Дневен ред

Print pagePDF pageEmail page

 

                                                                                                ДО

             г-н(г-жа)………………………………………………..

                                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

                    КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                                 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

                                                                                                 НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 10.02.2015 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 057/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Несебър за 2015 г.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

2. Доклана записка вх.№ 062/27.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2015 г.

                                                                                                 Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 074/29.01.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър.

                                                                                                    Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 075/29.01.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него, за периода м. юли-м. декември 2014 г.

                                                                                                       Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 045/24.01.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2015 г.

                                                                                                             Докл: Пенко Пенчев                                                                                                                                               Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 044/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – община Несебър за 2014 г.

                                                                                                             Докл: Пенко Пенчев                                                                                                                                               Председател на комисия

7. Предложение вх.№ 039/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отмяна на решение № 1024, обективирано в Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

 

8. Докладна записка вх.№ 046/26.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – гр. Бургас.

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 019/16.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър за 2015 г.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 080/30.01.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2014 г. и приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2015 г.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 033/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 031/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър за сезон 2015 г.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев                                                                                                                                               Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 023/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през 2015 г.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 018/16.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 027/20.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 064/28.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинската администрация и в дейности към община Несебър.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 028/20.01.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на община Несебър и на кметовете на населени места в общината.

                                                                                                  Докл: Константин Лефтеров                                                                                                                       Председател на комисия

18. Доклана записка вх.№ 067/28.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър” – гр. Несебър.

                                                                                                  Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                   Председател на комисия

19. Доклана записка вх.№ 068/28.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на средства за ОД на МВР – гр. Бургас – РУ „Полиция – гр. Несебър.

                                                                                                  Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 058/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти в гр. Свети Влас и с. Тънково.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 059/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1019 от Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 060/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1020 от Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 061/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1011 от Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 078/30.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП за спортно-рекреационен парк в УПИ І-3 кв.1 по плана на гр. Свети Влас.

                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 076/29.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПРЗ в обхват УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.

                                                                                                  Докл: Костадин нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 030/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 989 от протокол № 27/20.11.2014 г. на Общински съвет – Несебър. 

                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

27. Предложение вх.№ 032/21.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.851 по кадастралната карта на гр. Обзор, м.”Срещу село”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

28. Предложение вх.№ 029/21.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61056.55.42, м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

29. Доклад вх.№ 036/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищни сгради А и Б в УПИ ХVІІІ-279 в кв.21 по плана на с.о. „Чолакова чешма”, идентичен с имот с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с. Кошарица.

                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

30. Предложение вх.№ 040/24.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване и басейн” в УПИ І-3016 /ПИ11538.3.16/ в кв.15 по плана на КЗ между „Санаториума” и гр. Свети Влас, м-т „Юрта-под пътя”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

31. Докладна записка вх.№ 035/23.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Трасе на улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по плана на м-т „Юрта”, землището на гр. Свети Влас, до „Гробищен парк”, по КК на гр. Свети Влас.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

32. Доклад вх.№ 037/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, в частта му за УПИ ІІ в кв.27, идентичен с имот си идентификатор 51500.505.146 по КК на гр. Несебър.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

33. Доклад вх.№ 038/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, в частта му за УПИ-234, 238, 391, 1022 в кв.50, идентичен с имот с идентификатор № 51500.505.1051 по КК на гр. Несебър.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

34. Докладна записка вх.№ 658/12.12.2014 г. от арх. Валентин Димов- гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта №№ 51500.503.418, 51500.503.284, 51500.503.282, 51500.503.283, 51500.503.257, 51500.503.258, 51500.503.259, 51500.503.260 в кв.27 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

35. Предложение вх.№ 050/26.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800 кVА в поземлен имот 51500.83.33 от съществуващ кабел 20 кVА по път ПИ 51500.83.51” по КК на гр. Несебър, м-т „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

36. Доклад вх.№ 049/26.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Трасе на кабели 20 кV до БКТП –нов” в поземлен имот с идентификатор 51500.16.114 по кадастралната карта на гр. Несебър, м-т „Бостанлъка”.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

37. Предложение вх.№ 051/26.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ВиК захранване” за поземлен имот с идентификатор № 51500.83.33. по кадастралната карта на гр. Несебър, м-т „Кокалу”, по реда  на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

38. Докладна записка вх.№ 053/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Изместване на въздушен електропровод 20 кV” извън територията на обект: „Претоварна станция за неопасни отпадъци – Несебър в поземлен имот 61056.21.2 по КК на с. Равда”.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

39. Доклад вх.№ 055/27.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Външно ел. захранване на автосервиз, магазин, кафе и офиси в имот с идентификатор № 51500.61.2, м-т „Инджекьойско блато” по кадастралната карта на гр. Несебър.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

 

             Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 05.02.2015 г.

 

                        Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

 

                   /БЛ. ФИЛИПОВ/