Дневен ред за заседание на Общински съвет Несебър

Print pagePDF pageEmail page


                         ДО

г-н(г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 20.11.2014 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 559/11.11.2014 г. от инж. Славчо Станелов – общински съветник и директор на ПГТ „Иван Вазов” –Слънчев бряг.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 560/11.11.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на комисия за изготвяне на предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 546/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Схема BG 051PO001-5-2-09 „Алтернативи”, проект „Подкрепа за достоен живот”.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 552/05.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинската администрация и в дейностите към община Несебър.                                                                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 540/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

6. Предложение вх.№ 580/13.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отмяна на решение № 809, обективирано в протокол № 23/02.06.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

7. Доклана записка вх.№ 537/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на Бюджет2013 г. и отчет на бюджета на община Несебър за2013 г.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

8. Доклана записка вх.№ 538/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на актуализирано разпределение на план-бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета на община Несебър към 30.09.2014 г.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

9. Доклана записка вх.№ 539/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени по бюджета на община Несебър за2014 г.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

10. Доклана записка вх.№ 555/07.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2014 г.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

11. Заявление вх.№ 553/05.11.2014 г. от Демир Петров – член на Църковно настоятелство при православен храм „Св. Св. Кирил и Методий – с. Гюльовца, относно отпускане на сума в размер на 6000 лв. за зография на кубето на храма.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 568/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия за ОФК „Несебър” – гр. Несебър.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 578/12.11.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 541/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Подземна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия и интернет в гр. Обзор”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 543/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Тръбна канална мрежа за пренос на данни в кв. „Черно море”, гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 542/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Подземна разпределителна мрежа за телекомуникации в гр. Несебър.”

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 564/12.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 894 от протокол № 25/03.11.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 565/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване по наем на земеделски имот с кадастрален № 53045.530.126 по кадастралната карта на гр. Обзор.

19. Докладна записка вх.№ 566/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 567/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад” с отреждане за КОО

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 569/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на решение № 550 от протокол № 16/15.07.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 570/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.149 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І, кв.67 по ЗРП на гр. Несебър-нова част.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 571/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землищата на с. Тънково и с. Баня от „Друг вид земеделска земя” в „Пасище”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 572/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право та управление на имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по КК на гр. Обзор, за площадка на Автоматична станция „Двойница”, за мониторинг на повърхностни води.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 573/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 18.кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ХХХVІІІ-180, на площ от 240 кв.м. по плана на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 574/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

27. Докладна записка вх.№ 575/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.288.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ V в кв.28а по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

28. Докладна записка вх.№ 576/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.367.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І кв.28 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

29. Докладна записка вх.№ 579/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на УПИ VІІІ-177, 434 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас-юг, поради отреждането на имота „За трафопост и озеленяване”.                                                                                                                                                                                                                                                            Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

30. Предложение вх.№ 582/13.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІІ-а /ПИ 61056.502.575/ в кв.24 по плана на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

31. Докладна записка вх.№ 581/13.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна ПУП-ПР на улична регулация в кв.25 и кв.15 по плана на с. Оризаре.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

32. Докладна записка вх.№ 558/10.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели 20 кV за захранване на нова ВС 20/20 кV” за външно ел. захранване на курортен комплекс „Свети Влас”, подобект – Клуб хотел” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум-Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, с идентификатор по одобрена КК 51500.31.14, землище на гр. Несебър”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

33. Докладна записка вх.№ 534/29.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от ПИ 11538.1.3 понастоящем ПИ 11538.1.184 и ПИ 11538.1.36 по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр. свети Влас, за елементи на техническата инфраструктура”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

34. Доклад вх.№ 531/27.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, в частта за УПИ ІV в кв.9, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.59 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

35. Доклад вх.№ 530/27.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти пл.№ 486 и пл.№ 561 по КВС на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

36. Предложение вх.№ 536/31.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външен питеен водопровод„ за поземлен имот с идентификатор № 51500.64.45 по КК на гр. Несебър, м-т „Инджекьойско блато”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

37. Доклад вх.№ 535/31.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта за УПИ VІІ-293 в кв.4402, идентичен с имот с идентификатор № 51500.506.545 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

38. Предложение вх.№ 529/27.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външни ВиК връзки за поземлен имот № 73571.27.171, м-т „Боруна”, землище с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

39. Докладна записка вх.№ 548/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общинските гори за2014 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 15.11.2014 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

 

/БЛ. ФИЛИПОВ/