оценяване:

– Бизнес план относно обекта, който ще бъде построен и оферта относно експлоатацията му – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

3. Специфично условие – въз основа на учреденото право на строеж, суперфициара ще има право да построи едноетажна постройка с предназначение за „КОО и търговия“ със Застроена площ -218 кв.м и разгъната застроена бруто площ – 218 кв.м;

4. Депозит за участие – 4000 лв., представляващи 10% от началната конкурсна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 504/29.09.2014 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с параграф 27, ал.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 941

 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ Общински съвет-Несебър предоставя земеделски имоти от общински поземлен фонд, които да послужат за постановяване на решение от ОС ”Земеделие”- Несебър за възстановяване на право на собственост, както следва:

1. Предоставя  поземлен имот с проектен номер 51500.24.3 на площ от 3699 кв.м, с НТП –Др. вид.земеделска земя, по Кадастралната карта на гр. Несебър, м. ”Юрта/Балкана“, за обезщетяване на признато право на собственост с Решение №228/06.01.2004 г. на НРС върху имот от 4.0 дка „нива“ в м. “Мал Тепе“ в землището на гр. Несебър,  по преписка №Ж796 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-874/11.08.2014 г. от Началника на ОСЗ-Несебър;

2. Предоставя  поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 11538.502.312 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 3714кв.м, с НТП – „С недефиниран начин на трайно ползване“;

– 51500.30.8 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 425кв.м, с НТП – „Др.вид земеделска земя“,

– 51500.27.23 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 902 кв.м, с НТП- „Др.вид земеделска земя“,

– 51500.27.22 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 1046 кв.м, с НТП- „Др.вид земеделска земя“,

– 51500.25.11 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 4002 кв.м, с НТП- „Др.вид земеделска земя“,

за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №23/26.02.2004г.  на НРС върху имоти от 35.100 дка -нива в м.“Инджекьойско блато“ в землището на гр.Несебър,  по преписка №Ж894 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в т.1 от мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-1016/29.09.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

3. Предоставя  поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 51500.22.23 по КК  на гр.Несебър, на площ от 1128кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.24 по КК  на гр.Несебър, на площ от 600кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.25 по КК  на гр.Несебър, на площ от 600кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.26 по КК  на гр.Несебър, на площ от 512кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.59  по КК  на гр.Несебър, на площ от 628кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.70 по КК  на гр.Несебър, на площ от 1193кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.32.19 по КК  на гр.Несебър, на площ от 268кв.м, м.“Юрта Балкана“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– Проектен имот с №51500.22.189 по КК на гр.Несебър, на площ от 2394кв.м, образуван от имот с кад.№51500.22.115 по КК на Несебър, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя

за обезщетяване на признато за възстановяване право на собственост върху земеделски земи по искане с вх.№334/20.08.2014г. за нива на площ от 6дка в м“Равденска мера“ и нива от 2дка в м.“Адата“  посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-1016/29.09.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър въз основа на Протоколно решение №Ж123/21.10.2008 г. на ОСЗ-Несебър за възстановяване върху имоти  от 53.00 дка;

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 500/26.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в „Друг вид земеделска земя”.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 942

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА   във връзка чл.45и, ал.1и чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване  на “ Друг вид земеделска земя“ на следните общински земеделски имоти:

 1. ПИ с кадастрален идентификатор 27454.14.92 по КК на с.Емона, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Клая“, на площ от 12167кв.м, АпОС №5587/30.01.2014г.
 2. ПИ с кадастрален идентификатор 73571.49.53 по КК на с.Тънково, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Камарата“, на площ от 723кв.м, АпОС №3952/01.04.2010г.
 3. ПИ с кадастрален идентификатор 02703.12.7 по КК на с.Баня, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Сач“, на площ от 4300кв.м, АпОС №3742/09.02.2010г.
 4. ПИ с кадастрален идентификатор 73571.55.26 по КК на с.Тънково, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Герена“, на площ от 1668кв.м, АпОС №3083/16.07.2009г.
 5. ПИ с кадастрален идентификатор 53045.120.416 по КК на гр.Обзор, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Лонгоз чеир“, на площ от 6393кв.м, АпОС №3654/20.01.2010г.
 6. ПИ с кадастрален идентификатор 51500.24.15 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 2298 кв.м, АпОС №5665/07.04.2014г.
 7. ПИ с кадастрален идентификатор 51500.26.9 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 2991кв.м, АпОС №5666/07.04.2014г.
 8. ПИ с кадастрален идентификатор 11538.13.174 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията: “Земеделска“, Начин на трайно ползване “Др.поземлен имот за движение и транспорт“, м.”Козлука”, на площ от 650кв.м, АчОС№2995/19.05.2009г.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 486/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.104.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, за обществена тоалетна.

Общинският съвет с  19 гл. „за”  от гласували 19  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 943

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, Сграда с кад.идентификатор 51500.501.104.2, представляваща „Обществена тоалетна“ в УПИ ІV кв.10, по плана на гр.Несебър – стара част, с кад.№ 51500.501.104 по КК на гр.Несебър, АОС №5738/09.05.2014г. със застроена площ от 18кв.м.

При следните условия:

1. Начална годишна наемна цена – в размер на 650.00лв./шестотин и петдесет лева/ с ДДС.

2. СРОК за отдаване под наем – 3/три/ години.

3. Специфични условия –

– Отдавания имот да се използва единствено за „Обществена тоалетна”.

– Наемателят няма право да изисква заплащане на такса за еднократно ползване на тоалетната по- висока от 1.00лв.

– Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид.

– Годишната наемна цена се заплаща на две вноски, както следва:

първа вноска към момента на сключване на договора за наем, втора вноска до 31.08 на съответната година;

4. Критериите  за оценяване са:

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната годишна  наемна цена.

6. Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 484/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от Базар „Пристанище”, гр. Несебър-стара част.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 944

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА   във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем   на търговски обекти в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451, разположени по приложената схема;

При следните условия:

 1. 1.                  Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7  към нея, както следва:

– За Обект №1.2 – закрита площ – 27.30 кв.м., открита площ –4.43кв.м.– 8400лв.  / осем хиляди и четиристотин лева / с ДДС;

– За Обект №4.2 – закрита площ – 17.81 кв.м., открита площ –4.00кв.м.– 5613лв. /пет хиляди шестотин и тринадесет лева/ с ДДС;

-За Обект №5.3 – закрита площ – 10.56 кв.м., открита площ –14.00кв.м.–3975лв. / три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева /. с ДДС ;

 

2.СРОК за отдаване под наем – 5 /пет/ години

3.Специфични условия –

Всички обекти да се използват за магазини.

-Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

– Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

 1. І -ва вноска до 31 юли на текущата      година,
 2. ІІ –ра – вноска до 31 август на      текущата година.

 

4.  Критерии  за оценяване :

-Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната годишна  наемна цена.”

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 485/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с кадастрален идентификатор 39164.17.613 по кадастралната карта на с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 19 гл.„за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 945

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА   във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с имот с кадастрален идентификатор 39164.17.613 по кадастралната карта на с. Кошарица, находящ се в м.”с.Плазовец“, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, категория VІІІ, на площ от 8536 кв.м, АчОС №4808/13.07.2011г.

2.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.613 по кадастралната карта на с.Кошарица, находящ се в м.”с.Плазовец“, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, категория VІІІ, на площ от 8536 кв.м, АчОС №4808/13.07.2011г., при следните условия:

– Начална тръжна продажна цена – 42400.00лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

– Стъпка за наддаване – 500лв.

3.Общински съвет – Несебър упълномощава кмета да определи останалите условия на търга.“

 

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с  вх.№ 505/29.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно искане от ЕТ „ГМК Райвъл- Георги Карагьозов” за допускане изменение на ПУП на гр. Несебър в частта му по отношение на УПИ I  и УПИ  II в кв.78 В.

 

Общинският съвет с 12 гл. „за”, 1 гл. «против» и 6 гл. «въздържал се»  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 946

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик на имоти в обхвата на предложената разработка, ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде процедиран проект за изменение на ПУП -ПРЗ на гр. Несебър в частта му по отношение на УПИ I и УПИ II, в кв.78В съобразно приложените към заявлението задание и скица проект, урегулиране на три нови УПИ както следва:

УПИ I, в кв.78в за имот с идентификатор 51500.505.287, на площ8306.41 кв. м. с отреждане „За хотелски комплекс, трафопост и озеленяване“.

УПИ II, в кв.78в за имот с идентификатор 51500.505.288, 51500.505.307, 51500.505.309 на площ2035.19 кв. м. с отреждане „За обществено обслужване и озеленяване“ .

УПИ III, в кв.78в за имот с
идентификатор 51500.505.288, 51500.505.309 на площ 3239.23 кв.м. с отреждане „За курортно застрояване“

И улица (тупик) с площ 131,4 кв. м. обслужваща трите новоурегулирани имота.

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Предложение вх.№ 495/25.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура, подобект „Външна гравитачна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре”.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от  гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 947

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре” община Несебър.

Настоящето решение да се разгласи по предвидения в чл.124б, ал.2 от ЗУТ ред.

Решението не подлежи на обжалване

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 479/23.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.68.8, м. „Хендек тарла”, землището нас. Равда, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл.”въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

             РЕШЕНИЕ № 948

 

1.  На основание  чл. 124а  ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и  след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет – Несебър разрешава  изработването  на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.68.8 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-друг вид нива, целия на площ от 5355 кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди,  при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15,00м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и с „ВиК” ЕАД-Бургас.

След изготвяне на ПУП-ПЗ, същият да се внесе в РИОСВ-Бургас, съгласно текста на писмо изх.№4363/03.07.2014 год.

На  основание  чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП – ПЗ .

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението, съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 478/23.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външни ВиК мрежи” за имот с идентификатор 73571.22.39, м. „Боруна, землището на с. Тънково.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното.

РЕШЕНИЕ № 949

             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Заявление вх.№ Н2-УТ-6439/17.09.2014 год., становище изх.№1884/18.04.2013 год. от РИОСВ-Бургас, Решение №КЗЗ-12/18.06.2014 год. т.7 на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на площадка за гореописания обект, Здравно заключение изх.№53-00-17/21.01.2014 год., писма изх.№№1716 и 1717/19.11.2013 год. на „Напоителни системи” ЕАД и писмо изх.№39/13.01.2014 год. на Областно пътно управление-Бургас .

 

ОДОБРЯВА:

 

ПУП-парцеларен план за обект: „Външни ВиК мрежи” за имот с идентификатор 73571.22.39,  м.”Боруна”, землище с.Тънково.

Трасето е с обща дължина232 м, в т.ч.10 мв участъка, преминаващ през земеделска територия в землището на гр.Несебър, ПИ с идентификатор 51500.48.17-с начин на трайно ползване-полски път, общинска частна собственост, ПИ 73571.27.145-път от републиканската пътна мрежа-държавна собственост, ПИ 51500.57.51-път от републиканската пътна мрежа-държавна собственост.  Ограничения режим на ползване е определен на3 мот оста на трасето, като не се разрешава  строителство и разполагане на трайни насаждения.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 476/23.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ без промяна предназначението на проектен имот с идентификатор 11538.15.191, м. „Касада Саръгьолджук” в землището на гр. Свети Влас, за неземеделски нужди, по реда на ЗГ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал е” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 950

 

1.  На основание  чл. 124а  ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите  изисквания по постъпилото в  Общинска  администрация  искане  вх.№ Н2-УТ-4793 от 26.06.2014г. от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, да бъде разрешено изработване на ПУП-ПЗ без промяна на предназначението на  проектен   имот  с  идентификатор  11538.15.191  на  площ  от  500 кв.м,м. „Касада Саръгьолджук”, землище гр. Свети Влас, с трайно предназначение на територията – горска и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, за неземеделски нужди по реда на ЗГ на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

На  основание  чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проект на ПУП – ПЗ .

Решение да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Доклад вх.№ 490/24.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” за имот с идентификатор 39164.12.603 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Липака”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 951

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно Ел. захранване на жилищна сграда” за имот с идентификатор 39164.12.603 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Липака” през имоти  39164.12.49 и 39164.12.22 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на Община Несебър, с проектна дължина на трасето е около 272м., от които 247 в земеделска територия и 25м. в урбанизирана територия и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно Ел. захранване на жилищна сграда” за имот с идентификатор 39164.12.603 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Липака” община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

 

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх..№ 475/23.09.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за  УПИ І-общ. в кв.14 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18  гл. „за” и 1 гл. «въздържал се»  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 952

 

         На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър  дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.140  в кв.14 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ, съгласно представеното задание. /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх..№ 477/23.09.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за  УПИ І-135 в кв.63 по плана на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 953

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-135 с идентификатор по кадастрална карта 11538.501.135  в кв.63 по плана на гр.Свети Влас съгласно представеното задание.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 507/02.10.2014 г. от Николай Димитров–  кмет на община Несебър, относно изменение на Решение № 690 от Протокол № 21/20.02.2014г.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 954

 

На основание  чл.21 ал.1 т.6 и  чл.54, ал.1 от ЗМСМА ,   изменя    т. 5.5.4 от Решение №690  от Протокол № 21/20.02.2014 г, считано от 15.09.2014 г. както следва:

 

1. Било-5.5.4. Дава съгласие да бъдат заплащани стойността на абонаметни карти, за междуградски транспорт в района на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства за учебно време по ред определен от директорът на съответното училище.

Директорът изготвя списък на пътуващите ученици ,който се   утвърждава  от кмета на Общината.

Общият брой на правоимащите ученици не може да надвишава 11 % от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответният директор с решение на Общинският съвет може да бъде променян процента на правоимащите ученици.

2. Става – 5.5.4. Дава съгласие да бъдат заплащани стойността на абонаметни карти, за междуградски транспорт в района на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства за учебно време по ред определен от директорът на съответното училище.

Директорът изготвя списък на пътуващите   ученици ,който се     утвърждава   от кмета на Общината.

Общият брой на правоимащите ученици не може да надвишава 20 % от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответният директор с решение на Общинският съвет може да бъде променян процента на правоимащите ученици.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

          

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:                                                                                                                                                      /БЛ. ФИЛИПОВ/          

 

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/