Решения от Протокол № 28

Print pagePDF pageEmail page

           

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 28/19.12.2014 г.

            

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 598/01.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор със „Слънчев бряг” АД за предоставяне на улично осветление по ул. „Първа” в к.к. „Слънчев бряг”.

2. Докладна записка вх.№ 627/05.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър”.

3. Докладна записка вх.№ 606/03.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне минимална цена на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за 2014 г. на територията на община Несебър.

4. Докладна записка вх.№ 651/10.12.2014 г. от Пенко Пенчев – член на комисията за изготвяне предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър.

5. Доклана записка вх.№ 643/08.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане актуализация на бюджета на община Несебър за 2014 г

           6. Доклана записка вх.№ 629/05.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане субсидия за ОФК „Несебър”.

            7. Докладна записка вх.№ 635/08.12.2014 г. от Председателя на Църковно настоятелство при храм „Св. Николай Чудотворец” – ж.к. „Черно море, гр. Несебър, относно отпускане на финансова помощ за довършване горната част на храма.

8. Доклана записка вх.№ 630/08.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса „Битови отпадъци” в община Несебър за 2015 г.

            9. Докладна записка вх.№ 619/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 11538.502.439 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV в кв.29 по ЗРП на гр. Свети Влас-юг.

            10. Докладна записка вх.№ 615/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на УПИ ІІ-224 в кв.29 по плана на гр. Свети Влас-юг, поради отреждането на имота „За озеленяване”.

            11. Докладна записка вх.№ 618/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 442 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ІІІ-353,354,269 в кв.8 по плана на гр. Свети Влас-юг, поради отпаднало предназначение.

            12.  Докладна записка вх.№ 616/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.440 по КК на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

            13. Докладна записка вх.№ 649/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

            14. Докладна записка вх.№ 646/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети от Общинска сграда – градска поликлиника – гр. Обзор.

            15. Докладна записка вх.№ 647/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на „Градски стадион  – Обзор на кметство Обзор.

            16. Докладна записка вх.№ 648/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

            17. Докладна записка вх.№ 621/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имот в „Друг вид земеделска земя.

            18. Докладна записка вх.№ 624/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.61.3 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І в кв.2а по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

            19. Докладна записка вх.№ 622/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, находящи се в ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, с. Кошарица и гр. Обзор.

            20. Докладна записка вх.№ 609/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имоти с кадастрални идентификатори 51500.503.400 и 51500.503.135 по КК на гр. Несебър, представляващи УПИ Х в кв.12 и УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

            21. Докладна записка вх.№ 623/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.240 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

            22. Докладна записка вх.№ 625/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.392 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІХ в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

            23. Докладна записка вх.№ 620/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Български червен кръст” – гр. София, Общинска организация на БЧК-Несебър върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.134.3 по КК на гр. Несебър.

            24. Докладна записка вх.№ 612/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от Базар „Пристанище” – гр. Несебър-стара част.                          

25. Докладна записка вх.№ 613/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на Автогара – Обзор за предоставяне на услуги в обществен интерес.                 

26. Докладна записка вх.№ 610/04.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на част от имот-общинска собственост на безвъзмездно право на управление на Център за спешна медицинска помощ – гр. Бургас.  

                                          27. Докладна записка вх.№ 614/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 19 в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.   

                                                           28. Докладна записка вх.№ 611/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ „Клуб по спортни танци-Несебър”.                                                                                   

29. Докладна записка вх.№ 487/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.                    

30. Предложение вх.№ 532/29.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект „Пътни връзки към път І-9 Слънчев бряг-Бургас, за поземлен имот 61056.38.11, м-т „Хендек тарла”, землище с. Равда, по реда на чл.124а от ЗУТ.                               

31. Предложение вх.№ 596/01.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на нов БКТП 20/0.4 кVА, 1х800 кVА” за имот с идентификатор 39164.15.400 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Сулуджана”.                                                                   32. Предложение вх.№ 597/01.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 39164.24.61 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Под село”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.                                                                

33. Предложение вх.№ 608/03.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП 20-0.4 кV 2х630 кVА в поземлен имот с идентификатор 11538.1.184 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта” и „ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на СО „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.                       

34. Докладна записка вх.№ 607/03.12.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О. „Инцараки”,по КК на гр. Свети Влас.                     35. Докладна записка вх.№ 641/08.12.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-общ. с идентификатор 11538.503.170 в кв.34 по КК на гр. Свети Влас.                                               

36. Предложение вх.№ 640/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за УПИ ІІІ-697, УПИ ІІ-698, УПИ ІХ-781, УПИ Х-781, УПИ ХІ-781 и поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.502.523 51500.502.525, 51500.502.535, 51500.502.533, 51500.502.545 в кв.55 по КК на гр. Несебър.                                 

37. Доклад вх.№ 631/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ VІ-384 в кв.3701 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.175 по КК на гр. Несебър.                                                                                             

38. Доклад вх.№ 632/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ ІV-37 в кв.7804 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.74 по КК на гр. Несебър.                                                                                   

39. Докладна записка вх.№ 654/12.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-общ. в кв.4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.                                                                                   

40. Предложение вх.№ 494/25.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.318, както и ПИ 51500.506.395 по КК на гр. Несебър.                                                                                         

41. Предложение вх.№ 639/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.69.44 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато” за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.                                                                        42. Предложение вх.№ 652/11.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване – етапно строителство: І-ви етап – блок А1, В1, С1, С2, басейн и ВП, ІІ-ри етап – блок А2 и В2” в УПИ І-155 в кв.9 по плана на КЗ „ между „Санаториума” и гр. Свети Влас, м-т „Юрта под пътя”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.идентификатор 51500.506.318, както и ПИ 51500.506.395 по КК на гр. Несебър.                                                                                             

43. Докладна записка вх.№ 656/12.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: ”Уличен водопровод ф125-ПЕВП по ул. „Пета”, от съществуващ водопровод ф160-ПЕВП за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223 кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър.                                                                                    

44. Докладна записка вх.№ 657/12.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Уличен канал ф500-ПП по ул. „Пета”, от РШ1 до РШ5” за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223 в кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър.

45. Докладна записка с  вх.№ 663/19.12.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по проект «Красива България».

 

             По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 598/01.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор със „Слънчев бряг” АД за предоставяне на улично осветление по ул. „Първа” в к.к. „Слънчев бряг”.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл.”въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ№ 996

 

Общински съвет Несебър, на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, възлага на кмета на Общината да сключи договор със „Слънчев бряг” АД, с който да поеме заплащане на дължимите суми за ел. енергия, поддръжка в изправност и нормално фукциониране на съоръженията, съставляващи улично осветление на ул. «Първа» в к.к «Слънчев бряг – изток», както следва: 

 

Д  О  Г  О  В  О Р

 

Днес  22.12.2014 год. в  гр. Несебър между:

 

І „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, със  седалище и адрес на управление: к.к. Слънчев бряг, община Несебър рег. по ф. дело № 3022 по описана БОС за 1996г., с ЕИК 812020577, представлявано от Златко Тодоров Димитров в качеството си на изпълнителен директор, наричан  по долу за краткост  СТРАНА  ПЪРВА 

 

И

ІІ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. Еделвайс № 10 с ЕИК 000057122, представлявана от Николай Димитров – кмет на Общината, наричан по долу за краткост  СТРАНА  ВТОРА    

се сключи настоящият договор с който страните се споразумяха по долупосочените взаимно задължителни условия:

  

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл.1 СТРАНА ПЪРВА предоставя на СТРАНА ВТОРА следната услуга: улично   осветление по улица „Първа”, находяща се в к.к. Слънчев бряг, Община Несебър, област Бургас, чрез собствените си вещи, подробно описани в Приложение №1, неразделна част от настоящия договор  СРЕЩУ  задължението  на  СТРАНА ВТОРА, да заплаща дължимите суми за  изразходената електроенергия.

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

 

Чл.2 /1/  Договорът се сключва за срок от 22.12.2014 г. до 15.04.2015 г.

 

ІІІ. ОТЛАГАТЕЛНО УСЛОВИЕ

 

Чл.3 Договорът поражда своето правно действие при подписване на двустранни протоколи отразяващи:

            1. Актуалните показатели на електромерите отчитащи консумацията на ел. енергия за осветлението, предмет на настоящия договор.

            2. Състоянието на всички вещи и съоръжения, предмет на настоящия договор.

3. Удостоверяване от страна първа, че електромерите отчитат единствено и само ел. захранването на вещите предмет на настоящият догвор.

 

ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл.4/1/ Срещу предоставената услуга по чл.1 СТРАНА ВТОРА се задължава да заплаща на СТРАНА ПЪРВА разходите за ел. енергията, необходима за нормалното  функциониране на уличното осветление.

           /2/ Сумите по ал.1 се изплащат в  срок от 5 /пет/ дни от представяне в Община Несебър на фактура издадена енергийният оператор за стойността на ползваната ел. Енергия.

Чл.5  /1/ Освен дължимите суми по чл.4, ал.1, СТРАНА ВТОРА се задължава, да заплаща разходите за подмяна на консумативите необходими за нормалното  функциониране на уличното осветление в срок от 5 /пет/ дни от датата на представяне на фактура за извършения разход.

/2/ Необходимостта от извършването на всеки един разход по ал.1 се установява с протокол, подписан от упълномощен представител на СТРАНА ВТОРА .

/3/ При липсата на подписан протокол по ал.2  СТРАНА ВТОРА  не дължи сумите за извършените разходи.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНА ПЪРВА

 

Чл.6  СТРАНА ПЪРВА се задължава да поддържа вещите,  чрез които се осъществява  предмета на договора в състояние годно за осъществяване нормалното им функиониране и да осигури спазването на началния час за пускане и крайния час на спиране на   уличното осветление.

Чл.7/1/ СТРАНА ПЪРВА има право да преотдава на трети лица ползването на вещите,  предмет на договора само за рекламна дейност, която не се нуждае от електроенергия.

       /2/ СТРАНА ПЪРВА се задължава, да представи при подписването на договора  пълна и подробна информация за всички източници, консумиращи ел. енергия от инфраструктурата, предмет на този договор.

Чл.8 СТРАНА ПЪРВА се задължава да осигури необходимата техническа обезпеченост за нормалното функциониране на собствените си вещи – Приложение  №1, като поема всички разходи, свързани с основните ремонти, аварийните ремонти и поддръжката им с изключение на предвидените в този договор  разходи  за  подмяна на  консумативите необходими за нормалното функциониране на алейното и уличното осветление.   

Чл.9 СТРАНА ПЪРВА има право да получи дължимите суми по чл.4 и чл.5 от настоящия договор.

Чл.10 СТРАНА ПЪРВА се задължава да уведомява  писмено  СТРАНА ВТОРА  за всички възникнали повреди и/ или необходимостта от подмяна  на  консумативите,  обезпечаващи нормалното функциониране на алейното и улично осветление,  разходите за  които следва да бъдат заплатени от СТРАНА ВТОРА при условията на  настоящия договор.

Чл.11 СТРАНА ПЪРВА има право да прекрати договора едностранно без писмено предизвестие в случай, че СТРАНА ВТОРА не заплати в сроковете и при условията, визирани в договора дължимите суми по чл. 4 и чл.5.     

Чл.12 СТРАНА ПЪРВА  се задължава  да поддържа  уличното осветление с грижата на добър  стопанин, като поддържа в изправност съоръжънията, в това число да извършва текущи ремонти, отстраняване на повреди, подмяна на ел. лампи и др. Всички щети и злополуки, настъпили в резултат на неизправност на вещите, чрез които се осъществява предмета на договора, се дължат от СТРАНА ПЪРВА.

Чл.13. СТРАНА ПЪРВА се задължава да осигури достъп на СТРАНА ВТОРА до всички ел. табла и електромери, отчитащи стойностите на изразходваната ел. енергия от вещите и съоръженията ,  чрез които се осъществява предмета  на договора.

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНА ВТОРА

 

Чл.14 СТРАНА ВТОРА се задължава,  да заплаща  разходите визирани в чл.4 и чл.5 от настоящия договор.

Чл.15  СТРАНА ВТОРА  има  право да осъществява текущ  контрол върху всички ел.табла и електромери, отчитащи стойностите на изразходваната ел. енергия от вещите и съоръженията,  чрез които се осъществява предмета  на договора.

Чл.16 СТРАНА ВТОРА  има право да извършва преценка за необходимостта от извършването на подмяна на консумативи, свързани с фунционирането на алейното и улично осветление, за всеки конкретен случай.

Чл.17 СТРАНА ВТОРА  има право да не заплати сумите по чл.5 ал.1 от договора в случаите, в които представената фактура от СТРАНА ПЪРВА не е съпроводена  с  протокол, подписан от упълномощеният й представител и удостоверяващ необходимостта от извършването на разходите. 

                                              

VІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

 

Чл.18 /1/ При забава за плащането на дължимите суми по чл.4 и чл.5 от договора СТРАНА ВТОРА  дължи неустойка в размер на 0,5% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

            /2/ При установен факт, че чрез електромерите се захранват и други вещи освен описаните в Приложение № 1 страна втора не дължи заплащане на ел. Енергията за съответният отчетен период.

 

VІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. Договорът  може да бъде прекратен :

 1. по взаимно съгласие;
 2. при изтичане срока;
 3. едностранно с  писмено предизвестие до другата страна, направено поне 7 дни по-рано;  
 4. при прехвърляне на собствеността на елементите на инфраструктурата предмет на договора на трето лице.

Чл.20/1/ Страните се споразумяват, че на всяко първо число от текущия месец ще определят с двустранен протокол началния час за пускане и крайния час за спиране на алейното и улично осветление /включително и зоните/ .

          /2/ СТРАНА ПЪРВА е длъжна да осигурява стриктното спазване на началния час за пускане и крайния час за спиране на алейното и улично осветление, определени  по реда на  ал.1.        

Чл.21 Страните се договарят, че всички възникнали  спорове между тях и неуредени по доброволен път ще бъдат разрешавани от съответният компетентен съд съобразно  правилата на родовата подсъдност. 

 

            Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за вяка една от страните,  като всички приложения и протоколи двустранно подписани  от страните,  се считат неразделна част от него.  

 

 

СТРАНА ПЪРВА:…………………….                               СТРАНА ВТОРА:……………………….

 

/За “Слънчев бряг” АД –                                            /За община Несебър – Николай

Златко Димитров – изп.директор/                         Димитров – кмет на община Несебър/

 

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 627/05.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър”.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за”, 2 гл.”против” и 6 гл. „въздържал се”  от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 997

На основание чл. 21 ал.1 т.6, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 от Закона за общинската собственост Общински съвет-Несебър:

І..  СЪЗДАВА Общинско предприятие, с наименование ОП „Управление на отпадъците – Несебър”

1.  ПРИЕМА  Правилник  за организацията  и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър”, представляващ Приложение 1, ведно с Приложение 1.1, относно численост на персонала.

2.  ОПРЕДЕЛЯ следния предмет на дейност на Общинското предприятие:

– управление, експлоатация и поддържане на Претоварна станция Несебър;

            – уплътняване и претоварване на битовите отпадъци на специализирани контейнери;

            – транспортиране на контейнерите с отпадъци до регионалното депо;

            – третиране на строителни отпадъци;

 

 1. Дава съгласие след приемане с Акт обр.15 на Претоварна станция Несебър, имуществото, описано в Приложение 1.2 към Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие, да бъде предоставено за управление и стопанисване на ОП „Управление на отпадъците – Несебър” .
 2. ОПРЕДЕЛЯ численост на персонала на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър“ – 21 щатни бройки, съгласно Приложение 1.1.
 3. На основание чл. 55 от Закона за общинската собственост, възлага на кмета на Община Несебър да назначи Директор на Общинското предприятие „Управление на отпадъците – Несебър” и да сключи договор с него по реда на Кодекса на труда.
 4. Възлага на кмета на Община Несебър да утвърди щатно разписание на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър“.

7.   Във връзка с новосъздаденото предприятие да се извърши увеличаване на сборния бюджет на община Несебър за 2015 г.”.

8. Увеличава натурален показател „численост на персонала“ по сборния бюджет на Община Несебър с 21 щатни бройки, считано от 01.01.2015 година.

           

            ІІ. Предвид изключително голямото значение на изпълнявания от Община Несебър проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, с цел да бъдат спазени визирани срокове относно началото на функционирането на Претоварна станция Несебър, на осн. чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Несебър допуска предварително изпълнение на горепосочените решения.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 606/03.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне минимална цена на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за 2014 г. на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл.”въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 998

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници за2014 г. на територията на Община Несебър и с цел спазване на изискванията и промените, заложени в Закона за автомобилните превози, приети с Държавен вестник бр.60 от2014 г. и Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници и на основание чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, определя минимална  цена  за  таксиметров   превоз   на  пътници  за  един   километър  пробег по съответната тарифа, валидна за 2014 година на територията на община Несебър, както следва: дневна тарифа в размер на 1.00 /един/ лев и нощна тарифа в размер на 1.00 /лев/ лев.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 651/10.12.2014 г. от Пенко Пенчев – член на комисията за изготвяне предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл.”въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 999

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт,  Общински съвет – Несебър предлага  на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд  – Бургас да определят за съдебни заседатели в Районен съд – Несебър следните лица:

        

 1. 1.      Анна Георгиева Димитрова
 2. 2.      Биляна Николова Харизанова
 3. 3.      Велина Георгиева Георгиева
 4. 4.      Грета Димитрова Огледалова
 5. 5.      Галина Ангелова Пройкина-Пенушева
 6. 6.      Дияна Георгиева Аристидова
 7. 7.      Даниел Костадинов Горанов
 8. 8.      Димитър Николов Трифонов
 9. 9.      Ирена Димитрова Божилова
 10. 10.  Кръстинка Трифонова Митева
 11. 11.  Калинка Русева Бобева
 12. 12.  Нася Николаева Игнатова
 13. 13.   Петя Петкова Николова
 14. 14.  Румяна Любенова Стефанова
 15. 15.  Стоянка Алексиева Узунова
 16. 16.  Тихомир Николов Николов
 17. 17.  Тодорка Желязкова Станелова
 18. 18.  Георги Георгиев Милушев

 

ІІ. Поради необходимостта от изпращане на решението до Окръжен съд – Бургас с цел спазване сроковете, визирани в ЗСВ, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпъление на решението. 

 

           По т.ПЕТА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 643/08.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане актуализация на бюджета на община Несебър за 2014 г

 

Общинският съвет с 14 гл. „за”, 1 гл. „против” и 6 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1000

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Несебър за 2014 г., както следва :

           

І. По приходите

Местни дейности

    • увеличава §2404 – нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция  с   260 000лв.
    • увеличава §2406 – приходи от наеми на земя  с  60 000лв.
    • увеличава §2707 – такса битови отпадъци  с 2 000 000лв.
    • увеличава §2729 – други общински такси  с  100 000лв.
    • увеличава §2809 – наказателни лихви за данъци  с  520 000лв

 

ІІ.По разходите – увеличава размера на разходите по дейности и параграфи със сумата 2 940 000лв., както следва:

 

1.Завишава бюджета на Общинска администрация, както следва:

1.1 Дейност 122 „Общинска администрация”:

 • ·         §4214 – 180 200лв.
 • ·         §1051 –     9 800лв.
 • ·         §1020 – 260 000лв.
 • ·         §5201 –     5 000лв.
 • ·         §5205 –     5 000лв.

1.2. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”:

 • ·         §1020 – 45 000лв.

1.3. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”:

 • ·         §4500 – 50 000лв.

1.4. Дейност 849 „Др.дейности по транспорта”

 • ·         §1020 – 240 000лв.
 • ·         §1030 –   50 000лв.

 

2.Завишава бюджетите на ВРБК , както следва:

            2.1.ОДЗ „Мечо пух” – Дейност 311 – местни дейности – §5203 – 7 500лв.

            2.2.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий „ с.Равда –  Дейност 322 –  дофинансиране , §1016 – 10 000лв., §1020 – 10 500лв.

            2.3.ЦДГ „Радост” с.Оризаре – Дейност 311 – местна дейност – § 1011 – 4 000лв., §1015 – 5 000лв., §1020 – 2 500лв., §1051 – 500лв., дофинансиране  – §0101 – 5 000лв.

            2.4.ПГ по туризъм „Иван Вазов” Слънчев бряг – Дейност 326 – дофинансиране – §1016 – 50 000лв.

2.5.Управление „БКС” Несебър – Дейност 623 – местна дейност §1015 – 100 000лв., §1020 – 100 000лв.,

2.6.Остатъка от приходен параграф Такса битови отпадъци в §9700 – 1 800 000лв.

3.Одобрява следните вътрешни  компенсирани промени :

3.1. В ОУ „Васил Левски” с.Тънково – дейност 322 – Дофинансиране:

–        от §1051 в §5203 – 1 000лв.

–        от §1020 в §5203 –    734лв.

3.2. В ОДЗ „Делфинче” гр.Свети Влас – дейност 311 – Дофинансиране:

–        от §1030 в §5202 – 25 000лв.

3.3. В Общинска администрация – от обект „Изграждане на класни стаи за целодневно обучение 1-7 клас в СОУ гр.Несебър” – 200 000лв в обект „Изграждане на многофункционална сграда-културен център гр.Несебър” – 200 000лв. като се прехвърлят от дейност 322 /§5202 в дейност 759/§5202.

3.4.Завишава обект“ Основен ремонт на улично осветление гр.Свети Влас“ с 87 000лв., като средставата се осугирят от обект „Оборудване за СОУ „Л.Каравелов“ гр.Несебър“- 80 000лв. и обект „Предпроектни проучвания на ПСОВ Елените“ – 7 000лв.

4.Променя бюджета на Музей Старинен Несебър:

Увеличава по прихода  §2404 – 80 900лв.,   §4501 – 458 , разпределени по разхода, както следва:

–        §202   –   2 000лв.

–        §1011 –   2 000лв.

–        §1020 – 10 000лв.

–        §1051 –   1 000лв.

–        §1098 – 66 358лв.

5. Дава съгласие да се подкрепи издаването на книга за гр. Несебър от Евтелпа Теоклиева Стойчева, като се прехвърлят средства в размер на 6 000 лв. от дейност 123/§1015 в дейност 122/§0202.

На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 629/05.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане субсидия за ОФК „Несебър”.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за”  от гласували  20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1001

 

         На основание чл.21/1/ т.23 и чл.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /1/ от ЗМСМА,   и чл.14 от Наредба  № 20 за условията,  реда  и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Несебър, Общински съвет -Несебър отпуска средства в размер на 50 000 лв.  на ОФК „Несебър” за покриване на текущи задължения.

 Средствата да се осигурят от  дейност 714, §4500.

             На основание чл.60 от АПК  Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение  .

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 635/08.12.2014 г. от Председателя на Църковно настоятелство при храм „Св. Николай Чудотворец” – ж.к. „Черно море, гр. Несебър, относно отпускане на финансова помощ за довършване горната част на храма.

 

      Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл.”въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1002

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  Общински съвет – Несебър:

1. Отпуска средства в размер на 12 400 лв.  за  храм „Св. Николай Чудотворец” – гр. Несебър, кв. „ Черно море”.

2. Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „субсидии за организации с нестопанска цел”, параграф 45.

На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ОСМА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 630/08.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса „Битови отпадъци” в община Несебър за 2015 г.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”, 1 гл. „против се” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

                    

                                                            РЕШЕНИЕ № 1003

 

           На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, във връзка с чл.20 от Наредба №11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги:

І. Общински съвет – Несебър одобрява план – сметки за дейност „Чистота” за 2015 г., съгласно  приложения от № 1 до № 6, неразделна част от настоящото решение , както следва :

 

По прихода:                                                                                    7 850 000лв.

 

в това число:

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                             4 181 589лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                    

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                    954 657лв.

от гр.Свети Влас                                                                                          1 527 680лв.

от с.Равда                                                                                                        999 928лв.

от с.Оризаре                                                                                                      17 743лв.

от с.Гюльовца                                                                                                   20 288лв.

от с.Тънково                                                                                                     33 115лв.

от с.Кошарица                                                                                                115 000лв.

 

По разхода:                                                                                                 7 850 000лв.

в това число:

 

 1. Разходи за сметосъбиране, сметоизване и поддържане на чистота

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                               4 181 589лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                    

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                   954 657лв.

от гр.Свети Влас                                                                                          1 527 680лв.

от с.Равда                                                                                                        999 928лв.

от с.Оризаре                                                                                                     17 743лв.

от с.Гюльовца                                                                                                   20 288лв.

от с.Тънково                                                                                                     33 115лв.

от с.Кошарица                                                                                                115 000лв.

 

в т. ч.  Разходи за обезвреждане на отпадъци, изграждане и мониторинг на депо                                                                                                                                         974 007лв.

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 619/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 11538.502.439 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV в кв.29 по ЗРП на гр. Свети Влас-юг.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1004

 

           I  На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2014 г. , като т. В. „Имоти, върху които Община несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.439 по КК на гр.Свети Влас, на площ от 117кв.м, представляващ УПИ ІV кв.29 по плана на гр.Свети Влас – юг, АчОС №5855/18.11.2014г.- за изграждане на трафопост.

ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост, със застроена площ от 14.60 кв.м и сервитутна зона за обслужването му – 54.42кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.439 по КК на гр.Свети Влас, на площ от 117кв.м, представляващ УПИ ІV в кв.29 по плана на гр.Свети Влас – юг, АчОС №5855/18.11.2014г., за сумата от 3186.60лв. / три хиляди сто осемдесет и шест лева и шестдесет стотинки /  без ДДС.”

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 615/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на УПИ ІІ-224 в кв.29 по плана на гр. Свети Влас-юг, поради отреждането на имота „За озеленяване”.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се”от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1005

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и на основание чл.6, ал.2 от ЗОС  във връзка с чл.3, ал.2 т.1 и т.3 от ЗОС и чл.61 ал.4 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост ПИ с кадастрален идентификатор11538.502.437по КК на гр.Св.Влас, представляващ УПИ ІІ-224 в кв.29 на площ от 450 кв.м по плана на гр.Свети Влас – юг, поради отреждането му „За озеленяване и детска площадка“ съгласно влязла в сила Заповед за одобрение на изменение на ПУП №380/16.11.2012 г. на кмета на Община Несебър.“

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 618/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 442 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ІІІ-353,354,269 в кв.8 по плана на гр. Свети Влас-юг, поради отпаднало предназначение.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от  гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1006

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и на основание чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС общински поземлен имот на площ от 442 кв.м,  който съгласно влязла в сила Заповед № 411/26.11.2014 г. на кмета на общината за одобрение на изменение на ПУП е част от нов УПИ ІІІ- 353,354,269 в кв.8 по плана на гр.Св.Влас – юг на площ от 1861кв.м, отреден за „Жилищно и курортно строителство“.

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред   Докладна записка вх.№ 616/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.440 по КК на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. „против” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1007

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от и на основание чл.6, ал. 1, от ЗОС   Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост УПИ ІІ-291 в кв.37 по плана на гр.Свети Влас – юг с отреждане „За Трафопост“ с кад.№11538.502.440 по КК на гр.Свети Влас, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС.“

              (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

         По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 649/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 „против”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1008

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ  и в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ Общински съвет-Несебър предоставя земеделски имоти от общински поземлен фонд, които да послужат за постановяване на решение от ОС”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост, както следва:

         1. Предоставя  поземлен имот с кадастрален  номер 11538.13.174, на площ от 650 кв.м, с НТП –Друг вид земеделска земя по Кадастралната карта на гр.Свети Влас, м.”Козлука“, за обезщетяване на наследниците на Атанас Димитров Кръстев за признато право на собственост с Решение №23/26.02.2004 г. на НРС върху имот от 35.1 дка „нива“ в м.“Инджекьойско блато“ в землището на гр.Несебър,  по преписка №Ж894 по регистъра на ОСЗ-Несебър;

            2. Предоставя  поземлен имот с кадастрален номер 51500.24.15  на площ от 2298 кв.м, с НТП –Др.вид.земеделска земя, по Кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Юрта Балкана“, за обезщетяване на наследниците на Георги  Иванов Радев /Радулов/ за признато право на собственост с Решение №153/20.07.2004г.  на НРС,  върху имот от 4,5 дка „нива“ в м.“Юрта“ в землището на гр. Несебър,  по преписка №Ж826 по регистъра на ОСЗ-Несебър.“

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 646/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети от Общинска сграда – градска поликлиника – гр. Обзор.

 

Общинският съвет с  21 гл. „за”  от гласували 21  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1009

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.14, ал.7  от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет Несебър,  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на лекарски кабинети на първи етаж – северно крило от Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, с кадастрален №53045.502.331.1, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., находяща се в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, както следва :

Лекарски кабинет № 2 ведно с манипулационна, Лекарски кабинет № 3 ведно с манипулационна, Медикодиагностична лаборатория ведно с помощните помещения, регистратура и архив, на площ от 122.33 кв.м, от които 70.53 кв.м са помощни помещения, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена по реда на чл.24 от Наредба №5, в размер на 353.12 лв. с ДДС.

2. Специфични условия  на конкурса:

– Кабинетите предмет на конкурса да се използват по предназначение- За здравно обслужване на населението.

– Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

       3.Критерии  за оценяване:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинетите:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

–          При 4 дневна работна седмица – 4точки;

–          При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

            К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

                        Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

            При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

4. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

5.Упълномощава кмета на Общината да определи останалите условия на конкурса.”          

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 647/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на „Градски стадион  – Обзор на кметство Обзор.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за”  от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1010

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  Общински съвет – Несебър :актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър, като в т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има  намерение да учреди  право на ползване и управление,  се допълва следния имот:

–          УПИ ІІІ-общ в кв.6 по плана на гр.Обзор, с кад.№53045.502.35 по КК на гр.Обзор, отреден „За стадион“, АОС№1480/28.11.2002г. , на площ от 16026 кв.м.

 

ІІ. На основание чл.12, ал.1 във връзка с чл.11 от Закона за общинската собственост  предоставя на Кметство Обзор безвъзмездно право на управление върху имот – публична общинска собственост, представляващ „Градски стадион – Обзор“ върху УПИ ІІІ-общ в кв.6 по плана на гр.Обзор, с кад.№53045.502.35 по КК на гр.Обзор, отреден „За стадион“, АОС№1480/28.11.2002г., на площ от 16026 кв.м, с изключение на терена на площ от 2000кв.м, съгласно приложената схема, който се ползва за разполагане на атракционни съоръжения.

ІІІ. Кметът на Община Несебър да издаде заповед и да предприеме действия по предаване на имота за управление на Кметство Обзор – второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със задължението да управлява имота с грижата на добър стопанин,  при спазване на законовите изисквания за ползване на спортен обект – публична общинска собственост. Всички разходи по поддържането и стопанисването на спортния обект да бъдат за сметка на Кметство Обзор.“

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 648/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за”, 1 гл. «против» и 5 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1011 – върнато за ново разглеждане със заповед № 09-56/29.12.2014г.

 

  I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА   и  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с:

 1. 1.      УПИ ІV, кв.7101 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, с кад.№51500.506.222 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 1488 кв.м, отреден за „Административно делово обслужване”, АОС №4649/13.05.2011г., АОС №4196/19.11.2010г.;
 2. 2.      УПИ І, кв.7301 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, с кад.№51500.506.197 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 912 кв.м, отреден за „КОО”, АОС №5140/09.03.2012г.

 ІІ. На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:

1.1. Право на строеж върху УПИ І, кв.6103 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, гр.Несебър с кад.№51500.506.291 по кадастралната карта на гр. Несебър, целия на площ от 843 кв.м, отреден за „КОО”, АОС №5137/09.03.2012г., с начална конкурсна цена в размер на 30389лв. /тридесет хиляди триста осемдесет и девет лева/ без ДДС.

1.2. Право на строеж върху УПИ ІV, кв.7101 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, с кад.№51500.506.222 по кадастралната карта на гр. Несебър, целия на площ от 1488 кв.м, отреден за „Административно делово обслужване”, АОС №4649/13.05.2011г., АОС №4196/19.11.2010г., с начална конкурсна цена в размер на 52 891лв. / петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и един лева/ без ДДС.

1.3.       Право на строеж върху УПИ V, кв.7103 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, гр.Несебър с кад.№51500.506.191 по кадастралната карта на гр. Несебър, целия на площ от 660 кв.м, отреден за „Търговия”, АОС №5139/09.03.2012г., с начална конкурсна цена в размер на 23762лв. /двадесет и три хиляди седемстотин шестдесет и два лева/ без ДДС.

1.4.       Право на строеж върху УПИ І, кв.7301 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, с кад.№51500.506.197 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 912 кв.м, отреден за „КОО”, АОС №5140/09.03.2012г. с начална конкурсна цена в размер на 49 250лв. / четиридесет и девет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС.

2.  Критерии за оценяване:

– Бизнес план относно обекта, който ще бъде построен и оферта относно експлоатацията му – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

 1. 3.        Специфично условие – въз основа на учреденото право на строеж, суперфициара ще има право да построи :

3.1.           Върху УПИ І, кв.6103 –едноетажна постройка със Застроена Площ -168.60кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 168.60кв.м, с предназначение „За КОО“;

3.2.           Върху УПИ ІV, кв.7101 –едноетажна постройка със Застроена Площ -297.60кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 297.60кв.м, с предназначение „За административно и делово обслужване“;

3.3.           Върху УПИ V, кв.7103 –едноетажна постройка със Застроена Площ -132.00кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 132.00кв.м, с предназначение „За търговия“;

3.4.           Върху УПИ І, кв.7301 –едноетажна постройка със Застроена Площ -273.60кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 273.60кв.м, с предназначение „За КОО“;

 1. 4.        Депозит за участие -10% от началната конкурсна цена, както следва:

4.1.           За право на строеж върху УПИ І, кв.6103 – 3038.90лв.

4.2.           За право на строеж върху УПИ ІV, кв.7101 – 5289.10лв.

4.3.           За право на строеж върху УПИ V, кв.7103 – 2376.20лв.

4.4.           За право на строеж върху УПИ І , кв.7301 – 4925.00лв.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 621/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имот в „Друг вид земеделска земя.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за”и 4 гл. «въздържал се»  от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1012

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.45и, ал.1и чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване  на “ Друг вид земеделска земя“ на ПИ с кадастрален идентификатор 53045.521.517 по КК на гр.Обзор, с трайно предназначение на територията: “Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Кметство гр.Обзор“, на площ от 4797 кв.м, АпОС №3633/19.01.2010 г.“

              (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 624/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.61.3 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І в кв.2а по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

            Общинският съвет с 20  гл. „за”и 1 гл. «въздържал се» от  гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1013

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА  и  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2014 г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.61 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І, кв.2А по плана на ж.к.“Черно море“ на площ от 717кв.м.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.61.3, изградена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.61 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І, кв.2А по плана на ж.к.“Черно море“, АчОС№5538/09.01.2014г. на „Давид Инвест“ООД, ЕИК 202263240, представлявано от Пламен Георгиев Русев – управител, в качеството му на собственик на самостоятелни обекти в сградата,  за построяване на два жилищни етажа на кота +5.90 със ЗП  от 144.44 кв.м и на кота +8.70 със ЗП от 100.37кв.м, съгласно одобрения на 21.11.2014 г. идеен проект.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на  38 860 лв. /тридесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 622/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, находящи се в ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, с. Кошарица и гр. Обзор

 

            Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1014

 

I. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет във връзка с   чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти , като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлени имоти- общинска частна собственост, както следва:

– Поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.503.25 по Кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ ХV в кв.5 по плана на ж.к.“Черно море“, на площ от 486кв.м, АчОС№5548/20.01.2014г.

 

– Поземлен имот с кадастрален идентификатор №39164.502.602 по кадастралната карта на с.Кошарица, на площ от 451кв.м, представляващ УПИ ХІV-279 в кв.21 по плана с.о.“Чолакова чешма“, АчОС№2998/16.06.2009г.;

-Поземлен имот с кадастрален идентификатор №53045.502.19 по Кадастралната карта на гр.Обзор, представляващ УПИ ХІ в кв.5 по плана на гр.Обзор, на площ от 633кв.м, АчОС№5374/29.01.2013г.

-Поземлен имот с кадастрален идентификатор №53045.502.526 по Кадастралната карта на гр.Обзор, представляващ УПИ VІІ в кв.3 по плана на гр.Обзор, на площ от 377кв.м, АчОС№5440/21.06.2013г.

ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:       

 1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.503.181 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, на площ от 432кв.м, АчОС№2664/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 67300лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

         2.Поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.503.194 по кадастралната карта на гр.Несебър,представляващ УПИ VІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, на площ от 500кв.м, АчОС№2676/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 77900лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

3.Поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.503.25 по Кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ ХV в кв.5 по плана на ж.к.“Черно море“, на площ от 486кв.м, АчОС№5548/20.01.2014г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 12.00м, с начална тръжна цена в размер на 75700лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

4.Поземлен имот с кадастрален идентификатор №39164.502.602 по кадастралната карта на с.Кошарица, на площ от 451кв.м, представляващ УПИ ХІV-279 в кв.21 по плана с.о.“Чолакова чешма“, АчОС№2998/16.06.2009г. , отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 18900лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

5.Поземлен имот с кадастрален идентификатор №53045.502.19 по Кадастралната карта на гр.Обзор, представляващ УПИ ХІ в кв.5 по плана на гр.Обзор, на площ от 633кв.м, АчОС№5374/29.01.2013г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 104600лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

6.Поземлен имот с кадастрален идентификатор №53045.502.526 по Кадастралната карта на гр.Обзор, представляващ УПИ VІІ в кв.3 по плана на гр.Обзор, на площ от 377кв.м, АчОС№5440/21.06.2013г. отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 62800лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

            – Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

            ІІІ.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.“

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 609/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имоти с кадастрални идентификатори 51500.503.400 и 51500.503.135 по КК на гр. Несебър, представляващи УПИ Х в кв.12 и УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното.

РЕШЕНИЕ № 1015

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  на основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имоти, както следва:

    1.Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 330 кв.м върху ½ ид.част от Застроително петно №1 цялото с РЗП- 660кв.м и ЗП- 123кв.м с начална тръжна цена в размер на 52286лв./петдесет и две хиляди двеста осемдесет и шест лева /без ДДС.

2. Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 330 кв.м, върху ½ ид.част от Застроително петно №4 цялото с РЗП- 660кв.м  и ЗП-129кв.м с начална тръжна цена в размер на 52286лв./петдесет и две хиляди двеста осемдесет и шест лева /без ДДС.

3. Право на строеж върху 1/6 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 660 кв.м и ЗП -129кв.м  върху Застроително петно №5  с начална тръжна цена в размер на 104573лв.лв./сто и четири хиляди петстотин седемдесет и три лева /без ДДС.

4. Правото на строеж върху 1/3 идеална част от УПИ VІІІ, кв.11, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.135 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 437кв.м за изграждане на жилищна сграда „Б“ с РЗП от 202.33кв.м и ЗП- 65.55кв.м, с начална тръжна цена в размер на 32062лв.                / тридесет и две хиляди и шестдесет и два лева/ без ДДС.

ІІ. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІІ. Стъпка за наддаване – 1% от началната тръжна цена.

ІV. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 623/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.240 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за”от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1016

 

             На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС  Общински съвет – Несебър  реши:

“1. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2014г., като Раздел ІІІ, т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.240 по КК на гр.Несебър, на площ от 421,00 кв.м, представляващ 1/2ид.част/източна/УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

                2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 20050.00 лв. /двадесет хиляди и петдесет лева/ без ДДС, за продажба на ½ ид.част /източна/ от поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.240 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 421кв.м, , АОС№5163/26.03.2012г.,   на  Еми Адрианова Кожухарова, от гр.Несебър, кк“Сл.бряг“ бл.Роза, ап.225  като собственик на законно построената в имота двуетажна сграда на груб строеж с кад.идентификатор 51500.503.240.1, със Застроена площ 96.75кв.м и Разгъната застроена площ 195.62кв.м.

               /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 625/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.392 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІХ в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1017

             На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС  Общински съвет – Несебър   реши:

“1. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2014г., като Раздел ІІІ, т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.392 по КК на гр.Несебър, на площ от 431,00 кв.м, представляващ УПИ ІХ в кв.5 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

        2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 30700.00 лв. /тридесет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.329 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІХ в кв.5 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 431кв.м, , АОС№2753/21.09.2007г.,   на  Димитър Атанасов Петров от гр.Несебър, ул.“Дюни“ №4, бл.“Бисер“   като собственик на законно построената в имота двуетажна сграда на груб строеж със Застроена площ 111.90 кв.м и Разгъната застроена площ 302.59 кв.м .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 620/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Български червен кръст” – гр. София, Общинска организация на БЧК-Несебър върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.134.3 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 21  гл. „за”  от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1018

 

            I. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър ,  актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за 2014г., като  в т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има  намерение да учреди  право на ползване и управление ,  се допълва следния имот:

Сграда с идентификатор №51500.502.134.3 по КК на гр.Несебър,находяща се в УПИ ІІ, кв.91 по плана на гр.Несебър – нова част, състояща се от едно помещение на площ от 35 кв.м, АОС№5860/01.12.2014г.

ІІ. На основание чл.39, ал.4  от ЗОС, Общински съвет-Несебър учредява безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост,представляващ Сграда с идентификатор №51500.502.134.3 по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ ІІ, кв.91 по плана на гр.Несебър – нова част, състояща се от едно помещение на площ от 35 кв.м, АОС№5860/01.12.2014г. на  „БЧК”-гр.София, чрез Виолета Радева-Директор на секретариата на Областен съвет на БЧК- Бургас,  за нуждите и в изпълнение на дейностите на Общинската организация на БЧК-Несебър за срок от 5/пет/ години..”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 612/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от Базар „Пристанище” – гр. Несебър-стара част.

 

            Общинският съвет с 21 гл. „за”  от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1019 – върнато за ново разглеждаве със заповед № 09-56/29.12.2014г.

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА   във  връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като в раздел ІІІ /трети/  т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем”   се допълва със следния имот:

Търговски обект 2.2 /по приложената схема/ в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451, със закрита площ – 17.85кв.м и открита площ от 6.75 кв.м.

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем   на търговски обект с №2.2 / по приложената схема/ със закрита площ – 17.85кв.м и открита площ от 6.75 кв.м, находящ се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451, при следните условия:

1.- Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7  към нея, в размер на 5960лв. /пет хиляди деветстотин и шестдесет лева/ с ДДС;

2.СРОК за отдаване под наем – 5 /пет/ години

3.Специфични условия –

Обекта да се използва за магазин.

-Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

– Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

 1. І -ва вноска до 31 юли на текущата година,
 2. ІІ –ра – вноска до 31 август на текущата година.

4.  Критерии  за оценяване :

-Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната годишна  наемна цена.”                                                                

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 613/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на Автогара – Обзор за предоставяне на услуги в обществен интерес.

 

Общинският съвет с 21  гл. „за”  от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1020 – върнато за ново разглеждаве със заповед № 09-56/29.12.2014г.

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като в раздел ІІІ /трети/  т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем”   се допълва със следния имот: общинско помещение №4 /по архитектурен проект/ – Каса,  на площ от 3.32кв.м, находящо се на партерния етаж на Автогара – Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.501.492.1, кв.48, УПИ VІІ по плана на гр.Обзор.

2. На основание чл.14, ал.1  от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение №4 /по архитектурен проект/ – Каса,  на площ от 3.32кв.м, находящо се на партерния етаж на Автогара – Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.501.492.1, кв.48, УПИ VІІ по плана на гр.Обзор, за Каса за продажба на билети ,  при следните условия:

Начална конкурсна месечна наемна цена – определена съгласно чл.24 от НРПУРОИ  и Приложение №1 към нея в размер на 31лв. / тридесет и един лева/ с ДДС

 -Специфично условие: Помещението да се използва единствено за офис за предоставяне на услуги в обществен интерес – Каса за продажба на билети.

– Критерии  за оценяване:

1.Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

2.Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

-Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.                                                                     

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 610/04.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на част от имот-общинска собственост на безвъзмездно право на управление на Център за спешна медицинска помощ – гр. Бургас

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1021

 

               1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър  : актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за 2014г., като  в т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има  намерение да учреди  право на ползване и управление  се допълва следния имот:

-Част от имот –публична общинска собственост, представляваща самостоятелно обособени помещения на площ от 153.86кв.м от сутеренен етаж на Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ, с филиал ЦСМП с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.

2. На основание чл.12,ал.1 от ЗОС, да предоставя  на Център за спешна медицинска помощ – Бургас, ЕИК 812000140, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул.“Ст. Стамболов“ №73, представлявано от д-р Асен Кърджиев – Директор,  безвъзмездно право на управление върху  Част от имот –публична общинска собственост, представляваща самостоятелно обособени помещения на площ от 153.86кв.м от сутеренен етаж на Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ, с филиал ЦСМП с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АОС №1876/02.03.2004г. за срок от 3/три/ години, считано от 06.02.2015г.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 614/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 19 в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 21  гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1022

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като в раздел ІІІ /трети/ т.А “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със следния имот:

– Кабинет №19 – за УНГ болести, на площ от 17.00 кв.м, находящ се на първи надземен етаж в общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал за ЦСМП– Здравна къща, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС№1876/02.03.2004г.

ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №19 – за УНГболести, на площ от 17.00 кв.м, находящ се на първи надземен етаж в общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал за ЦСМП– Здравна къща, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС№1876/02.03.2004г. , при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40 лв. (сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки)  с ДДС.

2.Специфични условия  на конкурса:

– Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

–  Кабинетът да работи целогодишно.

– Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

3. Критерии  за оценяване :

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

–          При 4 дневна работна седмица – 4точки;

–          При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

К5Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

            К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

                        Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

            При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

4. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІІ.Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 611/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ „Клуб по спортни танци-Несебър”.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1023

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,   Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за 2014 г., като  в т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има  намерение да учреди  право на ползване и управление ,  се допълва следния имот:

-Зала №2 обхваща помещения 6,7 и 8 /защрихованите на схемата/, с обща площ от 201.15 кв.м, находяща се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 построена  в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част.

2.На основание чл.39, ал.4  от ЗОС, да се сключи анекс към договор №5/24.01.2013г. за учредяване на Сдружение с нестопанска цел  за осъществяване на общественополезна дейност ”Клуб по спортни танци –Несебър”, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Л.Каравелов” №15, ЕИК 175722619, представлявано от Николай Абрашев – председател на  Управителния съвет, безвъзмездно право на ползване на общински имот представляващ Зала №2 обхваща помещения 6,7 и 8 /защрихованите на схемата/, с обща площ от 201.15 кв.м, находяща се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 построена  в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част, представляваща бивш Търговски център „Сочи”, АОС №944/02.02.2001г., за извършване на тренировъчната дейност на клуба, по силата на който срока на договора да бъде удължен с 1/една/година, считано от 14.01.2015г.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 487/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл.”за” и 1 гл. „въздържал се”  от гласували 21 общински съветници   прие следното 

       

РЕШЕНИЕ № 1024 – оспорено със заповед  № 09-1/05.01.2015г.

 

1. На  основание чл.21, ал. 1, т.8, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА   във връзка с  чл.15, ал.З и ал.5 от ЗУТ и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ, Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с „Глобус 2000″ООД, ЕЖ 115252684, със седалище и адрес на  управление  гр. Пловдив,   бул.“6-ти   септември“ № 38,   представлявано от Стефан Калемджиев -управител, предварителен договор по чл.15, ал.З от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 538 кв.м, представляващи УПИ IX -общ /ПИ51500.506.485/, кв.5201 по плана на кК „Сл.бряг – запад“, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПР се придават към УПИ Ш-236,239 /ПИ51500.506.597/ кв.5201 като се обособява нов УПИ III на площ от 4845 кв.м с предназначение „За хотел“ при запазване на градоустройствени показатели за имота: – Кпл.-38%;  Н-13м;  Кинт. – 1.85; К.озел.50% .

2. Утвърждава приложената пазарна оценка изготвена съгласно чл.22, ал.З от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 106700лв. без ДДС за УПИ IX -общ /ПИ51500.506.485/ по плана на кК „Сл.бряг – запад“.

3. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на Решение за одобрение на ПУП – ИПР на УПИ III-236,239 /ПИ 51500.506.597/ и УПИ IX – общ /ПИ51500.506.485/, кв.5201, по плана на кк“Сл.бряг – запад“.

4. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високата.

 1. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

На основание чл.З, ал.З от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Б „ Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба“ се допълва с УПИ IX -общ /ПИ51500.506.485/, кв.5201, по плана на кк“Сл.бряг-запад“, който съгласно проект за изменение на ПУП-ПР се придава към УПИ III-236,239 / ПИ 51500.506.597/ като се обособява нов УПИ  III на площ от 4845 кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 532/29.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект „Пътни връзки към път І-9 Слънчев бряг-Бургас, за поземлен имот 61056.38.11, м-т „Хендек тарла”, землище с. Равда, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 21 гласа „за”  от общо 21 гласували  общински съветници бе  прието  следното        

 

РЕШЕНИЕ № 1025

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА във връзка счл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Пътни връзки към път 1-9 Слънчев бряг- Бургас за ПИ 61056.38.11, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда „, през имот 61056.35.102 общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

З. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Пътни връзки към път 1-9 Слънчев бряг – Бургас за ПИ 61056.38.11, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда „.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ

Решението не подлежи на обжалване.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 596/01.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на нов БКТП 20/0.4 кVА, 1х800 кVА” за имот с идентификатор 39164.15.400 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Сулуджана”.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1026

 

     1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект Външно  ел. захранване на нов БКТП 20/0.4 кVА,1х800 кVА  за имот с идентификатор 39164.15.400  по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сулуджана  през имоти ПИ 39164.15.6;  ПИ 39164.15.34 и   ПИ 39164.15.404  по КК на с.Кошарица, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на Община Несебър и през ПИ 39164.15.28-  с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване „дере” и ПИ 39164.15.479-с предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване „улици” собственост на Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно  ел. захранване на нов БКТП 20/0.4 кVА,1х800 кVА  ” за имот с идентификатор 39164.15.400 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сулуджана” община Несебър.

        Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

        На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Предложение вх.№ 597/01.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 39164.24.61 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Под село”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гласа ”за”  и 1 гл. „въздържал се”от общо гласували 21  общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 1027

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 39164.24.61, по КК на с.Кошарица , находящ се в местността “Под село” трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ  2973кв.м., находящ се в землището на с.Кошарица ,местност „Под село””  за неземеделски нужди, а именно зона „Жм” за жилищно строителство”, при устройствени показатели: Кплътност=40 %, Кинтензивност=1.20, максимална височина Н=10.00 м. и Мин. озеленяване – 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

        Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

        На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 608/03.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП 20-0.4 кV 2х630 кVА в поземлен имот с идентификатор 11538.1.184 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта” и „ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на СО „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гласа „за” от общо гласували 20 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 1028

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общинска съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Кабелна линия 20кV за захранване на нов БКТП 20-0.4кV 2х630кVА в ПИ 11538.1.184 по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас”  и „ШКД-6, табло мерене и кабели НН”  за захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, през  ПИ 11538.1.96 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 11538.1.98 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Дължината на трасето е 235м. и се създават сервитути с ширина 1.50м. от едната страна и 0.6м от другата страна на оста на трасето.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

            3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект: „Кабелна линия 20кV за захранване на нов БКТП 20-0.4кV 2х630кVА в ПИ 11538.1.184 по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас”  и „ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, през  ПИ 11538.1.96 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 11538.1.98 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път . Дължината на трасето е 235м. и се създават сервитути с ширина 1.50 м. от едната страна и 0.6м от другата страна на оста на трасето.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 607/03.12.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О. „Инцараки”,по КК на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 20 гласа „за” от общо гласували 20 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 1029

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „ШКД-6, табло мерене и кабели НН ”  за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на  гр.Свети Влас , преминаващи през имот  ПИ 11538.504.589 и ПИ 1538.504.590 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”, Трасето за полагане на кабели НН се прокарва през имоти публична общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и ПИ 11538.504.590 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуващ ШКД6  пред ПИ 11538.504.304, преминават през второстепенна улица с идентификатор 11538.504.589 и достигат до ново ТЕПИ през второстепенна улица представляваща  ПИ 11538.504.590  пред УПИ ХХХІV-273, кв.40 с идентификатор 11538.504.301 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е около 144м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на  трасето с обща площ от 291 кв.м, в предвид разпореждането с терен общинска собственост, след което да се проведат процедурите по ЗУТ. 

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 641/08.12.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-общ. с идентификатор 11538.503.170 в кв.34 по КК на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 19 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 1030

 

            На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11   от ЗМСМА Общински съвет  – Несебър дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.170  в кв.34 по плана на гр.Свети Влас съгласно представеното задание.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от нас тоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Предложение вх.№ 640/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за УПИ ІІІ-697, УПИ ІІ-698, УПИ ІХ-781, УПИ Х-781, УПИ ХІ-781 и поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.502.523 51500.502.525, 51500.502.535, 51500.502.533, 51500.502.545 в кв.55 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 19 общински съветници прие следното       

 

РЕШЕНИЕ № 1031

 

Общински съвет – Несебър, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и  т.11 от ЗМСМА, във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1, ал.2 от ЗУТ дава съгласие за изготвяне и процедиране на ПУП-ПР (ПУР) за УПИ ІІІ-697 /ПИ 51500.502.531/, УПИ ІІ-698 /ПИ 51500.502.534/, УПИ ІХ-781 /ПИ 51500.502.542/, Х-781 /ПИ 51500.502.543/, УПИ ХІ-781  /ПИ 51500.502.544/ и поземлени имоти с идентификатори №51500.502.523, 51500.502.525, 51500.502.535, №51500.502.533, ПИ 51500.502.545 по КК на гр. Несебър в кв.55 по плана на гр. Несебър в съответствие с настоящото задание, при спазване на нормативно установения за това ред.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Доклад вх.№ 631/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ VІ-384 в кв.3701 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.175 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 21 общински съветници прие следното

        

РЕШЕНИЕ № 1032

 

              На основание  чл.129 ал.1 изр. Второ от ЗУТ  във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ VІ-384 в кв.3701 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.175 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване имота се отрежда „За курортно и жилищно строителство” и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване 30%, Кинт 1,5, Етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленана площ 50% в устройствена зона „Ок”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Доклад вх.№ 632/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ ІV-37 в кв.7804 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.74 по КК на гр. Несебър.

 

            Общинският съвет с 19 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се”  от общо гласували 20 общински съветници прие следното

        

РЕШЕНИЕ № 1033

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.150, ал.3 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, т.1 от ЗУЧК

 

РЕШИ

 

Одобрява  комплексен  проект за  инвестиционна инициатива  състоящ   се  от проект за  изменение  на ПУП – ПЗ  за   УПИ ІV-37 в кв.7804 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.74 по КК на гр. Несебър технически инвестиционен проект за Ваканционна жилищна сграда „Хармони сюитс 9„ с басейн, ограда и В и К  връзки в същия имот.

В частта план за застрояване се променя номера на имота от УПИ ІV-37 на УПИ ІV-74 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, като същият се отрежда „За курортно и жилищно строителство” и се установяват следните устройствени показатели : Плътност на застрояване=30%, Нкорниз=15м., Кинт=1,5 и минимално озеленена площ от 50% в устройствена зона „Ок”.

Решението  ведно  с останалите части  на КПИИ  да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

КПИИ  може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 654/12.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-общ. в кв.4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

            Общинският съвет с 18 гласа „за”  и 2 гл. „въздържал се”от общо гласували 20 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 1034

1.Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.11  и т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изготвяне и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІ-общ. в кв.4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с ПИ 51500.506.564 по КК на гр. Несебър и  провеждане на съответните процедури съгласно представеното задание.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 494/25.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.318, както и ПИ 51500.506.395 по КК на гр. Несебър.

           

            Общинският съвет с 18 гласа „за” ”  и 2 гл. „въздържал се”от общо гласували 20 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ № 1035

          Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т. 11 и т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-225 /ПИ 51500.506.395/ в  кв.5601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“ с площ от 432кв.м и ПИ 51500.506.395 по КК на гр. Несебър и провеждане на съответните процедури съгласно представеното задание

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 639/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.69.44 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато” за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

        

РЕШЕНИЕ № 1036

 

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.69.44 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, целият на площ от 4601 кв.м., находящ се в землището на гр.ъНесебър, м.“Инджекьойско блато” за неземеделски нужди, а именно зона „Пп” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

            2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 652/11.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване – етапно строителство: І-ви етап – блок А1, В1, С1, С2, басейн и ВП, ІІ-ри етап – блок А2 и В2” в УПИ І-155 в кв.9 по плана на КЗ „ между „Санаториума” и гр. Свети Влас, м-т „Юрта под пътя”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.идентификатор 51500.506.318, както и ПИ 51500.506.395 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с  20 гласа „за” от общо гласували 20 общински съветници прие следното

        

РЕШЕНИЕ № 1037

           1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект„Външно ел. захранване на жилищни  сгради за сезонно ползване – етапно строителство: І-ви етап – блок А1,В1, С1, С2, басейн и ВП, ІІ-ри етап – блок А2 и В2 ”в УПИ І-155 /ПИ 11538.3.155/ в  кв. 9  по плана на КЗ между „Санаториума” и гр.Свети Влас, м-т „Юрта-под пътя”, землище гр.Свети Влас.  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

           2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. Видно от заданието, предвижда се трасето за полагане на външното ел. захранване започва    от съществуващ БКТП „Луксор” в ПИ 11538.3.142, преминава през полски пътища 11538.3.125 и 11538.3.126 до нови КРШ на жилищни сгради в УПИ І-155/ПИ 11538.3.155.

      Дължината на кабелното трасе е 270м, от който 210м в земеделска територия.

          Създава се сервитут 0.6м от едната страна и 1.5м от другата страна на трасето.

            3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :„Външно ел. захранване на жилищни  сгради за сезонно ползване- етапно строителство: І-ви етап – блок А1,В1, С1, С2, басейн и ВП, ІІ-ри етап – блок А2 и В2 ”в УПИ І-155 /ПИ 11538.3.155/ в  кв. 9  по плана на КЗ между „Санаториума” и гр.Свети Влас, м-т „Юрта-под пътя”, землище гр.Свети Влас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 656/12.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: ”Уличен водопровод ф125-ПЕВП по ул. „Пета”, от съществуващ водопровод ф160-ПЕВП за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223 кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гласа „за” от общо гласували 21 общински съветници прие следното

        

                                                    РЕШЕНИЕ № 1038

На основание чл.134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ чл.128, ал.2 от ЗУТ и правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

        ПУП- план схеми за линеен обект: „Уличен водопровод ф125- ПЕВП по улица „Пета” от съществуващ водопровод ф160-ПЕВП” за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум- СВети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър, преминаващи през имоти  ПИ 51500.505.295, 51500.31.43 и 51500.31.32 по кадастралната карта на гр.Несебър”.  Т расето започва от кръстовище при улица „Първа” и улица „Пета”и завършва до СВО на ПИ 51500.31.14. Трасето се прокарва през имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 51500.505.295 записан в КР на АК  на „Слънчев бряг” АД с трайно предназначение на територията- урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица,   и през имоти публична общинска собственост ПИ 51500.31.43 и 51500.31.32 с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път.  Дължината на трасето на линейните план схеми е 928м. и се създава сервитут с обща площ от 1856 кв.м., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

              Решението да се обнародва в Държавен вестник.

              Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

 /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 657/12.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Уличен канал ф500-ПП по ул. „Пета”, от РШ1 до РШ5” за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223 в кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гласа „за” от общо гласували 21 общински съветници прие следното

        

РЕШЕНИЕ № 1039

             На основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ чл.128, ал.2 от ЗУТ и правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър:

 

                                                                О Д О Б Р Я В А

 

ПУП- план схеми за линеен обект: „Уличен канал ф500- ПП по улица „Пета” от РШ1 до съществуваща РШ5” за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум- СВети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър, преминаващи през имоти  ПИ 51500.31.43 и 51500.31.32 по кадастралната карта на гр.Несебър с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път.  трасето започва от  РШ5 от съществуващата канализация на улица „Пета” и завършва до РШ1.Битовата канализация се включва в РШ4. Дължината на трасето на линейните план схеми е 138м. и се създава сервитут с обща площ от 276 кв.м., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

              Решението да се обнародва в Държавен вестник.

              Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

              Списъкът с поименото решение е неразделна част от решението/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка с  вх.№ 663/19.12.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по проект «Красива България».

 

Общинският съвет с 20 гласа „за” от общо гласували 20 общински съветници прие следното

        

РЕШЕНИЕ № 1040

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър

 1. Изразява положително становище относно кандидатстване на община Несебър по Проект „Красива България”.
 2. Общински съвет – Несебър дава съгласие за финансиране със собствени бюджетни средства в размер до 60% от стойността на горепосочените обекти.
 3. Общински съвет – Несебъор приема, че няма да се променя предназначението на обектите минимум 5 години след изпълнението им по ПКБ  и община Несебър ще  има ангажимент за поддръжката им;
 4. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:                               

                                    /БЛ. ФИЛИПОВ/    

                                  

Технически секретар-протоколист:

                                                           /Р. Бинчарова/