Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

Съобщение

Общински съвет Несебър открива процедура за избор на съдебни заседатели.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

  1. Да      са дееспособни български граждани, навършили 21 години, но не са навършили      70 години към момента на определянето им за такива.
  2. Да      се ползват с добро име в обществото
  3. Да      не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

 

Кандидатите подават следните документи:

 

  1. Автобиографична      справка по образец / в Общински съвет, ет.4, стая 44 /
  2. Свидетелство      за съдимост
  3. Копие      от акт за раждане
  4. Документ      за педагогическа специалност, ако са педагози
  5. Документ      за завършена образователна степен

Документите са подават до 05.12.2014г. в Общински съвет Несебър до Комисията за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.

 

Общински съвет Несебър.

25.11.2014г.