Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

 

Съобщение

 

Общински съвет Несебър, уведомява всички заинтересовани лица, че ще  се  проведе  публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Несебър за 2013 г., по следния график:

17.11.2014г.

с.Кошарица – от 10,00ч. – в сградата на кметството

с.Гюльовца – от 13,00ч.  – в сградата на кметството

с.Оризаре – от 14,00ч.     – в сградата на кметството

с.Тънково – от 15,00ч.     – в сградата на кметството

гр.Несебър – от 17,00ч.      – в зала Мелсас

18.11.2014г.

с.Равда – от 11,00ч.         – в сградата на кметството

гр.Свети Влас  – от 15,00ч. – в сградата на кметството

гр.Обзор  – от 17,00ч. –  многофункционална зала

Съгласно т.5 от  Приетите правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския  бюджет,   приети     с Наредба № 12 на Общински съвет Несебър,   становища  по  годишния отчет  могат  да  се  внасят в деловодството на Община Несебър  в срок до 14.11.2014г. вкл.  

Отчета  за  изпълнение на  бюджета  е  внесен  за разглеждане в Общински съвет Несебър  с  докладна записка вх.№537/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър  и  е  публикуван на интернет страницата на Община Несебър.

  

Председател на Общински съвет

/ Благой Филипов/