Решения от Протокол № 29

Print pagePDF pageEmail page

8230     гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 29/10.02.2015 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 057/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Несебър за2015 г.

2. Доклана записка вх.№ 062/27/01.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за2015 г.

3. Докладна записка вх.№ 074/29.01.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър.

4. Докладна записка вх.№ 075/29.01.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него, за периода м. юли-м. декември2014 г.

5. Докладна записка вх.№ 045/24.01.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за2015

6. Докладна записка вх.№ 044/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – община Несебър за2014 г.                    7. Предложение вх.№ 039/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отмяна на решение № 1024, обективирано в Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

8. Докладна записка вх.№ 046/26.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – гр. Бургас.

9. Докладна записка вх.№ 019/16.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър за2015 г.

10. Докладна записка вх.№ 080/30.01.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отчет за дейността на комисията по стипендиите за2014 г. и приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през2015 г.

11. Докладна записка вх.№ 033/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър.                        12. Докладна записка вх.№ 031/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър за сезон2015 г.

13. Докладна записка вх.№ 023/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през2015 г.       14. Докладна записка вх.№ 018/16.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.                15. Докладна записка вх.№ 027/20.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г.

16. Докладна записка вх.№ 064/28.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинската администрация и в дейности към община Несебър.

17. Докладна записка вх.№ 028/20.01.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на община Несебър и на кметовете на населени места в общината.

18. Доклана записка вх.№ 067/28.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър” – гр. Несебър.

19. Доклана записка вх.№ 068/28.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на средства за ОД на МВР – гр. Бургас – РУ „Полиция – гр. Несебър.

20. Докладна записка вх.№ 058/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти в гр. Свети Влас и с. Тънково.

21. Докладна записка вх.№ 059/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1019 от Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

22. Докладна записка вх.№ 060/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1020 от Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.     23. Докладна записка вх.№ 061/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1011 от Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

24. Докладна записка вх.№ 078/30.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП за спортно-рекреационен парк в УПИ І-3 кв.1 по плана на гр. Свети Влас.

25. Докладна записка вх.№ 076/29.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПРЗ в обхват УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.

26. Докладна записка вх.№ 030/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 989 от протокол № 27/20.11.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

27. Предложение вх.№ 032/21.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.851 по кадастралната карта на гр. Обзор, м.”Срещу село”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

28. Предложение вх.№ 029/21.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61056.55.42, м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда, по реда на чл.124а от ЗУТ.

29. Доклад вх.№ 036/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищни сгради А и Б в УПИ ХVІІІ-279 в кв.21 по плана на с.о. „Чолакова чешма”, идентичен с имот с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с. Кошарица.

30. Предложение вх.№ 040/24.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване и басейн” в УПИ І-3016 /ПИ11538.3.16/ в кв.15 по плана на КЗ между „Санаториума” и гр. Свети Влас, м-т „Юрта-под пътя”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

31. Докладна записка вх.№ 035/23.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Трасе на улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по плана на м-т „Юрта”, землището на гр. Свети Влас, до „Гробищен парк”, по КК на гр. Свети Влас.

32. Доклад вх.№ 037/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, в частта му за УПИ ІІ в кв.27, идентичен с имот си идентификатор 51500.505.146 по КК на гр. Несебър.

33. Доклад вх.№ 038/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, в частта му за УПИ-234, 238, 391, 1022 в кв.50, идентичен с имот с идентификатор № 51500.505.1051 по КК на гр. Несебър.

34. Докладна записка вх.№ 658/12.12.2014 г. от арх. Валентин Димов- гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта №№ 51500.503.418, 51500.503.284, 51500.503.282, 51500.503.283, 51500.503.257, 51500.503.258, 51500.503.259, 51500.503.260 в кв.27 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

35. Предложение вх.№ 050/26.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800 кVА в поземлен имот 51500.83.33 от съществуващ кабел 20 кVА по път ПИ 51500.83.51” по КК на гр. Несебър, м-т „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

36. Доклад вх.№ 049/26.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Трасе на кабели 20 кV до БКТП –нов” в поземлен имот с идентификатор 51500.16.114 по кадастралната карта на гр. Несебър, м-т „Бостанлъка”.               37. Предложение вх.№ 051/26.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ВиК захранване” за поземлен имот с идентификатор № 51500.83.33. по кадастралната карта на гр. Несебър, м-т „Кокалу”, по реда  на чл.124а от ЗУТ.                                                                                          38. Докладна записка вх.№ 053/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Изместване на въздушен електропровод 20 кV” извън територията на обект: „Претоварна станция за неопасни отпадъци – Несебър в поземлен имот 61056.21.2 по КК на с. Равда”.                                                                             39. Доклад вх.№ 055/27.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Външно ел. захранване на автосервиз, магазин, кафе и офиси в имот с идентификатор № 51500.61.2, м-т „Инджекьойско блато” по кадастралната карта на гр. Несебър.

40. Докладна записка вх.№ 088/06.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП–ПП за обект „Довеждаща пътна връзка до ПСОВ – Оризаре” в ПИ 53822.16.57 в землището на с. Оризаре

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 057/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Несебър за2015 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл.”въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ№ 1041

 

               На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС Общински съвет – Несебър приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за2015 г.,  неразделна част от настоящото решение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ВТОРА от дневния ред –  Доклана записка вх.№ 062/27/01.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за2015 г.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за”, 3 гл.”против” и 2 гл. „въздържал се”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1042

 

На основание чл.52  ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за2015 г., Общинският съвет – Несебър:

 

1. Приема бюджета на Община Несебър за2015 г., както следва в лева:

 

1.1 .По приходите  в размер на  63 540 000 лв., съгласно /Приложение № 1 /

В т.ч.

 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на

  7 186 240лв . в т.ч.:

 

   1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на

6 781 327лв.

   1.1.1.2.Преходен остатък от 2014г. в размер на 404 913лв., разпределен както следва:

 •     5 892лв – за Функция „Общи      държавни служби”
 •   72 181лв – за Функция „Отбрана      и сигурност”
 • 268 467лв      – за Функция „Образование”
 •   49 749лв – за Функция „Здравеопазване”
 •     1 964лв – за Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”
 •     6 660лв –  за Функция „ Почивно дело, култура      ,религиозни дейности”

 

      1.1.2.Приходи от местни дейности  в размер на 56 353 760лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 24 800 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  19 875 186лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности  в размер на  295 400лв. в т.ч.

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 256 200лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 39 200лв.

 

 

1.1.2.3.3..Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 376 600лв., в т.ч.

 • За строителство,основен ремонт и придобиване на ДМА –221 700лв.
 • За изграждане и основен ремонт на пътища –154 900лв.

  1.1.2.4.Друго финансиране в размер на    637 515лв.    в  т.ч.

 • Възстановени временни безлихвени заеми  в размер на

2 487 515лв.

 • Погашения на главници по ОбЦКв размер на / – /1 850 000лв.

1.1.2.5.Отчисления по Закона за управление на отпадъците в размер на  1 500 000лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2014г. в размер на 8 869 059лв., разпределен както следва:

 • 6 730 082лв. –  целеви средства  от такса битови отпадъци, разчетени в   дейност  „Чистота”-  функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” .
 • 489 500лв.  – целеви средства от общински облигационен заем, разпределени в строителната програма на Община Несебър.
 • 1 649 477лв – за функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”.

 

1.2. По разходите     в размер на     –     63 540 000 лв.

 

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи – съгласно  Приложение №2

 

2.Общински съвет – Несебър одобрява :

2.1.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №3.

2.2.Поименен списък на капиталовите разходи за 2015г. в размер на 23 685 450лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4а,б,в  в т.ч. разпределя целевата капиталова субсидия от Държавния бюджет в размер на 376 600лв, както следва:

 • За обект „”Изграждане на булевард „България” – 154 900лв.
 • За обект „Изграждане на подземен паркинг в УПИ І – кв.76 гр.Несебър” – 221 700лв.

2.3.Обекти, които ще се  финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”/Приложение №5/.

2.4.План сметка на планираните приходи и разходи от туристически данък за 2015г /Приложение №6/.

2.5.Дава съгласие остатъка от целевите средства от общински облигационен заем в размер на  489 500лв. да бъдат пренасочени за обект „Инженеринг на ПСОВ Равда-Несебър”.

2.6.На основание чл.21 т.2 от ЗМСМА определя числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през 2015г., както следва:

2.6.1.Определя численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №7.

2.6.2. Определя численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №8.

 

3.Определя следните лимити за дофинансиране на училищата на територията на общината , без капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти:

– За училища с брой деца до 200 –  до 60%  от стандарта на  ученик;

– За училища с брой деца от 201  до 350 –  до 40%  от стандарта на  ученик;

– За училища с брой деца от 351  до 500 –  до 30%  от стандарта на  ученик;

– За училища с брой деца над 500 –  до 20%  от стандарта на  ученик,

като   80%  от разходите за дофинансиране училищата целево използват за покриване на разходи за вода , горива, ел. енергия, храна и учебни помагала. За училища, отопляващи  други общински сгради, при доказан  недостиг на бюджетни средства по §1016 – Вода, горива и ел.енергия  през  бюджетната година  се дофинансират с допълнителни средства.

4. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 685лв. , като стандарта не включва  разходите за отопление,текущи ремонти и капиталови разходи.

5.Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева :

5.1.За членски внос и участие в нетърговски организации  – 15  000лв.

5.2.Помощи за погребение –   20 000лв.

5.3.Помощи за социално слаби граждани  и по програма „Ин витро”по решение на Общински съвет         –  до 250 000лв.

5.4.Еднократна финансова помощ за новородени   –  до 450 000лв.

5.5.За превози – до    150 000лв.

в т.ч.

5.5.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на пенсионерските месечни карти за вътрешноградски транспорт.

5.5.2.Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 60 пенсионерски карти до края на2015 г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор – 4 бр., гр.Свети Влас, с.Равда, с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица и с.Гюльовца – по 8 карти за всяко селище; с. Приселци, с. Паницово, с.Раковсково и с.Баня – по 2 карти за всяко селище. Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.5.3.Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по ред, определен от кмета на общината.

5.5.4. Дава  съгласие  да  бъде  заплащана стойността  на абонаметни карти за междуградски транспорт  в  района  на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства  за  учебно време по ред,  определен от  директора на съответното училище.

Директорът изготвя списък на пътуващите  ученици, който се   утвърждава  от кмета на Общината.

Общият  брой  на  правоимащите ученици не може да надвишава  20 % от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответния директор с решение на Общинския съвет може да бъде променян процента на правоимащите ученици.

5.5.5. На основание чл.36, ал.1 от ЗНП и чл.67 от ППЗНП, Общински съвет – Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр.Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени  документи  /билети или фактура за закупена карта/.

6.Приема следните лимити за  целеви разходи:

6.1.Социално-битови  разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

6.2.Представителни разходи в размер на 220 000 лв.

В т. ч.

Кмет на Община, кметове на кметства  – 100 000 лв.

Кмет на гр.Обзор                                                     – 10 000 лв.

Кмет на гр.Свети Влас                                             – 10 000 лв.

Кмет на с.Равда                                                        – 10 000 лв.

 

Председател на Общински съвет             – 90 000 лв.

7.На основание чл.40, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС №8/16.01.2015г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Р.България за 2015г. ОС-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в  размер на 85% от  стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1.Разходите  се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.

7.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията  се изчислява пропорционално на отработените дни.

7.4.Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани  транспортни разноски от  местоживеенето  до местоработата и обратно на  лица, назначени през 2015., след приемане на настоящото решение, на  свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

Приложение: Списъци

8.Приема разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 240 000лв., в т.ч.:    

8.1.За спортни клубове – 700 000 лв.

8.2.За читалища – 310 000лв.

8.3.За СНЦ „ Черно море” гр.Несебър – /пенсионерски клубове/ – 92 400лв .

8.4.Други – в размер на -137 600лв. по решение на Общинския съвет.

9. Отпуска  средства в размер на 28 000 лв. за Районна служба   „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Несебър. Средствата да се изразходват  от дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР – „Пожарна безопасност и  защита на населението”  за периода 01.07.2015 г. – 31.08.2015 г.

10. За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр.Несебър – 60% от стойността на билетите / карта /, съгласно заверен график на дежурствата.

11. За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 55 000лв. Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура.

12. За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр.Бургас/.

13. За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Бяла – 5 000лв.

14. За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Несебър – 5 000лв.

15. За финансово подпомагане на ОЛКК при МБАЛ „Поморие” ЕООД –

7 000лв.

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени разходи .

17.Общински съвет –Несебър  определя списък на- второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити , съгласно Приложение №9.

18.Възлага на кмета да:

18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

18.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

18.5. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

18.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

19.Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства за ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

19.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма , но не по-късно от края на2015 г.

19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

19.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

19.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.

20.Упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

21.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №10.

22.Доклад за проекто – бюджета на Община Несебър за 2015 г. съгласно Приложение №11.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 074/29.01.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл.”въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1043

                    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с  чл.60 от  Наредба № 10 на Общински съвет Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, Общински съвет – Несебър избира като представители на Общинския съвет общинските съветници Димитър Транов и Николай Киров.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 075/29.01.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него, за периода м. юли-м. декември2014 г.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл.”въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1044

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и неговите комисии, за периода м. юли – м. декември2014 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 045/24.01.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за2015 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”,  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1045

На основание чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър:

1. Утвърждава културни календари на читалищата в община Несебър за2015 г.:

– НЧ „Яна Лъскова 1905 “ – гр. Несебър, НЧ „Зора – 1928“ – с. Оризаре, НЧ „Пробуда – 1938“ -гр. Свети Влас, НЧ „Саморазвитие-1950″ – с.Тънково, НЧ «Гоце Делчев-1943“ – с. Равда, НЧ „Изгрев -1927“ – гр. Обзор, НЧ „Светлина – 1928“ – с. Гюльовца, НЧ „Светлина – 1928″ – с. Кошарица и НЧ „Георги Сава Раковски – 2013“ . с. Раковсково.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 044/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – община Несебър за2014 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1046

 

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, приема отчета за дейността на МКБППМН в Община Несебър за2014 г., неразделна част от настоящото решение.

 

             По т.СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 039/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отмяна на решение № 1024, обективирано в Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 2 гл.”против” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1047

 

На основание чл.156, ал.1 от АПК, Общински съвет Несебър оттегля Решение 1024 обективирано в Протокол № 28 от 19.12.2014 г.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 046/26.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – гр. Бургас.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1048

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на община Несебър Николай Кирилов Димитров за представител на общината, по Закона за водите, в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения, както следва:

1. За приемане на решение по чл.34 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснобдяване и канализация за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор-„ВиК“ЕАД-Бургас на водоснабдителната и канализационна система в обособената територия на ВиК Бургас, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите.

2. За приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената территория, обслужвана от „ВиК»ЕАД – Бургас през2014 г.

3. За приемане на годишен финансов отчет за 2014 г. на
Асоциаята по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ЕАД – Бургас.

4. За приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД Бургас за 2015 г. и определяне
вноските на общините, съобразно процентното съотношение на
гласовете в общото събрание.

5. Други.

ОПРЕДЕЛЯ   Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър за представител на общината в Общото събрание на Асоциациата по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 019/16.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър за2015 г.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1049

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет – Несебър съгласува приложения към докладната записка годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 080/30.01.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отчет за дейността на комисията по стипендиите за2014 г. и приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през2015 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1050

 

 На основанние чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема:

 1. Отчет за дейността на Комисията по стипендиите /избрана от Общински съвет – Несебър с Решение № 191 от Протокол № 7/05.06.2012 г./ през2014 г.
 2. Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през2015 г.

/Отчета и Програмата са  неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 033/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от  гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1051

На основание чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36, ал.6 от Наредба № 7 на Общински съвет Несебър за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия,  избира за Управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър в к.к. „Слънчев бряг” д-р Петко Богомилов Илиев, ЕГН 5908030908, постоянен адрес: гр. Свети Влас, ул. „Стара планина” № 48.

Възлага на кмета на Община Несебър, на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Несебър, да сключи с д-р Петко Богомилов Илиев Договор за управление на Общинското дружество МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър за срок от 3 години.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред   Докладна записка вх.№ 031/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър за сезон2015 г.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „против” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1052

 

На основание чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1, Общински съвет приема:

І. Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон2015 г.

1. От 01 април до 30 октомври въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове:  КПП 1 ул.”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти за срок от01 април до 30 октомври 2015г.

3. Въвежда график за зареждане на търговски те обекти от 7,30 до 11,30 часа.

4. Дава съгласие, на туроператорските фирми, превозващи туристи до обекти за настаняване, да се издават временни пропуски с време за престой до 1 /един/ час.

5. Дава съгласие, на туристите пристигащи със собствен или таксиметров транспорт, да се издава временен пропуск за настаняване с валидност 1 /един/ час, след представяне талона на автомобила, след което същият да бъде ситуиран на паркинг.

ІІ. От 1 .04. до 30.10.2015 ,  въвежда еднопосочно движение на МПС в гр. Несебър-стара част, като влизането става през КПП 1 – ул. „Крайбрежна”, ул. „Хемус”, ул.”Митрополитска”, ул. „Месамбрия”, а излизането да става през КПП 2 „Портата”

ІІІ. В гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2015г. до 30.09. 2015г.

ІV. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.      град Несебър – стара част

Паркинг „Север – голям”

Паркинг „Север – малък”

Паркинг „Морска гара”

Крайбрежна алея – юг

2.     град Несебър – нова част

Паркинг „Любен Каравелов”

Паркинг„Вятърна мелница”– и за автобуси, наказателен паркинг

Паркинг „Пощата”

Паркинг „Яхтено пристанище”

 1. к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

 1. гр. Обзор

Паркинг „Лятно кино”

Паркинг зад дискотека „Хоризонт”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморстка”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха”

 1. 5.              гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина

Паркинг „Централен плаж”

V. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг- запад, да се определят зони за платено паркиране, като същите се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

VІ. Определя зони за кратковременно паркиране:

–   за гр. Несебър – ул. „Любен Каравелов”, в отсечката между ул. „Еделвайс” и ул. „Отец Паисий”.

–   за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор

–   за гр. Свети Влас – паркинг пред Кметство гр. Свети Влас

            В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

VІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

–           гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”

–           гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране – паркинги „Вятърна мелница”.

–           Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.

–           Автобусите извършващи атракционни превози и превози до аквапарковете, се движат по схеми определени от Общинска администрация.

VІІІ. Определя терена срещу склад „Биляня”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

ІХ. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

Х. Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас с. Равда и к.к. Слънчев бряг-запад,да се извършва включително и с технически средства – специализирани автомобили за репатриране на МПС, като тяхната дейност се осъществява със заповед на Кмета на Общината

 По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 023/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през2015 г.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 2 „въздържал се”  от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1053

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътниците през 2015г. на територията на Община Несебър и с цел спазване на изискванията, заложени в Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници Общински съвет взема следните решения:

1.На основание чл. 24а, ал. 3 от ЗАвП определя срока на валидност на разрешението, издавано на превозвачи на база списък към Удостоверението за регистрация за калнедрната 2015 за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за2015 г, издадено от кмета на общината да 3 /три/ години от датата на неговото издаване;

2.Определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за таксиметров превоз от 01.03.2014г.  до 31.03.2014 г.

3.На основание чл.24а, ал.4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници разпределението на автомобилите между превозвачите да се извърши, както следва:

– на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на теритоирята на Община Несебър за календарната 2015,2016и 2017 година за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удосотверението за регистрация;

4.На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната2015 г. да бъде 610 /шестстотин и десет/ броя;

5.На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Несебър да бъдат издавани само при представяне на изискуемите документи съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

6.На основание чл. 24а, ал. 2 от ЗАвП и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници кметът на община Несебър издава разрешение за извършване на таксиметров превоз и холограма;

7.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници утвърждава холограми по образец за календарната 2015, 2016, 2017 години за всеки отделен автомобил, залепящи се в дясно на предното стъкло.

8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2015, 2016, 2017 години за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния десен калник, на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло.

9.На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози  актуализира определените минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2015 година на територията на община Несебър, а именно минимална дневна тарифа в размер на 1.00 /един/ лев и минимална нощна тарифа в размер на 1.00 /лев/ лев., максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лева и максимална нощна тарифа в размер на 3.50 лева.

 1. На основание чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници   определя  следните местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от община Несебър:

град Несебър:

 • гр. Несебър – стара част – район след АС „Пристанище“ -15 броя;
 • гр. Несебър – стара част – в района на площад „Месамбрия“- 8 броя;
 • гр. Несебър – стара част – Северна алея – 22 броя;
 • гр.Несебър – нова част – до „Пощата“ – 6 броя;
 • гр.Несебър – срещу х-л „Феста панорама“- 8 броя;
 • гр. Несебър – нова част – паркинг Здравна къща – 2 броя;
 • гр. Несебър – пред паркинг р-т „Вятърна мелница“ – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – район почивна станция „Лада“ – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – район почивна ст. „Булгартабак“ – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – в района поч. база „Академика“ – 6 броя;
 • гр.Несебър – нова част – район на спирка „Горупсо“ – 4 броя;
 • гр.Несебър – нова част – хотел “ ИФА“ – 10 броя;
 • гр.Несебър – нова част – района на Норвежко селище – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – района на аквапарк „Несебър“ – 10 броя;
 • Паркинг пред градски стадион – 5 броя;

к.к. Слънчев бряг

 • В района срещу спирка „Фрегата“ – 5 броя;
 • Вили ЮГ- 6 броя;
 • Паркинг пред клуб „Мултиплейс“-12 броя;
 • В района на магазин “ Перла“ – 10 броя;
 • Паркинг пред магазин „Младост“ – 10 броя;
 • Паркинг срещу автогарата „Несебър“-10  броя;
 • Паркинг пред пощата „Слънчев бряг“ – 4 броя;
 • пред хотел „Кристал“  – 8 броя;
 • Алеята между ресторант „Палма“ и хотел „Бисер“ – 25 броя;
 • Аквапарк „Слънчев бряг„ – 12 броя;
 • район поликлиника „Слънчев бряг“ – 12 броя;
 • комплекс „Браво“ – 5 броя;
 • комплекс „Елит I“ – 3 броя;
 • комплекс „Елит II“ – 3 броя;
 • комплекс „Елит III“ – 3 броя;
 • в района на комплекс „Съни дей“ – 3 броя;
 • в района на хотел „Ивана палас“ – 6 броя;
 • в района на хотел „Вела“ – 5 броя;
 • в района на хотел „Северина“ – 3 броя;
 • паркинг пред вилна зона „Зора“ – 8 броя;
 • В района на Морски санаториум – 6 броя;
 • В района на АС „Инцараки„ – 6 броя;
 • паркинг пред хотел „Сън райс“ – 3 броя;
 • В района на комплекс „Форд Нокс„ – 10 броя;
 • До централен вход к.к. „Елените„ – 6 броя

град Св.Влас:

 • централен площад – 6 броя ;
 • до хотел „Скай – хотел“ – 6 броя

село Равда

•централен площад –  8 броя;

•В района на комплекс „Емералд„ – 5 броя;

град Обзор

 • автогара – 5 броя;
 • ресторант „Ореха“ – 8 броя;
 • ресторант „Комета“ – 7 броя;
 • хотел “ Хелиос бийч “ – 3 броя;

за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:

 • гр.Несебър – пред паркинг над ресторант „Вятърна мелница“;
 • Слънчев бряг – района срещу автогара “ Несебър“;
 • гр.Обзор – района на Автогарата;
 1. На основание чл. 28 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници Кметът на Община Несебър следва да осъществява контрол по издаването и законосъобразното ползване на разрешителното за извършване на таксиметров превоз на пътници, както следва: до 1 март на всяка календарна година всяко лице, което притежава разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър следва да представя заверени копия на:
 • свидетелство за управление на МПС;
 • удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“, валидно за Община Несебър;
 • контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на физическо и юридическо лице към Община Несебър;
 • приходна квитанция за внесена такса за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър /в случай, че е избрана възможността за разсрочено плащане/

В случай на непредставяне на посочените документи кмета на Община Несебър следва да упражни правото си по чл. 28, ал. 1 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 018/16.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се»  от гласували 19  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1054

 

На основание чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т.1 от Закона за местните данъци и такси  и чл. 21, ал. 1. т.7  и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

§ 1. Изменя чл. 152, ал .1  и същата придобива следната редакция:

За закупуване на входни билети и такси на екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се събират следните входни такси:

1. Входни билети за Археологически музей:

А) Индивидуални посетители

– Възрастни    –           6.00 лв.

– Деца             – 3.00 лв.

Б)  Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни    –           5.00 лв.

– Деца  –           2.50 лв.

2. Входни билети за църква „Св.Стефан“:

А) Индивидуални посетители:

– Възрастни    –           6.00 лв.

– Деца  –           3.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни    –           5.00 лв.

– Деца  –           2.50 лв.

3. Входни билети за църква „Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

А) Индивидуални посетители:

– Възрастни    –           3.00 лв.

– Деца  –           2.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни    –           2,50 лв.

– Деца  –           1.50 лв.

4. Комбинирани билети :

4.1. Археологически музей и Етнографски музей:

– Възрастни    –           8.00 лв.                                                                                                   – Деца       –            4.00 лв.

4.2. Църква „Св.Стефан” и църква „Св.Спас”:

– Възрастни    –             8.00 лв.                                                                                             – Деца            –              4.00 лв.

4.3. Археологически музей и църква „Св.Стефан” :

– Възрастни    –             10.00 лв.

– Деца  –             5.00 лв.

4.4. Археологически музей, църква „Св.Стефан” плюс 1 обект по избор („Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” или църква „Св.Параскева”):

– Възрастни    –          12.00 лв.

– Деца   –           6.00 лв.

4.5. Археологически музей, църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор” и Етнографски музей:

– Възрастни    –          15.00 лв.;

– Деца  –           8.00 лв.

4.6.  Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

– Възрастни   –          15.00 лв.;

– Деца            –           8.00 лв.

4.7. /нова/ всички седем музейни обекти /Археологически музей, Етнографски музей, Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”/:

– Възрастни    –          20.00 лв.;

– Деца            – 10.00 лв.

5. За екскурзоводско обслужване:            

5.1. Екскурзоводски беседи:

А) Групи  до 20 души:

– на български език за ученици и студенти  –      10.00 лв.

– на чужд език (руски, немски, английски)  –          30.00лв.

Б) Групи  над 20 души:

– на български език за ученици и студенти  –  по 0.50 лв. на човек;

– на чужд език  (руски, немски, английски) –  по 1.50лв. на човек

5.2. Панорамни обиколки:

А) Групи  до 20 души:

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”                  –           30.00 лв.

(обхваща всички периоди от  историята  на града)

– „Вяра в Несебър”                                                   –           20.00 лв.

(представя развитието на Несебър като църковен център)

– Панорамна обиколка без  посещение на музеен обект – 60.00 лв.

(макс. продължителност 1 час)

Б) Групи  над 20 души:

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”      –           по 1.50 лв. на човек

– „Вяра в Несебър”                                       –           по 1.00 лв. на човек

– Панорамна обиколка без  посещение на музеен обект  –   по 3.00 лв. на човек    (макс. продължителност 1 час)

5.3. Панорамни обиколки с фикскиран час + вход за църква „Св.Стефан” и  за група най-малко от 5-ма души:

– възрастни     –           10.00 лв. на човек;

– деца              –           5.00 лв. на дете

5.4. Аудио екскурзовод в Археологически музей (Гайдпорт)      –  5.00 лв. (на устройство -български, руски, немски, английски, френски език).

Забележка: При посещение на повече от един музеен обект се заплаща една беседа плюс  панорамна обиколка според  вида.

§ 2. чл. 152, ал. 3, т. 1 се отменя

§ 3. Изменя чл. 138 както следва:

Ал. 1. За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници за срок от 3 години, се заплаща 900,00 лева. Сумата може да бъде платена еднократно или на три равни вноски до 1 март на съответната календарна година от срока на действие на разрешителното.

Ал. 2 При неизплащане на съответната вноска, в случай на разсрочено плащане, Кметът на Община Несебър има право да отнеме разрешителното за извършване на таксиметров превоз на пътници на основание  чл. 28 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

§ 4.  Приема нов член 170е със следния текст:

Определят се следните цени за услуги, свързани с ползване на общинско имущество- фитнес зала в многофункционална зала в гр. Обзор, както следва:

Т. 1 –  за еднократно посещение – 3,00лв.;

Т. 2 – месечна абонаментна карта – 30,00лв;

Т. 3 – шестмесечна абонаментна карта – 120,00лв;

Т. 4- годишна абонаментна карта – 200,00лв.

§ 5. Измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

§ 6.  В чл.21, ал.2 израза „до 30 октомври” се замяня  с израза „до 31. октомрви”.

           / Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 027/20.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1055

 

На основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл.1 ал.2 Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема Наредба за  изменение и допълнение на Наредбата № 14 за определяне размера на местните данъци, приета  с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет –  Несебър както следва:

 

§ 1.В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:

а) досегашният текст става ал.1

а) създава се  ал.2 със следното съдържание:

„(2) Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”;

§ 2.В чл. 15, ал.1 накрая се добавя „ и се съобщава на лицата до 1 март на същата година” ;

§ 3. 1.В чл.23, ал.1 думите  „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят  с „до 30 юни и до 31 октомври”;

       2.В ал.(2) думите „от 1 март” се заличават;

§ 4.В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 1 се изменя така:

„(1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват общината за прехвърлените, учредените,изменените или прекратени вещни права върху недвижими имоти.”

2.Алинея 2 се изменя така:

„Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването.”

§ 5.Досегашния чл.48 се измена така:

1. „(1)  Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(2)  Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:

1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или

2. ежемесечно – на електронен носител.

(3)  Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

(4)  Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси.

(5)  Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(6)  Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.

(7)  Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

(8)  Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(9)  Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(10)  Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44 от ЗМДТ, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(11)  Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

(12)  При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.”

     § 6. В чл.52 ал.4 накрая се добавя „мотоциклети и мотопеди”.

     § 7. В чл.54 се правят следните изменения и допълнения:

1.в ал.1 думите  „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят  с „до 30 юни и до 31 октомври” и в изречение второ думите „от 1 март” се заличават;

    § 8. В чл.55 думите „ал.2” се променят на „ал.5”;   / Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 064/28.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинската администрация и в дейности към община Несебър.

 

Общинският съвет с 13  гл. „за”, 1 гл. «против» и 5 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното решение:

 

РЕШЕНИЕ № 1056

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,

 

І. Увеличава числеността на персонала в:

1. Община Несебър, отдел „ЦАИО”, с 1/една/ щатна бройка;

2. Управление БКС гр. Несебър, с 12/дванадесет/ щатни бройки, в т.ч.10 в дейност „Чистота” и 2 в „Озеленяване”.

3. БКС – кметство Равда  с 13 /тринадесет/ щатни бройки, в т.ч. в отдел „Чистота” – 7 щатни бройки и в „Озеленяване” 6 щатни бройки;

4. Общинско звено за самоохрана към Община Несебър с 9/девет/ щатни бройки.

ІІ. Всички промени влизат в сила, считано от 01.01.2015 г., като средствата, необходими за издръжка на персонала са в рамките на предложените проекти за Бюджет за съответните дейности за2015 г.

ІІІ. Пред вид напредване на бюджетната година, горните решения  на основание чл.60 от АПК   допуска  предварително изпълнение на решението.

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 028/20.01.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на община Несебър и на кметовете на населени места в общината.

Общинският съвет с 16 гл. „за”и 1 гл. «въздържал се»  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1057

 

На основание чл.21, ал.1 т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 и чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, одобрява на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в общината за постигнати резултати за2014 г. суми в размер на 770 лв., както следва:

 

Кмета на община

770

Кмет на кметство гр.Обзор

770

Кмет   на кметство гр.Св.Влас

770

Кмет на кметство с.Равда

770

Кмет на кметство   с.Оризаре

770

Кмет   на кметство с.Гильовци

770

Кмет   на кметство с.Кошарица

770

Кмет на кметство   с.Тънково

770

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 067/28.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за” от  гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1058

На основание чл.21, ал.1 т.23, чл.54 ал.1 от ЗМСМА и чл.14 от Наредба №20 за условията, реда и критериите зафинансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Несебър, Общинският съвет – Несебър отпуска средства в размер на 150 000 лв.  на ОФК „Несебър“ – гр. Несебър за покриване на текущи задължения.

Средствата да се осигурят от дейност 714, §4500.

На основание чл.60 от АПК допуска настоящото решение за предваритедно ‘йзпълнение       (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 068/28.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на средства за ОД на МВР – гр. Бургас – РУ „Полиция – гр. Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1059

                 На основание чл.21 ал.1, и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява средства за ОД на МВР – гр. Бургас – РУ „Полиция“ – гр. Несебър – за закупуване на гориво 65 000 лв. и за материали – 21 600 лв. Същите да бъдат отчитани като финансиране от страна на Община Несебър към ОД МВР-Бургас, съгласно т.20.6 от ДДС 20/2004 г. Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетни предприятия.

                (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 058/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти в гр. Свети Влас и с. Тънково.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното.

РЕШЕНИЕ №1060

 

           На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, и  чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се  учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. ”Христо Данов” №37, ЕИК 115552190:

1. Право на строеж върху ПИ 73571.49.212 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Камарата” на площ от 369кв.м, отреден „За КПС и трафопост“, АОС №5521/09.12.2013г., за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 6,30 кв.м и 29,70 кв.м сервитутна зона за обслужването му, за сумата от 428лв. /четиристотин двадесет и осем лева /  без ДДС.

2.Право на строеж върху ПИ 11538.502.440 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ УПИ ІІ-291, кв.37 по плана на гр.Св.Влас-юг, на площ от 41кв.м, отреден „За трафопост“, АОС №5879/21.01.2015г., за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 8,52кв.м и 38,62 кв.м сервитутна зона за обслужването му, за сумата от 2195.30лв. /две хиляди сто деветдесет и пет лева и тридесет стотинки /  без ДДС.

3. Право на строеж върху ПИ 11538.502.456 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ УПИ ІV-общ, кв.24 по плана на гр.Св.Влас –юг, на площ от 223кв.м, отреден “За трафопост и озеленяване“, АОС№5880/21.01.2015г., със застроена площ 11,40 кв.м и 48,20 кв.м сервитутна зона за обслужването му, за сумата от 2592.00лв. /две хиляди петстотин деветдесет и два лева /  без ДДС.”

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 059/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1019 от Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1061

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър изменя Решение №1019 от Протокол №28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър и  същото   придобива следното съдържание:

І. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем   на търговски обект с №2.2 / по приложената схема/ със закрита площ – 17.85 кв.м и открита площ от 6.75 кв.м, находящ се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451, при следните условия:

1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7  към нея, в размер на 5960лв. /пет хиляди деветстотин и шестдесет лева/ с ДДС;

2.СРОК за отдаване под наем – 5 /пет/ години

3.Специфично условие –

Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

–                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За първата годинаот наемния период:

І -ва вноска при подписване на договора,

ІІ
–ра – вноска до 31 август на текущата година.

–                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За следващите години от наемния период:

І -ва вноска до 31 юли на текущата година,

ІІ –ра – вноска до 31 август на текущата година.

4.Критерии за оценяване:

К1 – експлоатация на обекта

-за магазин за промишлени стоки – 20т.;

-за магазин за хранителни стоки – 10т.;

-за офис – 6т.;

-за други цели – 4т.

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени , стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 –  разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

 

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4.

4. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 060/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1020 от Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1062

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, изменя Решение №1020 от Протокол №28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър, и същото   придобива следното съдържание:

І. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение №4 /по архитектурен проект/ – Каса,  на площ от 3.32кв.м, находящо се на партерния етаж на Автогара – Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.501.492.1, кв.48, УПИ VІІ по плана на гр.Обзор, за Каса за продажба на билети ,  при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена – определена съгласно чл.24 от НРПУРОИ  и Приложение №1 към нея в размер на 31лв. / тридесет и един лева/ с ДДС.

 2.Специфично условие: Помещението да се използва единствено за офис за предоставяне на услуги в обществен интерес – Каса за продажба на билети.

  3.Критерии за оценяване:

К1- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени , стойността им изразена в лева) -за подпомагане на инфраструктурен обект на общината,за подпомагане на социалните , образователни и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 – Работно време –Целогодишна работа на касата:

–          При 12  часов работен ден – 20точки

–          При 8 часов работен ден– 15 точки;

–          При 6 часов работен ден–10 точки;

–          При 4 часов работен ден– 5точки;

При по-малко часове от посочените по-горе кандидата получава 0т.

К4 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в селищен и междуселищен транспорт на пътници

– До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

 

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

4. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 061/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1011 от Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1063

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  изменя Решение №1011 от Протокол №28/19.12.2014г. на Общински съвет – Несебър, и  същото  придобива следното съдържание:

І. На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:

1.1. Право на строеж върху УПИ І, кв.6103 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, гр.Несебър с кад.№51500.506.291 по кадастралната карта на гр. Несебър, целия на площ от 843 кв.м, отреден за „КОО”, АОС №5137/09.03.2012г., с начална конкурсна цена в размер на 30389лв. /тридесет хиляди триста осемдесет и девет лева/ без ДДС.

1.2. Право на строеж върху УПИ ІV, кв.7101 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, с кад.№51500.506.222 по кадастралната карта на гр. Несебър, целия на площ от 1488 кв.м, отреден за „Административно делово обслужване”, АОС №4649/13.05.2011г., АОС №4196/19.11.2010г., с начална конкурсна цена в размер на 52 891лв. / петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и един лева/ без ДДС.

1.3.       Право на строеж върху УПИ V, кв.7103 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, гр.Несебър с кад.№51500.506.191 по кадастралната карта на гр. Несебър, целия на площ от 660 кв.м, отреден за „Търговия”, АОС №5139/09.03.2012г., с начална конкурсна цена в размер на 23762лв. /двадесет и три хиляди седемстотин шестдесет и два лева/ без ДДС.

1.4.       Право на строеж върху УПИ І, кв.7301 по плана на к.к.“Сл.бряг-запад”, с кад.№51500.506.197 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 912 кв.м, отреден за „КОО”, АОС №5140/09.03.2012г. с начална конкурсна цена в размер на 49 250лв. / четиридесет и девет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС.

 1. 2.       Критерии за оценяване:

К1- Бизнес план относно предназначението на обекта, който ще бъде построен :

-за търговия и офиси – 10т.

-за търговия – 9т.

-за офиси – 9т.

-за заведение за обществено хранене 8т.

-за други – 6т.

К2- Представен идеен проект – 5т.

К3 – разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, здравни, образователни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20

      К5 – Срок за построяване на обекта –   (Смин/Суч)х20

Където Смин в числителя  минималния срок за построяването на обекта, предложен от някой от кандидатите, Суч в знаменателя е предложения срок от участника, умножени с тегловен коефициент 20

К6- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

 

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4+К5+К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К6.

3.Специфично условие – въз основа на учреденото право на строеж, суперфициара ще има право да построи :

3.1.           Върху УПИ І, кв.6103 –едноетажна постройка със Застроена Площ -168.60кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 168.60кв.м, с предназначение „За КОО“;

3.2.           Върху УПИ ІV, кв.7101 –едноетажна постройка със Застроена Площ -297.60кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 297.60кв.м, с предназначение „За административно и делово обслужване“;

3.3.           Върху УПИ V, кв.7103 –едноетажна постройка със Застроена Площ -132.00кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 132.00кв.м, с предназначение „За търговия“;

3.4.           Върху УПИ І, кв.7301 –едноетажна постройка със Застроена Площ -273.60кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 273.60кв.м, с предназначение „За КОО“;

 1. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна цена, както следва:

4.1.           За право на строеж върху УПИ І, кв.6103 – 3038.90лв.

4.2.           За право на строеж върху УПИ ІV, кв.7101 – 5289.10лв.

4.3.           За право на строеж върху УПИ V, кв.7103 – 2376.20лв.

4.4.           За право на строеж върху УПИ І , кв.7301 – 4925.00лв.

 

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 078/30.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП за спортно-рекреационен парк в УПИ І-3 кв.1 по плана на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1064

Общински съвет Несебър, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и  т.11 от ЗМСМА, във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1, ал.2 от ЗУТ дава съгласие за изготвяне и процедиране на ПУП за спортно-рекреационен парк в поземлени имоти с идентификатори 11538.5.27, 11538.5.43, 11538.5.46, 11538.5.49, 11538.5.51 и 11538.5.72 в КК на гр. Свети Влас в местността „Юрта” и 11538.501.191, 11538.501.192, 11538.501.504 и 11538.501.11 /УПИ І-3 в кв.1/ по КК на гр. Свети Влас, в съответствие с настоящото задание, при спазване на нормативно установения за това ред.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 076/29.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПРЗ в обхват УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ в кв.78 и ПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1065

Общински съвет – Несебър, на основание  чл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във вр. с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и предвид мотивите в докладната записка и изложените в нея фактически основания, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на Несебър при спазване на нормативно установения за това ред.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 030/21.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 989 от протокол № 27/20.11.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №1066

 

Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложеното в мотивите от докладната записка, с която есезиран и на основание чл.62, ал.2 от АПК във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА изменя Решение № 989 от протокол №27/20.11.2014 г., по т.35 от дневния ред-Докладна записка вх.№ 530/27.10.2014 г., относно одобряване ПУП-ПРЗ за имоти пл.№486 и №561 по КВС на с.Равда, на стр.1, ред 11/ІІ абзац, Ред 8/ вместо  „от имот 61056.501.24 се обособява УПИ ІV-561 в кв.35А с площ 383 кв.м“, да се чете „от имот 61056.501.24 се обособява УПИ ІV-общ. в кв.35А с площ 383 кв.м“ и на стр.1, ред14/ІІ абзац, ред11/ вместо  „от имот 61056.501.585 се обособява УПИ VІ-561 в кв.60А с площ 337 кв.м“, да се чете „ от имот 61056.501.585 се обособява УПИ VІ-общ. в кв.60А с площ 337 кв.м“

Решението да се обнародва в държавен вестик.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в държавен вестник  пред административен съд Бургас.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Предложение вх.№ 032/21.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.851 по кадастралната карта на гр. Обзор, м.”Срещу село”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1067

 

          1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда ” в поземлен имот с с идентификатор №53045.521.851 по кадастралната карта на гр. Обзор, община Несебър, м. „Срещу село” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда ” в поземлен имот с идентификатор №53045.521.851 по кадастралната карта на гр. Обзор, м. „Срещу село”, община Несебър   преминаващо през  имот 53045.521.188 представляващ полски път .

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 029/21.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61056.55.42, м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 1068

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка  с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в имот 61056.55.42, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда”, през имот 61056.68.101 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-полски път собственост на Община Несебър.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта  задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: Външно ел. захранване на жилищна сграда в имот 61056.55.42, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 036/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищни сгради А и Б в УПИ ХVІІІ-279 в кв.21 по плана на с.о. „Чолакова чешма”, идентичен с имот с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 15 гл.”за”   от гласували 15 общински съветници   прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1069

 

На основание правомощията си чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА ОДОБРЯВА ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищни сгради А и Б“ в УПИ ХVIII 279 в кв.21 по плана на с.о. „Чолакова чешма“, идентичен с имот с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър. Предвиден е сервитут по2 м. едната страна и 0,6м. от другата страна на трасето на кабела. Трасето започва от съществуваща РК-4 в имот с идентификатор 39164.502.329, преминава през пасище представллващо имот с идентификатор 39164.13.9 и селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 39164.13.10 – собственост на Община Несебър и завършва в ново ТЕПО в ПИ 39164.13.9.

Решението да се обнародва във в-к «Държавен вестник».

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 040/24.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване и басейн” в УПИ І-3016 /ПИ11538.3.16/ в кв.15 по плана на КЗ между „Санаториума” и гр. Свети Влас, м-т „Юрта-под пътя”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”  от общо 17 гласували  общински съветници бе  прието  следното

 

РЕШЕНИЕ № 1070

                  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:

                        „Външно ел. захранване на  жилищни  сгради за сезонно ползване и басейн” в УПИ І-3016 /ПИ 11538.3.16/ в  кв. 15  по плана на КЗ между „Санаториума” и гр.Свети Влас, м-т „Юрта-под пътя”, землище гр.Свети Влас и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. Видно от заданието, предвижда се трасето за полагане на външното ел. захранване да започне от съществуващ БКТП „Дриймвил” в ПИ 11538.3.157, преминава през полски път с идентификатор 11538.3.124 и второстепенна улица с идентификатор 11538.3.151 и достига до нови табла на фасадата на сграда в УПИ І-3016 /ПИ 11538.3.16 в кв.15.

Дължината на кабелното трасе ще бъде около108 м, от който10 мса в земеделска територия.

Създава се сервитут 0.6м от едната страна и 1.5м от другата страна на трасето.

 3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе, преминаващо през имоти 11538.3.124 представлаващ полски път и  11538.3.151 представляващ второстепенна улица на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :„Външно ел. захранване на  жилищни  сгради за сезонно ползване и басейн”в УПИ І-3016 /ПИ 11538.3.16/ в  кв. 15  по плана на КЗ между „Санаториума” и гр.Свети Влас, м-т „Юрта-под пътя”, землище гр.Свети Влас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 035/23.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Трасе на улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по плана на м-т „Юрта”, землището на гр. Свети Влас, до „Гробищен парк”, по КК на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1071

 

     На основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл.108, ал.2, т.5 от ЗУТ чл.128, ал.2 от ЗУТ и правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет  -Несебър: О Д О Б Р Я В А изменение на ПУП-план схеми за линеен обект: ”Трасе на улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по плана на м-т „Юрта”, землище гр. Свети Влас до „Гробищен парк” по КК на гр.Свети Влас, преминаващи през имот общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.5.46 с трайно предназначение на територията – територия на транспорта и начин на трайно ползване – за местен път. Дължината на трасето  е 229 м., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

              Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Доклад вх.№ 037/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, в частта му за УПИ ІІ в кв.27, идентичен с имот си идентификатор 51500.505.146 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа ”за”  от общо гласували 18  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1072

            На  основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му за УПИ ІІ в кв.50 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.146 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация УПИ ІІ с площ 4190кв.м. се разделя на два новообразувани УПИ ІІ с площ 3538 кв.м. с отреждане „За хотел, обслужващи функции и озеленяване” и УПИ VІ с площ 651кв.м. с отреждане „За курортно строителство”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

  

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 038/24.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, в частта му за УПИ-234, 238, 391, 1022 в кв.50, идентичен с имот с идентификатор № 51500.505.1051 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1073

 

            На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му за УПИ І-234,238,391,1022 в кв.50 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, идентичен с имот с идентификатори 51500.505.1051 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация се предвижда разделяне на УПИ І-234,238,391,1022 в кв.50 с площ 7206 кв.м. на два новообразувани УПИ І-1051 с площ 4651 кв.м. и УПИ ІV-1051 с площ 2555 кв.м. Новообразуваните УПИ І-1051 и УПИ ІV-1051 се отреждат „За хотел, КОО, паркинг и озеленяване”.

В частта план за застрояване се установяват следните устройствени показатели за УПИ І-1051 и за УПИ ІV-1051: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ от 50%. Запазва се устройствената зона „Ок” за двата новообразувани имота.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 658/12.12.2014 г. от арх. Валентин Димов- гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта №№ 51500.503.418, 51500.503.284, 51500.503.282, 51500.503.283, 51500.503.257, 51500.503.258, 51500.503.259, 51500.503.260 в кв.27 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1074

 

             На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър, в качеството  си на заинтересована страна  по смисъла на чл. 131 ал.2 от ЗУТ, не дава съгласие да бъде допуснато  изменение на  ПУП-ПЗ за УПИ І идентичен с УПИ ХVІ-791 /идентификатор по КК 51500.503.418/, ІІ-общ./идентификатор по КК 51500.503.250/, ІІІ-общ., /идентификатор по КК 51500.503.259/, ІV-общ. /идентификатор по 51500.503.258/, V-общ., /идентификатор по КК 51500.503.257/, VІ-общ. 8 идентификатор по КК 51500.503.282/, VІІ- общ. / идентификатор по КК 51500.503.283/ и VІІІ-общ. / идентификатор 51500.503.284/, кв.27  по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър,

Мотиви : За  ж.к. „Черно море” – гр. Несебър по досега действащият ПУП се допуска максимална височина на застрояване 12м, а с предложения проект  се  иска  завишаване   на  устройствените показатели,   като за всички УПИ  се  предлага  установяване на  устройствена  зона  „Жс”, Кпл.≤ 65%, Кинт.≤ 2.00, максимална височина на застрояване Нкорниз=15.00м. и минимално озеленена площ  >30%,  което Общински съвет  – Несебъ счита за нецелесъобразно, тъй като ще  доведе до прекомерно застрояване на територията .

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 050/26.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800 кVА в поземлен имот 51500.83.33 от съществуващ кабел 20 кVА по път ПИ 51500.83.51” по КК на гр. Несебър, м-т „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за”  от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1075

 

1.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800кVA в ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20кV по път ПИ 51500.83.51” по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект обект „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800кVA в ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20кV по път ПИ 51500.83.51” по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Доклад вх.№ 049/26.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Трасе на кабели 20 кV до БКТП –нов” в поземлен имот с идентификатор 51500.16.114 по кадастралната карта на гр. Несебър, м-т „Бостанлъка”.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1076

 

На основание правомощията си чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Трасе на кабели 20 кV до БКТП – нов” в поземлен имот с идентификатор 51500.16.114 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”. Трасето на кабела е с дължина62,24 м. и преминава през полски път общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.16.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.”Бостанлъка”. Предвиден е сервитут по0,60 м. от ляво и дясно по оста на кабела.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 051/26.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ВиК захранване” за поземлен имот с идентификатор № 51500.83.33. по кадастралната карта на гр. Несебър, м-т „Кокалу”, по реда  на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1077

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от  ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ВиК захранване” за поземлен имот с идентификатор №51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър   и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект обект „Външно ВиК захранване” за поземлен имот с идентификатор №51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 053/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Изместване на въздушен електропровод 20 кV” извън територията на обект: „Претоварна станция за неопасни отпадъци – Несебър в поземлен имот 61056.21.2 по КК на с. Равда”.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за”от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1078

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, протоколно  решение т. 8 от протокол №13 от заседание на ОЕСУТ проведено на 18.09.2013 г., Решение №БС-33-ПР//25.04.20124 г.  на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение  изх. №53-07-239/26.08.2014 г. на РЗИ-Бургас и Решение №КЗЗ-19/23.10.2014 г. т.1  на Министерство на земеделието и храните-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на площадка за гореописания обект.

 

                                                                     ОДОБРЯВА:

ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за изместване на въздушен електропровод 20 кV” към обект  „Площадка  за третиране на неопасни отпадъци на община Несебър с претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събирани отпадъци и временно депо  в ПИ 61056.21.2 по КК на с.Равда.

Общата дължина на трасето е 563,88 кв.м., като сервитута на електропровода навлиза с10 м. по оста на трасето в имот 61056.15.106 – територия заета от води и водни обекти .Засегнати са 11 броя имоти: 61056.13.101; 61056.13.102; 61056.15.14;  61056.15.101; 61056.15.102, 61056.15.104, 61056.15.106, 61056.21.2, 61056.21.3, 61056.22.103 и 61056.22.104.

Началото на трасето започва от имот 61056.15.106 и преминава през поземлени имоти с идентификатори 61056.15.104, 61056.13.101, 61056.15.102, 61056.15.101, 61056.15.14 и 61056.21.3 в землището на с.Равда, община Несебър съгласно приложената графична част и таблици  неразделна част от настоящото решение .

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 055/27.01.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Външно ел. захранване на автосервиз, магазин, кафе и офиси в имот с идентификатор № 51500.61.2, м-т „Инджекьойско блато” по кадастралната карта на гр. Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”  от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1079

 

На основание правомощията си чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  О Д О Б Р Я В А ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на автосервиз, магазин, кафе и офиси в имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.61.2, местност „Инджекьойско блато”, гр.Несебър, община Несебър”. Трасето на кабела е с дължина170 м. Предвиден е сервитут по 2м. от двете страни на кабела. Трасето започва от съществуващ БКТП в имот с идентификатор 51500.66.23, преминава през имоти с идентификатори 51500.66.47 и 51500.66.3 полски пътища – собственост на Община Несебър, продължава през имот с идентификатор 51500.57.51 – път ІІІ клас – държавна публична собственост  и достига до имот с идентификатор 51500.61.2 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. ”Инджекьойско блато”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.  

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 053/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП–ПП за обект „Довеждаща пътна връзка до ПСОВ – Оризаре” в ПИ 53822.16.57 в землището на с. Оризаре

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ № 1080

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, протоколно  решение т. 8 от протокол №16 от заседание на ОЕСУТ проведено на 13.11.2013 г., Решение №БС-54-ПР//29.11.2013 г. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх. №53-07-190/04.07.2014 г. на РЗИ-Бургас и Решение №КЗЗ-21/12.12.2014 г. т.1 на Министерство на земеделието и храните-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на трасе за гореописания обект.

 

ОДОБРЯВА:

 

ПУП-парцеларен план на обект: „Довеждаща пътна връзка до ПСОВ-Оризаре в ПИ 53822.16.57” в землището на с.Оризаре.

Трасето на новопредвидения път е изцяло извън урбанизираната територия на с.Оризаре и пресича на две места канали на „Напоителни системи” ЕАД. Основан цел на проекта е да се осигури транспортен достъп до ПСОВ-Оризаре, като трасето на пътя е с обща дължина1195,42 м. и се засягат около 11293 кв.м земеделска земя.

Пътят е проектиран в границите на следните имоти: 53822.16.89-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.88- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.107—отводнителен канал-собственост на МЗГАР-ХМС, 53822.16.90- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.35-нива-собственост на Димитра Ставракиева Стоянова, 53822.16.34-нива-собственост на Яни Петров Симов, 53822.16.33-нива-собственост на Марийка Димитрова Павлова, 53822.16.32-нива-собственост на Димитър Дичев Събев, 53822.16.145-нива-собственост на Община Несебър, 53822.16.108- отводнителен канал-собственост на МЗГАР-ХМС,53822.16.91- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.31-нива-собственост на Стоян Петков Тенев, 53822.16.266-нива-собственост на „Мит.Ко2005”ЕООД, 53822.16.267-нива-  собственост на „Мит.Ко2005”ЕООД, 53822.16.268-нива-собственост на Жечка Георгиева Сиракова, 53822.16.269-нива-собственост на Драганка Георгиева Николова,   53822.16.146-нива-собственост на Еню Душев Либчев, 53822.16.147-нива-собственост на Димка Неделчева Николова, Георги Неделчев Липчев и Петър Неделчев Либчев,  53822.16.148-нива-собственост на Николинка Цветанова Илчева, 53822.16.149-нива-собственост на Димка Димитрова Иванова, Димитрина Димитрова Янева и Стефка Димитрова Радева, 53822.16.150-нива-собственост на Иван Душев Роев, 53822.16.151-нива-собственост на Райна Душева Хаджиева, 53822.16.113-нива-собственост на Атанас Кръстев Кръстев, Кера Кръстева Налбанчева,    53822.16.114-нива-собственост на „Уест Сайд-2007”ООД, 53822.16.115-нива-собственост на Митра Недкова Желева, 53822.16.116-нива-собственост на Димитра Недкова Маринова, 53822.16.57-мочурище-собственост на Община Несебър и 53822.16.92- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му  в ДВ, пред административен съд-Бургас

  

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:                                                                                                                                         /БЛ. ФИЛИПОВ/           

 

                                  

Технически секретар-протоколист:

/Р. Бинчарова/