Дневен ред

Print pagePDF pageEmail page

 

  

                                                                                                ДО

             г-н(г-жа)………………………………………………..

                                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

                    КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                                 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

                                                                                                 НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.03.2015 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

  

1. Докладна записка вх.№ 133/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно участие на община Несебър в Асоциация на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 

2. Докладна записка вх.№ 134/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор за приемане на битовите отпадъци на община Поморие.

                                                                                               Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 

3. Докладна записка вх.№ 135/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличение числеността на персонала на Общинско предприятие „Управление на отпадъците” – Несебър

                                                                                                                               Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                                              

4.Докладна записка вх.№ 148/25.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2016 г.

                                                                                                                               Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                                             

5. Докладна записка вх.№ 149/25.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване дейностите в областта на социалното подпомагане в община Несебър.

                                                                                                                    Докл: Пенко Пенчев                                                                                                                                                                                      

6. Докладна записка вх.№ 147/25.02.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно даване съгласие за използване заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината.

                                                                                                                    Докл: Пенко Пенчев                                                                                                                                                                                     

7. Докладна записка вх.№ 129/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор № 368/08.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период – 2007-2013 г.

                                                                                                                              Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                                          

8. Докладна записка вх.№ 156/26.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор между община Несебър и „Слънчев бряг” АД за право на ползване и право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура /канализационни колектори/.

                                                                                                                                     Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                                            

9. Предложение вх.№ 136/24.02.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

                                                                                                  Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                                               

10. Предложение вх.№ 143/25.02.2015 г. от Георги Щерев – председател на комисия по чл.15 ал.1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

                                                                                                  Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                                           

11. Докладна записка вх.№ 151/26.02.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

                                                                                                  Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                                              

12. Докладна записка вх.№ 152/26.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на средства за РУ „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Несебър.

                                                                           Докл: Константин Лефтеров                                                                                                                                                                    

13. Докладни записки вх.№ 153 и  вх.№ 154/26.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Решение № 1042 от протокол 29/10.02.2015 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                                                 Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                                                

14. Докладна записка вх.№ 100/17.02.2015 г. от Тодорка Желязкова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно отдаване под наем на двора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър-стара част. и Докладна записка вх.№ 101/17.02.2015 г. от Тодорка Желязкова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището.

                                                                                                 Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                

15. Докладна записка вх.№ 146/25.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 1212 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ІV-общ. 391,618 на площ от 2028 кв.м. в кв. 5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, поради отпаднало предназначение.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                        

16. Докладна записка вх.№ 111/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Обзор.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                            

17. Докладна записка вх.№ 112/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.120.416 в землището на гр. Обзор.

                                                                                                                                                                             Докл: Христо Тодоров                                                                                                                                                                                            

18. Докладна записка вх.№ 110/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 1.1 от Базар „Пристанище”, гр. Несебър-стара част.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                

19. Докладна записка вх.№ 113/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост в землището на с. Тънково.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                              

20. Докладна записка вх.№ 114/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – „Кафе-сладкарница” – с кадастрален идентификатор № 53822.502.61.1.4 по КК на с. Оризаре, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                

21.Докладна записка вх.№ 115/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

 

                                                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                

22. Докладна записка вх.№ 116/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот на Областна дирекция на МВР-Бургас за „Детска педагогическа стая” в община Несебър.

                                                                                                                                 Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                

23Докладна записка вх.№ 117/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на общинско помещение в общинска сграда с кадастрален идентификатор № 51500.501.295.1, находяща се в УПИ ІІІ кв.44 по плана на гр. Несебър-стара част.

                                                                                                          Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                

24. Докладна записка вх.№ 118/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани – Месембрия”.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                

25. Докладна записка вх.№ 126/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.443 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХХІІ-75 кв.4 по плана на ж.к. „Черно море”.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                

26. Докладна записка вх.№ 130/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имоти с кадастрални идентификатори №№ 61056.501.447, 61056.501.615 и 61056.501.616 по КК на с. Равда.

                                                                                                                                 Докл. Христо Тодоров

                                                                                                                                

27. Докладна записка вх.№ 139/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                              

28. Докладна записка вх.№ 141/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на Районна прокуратура – Несебър за безвъзмездно ползване на общинско помещение, находящо се в общинска сграда с кадастрален идентификатор № 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                               

29. Докладна записка вх.№ 138/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

                                                                                                                                 Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                            

30. Докладна записка вх.№ 140/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

                                                                                                   Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                 

31. Докладна записка вх.№ 119/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Агенция „Социално подпомагане” – Дирекция „СП” – Поморие.

                                                                                                   Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                                 

32. Предложение вх.№ 638/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване н елементи” в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                 

33.Предложение вх.№ 637/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор № 51500.86.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                

34. Предложение вх.№ 636/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.80.25 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а ал.1 от ЗУТ.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                 

35. Докладна записка вх.№ 124/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на решение № 984 от протокол № 27/20.11.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                

36. Докладна записка вх.№ 123/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на решение № 927 от протокол № 25/01.09.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                

37. Доклад вх.№ 122/23.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ ІІ-313 в кв.4004, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.16 по КК на гр. Несебър.

                                                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                 

38. Предложение вх.№ 121/23.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за улична мрежа  по ЗРП-КЗ между „Санаториума” и гр. Свети Влас

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                               

39. Докладна записка вх.№ 103/18.02.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-общински в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър с идентификатор 51500.503.142.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                

40. Докладна записка вх.№ 102/18.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за поземлени имоти, попадащи в кв.40, кв.43, кв.44, кв.45 и кв.46 по плана на с. Гюльовца, собственост на община Несебър.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                 

41. Докладна записка вх.№ 099/17.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ , касаещо промяна конфигурацията на УПИ ІХ, VІІ и VІІІ-общ. в кв.32 и отреждането на част от УПИ V-общ. за улица „ул. „Стара планина”, по плана на с. Кошариа.

                                                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                 

42. Предложение вх.№ 098/17.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на вилна сграда за сезонно ползване” за имот с идентификатор 39164.13.341 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Кору дере”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                               

43. Предложение вх.№ 097/17.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 39164.15.180 по КК на с. Кошарица, находящ се в м. „Сулуджана”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

                                                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                 

44. Доклад-предложение вх.№ 089/06.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на план за изменение на ПУП-ПУР с цел проектиране на кръгово кръстовище, ситуирано между квартали 78 „Б”, 78 „В” и 76 по плана на гр. Несебър.

 

45. Докладна записка вх.№ 107/20.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно поставяне на преместваем обект в терен-общинска собственост на територията на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

                                                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                               

46.  Докладна записка вх.№ 108/20.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за поставяне на преместваеми обекти  и открити търговски площи в терени-общинска собственост на територията на община Несебър, по реда на Наредба № 10 и Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с л.56 от ЗУТ, за сезон 2015 г.

                                                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                 

47. Докладна записка вх.№ 144/25.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър за територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад”.

                                                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                              

48. Докладна записка вх.№ 145/25.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад”, пътят между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда.

                                                                                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                 

                Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 27.02.2015 г.

 

                                Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

 

                   /БЛ. ФИЛИПОВ/