Решения от Протокол № 27

Print pagePDF pageEmail page

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 27/20.11.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 559/11.11.2014 г. от инж. Славчо Станелов – общински съветник и директор на ПГТ „Иван Вазов” –Слънчев бряг.

2. Докладна записка вх.№ 560/11.11.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на комисия за изготвяне на предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели.

3. Докладна записка вх.№ 546/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Схема BG 051PO001-5-2-09 „Алтернативи”, проект „Подкрепа за достоен живот”.

4. Докладна записка вх.№ 552/05.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинската администрация и в дейностите към община Несебър. 5. Докладна записка вх.№ 540/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас.

6. Предложение вх.№ 580/13.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отмяна на решение № 809, обективирано в протокол № 23/02.06.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

7. Доклана записка вх.№ 537/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на Бюджет2013 г. и отчет на бюджета на община Несебър за2013 г.

8. Доклана записка вх.№ 538/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на актуализирано разпределение на план-бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета на община Несебър към 30.09.2014 г.

9. Доклана записка вх.№ 539/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени по бюджета на община Несебър за2014 г. 10. Доклана записка вх.№ 555/07.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2014 г.

11. Заявление вх.№ 553/05.11.2014 г. от Демир Петров – член на Църковно настоятелство при православен храм „Св. Св. Кирил и Методий – с. Гюльовца, относно отпускане на сума в размер на 6000 лв. за зография на кубето на храма.

12. Докладна записка вх.№ 568/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия за ОФК „Несебър” – гр. Несебър.

13. Докладна записка вх.№ 578/12.11.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

14. Докладна записка вх.№ 541/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Подземна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия и интернет в гр. Обзор”.

15. Докладна записка вх.№ 543/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Тръбна канална мрежа за пренос на данни в кв. „Черно море”, гр. Несебър.

16. Докладна записка вх.№ 542/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Подземна разпределителна мрежа за телекомуникации в гр. Несебър.”

17. Докладна записка вх.№ 564/12.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 894 от протокол № 25/03.11.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

18. Докладна записка вх.№ 565/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване по наем на земеделски имот с кадастрален № 53045.530.126 по кадастралната карта на гр. Обзор.

19. Докладна записка вх.№ 566/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

20. Докладна записка вх.№ 567/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад” с отреждане за КОО

21. Докладна записка вх.№ 569/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на решение № 550 от протокол № 16/15.07.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

22. Докладна записка вх.№ 570/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.149 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І, кв.67 по ЗРП на гр. Несебър-нова част.

23. Докладна записка вх.№ 571/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землищата на с. Тънково и с. Баня от „Друг вид земеделска земя” в „Пасище”.

24. Докладна записка вх.№ 572/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право та управление на имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по КК на гр. Обзор, за площадка на Автоматична станция „Двойница”, за мониторинг на повърхностни води.

25. Докладна записка вх.№ 573/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 18.кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ХХХVІІІ-180, на площ от 240 кв.м. по плана на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

26. Докладна записка вх.№ 574/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

27. Докладна записка вх.№ 575/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.288.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ V в кв.28а по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

28. Докладна записка вх.№ 576/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.367.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І кв.28 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

29. Докладна записка вх.№ 579/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на УПИ VІІІ-177, 434 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас-юг, поради отреждането на имота „За трафопост и озеленяване”. 30. Предложение вх.№ 582/13.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІІ-а /ПИ 61056.502.575/ в кв.24 по плана на с. Равда.

31. Докладна записка вх.№ 581/13.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна ПУП-ПР на улична регулация в кв.25 и кв.15 по плана на с. Оризаре.

32. Докладна записка вх.№ 558/10.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели 20 кV за захранване на нова ВС 20/20 кV” за външно ел. захранване на курортен комплекс „Свети Влас”, подобект – Клуб хотел” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум-Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, с идентификатор по одобрена КК 51500.31.14, землище на гр. Несебър”.

33. Докладна записка вх.№ 534/29.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от ПИ 11538.1.3 понастоящем ПИ 11538.1.184 и ПИ 11538.1.36 по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр. свети Влас, за елементи на техническата инфраструктура”.

34. Доклад вх.№ 531/27.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, в частта за УПИ ІV в кв.9, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.59 по КК на гр. Несебър.

35. Доклад вх.№ 530/27.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти пл.№ 486 и пл.№ 561 по КВС на с. Равда. 36. Предложение вх.№ 536/31.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външен питеен водопровод„ за поземлен имот с идентификатор № 51500.64.45 по КК на гр. Несебър, м-т „Инджекьойско блато”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

37. Доклад вх.№ 535/31.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта за УПИ VІІ-293 в кв.4402, идентичен с имот с идентификатор № 51500.506.545 по КК на гр. Несебър.

38. Предложение вх.№ 529/27.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външни ВиК връзки за поземлен имот № 73571.27.171, м-т „Боруна”, землище с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

39. Докладна записка вх.№ 548/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общинските гори за2014 г.

40. Докладна записка № 590/18.11.2014г. от Николай Димитров- кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проект по грантова схема BG 04-02-03 „ Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни гради и локални отоплителни системи”

41. Докладна записка 591/19.11.2014г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК Бургас.

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 559/11.11.2014 г. от инж. Славчо Станелов – общински съветник и директор на ПГТ „Иван Вазов” –Слънчев бряг.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ№ 955

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър изменя и допълва свое решение № 720 от Протокол № 22/24.03.2014 г., което придобива следната редакция :

На основание чл.41б, ал.2 от Закона за народната просвета, Общинският съвет дава съгласие, директорът на ПГТ „Иван Вазов” – гр. Несебър – Сл. бряг, да реализира собствени приходи чрез отдаване под наем по реда на Наредба № 5 за реда и начина за управление на общинско имущество и/или чрез предоставяне на почасово ползване по реда на чл.150, ал.1 и ал.2 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, на следните части от предоставения за управление сграден фонд:

 1. Физкултурен салон и фитнес зала за тренировки и репетиции по предварително утвърден график след учебно време.
 2. Спортна площадка за тренировки и спортни занимания по предварително утвърден график след учебно време.
 3. Учебни стаи за обучения и репетиции по предварително утвърден график след учебно време.

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 560/11.11.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на комисия за изготвяне на предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 956

На основание чл.23 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 ал.1 Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели:

1. Общински съвет – Несебър избира комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, в която да бъдат включени следните общински съветници: Пенко Пенчев, Николай Киров, Аристид Каравидов, Румен Кулев и Кирил Киров.

2. Възлага на комисията да разгледа постъпилите предложения и внесе предложение за съдебни заседатели на следващо заседание на Общинския съвет.

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 546/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Схема BG 051PO001-5-2-09 „Алтернативи”, проект „Подкрепа за достоен живот”.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 957

 

На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG 051РО001-5-2-09 „Алтернативи“, проект „Подкрепа за достоен живот“ в размер до 7 000 лв. със срок на погасяване – незабавно след получаване на окончателното плащане от страна на Агенция за социално подпомагане по Междуинституционално рамково споразумение между водеща организация и партньор BG09-0206-1 от 04.11.2010 г.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 552/05.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинската администрация и в дейностите към община Несебър.

 

Общинският съвет с 12 гл. „за”, 7 гл. „против” и 2 гл.”въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 958

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА увеличава числеността на персонала както следва:

1. Общинска администрация – община Несебър – отдел „ФСО” с една щатна бройка.

2. Общинска администрация – кметство Обзор – с 11 щатни бройки в т. ч. 7 щатни бройки в дейност ”БКС” и 4 щатни бройки в дейност ”Озеленяване”.

3. ЦДГ ”Детски свят” – с. Кошарица – с една щатна бройка „огняр”.

4. БКС – кметство Свети Влас – с 11 щатни бройки в т.ч. 1 бр. шофьор, 4 бр. работници по озеленяване и 6 бр. работници „чистота” /метачи/.

II. Всички промени влизат в сила, както следва:

1. Промените по т.1 , т.2 и т.4 влизат в сила, считано от 01.01.2015 г., като средствата, необходими за издръжка на персонала са в рамките на предложените проекти за Бюджет за съответните дейности за2015 г.

2. Промяната по т. 3 влиза в сила от 01.12.2014 г., като средствата, необходими за издръжка са в рамките на Бюджета на съответната дейност за2014 г.

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 540/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за”, от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 959

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър, представлявана от кмета Николай Димитров, да направи искане пред РИОСВ – Бургас, на община Несебър, да бъдат предоставени средства в размер на 2 405 043.53 лева, които са набрани в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ – Бургас, натрупани от отчисленията, които общините правят по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Така предоставените средства да бъдат изразходвани изключително и само за осигуряване на собствен принос на община Несебър по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 –2013 г.”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 5102118 – C001/25.08.2011 г.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Предложение вх.№ 580/13.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отмяна на решение № 809, обективирано в протокол № 23/02.06.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „ против” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 960

На основание чл.156 ал.1 от АПК, Общински съвет – Несебър оттегля решение № 809, обективирано в протокол № 23/02.06.2014 г.

Препис от решението да бъде внесено в Административен съд – Бургас и направено искане за прекратяване на производство по адм. дело № 1368/2014 г.

Предвид факта, че съдебното заседание по цитираното по горе административно дело е на 21.11.2014 г,. на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.СЕДМА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 537/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на Бюджет2013 г. и отчет на бюджета на община Несебър за2013 г.

 

Общинският съвет с 12 гл. „за”, 6 гл. „против” и 2 гл.”въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 961

На основание чл.140 от ЗПФ и чл.44 от Наредба № 12 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

І. Приема уточнен годишен план на Бюджета на община Несебър за2013 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

 

1.1.ПО ПРИХОДА, – 68 854 964лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности – 7 407 193лв

За местни дейности – 61 447 771лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

 

1.2.ПО РАЗХОДА, – 68 854 964лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности – 7 407 193лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи – 5 079 843лв

За местни дейности – 56 367 928лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

1.3.Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за2013 г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

1.4.Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2013г /съгласно Приложения № 4 и 5/

ІІ. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Несебърл за2013 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

2.1.ПО ПРИХОДА, – 53 518 795лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности – 6 983 195лв

За местни дейности – 46 535 600лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

 

2.2.ПО РАЗХОДА, – 53 518 795лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности – 6 983 195лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи – 4 780 621лв

За местни дейности – 41 754 979лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

2.3.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2013г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

2.4.Приема отчет- сметките за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2013г /съгласно Приложение №4 и 5 и /

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на Община Несебър за2013 г, съгласно Приложение №6.

2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за2013 г– субсидии за „СНЦ Черно море” на план – 92 400лв на разход – 89 874лв.

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2013г, съгласно Приложение №7.

2.8.Приема отчета за изпълнението на задълженията по емисия

Общински облигации, съгласно Приложение №8.

2.9. Приема отчет на представителните разходи в размер, както следва:

– представителни разходи на

Кмета на Община Несебър, в т.ч.

на кметове на кметства Тънково, Гюльовца, Кошарица,

Паницово, Приселци, Раковсково, Баня, Оризаре – 100 000лв Кметове на кметства Свети Влас, Равда, Обзор – 30 000лв

– представителни разходи на

Председателя на Общински съвет Несебър – 90 000лв

2.10.Приема отчет- сметката за изразходените средства от проходите от туристически данъка, съгл. чл.11 ал.2 от ЗТ./ Приложение №9/

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСМА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 538/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на актуализирано разпределение на план-бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета на община Несебър към 30.09.2014 г.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за”, 2 гл. „против се” и 3 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 962

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема актуализирано разпределение на план – бюджет за касово изпълнение на бюджета на Община Несебър към 30.09.2014 г., съгласно приложение форма 15Б.

/отчета е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 539/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени по бюджета на община Несебър за2014 г.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 5 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 963

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.З и чл.39, чл.124 ал.2 и ал.З от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г. Общинският съвет приема следните решения :

1.Да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на общината с размера на получените дарения към 30.09.2014 г.

I.По приходите – увеличава § 45-01 – текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната , със сумата 32 441.00 лв.

II. По разходите – увеличава размера на разходите по дейности и параграфи със сумата 32 441 лв., както следва: – в Общинска администрация

 • в дейност 759, §1020- 14 000 лв.
 • в дейност 122,§ 1016-341 лв. в Кметство Обзор

 

 • в дейност 714, §101 – 680лв.,§551-8блв.,§560 – 34лв. §1015- 500лв., §5309 – 10 000лв. за обект проект на „Модернизация и доизграждаме на съществуващ спортен комплекс гр.Обзор“.
 • в дейност 759, §1098- 3 000лв.

в Кметство Равда

 • в дейност 759, §1020- 3 700лв.
 • – в дейност „ОИДД“
 • в дейност 759, §1020-100лв.

2. Изменя т. 2.2. от Решение №690 , Протокол № 21 /20.02.2014г, считано от 01.11.2014г. както следва:

2.1.Било- 2.2. Поименен списък на капиталовите разходи за2014 г. в размер на 20 803 640 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4./ а,б и в/ в т.ч. разпределя целевата капиталова субсидия от Държавния бюджет в размер на 325 565 лв/ 95% от Целевата капиталова субсидия , съгласно чл.55 ал.1 от ЗДБРБ за 2014г./, както следва –

 • За обект „Основен ремонт на общинска пътна мрежа“ – 140 125лв.
 • За обект „Преизграждане, преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на сграда на ОБНС в обществена сграда“ – 185 440лв.

2.2.Става – 2.2. Поименен списък на капиталовите разходи за 2014г. в размер на 20 803 640лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4./ а,б и в/ в т.ч. разпределя целевата капиталова субсидия от Държавния бюджет в размер на 325 565лв/ 95% от Целевата капиталова субсидия , съгласно чл.55 ал.1 от ЗДБРБ за 2014г/, както следва –

•За обект „Реконструкция и разширение на път от 1-9 вход Несебър до кръгово кръстовище гр.Несебър“ – 140 125лв.

• За обект „Преизграждане, преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на сграда на ОБНС в обществена сграда“ – 185 440лв.

3. Поради закриване на ТСО на Съюз на слепите -гр.Поморие, към която организация са били и членовете от Община Несебър, Общинския съвет изменя т.2 от Решение №724 , Протокол № 22/24.03.2014г, считано от 01.11.2014г.както следва:

3.1.Било- т.2 „ТСО на Съюз на слепите“ – гр.Несебър – 3 000 лв.

3.2.Става- т.2 „Регионална съюзна организация на слепите гр.Бургас –

3 000лв.- целево , за подпомагане културно-масова ,спортна и други дейности на членовете на организацията от Община Несебър“.

4. Да се извършат компенсиране промени в бюджета на ВРБК Управление „Социални грижи и услуги“, както следва:

4.1. Намаля дейност 546 – ДДУИ – дофинансиране , със сумата 11 000лв. – по следните параграфи

 • §101-6 200лв.
 • §551 – 1 000лв.
 • §560 – 500лв.
 • §580- 300лв.
 • §1020- 2000лв.
 • §1051-1 000лв.

4.2.Увеличава дейност 524 – ДСП- местна дейност- със сумата 8 000лв.- по следните параграфи:

 • §101-6 200лв.
 • §551 – 1 000лв.
 • §560 – 500лв.
 • §580- 300лв.

4.3.Увеличава дейност 589 – ЦСРИ- местна дейност- със сумата 3 000лв.- по следните параграфи:

 • §1020-2 000лв.
 • §1051 -1 000лв.

-5. Да се извършат компинсирани промени в бюджета на ВРБК Кметство Обзор , както следва:

5.1.Намаля дейност619-§5203-със сумата 50 000лв.- от обект„ Арки на входове гр.Обзор“.

5.2. Увеличава :

 • дейност 606/ §1030- със сумата 32 000лв.
 • дейност 759 /§1015 – със сумата 3 600лв.
 • дейност 759 /§1020 – със сумата 10 200лв.
  • дейност 759 /§5203 – със сумата 4 200лв.- за обект „Капсула на времето“.

5.3. Намаля дейност 239- дофинансиране ,както следва:

 • §1015- 4900лв.
 • §1016-5 100лв.

5.4. Увеличава дейност 759/§5206 – местна дейност със сумата 10 000лв. за обект „ Статуи на историческия облик на гр.Обзор“.

6. Намаля бюджета на Общинска администрация със следните обекти :

6.1. Дейност 745/§5206 – Обект „Ограда гробищен парк с.Приселци“ – било 5 000лв. , става – Олв.

6.2.Дейност 606/§5100 – Обект „Основен ремонт на подход с.Козница-с.Паницово“ – било 5 000лв. , става – Олв.

7. Увеличава бюджета на Кметство Обзор със сумата 10 000лв. в дейност 606/§1030.

8. Намаля бюджета на Кметство Обзор със сумата 28 750лв. ,както следва:

 • От дейност 740/§1020-25 750лв.
 • От дейност 759/§1098- 3 000лв.

9. Увеличава бюджета на Музей „Старинен Несебър“ със сумата 28 750лв. в дейност 740/§1098 .

На основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение .

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 555/07.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2014 г.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”, 2 гл. „против” и 3 гл. „въздържал се”от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 964

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА

 1. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

 

 

 

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1 878/§53 Проектиране на приют за бездомни кучета гр.Несебър

20 000

1 000

19 000

2 619/§53 Проект за брегоукрепване на Несебър-стар град

9 000

15 000

-6 000

3 Нов

606/§53Проектиране на улици в зона Запад- к.к..Слънчев бряг

0               15 000                -15 0004

Нов

 

619/§53ПУП –ПП на поземлен имот № 61056.65.17 в землището на с.Равда

0                    7 000                        -7 000

5619/§5206Инженеринг на подпорни стени крайморски парк с.Равда

150 000            0                          150 000

6Нов

 

619/§5206Проучване , проектиране и изграждане на авриен обслужващ път и авариен паркинг в Крайморски парк в имот №510,№514 и №583

0               72 000               -72 000

7Нов

 

619/§5206Проучване , проектиране и изграждане на подпорна стена в Крайморски парк в имот №510,№514 и №583

0            72 000               -72 000

8623/§5203Оборудване БКС Свети Влас

50 000             0           50 000

9623/§5204Транспортни средства за БКС Свети Влас

550 000          530 000            20 000

10Нов

 

623/5206Реконструкция на ВЕП -20kW- Яворов и Манчев, попадащи в обхвата на довеждащ път до ПСО Несебър в землището на с.Равда

0         70 000            -70 000

11604/§5206Изграждане на улично и парково осветление в кв.Черно море гр.Несебър

35 000     5 000        30 000

12759/§5205Изграждане на специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут Духовен път гр.Несебър

250 000      175 000           75 000

13Нов

 

619/§53Проектиране на тротоари в гр.Свети Влас

0                5 000         -5000

14Нов

 

619/§5206Изграждане на тротоари в гр. Св. Влас

0                       50 000                 -50 000

15Нов

 

603/§5206Изграждане на БФК за УПИ в кв.51 по плана гр.Обзор

0            30 000           -30 000

16Нов

 

832/§53Проектиране на кръгови кръстовища в гр. Несебър

0                   8 000 –                    8 000

17619/§5206Проектиране на площадно пространство около Културен център гр. Несебър

15 000           5 000              10 000

18122/§5309ПУП-ПРЗ за АИР „Старинен Несебър“ и създаване на цифров модел на подземния архиологически кадастър

15 000       1 000              14 000

19Нов

 

619/§5206Направа на насип от ВСМ в УПИ IX-706, 709, 727 кв. 102 к.к. Слънчев бряг – запад за укрепване на имот публична общинска собственост предвиден за път

0              24 000           -24 000

20Нов

604/§5309Проектиране на реконструкция на улично осветление в гр. Св. Влас

0                       10 000             -10 000

21619/§5309Проектиране на ПУП Свети Влас – поземлени имоти и идентификатор 11538.5.27;5.51;5.49;5.72

24 000       5 000         19 000

22606/§5309Проектиране на регулационен план на кв. Инцараки гр. Св. Влас

20 000         1 000           19 000

23619/§5309ПУП крайбрежна алея

1 000      6 000           -5 000

24623/§5203Доставка на оборудване на Претоварна станция – Несебър

0                   100 000         -100 000

25623/§5204Транспортни средства Община Несебър

610 400      510 400           100 000

26759/§5205Консервация, реставрация и социализация на църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил“

0              1 000              – 1 000

27759/§5205Консервация, реставрация и социализация на църква Св. Йоан Алитургетос“

0           1 000                   -1 000

Средствата в размер на 30 000 лв. да се прехвърлят в бюджета на Кметство Обзор, дейност 606/§1030.

 1. Упълномощава кмета на община Несебър да направи необходимите размествания и средствата в размер на 50 000 лв. предвидени за обект: „изграждане на мини футболно и волейболно игрище и ограда” в с. Гюльовца, да бъдат пренасочени и използвани за обект : неотложен ремонт на парка в с. Гюльовца.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Заявление вх.№ 553/05.11.2014 г. от Демир Петров – член на Църковно настоятелство при православен храм „Св. Св. Кирил и Методий – с. Гюльовца, относно отпускане на сума в размер на 6000 лв. за зография на кубето на храма.

 

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 2 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 965

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Несебър:

 

1. Отпуска средства в размер на 6 000 лв. за зография /декорация/ на кубето на храм „Св. Св. Кирил и Методий” с. Гюльовца на площ от 73 кв.м.

2. Средствата да бъдат подсигурени от дейност 759 „субсидии за организации с нестопанска цел”, параграф 45

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 568/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия за ОФК „Несебър” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 966

На основание чл.21 ал.1 т.23 и чл.54 ал.1 от ЗМСМА и чл.14 от Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Несебър, Общински съвет – Несебър отпуска средства в размер на 50 000 лв. на ОФК „Несебър“ за покриване на текущи задължения.

Средствата да се осигурят от дейност 898, §1020.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение .

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 578/12.11.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 967

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ на:

 

 

ЕГН

 

 

Имена

 

 

Нас.място

 

Предложение

за сума, лв.:

 

За какво се отпуска

финансова помощ:

 

Антоанета Бориславова НайденоваГюльовца

100

Анка Михайлова КехайоваНесебър

100

 Анка Миткова МариноваГюльовца

100

 Асен Зорков ИбришимовОризаре

500

 Асен Иванов ИвановТънково

100

 Ана Любенова ПехливановаТънково

100

 Анка Стоянова ИлиеваОризаре

100

Антоанета Кръстева ХаризановаРавда

1500

 Веселинка Миладинова СтаматоваОризаре

100

 Виолета Иванова ОфиловаНесебър

2500

Валентина Вескова ИлиеваОризаре

600

Величка Янкова МихалеваОризаре

500

Василка Павлова РусеваНесебър

200

 Величка Миткова БайрямоваГюльовца

200

 Венцислав Тодоров СтояновНесебър

100

 Виолета Илчева ЧобановаКошарица

200

 Василка Ангелова СтояноваНесебър

800

 Велико Иванов ПиревОризаре

300

 Васил Ламбов КалудовСв.Влас

200

 Вълкана Желева ПетрушеваРавда

1000

 Веселина Димитрова ТодороваНесебър

800

 Георги Вангелов ХристовНесебър

100

 Гинка Страхилова СтояноваОризаре

400

 Георги Димитров АрнаудовНесебър

200

 Георга Вълчева НиколоваНесебър

150

 Георги Христов БабевСв.Влас

500

 Георги Анастасов ЧолаковНесебър

400

 Георги Йорданов ЧолаковОризаре

300

 Гинка Щерева ЩереваОризаре

1500

 Георги Динев ДимитровСв.Влас

800

 Добра Маркова ЛибчеваГюльовца

300

 Димитра Иванова ГеоргиеваОризаре

200

 Донка Панайотова ЕменджиеваНесебър

100

 Дияна Данчева ПандароваТънково

400

 Димитринка Петрова ИлиеваОризаре

Димитър Георгиев БалиновСв.Влас

1000

Добринка Куцарова ТодороваГюльовца

200

 Димка Коева КъневаГюльовца

200

 Димка Димкина ЦоцароваОризаре

600

 Димитричка Христова ДимоваОбзор

3000

 Димитринка Димитрова ЯръмоваРавда

500

 Димитър Колев ИвановОризаре

300

 Димитър Александров ПелиховНесебър

300

Добрина Иванова КостадиноваТънково

1000

 Димитър Георгиев МамуловОризаре

800

 Дарина Стоянова РадневаНесебър

1500

 Евдокия Божинова СтояноваНесебър

500

 Еленка Петрова АристидоваНесебър

300

Емилия Николова КръстеваТънково

200

 Емилия Миткова ИлиеваТънково

200

 Енчо Еленов ЕнчевГюльовца

200

 Елена Атанасова ЯнковаОризаре

400

 Елена Владимирова АнгеловаНесебър

800

 Елена Петрова ШимоваНесебър

1200

 Евгения Атанасова ГеоргиеваРавда

800

 Желязко Маринов ЖелязковНесебър

200

 Жеко Иванов ИлиевКошарица

1000

 Златка Борисова НедеваРавда

200

 Златка Георгиева ШоповаНесебър

100

 Злата Кирова БоеваОризаре

100

 Илия Стоянов КориевОризаре

100

 Ивелина Кунчева ЧаневаГюльовца

600

 Илчо Димитров ИлиевОризаре

100

Иванка Сандева АнгеловаОбзор

200

 Иван Йорданов ГеоргиевНесебър

2000

 Ивелина Стоянова ГочеваТънково

300

Йордан Ангелов ГочевТънково

300

 Йорданка Атанасова ТянковаГюльовца

300

 Йордан Неделчев СлавовГюльовца

200

 Йовко Тодоров ЙовковНесебър

500

 Йорданка Михалева ИлиеваОризаре

100

 Йордан Илев НикитовГюльовца

800

 Катя Костова ВасилеваНесебър

2500

 Кръстю Недев КръстевОризаре

100

 Костадин Траев ТодорлиевСв.Влас

300

Карамфилка Асенова СтаматоваОризаре

200

 Каля Русева НуневаНесебър

200

 Красимира Руменова ИлиеваНесебър

1300

 Костадинка Атанасова ЛековаНесебър

1000

 Любка Иванова ИлиеваКошарица

1000

 Мара Славова ГеоргиеваНесебър

200

 Милена Стоянова НаневаНесебър

1000

Милада Дафинова БорисоваНесебър

400

 Мария Стоянова ЙордановаОризаре

100

 Мария Любенова ВатеваНесебър

500

 Мария Денчева ИвановаНесебър

300

 Мария Диянова СтаматоваОризаре

400

Михал Христов МиховТънково

100

Миланка Илиева МитеваОризаре

100

 Митко Атанасов ЧолаковТънково

100

 Мария Георгиева БинчароваРавда

2000

 Минка Господинова СтойчеваНесебър

400

 Михаил Стоянов МихалевНесебър

800

Митьо Динев ДиневРавда

2000

Надя Дачева ШишковаНесебър

100

 Нейка Атанасова ПееваНесебър

2500

 Никола Тодоров ХараламбовОбзор

500

 Надя Кръстева СтойчеваОризаре

800

 Недялка Неделчева КоличеваОризаре

200

 Наска Атанасова КориеваГюльовца

600

Нели Ангелова ЗехтенджиеваНесебър

1000

 Недялко Тодоров КабаковГюльовца

500

 Недялка Димитрова ИвановаОризаре

500

Никола Маринов СтанковГюльовца

700

 Нона Мирчева КерчеваНесебър

100

 Нора Събинова МанчеваНесебър

200

 Никола Христов ЯнчевНесебър

1300

 Надежда Павлова НеделчеваНесебър

500

 Надя Кръстева ХристоваОризаре

800

Николинка Недкова СтояноваГюльовца

300

 Петър Иванов ТодоровНесебър

300

 Пламен Илиев ИлиевОризаре

100

 Пламен Сазиев СтояновКошарица

1000

 Петра Господинова ПетковаНесебър

200

 Пеличка Желязкова КонтеваТънково

100

 Пламен Славов НиколовНесебър

100

 Павлина Павлова ПенчеваНесебър

500

 Ренета Николаева НиколоваНесебър

300

 Радка Иванова КостадиноваОризаре

500

 Рада Неделчева ТодороваРаковсково

100

 Руска Янева МихневаОризаре

400

 Радослав Петков ТрасиевНесебър

100

Райна Павлова ХристоваОризаре

700

 Стоян Петков ТянковГюльовца

300

 Станка Желева ПетковаНесебър

200

 Стоян Миладинов ИлиевОризаре

600

 Стоянка Либчева МиховаГюльовца

300

 Стамо Щерионов ГеоргиевОризаре

300

 Стоян Чернев ПенчевОризаре

2000

 Слави Тодоров СтойковНесебър

1000

 Слави Георгиев АтанасовОризаре

150

 Стоян Димитров СтояновТънково

500

 Таня Георгиева ЯневаОбзор

700

 Тодорка Панайотова НикитоваГюльовца

150

 Тодор Петров ДемиревНесебър

200

 Таня Янева ГеоргиеваОризаре

600

 Тона Атанасова КолеваГюльовца

200

 Тодорка Тодорова МитеваГюльовца

500

 миома Теодор Андонов АйгъровСв.Влас

1000

 Тодор Йорданов ДимовНесебър

3000

 Христо Николов ЧервенковБаня

600

Хитко Пасков АсеновОбзор

500

 Христо Манолов ХристовНесебър

100

 Христо Николов БерберовОризаре

400

 Янко Атанасов ГарджевГюльовца

300

 

 

 

 

II. На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.6 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ за ин витро процедура на следната двойка:

 

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Живущ в:

Сума , лв.

1. Несебър

Несебър

2000

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 541/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Подземна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия и интернет в гр. Обзор”.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 968

На основание чл. 281а, ал. 1, т.1 и 287, ал. 4 от ЗЕС във вр. с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – гр. Несебър :

1. Учредява право на прокарване на „Скат ТВ” ООД, ЕИК 102663917, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 47 за изграждане на обект: „подземна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия и интернет в гр. Обзор” върху следните имоти:

– ул. „Славянска” с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 51500.501.443; ПИ 51500.501.440; ПИ 51500.501.444; ПИ 51500.501.453; ПИ 51500.501.438; ПИ 51500.501.129; ПИ 51500.502.494; ПИ 51500.502.495; ПИ 51500.502.487; ПИ 51500.502.474; ПИ 51500.502.459; ПИ 51500.501.426; ПИ 51500.501.428; ПИ 51500.502.427 общо на площ от 707.63 м².

– ул. „Трети март” – с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 51500.502.466; ПИ 51500.502.467; ПИ 51500.502.471; ПИ 51500.502.486; ПИ 51500.502.493 общо на площ от 531.73м²

– ул. „Кирил и Методий” – с кадастрални номера в отделните части както следва:ПИ 51500.502.470; ПИ 51500.502.469; ПИ 51500.502.473; ПИ 51500.502.461 общо на площ от 215.98м².

– ул. „Индустриална” с кадастрален номер ПИ 51500.501.424 на площ от 30.26м²

– ул. „Г.С.Раковски”- с кадастрален номер ПИ 51500.501.425 на площ от 75.56м²

– ул. „Стара планина”- с кадастрален номер ПИ 51500.501.430 на площ от 42.85м²

– ул. „Витоша”- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 51500.501.437; ПИ 51500.501.436 общо на площ от 100.38м².

– ул. „Беласица”- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 51500.501.431; ПИ 51500.501.434 общо на площ от 127.06м²

– ул. „Рила”- с кадастрален номер ПИ 51500.501.435 на площ от 166.19м²

– ул. „Младежка” – с кадастрални номера в отделните части както следва:ПИ 51500.501.441; ПИ 51500.502.475 общо на площ от 247.86м²

– ул. „Добротица”- с кадастрален номер ПИ 51500.501.439 на площ от 61.25м²

– ул. „Странджа” – с кадастрален номер ПИ 51500.501.446 на площ от 268.26м²

– ул. „Средна гора” – с кадастрален номер ПИ 51500.501.445 на площ от 112.38м²

– ул. „Пирин” – с кадастрален номер ПИ 51500.501.442 на площ от 57.13м²

– ул. „Васил Левски” – с кадастрален номер ПИ 51500.502.446 на площ от 267.72м²

– ул. „Тодор Илчев” – с кадастрален номер ПИ 51500.502.462 на площ от 64.64м²

– ул. ”Утро”- с кадастрален номер ПИ 51500.502.465 на площ от 84.09м²

– ул. „Черноморска” – с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 51500.502.480; ПИ 51500.502.145; ПИ 51500.502.295 общо на площ от 431.46м²

– ул. „Иван Вазов” – с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 51500.502.464; ПИ 51500.502.476 общо на площ от 217.79м²

– ул. „Иван Райков” – с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 51500.502.472; ПИ 51500.502.477 общо на площ от 114.66м²

ул.Отец Паисий- с кадастрален номер ПИ 51500.502.470 на площ от 135.7м²

– ул.Княз Борис- с кадастрален номер ПИ 51500.502.479 на площ от 82.85м²

– ул.Цар Симеон- с кадастрален номер ПИ 51500.502.482 на площ от 118.12м²

– ул.Христо Ботев- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 51500.502.485; ПИ 51500.502.484 общо на площ от 182.33м²

– ул.Козяк- с кадастрален номер ПИ 51500.502.223 на площ от 205.72м²

– ул.Рибарска- с кадастрален номер ПИ 51500.502.488 на площ от 199.37м²

– ул.Морска звезда- с кадастрален номер ПИ 51500.502.490 на площ от 17.91м²

– ул.Бриз- с кадастрален номер ПИ 51500.502.491 на площ от 77.46м²

– ул.Корал- с кадастрален номер ПИ 51500.502.492 на площ от 92.19м²

– ул.Двойница- с кадастрален номер ПИ 51500.502.492 на площ от 96.73м²

– ул.Тракия- с кадастрален номер ПИ 51500.501.447 на площ от 123.93м²

– ул.Първомайска- с кадастрален номер ПИ 51500.501.455 на площ от 255.68м²

– ул.Марица- с кадастрален номер ПИ 51500.501.454 на площ от 44.26м²

– ул.Кокиче- с кадастрален номер ПИ 51500.501.452 на площ от 120.26м²

– ул.Места- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 51500.501.459; ПИ 51500.501.456; ПИ 51500.501.450 общо на площ от 259.79м²

– ул.Белослав Маналов- с кадастрален номер ПИ 51500.501.449 на площ от 56.38м²

– ул.Искър- с кадастрален номер ПИ 51500.501.448 на площ от 90.26м²

– ул.Дунав- с кадастрален номер ПИ 51500.501.451 на площ от 205.44м²

– ул.Струма- с кадастрални номера в отделните части както следва:ПИ 51500.501.457; ПИ 51500.501.458 общо на площ от 81.18м²

– ул.Русалка- с кадастрален номер ПИ 51500.502.492 на площ от 130.52м². безвъзмездно съгласно чл. 287, ал. 3 от ЗЕС.

2. В изпълнение на чл. 281а от ЗЕС възлага на кмета на Община Несебър да сключи договор със „Скат ТВ” ООД за учредените по – горе вещни права.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 543/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Тръбна канална мрежа за пренос на данни в кв. „Черно море”, гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 969

На основание чл. 281а, ал. 1, т.1 и 287, ал. 4 от ЗЕС във вр. с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – гр. Несебър :

 1. Одобрява цената на правото на прокарване в размер на 580 лв. за имота частна общинска собственост.

2. Учредява право на прокарване на „Вижън2008”ЕООД, ЕИК 200304140 със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. „Черно море2”№ 100, ет. 5, ап. 7 за изграждане на обект: „тръбна канална мрежа за пренос на данни в кв. „Черно море”, гр. Несебър” върху следните имоти:

А) за имот: ПИ 51500.503.219 на площ от 14.09 кв.м. при цена на правото на прокарване в размер на 580 лв.

Б) за имоти: ПИ 51500.503.325 на площ от 140.01 кв.м., ПИ 51500.503.326 на площ от 47.16 кв.м., ПИ 51500.503.327 на площ от 122.12 кв.м., ПИ 51500.503.328 на площ от 243.76 кв.м., ПИ 51500.503.329 на площ от 211.95 кв.м., ПИ 51500.503.330 на площ от 364.80 кв.м., ПИ 51500.503.331 на площ от 217.38 кв.м., ПИ 51500.503.332 на площ от 63.85 кв.м., ПИ 51500.503.333 на площ от 51.08 кв.м., ПИ 51500.503.336 на площ от 220.60 кв.м., ПИ 51500.503.337 на площ от 460.79 кв.м., ПИ 51500.503.338 на площ от 422.92 кв.м., ПИ 51500.503.340 на площ от 314.10 кв.м., ПИ 51500.503.341 на площ от 166.24 кв.м., ПИ 51500.503.342 на площ от 93.80 кв.м., безвъзмездно съгласно чл. 287, ал. 3 от ЗЕС.

3. В изпълнение на чл. 281а от ЗЕС възлага на Кмета на Община Несебър да сключи договор с „Вижън2008”ЕООД за учредяване на посочените по – горе вещни права.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 542/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Подземна разпределителна мрежа за телекомуникации в гр. Несебър.”

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 970

На основание чл. 281а, ал. 1, т.1 и 287, ал. 4 от ЗЕС във вр. с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – гр. Несебър:

 1. Одобрява цената на правото на прокарване в размер на 15 400 лв. за имотите частна общинска собственост.

2. Учредява право на прокарване на „Вижън2008”ЕООД, ЕИК 200304140 със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. „Черно море2”№ 100, ет. 5, ап. 7 за изграждане на обект: „подземна разпределителна мрежа за телекомуникации в гр. Несебър“ върху следните имоти:

А) за имоти: ПИ 51500.502.1 на площ от 10.49 кв.м., ПИ 51500.502.6 на площ от 31.55 кв.м., ПИ 51500.502.8 на площ от 6.85 кв.м., ПИ 51500.502.15 на площ от 41.93 кв.м., ПИ 51500.502.69 на площ от 1.46 кв.м., ПИ 51500.502.70 на площ от 2.13 кв.м., ПИ 51500.502.75 на площ от 38.94 кв.м., ПИ 51500.502.134 на площ от 4.01 кв.м., ПИ 51500.502.176 на площ от 0.86 кв.м., ПИ 51500.502.203 на площ от 6.16 кв.м., ПИ 51500.502.377 на площ от 34.67 кв.м., ПИ 51500.502.382 на площ от 2.96 кв.м., ПИ 51500.502.391 на площ от 11.70 кв.м., ПИ 51500.502.395 на площ от 7.78 кв.м., ПИ 51500.502.403 на площ от 7.77 кв.м., ПИ 51500.502.407 на площ от 27.90 кв.м., ПИ 51500.502.409 на площ от 21.25 кв.м., ПИ 51500.502.411 на площ от 14.07 кв.м., ПИ 51500.502.413 на площ от 8.12 кв.м., ПИ 51500.502.414 на площ от 3.25 кв.м., ПИ 51500.502.417 на площ от 2.41 кв.м., ПИ 51500.502.421 на площ от 5.55 кв.м., ПИ 51500.502.427 на площ от 14.36 кв.м., ПИ 51500.502.472 на площ от 2.25 кв.м., ПИ 51500.502.539 на площ от 7.66 кв.м., при цена на правото на прокарване в размер на 15 400 лв.

Б) за имоти: ПИ 51500.502.5 на площ от 37.25 кв.м., ПИ 51500.502.7 на площ от 25.46 кв.м., ПИ 51500.502.9 на площ от 10.41 кв.м., ПИ 51500.502.12 на площ от 21.87 кв.м., ПИ 51500.502.14 на площ от 42.83 кв.м., , ПИ 51500.502.17 на площ от 5.99 кв.м., ПИ 51500.502.30 на площ от 33.56 кв.м., ПИ 51500.502.31 на площ от 23.01 кв.м., ПИ 51500.502.44 на площ от 56.69 кв.м., ПИ 51500.502.57 на площ от 34.10 кв.м., ПИ 51500.502.59 на площ от 81.91 кв.м., ПИ 51500.502.60 на площ от 50.18 кв.м., ПИ 51500.502.61 на площ от 7.70 кв.м., ПИ 51500.502.72 на площ от 97.99 кв.м., ПИ 51500.502.76 на площ от 42.41 кв.м., ПИ 51500.502.84 на площ от 24.72 кв.м., ПИ 51500.502.117 на площ от 22.52 кв.м., ПИ 51500.502.131 на площ от 69.69 кв.м.,ПИ 51500.502.145 на площ от 138.52 кв.м., ПИ 51500.502.146 на площ от 34.88 кв.м., ПИ 51500.502.148 на площ от 24.87 кв.м., ПИ 51500.502.150 на площ от 28.74 кв.м., ПИ 51500.502.164 на площ от 68.13 кв.м., ПИ 51500.502.165 на площ от 54.80 кв.м., ПИ 51500.502.189 на площ от 66.01 кв.м., ПИ 51500.502.190 на площ от 42.42 кв.м., ПИ 51500.502.201 на площ от 204.59 кв.м., ПИ 51500.502.206 на площ от 73.54 кв.м., ПИ 51500.502.232 на площ от 90.53 кв.м., ПИ 51500.502.248 на площ от 102.06 кв.м., ПИ 51500.502.267 на площ от 5.23 кв.м., ПИ 51500.502.268 на площ от 76.75 кв.м., ПИ 51500.502.269 на площ от 8.21 кв.м., ПИ 51500.502.284 на площ от 14.69 кв.м., ПИ 51500.502.291 на площ от 34.98 кв.м., ПИ 51500.502.300 на площ от 72.45 кв.м., ПИ 51500.502.315 на площ от 9.69 кв.м., ПИ 51500.502.325 на площ от 96.52 кв.м., ПИ 51500.502.342 на площ от 0.55 кв.м., ПИ 51500.502.343 на площ от 84.01 кв.м., ПИ 51500.502.359 на площ от 69.98 кв.м., ПИ 51500.502.376 на площ от 69.29 кв.м.,ПИ 51500.502.378 на площ от 6.16 кв.м., ПИ 51500.502.383 на площ от 81.91 кв.м., ПИ 51500.502.387 на площ от 2.13 кв.м., ПИ 51500.502.392 на площ от 39.18 кв.м., ПИ 51500.502.396 на площ от 27.82 кв.м.,ПИ 51500.502.404 на площ от 20.28 кв.м., ПИ 51500.502.405 на площ от 23.57 кв.м., ПИ 51500.502.408 на площ от 2.01 кв.м., ПИ 51500.502.412 на площ от 36.91 кв.м., ПИ 51500.502.415 на площ от 117.71 кв.м., ПИ 51500.502.416 на площ от 71.22 кв.м.,ПИ 51500.502.428 на площ от 84.59 кв.м., ПИ 51500.502.429 на площ от 2.92 кв.м.,ПИ 51500.502.432 на площ от 52.58 кв.м., ПИ 51500.502.450 на площ от 29.34 кв.м., ПИ 51500.502.451 на площ от 35.23 кв.м., ПИ 51500.502.452 на площ от 60.69 кв.м., ПИ 51500.502.458 на площ от 66.87 кв.м., ПИ 51500.502.474 на площ от 73.09 кв.м., ПИ 51500.502.499 на площ от 25.44 кв.м., ПИ 51500.502.503 на площ от 70.09 кв.м., ПИ 51500.502.504 на площ от 58.70 кв.м., ПИ 51500.502.516 на площ от 3.65 кв.м., ПИ 51500.502.547 на площ от 42.08 кв.м. всичките по КК на гр. Несебър безвъзмездно съгласно чл. 287, ал. 3 от ЗЕС.

3. В изпълнение на чл. 281а от ЗЕС възлага на кмета на Община Несебър да сключи договор с „Вижън2008”ЕООД за учредяване на посочените по – горе вещни права.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 564/12.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 894 от протокол № 25/03.11.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за”и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 971

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър реши:

I.Изменя решение № 894 от Протокол № 25/01.09.2014 г. на Общински съвет – Несебър, както следва:

1. Точка I и подточка I.1 на Решение №894 от Протокол №25/01.09.2014г. да се чете:

„І. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като Раздел ІІІ, т.Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба“ се допълни със следните имоти:

1. ПИ с кад.№61056.53.104 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“ на площ от 16кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100.“

2. Точка II и подточка II.1 на Решение №894 от Протокол №25/01.09.2014г. да се чете:

„ІІ. На основание чл.34а, ал.5 от ЗДС и чл.35, ал.5 от ЗОС да се прехвърлят безвъзмездно в собственост на държавата имоти – общинска собственост, които се засягат от подробен устройствен план – парцеларен план одобрен със Заповед №РД-02-15-4/16.01.2014г. на Министъра на регионалното развитие за обект : Реконструкция на Път І-9 Сл.бряг – Бургас, участък п.к.Несебър – п.к.Равда от км 205+300 до км 207+726.37 с изграждане на второ пътно платно, засягащ имоти в землища на гр.Несебър и с.Равда , както следва:

1. ПИ с кад.№61056.53.104 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“ на площ от 16кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100.“

II. Останалата част на решение №894 от Протокол №25/01.09.2014г. не се променя.

ІІІ. На основание чл.60, ал.1 от АПК и предвид общественото значение на обект : Реконструкция на Път І-9 Сл.бряг – Бургас, участък п.к.Несебър – п.к.Равда от км 205+300 до км 207+726.37 с изграждане на второ пътно платно, допускаме предварително изпълнение на настоящото решение за изменение на Решение №894 от Протокол №25/01.09.2014г.“

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 565/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване по наем на земеделски имот с кадастрален № 53045.530.126 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 972

1. На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка счл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и зецеделски култури и пчелини” се допълва с „ Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.530.126 по кадастралната карта на гр.Обзор, м.”Срещу село“, с начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, на площ от 700кв.м, категория VІІ, АчОС №4321/08.02.2011г .

2. На основание чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.530.126 по кадастралната карта на гр.Обзор, м.”Срещу село“, с начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, на площ от 700кв.м, категория VІІ, АчОС №4321/08.02.2011г. ,за срок от 5 /пет/ години, за земеделски нужди.

– Начална тръжна годишна наемна цена – 22.00лв. без ДДС.

– Стъпка за наддаване – 3.00лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена в размер на 2.20лв.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 566/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за”2 гл. „против” и 2 гл.”въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 973

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1, от ЗОС Общински съвет – Несебър, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” обявява от публична в частна общинска собственост следните общински земеделски имоти:

1. ПИ 51500.24.15 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 2298кв.м;

2. ПИ 51500.26.9 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 2991кв.м;

3. ПИ 73571.49.53 по КК на с.Тънково м.“Камарата“, на площ от 723кв.м;

4. ПИ 73571.55.26 по КК на гр.Тънково, м.“Герена“, на площ от 1668кв.м;

5. ПИ 27454.14.92 по КК на с.Емона, м.“Клая“, на площ от 12167кв.м;

6. ПИ 02703.12.7 по КК на с.Баня, м.“Сач“, на площ от 4300кв.м;

7. ПИ 53045.120.416 по КК на гр.Обзор, м.“Лонгоз чеир“, на площ от 6393кв.м.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 567/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад” с отреждане за КОО

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното.

РЕШЕНИЕ № 974

І. На основание чл.21, ал.1, т.8и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Б „ Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва със следните имоти:

ПИ 51500.507.301 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ в кв.2701 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 424кв.м, отреден „За търговия”;

ПИ 51500.507.436 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.1601 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 895кв.м, отреден „За търговия”;

ПИ 51500.507.419 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.1801 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 739кв.м, отреден „За търговия”;

ПИ 51500.507.466 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.1506 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 1486кв.м, отреден „За търговия”;

ПИ 51500.508.121 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V в кв.901 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 341кв.м, отреден „За търговия”;

ПИ 51500.508.18 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІ в кв.1001 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 1675кв.м, отреден „За търговия и КОО”;

ПИ 51500.508.15 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.1002 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 507кв.м, отреден „За търговия”;

 

ІІ.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:

 1. 1. ПИ 51500.508.121 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V в кв.901 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 341кв.м, отреден „За търговия”, АОС№5482/29.10.2013г., с градоустройствени показатели – Кинт-0.3, Кпл.-30%, Озел-45%, Ет.-1, с начална тръжна цена – 42 221лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 500лв.;
 2. 2. ПИ 51500.508.18 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІ в кв.1001 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 1675кв.м, отреден „За търговия и КОО”, АОС№5479/29.10.2013г., с градоустройствени показатели- Кинт-0.6, Кпл.-30%, Озел-50%, Ет.-2, с начална тръжна цена – 206 111лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 3000лв.;
 3. 3. ПИ 51500.508.15 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.1002 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 507кв.м, отреден „За търговия”, АОС№5328/27.11.2012г., с градоустройствени показатели- Кинт-0.2, Кпл.-20%, Озел-60%, Ет.-1, с начална тръжна цена – 60343лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.
 4. 4. ПИ 51500.507.466 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.1506 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 1486кв.м, отреден „За търговия”, АОС №1702/11.08.2003г., с градоустройствени показатели- Кинт-0.3, Кпл.-30%, Озел-45%, Ет.-1, с начална тръжна цена – 153302лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;
 5. 5. ПИ 51500.507.436 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.1601 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 895кв.м, отреден „За търговия”, АОС№ 1703/11.08.2003г., с градоустройствени показатели- Кинт-0.2, Кпл.-20%, Озел-50%, Ет.-1, с начална тръжна цена – 91747лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;
 6. 6. ПИ 51500.507.419 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.1801 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 739кв.м, отреден „За търговия”, АОС№1705/11.08.2003г., с градоустройствени показатели- Кинт-0.3, Кпл.-30%, Озел-50%, Ет.-1, с начална тръжна цена – 79314лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;
 7. 7. ПИ 51500.507.301 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ в кв.2701 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 424кв.м, отреден „За търговия”, АОС №1712/11.08.2003г., с градоустройствени показатели- Кинт-0.3, Кпл.-25%, Озел-50%, Ет.-1, с начална тръжна цена – 67387лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

– Депозит за участие за всички имоти – 10 % от началната тръжна цена.

Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 569/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на решение № 550 от протокол № 16/15.07.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл.”въздържал се”от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 975

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 ,т.11 и т.12 от ЗМСМА изменя и допълва Решение№ 550 от протокол №16/15.07.2013 г. на Общински съвет – Несебър, както следва:

1. Точка ІІ.1 / две римско едно арабско/ се променя в следния вид:

На основание чл.37, ал.5 от ЗОС и чл.48 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС-Несебър, и чл.62, ал.2 и чл.64, ал.8 от ЗЕ да се учреди на „ Напоителни системи „ЕАД, клон“Черно море“, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Хр.Ботев“ №10, ЕИК 8311600780024 , безвъзмездно право на строеж върху:

– ПИ 61056.22.104 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, Трайно предназначение – Земеделска територия, НТП – Др.вид земеделски имот без опр.стоп.предназн., АОС №4046/26.05.2010г., за изграждане ЖР стълб 1 със ЗП-1,90 кв.м;

– ПИ 61056.15.14 по КК на с.Равда, м.“Чешме тарла“, Трайно предназначение – Земеделска територия, НТП- пасище , АОС №2888/ 02.10.2008г. за изграждане на ЖБст. между ЖРст.1 и ЖР ст.2 със ЗП – 1.00кв.м и ЖР стълб 2 със ЗП-1,90 кв.м;

– ПИ 61056.21.3 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, Трайно предназначение – Земеделска територия, НТП-пасище, АОС №4276/24.01.2011г., за изграждане на 2 бр. ЖБстълбове между ЖРст.2 и ЖР ст.3, всеки със ЗП – 1.00кв.м , ЖР стълб 3 със ЗП-1.90 кв.м и 1бр. ЖБстълб между ЖРст.3 и ЖР ст.4, със ЗП – 1.00кв.м;

– ПИ 61056.21.2 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, Трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП- Депо за битови отпадъци, АОС№4248/ 06.12.2010г. за изграждане на ЖР стълб4 ЗП-1.90 кв.м;

и безвъзмездно сервитутно право по чл.64, ал.1 от ЗЕ за електрическите стълбове и за въздушните електропроводи, преминаващи през общински имоти с кадастрални идентификатори 61056.15.104, 61056.13.101, 61056.22.104, 61056.22.103, 61056.15.102, 61056.15.101, 61056.15.14, 61056.21.3, 61056.21.2, съгласно приложения проект на ПУП-парцеларен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за ново трасе за изместване на съществуващ въздушен електропровод 20кV върху 9584.08 кв.м, при широчина на сервитута 20м по10 мот двете страни на оста.“

2. Приема нова т.6 със следното съдържание:

6.1.На основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, и в качеството си на собственик, Общински съвет – Несебър дава предварително съгласие за промяна на предназначението на частите от земеделски имоти – общинска собственост, върху които ще се учреди вещно право на строеж за изграждане на железорешетъчни и железобетонни стълбове по ново трасе за „Изместване на въздушен електропровод 20 кV“ извън територията на обект „Претоварна станция за неопасни отпадъци – Несебър“ в ПИ 61056.21.2 по КК на с.Равда, както следва:

– 1.90 кв.м от ПИ 61056.22.104 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, Трайно предназначение – Земеделска територия, НТП – Др.вид земеделски имот без опр.стоп.предназн., АОС №4046/26.05.2010г., за изграждане ЖР стълб 1 със ЗП-1,90 кв.м;

– 2,90 кв.м от ПИ 61056.15.14 по КК на с.Равда, м.“Чешме тарла“, Трайно предназначение – Земеделска територия, НТП- Пасище , АОС №2888/ 02.10.2008г. за изграждане на ЖБст. между ЖРст.1 и ЖР ст.2 със ЗП – 1.00кв.м и ЖР стълб 2 със ЗП-1,90 кв.м;

– 4.90кв.м от ПИ 61056.21.3 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, Трайно предназначение – Земеделска територия, НТП – Пасище, АОС №4276/ 24.01.2011г., за изграждане на 2 бр. ЖБстълбове между ЖРст.2 и ЖР ст.3, всеки със ЗП – 1.00кв.м , ЖР стълб 3 със ЗП-1.90 кв.м и 1бр. ЖБстълб между ЖРст.3 и ЖР ст.4, със ЗП – 1.00кв.м;

6.2. На основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, и в качеството си на собственик, Общински съвет – Несебър дава предварително съгласие за учредяване на вещните права и сервитути по т.ІІ.1 от настоящото решение върху земеделските имотите – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване –Пасище, както следва :

– право на строеж върху 2.90 кв.м и сервитутно право по чл.64, ал.1 от ЗЕ върху 1995.24кв.м от ПИ 61056.15.14 по КК на с.Равда, м.“Чешме тарла“, Трайно предназначение – Земеделска територия, НТП – Пасище;

– право на строеж върху 4.90 кв.м и сервитутно право по чл.64, ал.1 от ЗЕ върху 4694.09кв.м от ПИ 61056.21.3 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, Трайно предназначение – Земеделска територия, НТП – Пасище ;

– сервитутно право по чл.64, ал.1 от ЗЕ върху 546.19кв.м от ПИ 61056.15.104 по КК на с.Равда, м.“Чешме тарла“, Трайно предназначение – Земеделска територия, НТП – Пасище.

Срок на валидност на предварителното съгласие по т.6 .1 и 6.2. е 3 /три/ години от приемане на настоящото решение.“

ІІ. Останалите точки от решение № 550 от протокол №16/15.07.2013 г. на Общински съвет – Несебър остават непроменени.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 570/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.149 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І, кв.67 по ЗРП на гр. Несебър-нова част.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 976

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2014г. , като т. В. „Имоти, върху които Община несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.149 по КК на гр.Несебър, на площ от 7738кв.м, представляващ УПИ І кв.67 по плана на гр.Несебър – нова част, АчОС №5230/18.06.2012г.- за изграждане на трафопост.

ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост, със застроена площ от 11,44 кв.м и сервитутна зона за обслужването му – 27.56кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.149 по КК на гр.Несебър, на площ от 7738кв.м, представляващ УПИ І кв.67 по плана на гр.Несебър – нова част, АчОС №5230/18.06.2012г., за сумата от 1830лв. / хиляда осемстотин и тридесет лева / без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 571/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землищата на с. Тънково и с. Баня от „Друг вид земеделска земя” в „Пасище”.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл.»въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 977

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „ Друг вид земеделска земя“ на „Пасище“ на следните общински земеделски имоти:

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.11.1 по КК на с.Тънково, м.“Яката“, с трайно предназначение на територията: “Земеделска“, Начин на трайно ползване „Др.вид земеделска земя“, на площ от 102299кв.м, АчОС №5380/04.03.2013г.;

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.29.33 по КК на с.Баня, на площ от 83330кв.м, с трайно предназначение на територията: “Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, АчОС №3955/06.04.2010г.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 572/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по КК на гр. Обзор, за площадка на Автоматична станция „Двойница”, за мониторинг на повърхностни води.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 978

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет, Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за2014 г., като в т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление, се допълва със следния имот:

25 кв.м от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по КК на гр.Обзор , с начин на трайно ползване – дере, местност “Кметство Обзор”, целия на площ от 37763кв.м, за площадка на Автоматична станция “Двойница”.

2. На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър предоставя за срок от 5 /пет/ години , на Изпълнителна агенция по околна среда при Министерството на околната среда и водите, представлявана от Ваня Григорова – Изп. директор, безвъзмездно право на управление на 25 кв.м. реално обособени части от имот- общинска собственост с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастраланата карта на гр.Обзор, с начин на трайно ползване – дере, местност “Кметство Обзор”, целия на площ от 37763 кв.м, за площадка на Автоматична станция “Двойница” на река Двойница за мониторинг на повърхностни води, съгласно приложената схема за поставяне на преместваем обект.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 573/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 18.кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ХХХVІІІ-180, на площ от 240 кв.м. по плана на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 979

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал. 1, от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС общински поземлен имот на площ от 18 кв.м, който съгласно влязла в сила Заповед за одобрение на изменение на ПУП №333/22.10.2014г. на кмета на Община Несебър е част от новообразуван УПИ ХХХVІІІ-180 на площ от 240 кв.м, кв.24 по плана на гр.Свети Влас, отреден по плана за жилищно строителство.

2 .На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Б „ Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с 18/5170кв.м реално обособени части от ПИ 11538.501.194 по КК на гр.Св.Влас, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ се включват към новообразуван УПИ ХХХVІІІ – 180 в кв.24 по плана на гр.Свети Влас.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 574/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 980

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ Общински съвет – Несебър предоставя Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.53 по КК на гр. Несебър, на площ от 536 кв.м, м. “Бостанлъка“, с предназначение на територията – Земеделска, с НТП-Др.вид земеделска земя, за обезщетяване на признато за възстановяване право на собственост върху земеделски земи по искане с вх.№334/20.08.2014г., посочено в т.2 на мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-1016/29.09.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър въз основа на Протоколно решение №Ж123/21.10.2008 г. на ОСЗ-Несебър за възстановяване на право на собственост върху имоти от 53.00 дка.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 575/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.288.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ V в кв.28а по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 981

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2014г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.288 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V, кв.28а по плана на ж.к.“Черно море“ на площ от 601кв.м.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.288.2, построена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.288 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V, кв.28а по плана на ж.к.“Черно море“ на „А и Х Билд“ ООД, ЕИК 102980853, представлявано от Иван Аршинков,с адрес на управление гр. Бургас, ж.к.“Възраждане“ бл.16, вх.Ж, ет.8, в качеството му на собственик на сградата, за построяване на пристройка от 26.77кв.м към първи жилищен етаж на кота +0.00, с което застроената площ на етажа става 86.20кв.м и надстройка на кота +5.44 с изграждане на трети жилищен етаж със Застроена площ от 102.95кв.м, съгласно одобрения на 28.08.2014г. идеен проект.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 17634.10лв. /седемнадесет хиляди шестотин тридесет и четири лева и десет стотинки / без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 576/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.367.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І кв.28 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 982

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема следното решение:

„1. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2014г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.367 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І, кв.28 по плана на ж.к.“Черно море“ на площ от 599кв.м.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.367.2, изградена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.367 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І, кв.28 по плана на ж.к.“Черно море“ на „Гарант 2000“ООД, ЕИК 147081202, представлявано от Петя Бахчеванова –управител, в качеството му на собственик на сградата, за построяване на жилищен етаж на кота +11.40 със ЗП от 39.68 кв.м, съгласно одобрения на 17.09.2014г. идеен проект.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 5296.90лв. /пет хиляди двеста деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки / без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 579/12.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на УПИ VІІІ-177, 434 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас-юг, поради отреждането на имота „За трафопост и озеленяване”.

 

Общинският съвет със 17 гл.”за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 983

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал. 2, от ЗОС във връзка с чл.3, ал.2 т.1и т.3 от ЗОС и чл.61,ал.4 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост новообразуван УПИ ІV-177,434 в кв.24 по плана на гр.Св. Влас – юг на площ от 223 кв.м, поради отреждането му „За трафопост и озеленяване“ съгласно влязла в сила Заповед за одобрение на изменение на ПУП №324/03.10.2014г. на кмета на Община Несебър.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 582/13.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІІ-а /ПИ 61056.502.575/ в кв.24 по плана на с. Равда.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо 17 гласували общински съветници бе прието следното

 

РЕШЕНИЕ № 984

1.Общински съвет-Несебър, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІІ-а /ПИ 61056.502.575/ в кв.24 по плана на с. Равда, провеждане на съответните процедури и да одобри предложеното задание за това. ПУП-ИПРЗ да се окомплектова със становище на РИОСВ-Бургас и Ел.схема.

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 581/13.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна ПУП-ПР на улична регулация в кв.25 и кв.15 по плана на с. Оризаре.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 985

Общински съвет – Несебър, в качеството си на собственик на имоти попадащи в обхвата на разработката съгласно представеното задание и на основание чл.21 т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ дава съгласие да бъде допусната и процедирана поисканата устройствена разработка а именно промяна на уличната регулация на кв.25 и кв.15 по плана на с. Оризаре, от о.т.44 до о.т.47, от о.т.43 до о.т.44 и от о.т.43 до о.т.45. Изменението предвижда улично регулационната линия да мине по съществуващите имотни граници на описаните в докладната записка урегулирани поземлени имоти .

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 558/10.11.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели 20 кV за захранване на нова ВС 20/20 кV” за външно ел. захранване на курортен комплекс „Свети Влас”, подобект – Клуб хотел” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум-Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, с идентификатор по одобрена КК 51500.31.14, землище на гр. Несебър”.

 

 

Общинският съвет с 18 гласа ”за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 986

На основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ чл.128, ал.2 от ЗУТ и правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели 20 кV за захранване на нова ВС 20/20кV” за външно ел. захранване на курортен комплекс „Свети Влас”, подобект –Клуб хотел” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум- Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, с идентификатор по одобрена КК 51500.31.14, землище гр.Несебър” през имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 51500.506.42 с трайно предназначение на територията- урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица, ПИ 51500.31.43, 51500.31.42, 51500.31.32, 51500.31.41, 51500.31.40 и 51500.31.39 с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта и начин на трайно ползване – за местен път и имот записан в КР на АК на „Слънчев бряг” АД с идентификатор ПИ 51500.505.295 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето на линейните схеми започва, като продължение на трасето от ПС „Хелиос” 110/20кV в ПИ 39164.13.61 в землището на с.Кошарица, преминава по местния път Кошарица- Несебър, пресича главния път Бургас-Варна, което трасе е предмет на процедиран към настоящия момент ПУП-ПП и по тротоари на улица от регулацията на к.к. „Слънчев бряг” от т.58 до т.111 от координатния регистър на чупките на трасето на устройствената план схема достига до ПИ 51500.31.14 до нова възлива станция 20/20кV. Дължината на трасето на линейните план схеми е 1710м. и се създава сервитут с ширина 0.60м. от двете страни на трасето с обща площ от 2052 кв.м., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 534/29.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от ПИ 11538.1.3 понастоящем ПИ 11538.1.184 и ПИ 11538.1.36 по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр. свети Влас, за елементи на техническата инфраструктура”.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 987

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър :

О Д О Б Р Я В А

 

ПУП- парцеларен план за обект: Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от бивш ПИ 11538.1.3 по настоящем ПИ 11538.1.184 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас”, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението започва от съществуващ ЖР 56 в ПИ 11538.504.539 до ново ЖР 952-90 в ПИ 11538.1.36, като захранващите кабели тръгват от имот 11538.504.539 урбанизирана територия с дължина на трасето 5.65м., преминават през ПИ 11538.1.96 с дължина на трасето 34.33м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 11538.1.98 с дължина на трасето 141.38м с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път и влиза в ПИ 11538.1.99 урбанизирана територия с дължина на трасето 4.52м. Общата дължината на цялото трасе е185.88 м., с определен сервитут 1.10м от едната страна и 2.00м от другата страна на трасето, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Доклад вх.№ 531/27.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, в частта за УПИ ІV в кв.9, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.59 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 988

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му за УПИ ІV в кв.9 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.59 по КК на гр. Несебър.

Устройствените показатели се завишат за да се регламентира бъдеща надстройка на съществуващата сграда в имота. С оглед факта, че УПИ ІV /ПИ 51500.505.59/ попада частично в зона „А” и частично в зона „Б”, съгласно ЗУЧК, се предлагат различни устройствени показатели за частите от имота, попадащи в двете зони.

За частта от УПИ ІV, попадаща в зона „А”, която е на площ от 81,5кв.м. се установява устройствена зона „Од” със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване=20%, Нкорниз=7,5м., Кинт=0,5 и минимално озеленена площ от 70%.

За частта от УПИ ІV, попадаща в зона „Б”, която е на площ от 1202,5кв.м. се установява устройствена зона „Ок” със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване=70,7%, Нкорниз=10м., Кинт=1,5 и минимално озеленена площ от 29,3%.

В частта от УПИ ІV, попадаща в зона „Б” плътността на застрояване е по-висока от максимално допустимата, а озеленената площ е по-малка от минимално допустимата поради наличието на заварена сграда в имота, законно изградена, съгласно устройствените показатели на предходно действащ ПУП-ПЗ одобрен със Заповед №1152/29.12.2004г. на Кмета на община Несебър.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 530/27.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти пл.№ 486 и пл.№ 561 по КВС на с. Равда

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 989

На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.8 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, във връзка с чл.16, ал.4 и ал.7 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1 от ОДОБРЯВА ПУП- план за регулация и застрояване на имоти пл.№486 и №561 по КВС на с.Равда.

С настоящия проект регулационните граници се провеждат по имотните граници на имоти с идентификатори 61056.501.547, 61056.501.17, 61056.501.582, 61056.501.583, 61056.801.854, 61056.501.585, 61056.501.25, 61056.501.24, 61056.501.26, 61056.501.27, 61056.501.28 и 61056.501.29, като номерацията на новопредвидените УПИ следва тази по отменения план. От имот 61056.501.29 се обособява УПИ І-486 в кв.35а с площ 366кв.м., от имот 61056.501.28 се обособява УПИ VІІ-486 в кв.35а с площ 426кв.м., от имот 61056.501.27 се обособява УПИ VІ-486 в кв.35а с площ 438кв.м., от имот 61056.501.26 се обособява УПИ V-486 в кв.35а с площ 389кв.м. , от имот 61056.501.24 се обособява УПИ ІV-561 в кв.35а с площ 383кв.м., от имот 61056.501.25 се обособява УПИ ІІ-486 в кв.35а с площ 728кв.м., от имот 61056.501.582 се обособява УПИ ІV-486 в кв.60а с площ 417кв.м., от имот 61056.501.583 се обособява УПИ V-486 в кв.60а с площ 408в.м., от имот 61056.501.585 се обособява УПИ VІ-561 в кв.60а с площ 337кв.м., от имот 61056.501.17 се обособява УПИ ІІ-486 в кв.60а с площ 1231кв.м., от имот 61056.501.547 се обособява УПИ І-561 в кв.60а с площ 440кв.м., УПИ ІХ-486 в кв.60а с площ 395кв.м., УПИ Х-486 в кв.60а с площ 395кв.м.

За новообразуваните УПИ се въвежда устройствена зона „Жс” и максимална височина на застрояване Н=10,00м. и се установяват устройствени показатели както следва:

За УПИ ІІ-486 в кв.60а – Кплътност=45%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ І-561 в кв.60а – Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ ІV-486 в кв.60а – Кплътност=37%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ V-486 в кв.60а – Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ VІ-561 в кв.60а – Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ VІІ-486 в кв.60а – Кплътност=36%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ ІХ-486 в кв.60а – Кплътност=36%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ Х-486 в кв.60а – Кплътност=36%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ І-486 в кв.35а – Кплътност=35%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ ІІ-486 в кв.35а – Кплътност=42%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 33%;

За УПИ ІV-561 в кв.35а – Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ V-486 в кв.35а – Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ VІ-486 в кв.35а – Кплътност=37%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

За УПИ VІІ-486 в кв.35а – Кплътност=37%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от нас тоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Предложение вх.№ 536/31.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външен питеен водопровод„ за поземлен имот с идентификатор № 51500.64.45 по КК на гр. Несебър, м-т „Инджекьойско блато”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 990

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външен питеен водопровод” за поземлен имот с идентификатор №51500.64.45 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ след изпълнение на забележките отразени в протокол № 11 от 08.10.2014 год., одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, е неразделна част от настоящето разрешение, което задание следва да бъде съгласувано с ЕВН «България Електроразпределение « ЕАД .

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външен питеен водопровод” за поземлен имот с идентификатор №51500.64.45 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Доклад вх.№ 535/31.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта за УПИ VІІ-293 в кв.4402, идентичен с имот с идентификатор № 51500.506.545 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 991

Общински съвет – Несебър на основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ VІІ-293 в кв.4402 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.545 по КК на гр. Несебър с който .имота се отрежда „За сгради за отдих и курорт” и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване=30%, Нкорниз=15м., Кинт=1,5 и минимално озеленена площ от 50% в устройствена зона „Ок”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 529/27.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външни ВиК връзки за поземлен имот № 73571.27.171, м-т „Боруна”, землище с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 992

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Външни ВиК връзки за поземлен имот 73571.27.171,”, м.”Боруна”, землище с.Тънково”, през имоти 51500.57.52, 51500.57.56, 51500.64.15, 51500.64.35, 51500.51.74, 51500.52.55, 51500.54.56, 51500.59.12, 51500.60.9, 51500.61.3, 73571.27.144 и 73571.27.147 общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: Външни ВиК връзки за поземлен имот 73571.27.171,”, м.”Боруна”, землище с.Тънково ”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 548/03.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общинските гори за2014 г.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 993

На основание чл.112 ал.1 от ЗГ и чл. 61 във връзка с чл. 58 от Наредба № 5 на Общински съвет Несебър:

І. Дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ2015 г, съгласно приложение № 1

ІІ. На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите определя ползването на дървесина от горски територи да се осъществява, както следва :

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен общо 6 371 м3, от тях 2231 м3 широколистна и 4140 м3 иглолистна дървесина.

2. Чрез добив и продажба на добита дървесина – 10 589 м3

ІІІ. На основание чл. 115 ал.1 от ЗГ 1/3 от добива – 5 653 м3 стояща дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ.

ІV. На основание чл.71 ал.5 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП определя цена за продажба на дървесина от склад, както следва:

1. дърва за горене :

1.1.добити през 2015 г. в размер на 35 лв. без ДДС за 1 пр.м3 или 42 лева с ДДС;

1.2.наличности на склад от ЛФ2013,ЛФ2012 иЛФ2011 – 25 лв. без ДДС или 30лв. с ДДС;

1.3.На домакинство- до 10 пр.м3 дърва за горене

V. На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА , дава съгласие :

1. Лицата над 75 год. възраст с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Несебър, да закупуват дървесина от склад при цена 21 лв. за пр.м. без ДДС или 25,20 лв. с ДДС – при лимит 8 прм3;

2. За фронтоваците по списък изготвен от ГРА, по 8 прм3 дърва за горене безплатно, транспортирани до адрес по местоживеене. Транспорта се заплаща от ОП”УОГСГС” на изпълнителя – за курс 180 лв. с ДДС .

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 590/18.11.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проект по грантова схема BG 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ № 994

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема BG04-02-03, с проектно предложение за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на територията на Община Несебър”.

2. На основание чл.61 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта;

3. Възлага на кмета на общината, при одобряване на проекта, общината да финансира дейностите до възстановяване на средствата, необходими за изпълнението им, според изискванията на програмата, както и да поеме всички необходими, но недопустими според Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ разходи, свързани с проекта.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка 591/19.11.2014г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по „ВиК” – Бургас.

 

Общинският съвет с 1 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 995

I..На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър УПЪЛНОМОЩАВА кмета на община Несебър Николай Кирилов Димитров за представител по Закона за водите на общината в Асоциациата по „ВиК” – Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциациата по „ВиК” – Бургас решения, както следва:

1. За приемане на решение за брак на излезли от употреба ДМА за периода 2012-2013 г., по изготвени от „ВиК” – Бургас списъци;

2. За приемане на решение за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане с „ВиК” – Бургас по реда на чл.198 п от Закона за водите и чл.34 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснобдяване и канализация и предложения проекто-договор;

3 За приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Бургас за2015 г. в рамките на 10 000 лв., на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснобдяване и канализация.

ОПРЕДЕЛЯ Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър за представител на общината в общото събрание на Асоциациата по ВиК-Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциациата по ВиК-Бургас за приемане на Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия на Асоциациата по „ВиК” гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: /БЛ. ФИЛИПОВ/

 

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/