Решения от Протокол № 30

Print pagePDF pageEmail page

           

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg


 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 30/05.03.2015 г.

                

    ДНЕВЕН РЕД

  

1. Докладна записка вх.№ 133/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно участие на община Несебър в Асоциация на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/.

2. Докладна записка вх.№ 134/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор за приемане на битовите отпадъци на община Поморие.

3. Докладна записка вх.№ 135/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличение числеността на персонала на Общинско предприятие „Управление на отпадъците” – Несебър

4. Докладна записка вх.№ 148/25.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2016 г.

            5. Докладна записка вх.№ 149/25.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване дейностите в областта на социалното подпомагане в община Несебър.

             6. Докладна записка вх.№ 147/25.02.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно даване съгласие за използване заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината.                                                                                        

7. Докладна записка вх.№ 129/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор № 368/08.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период – 2007-2013 г.

8. Докладна записка вх.№ 156/26.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор между община Несебър и „Слънчев бряг” АД за право на ползване и право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура /канализационни колектори/.                                                                                      

9. Предложение вх.№ 136/24.02.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.                          

10. Предложение вх.№ 143/25.02.2015 г. от Георги Щерев – председател на комисия по чл.15 ал.1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.                                                                                             

11. Докладна записка вх.№ 151/26.02.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.                          

12. Докладна записка вх.№ 152/26.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на средства за РУ „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Несебър.

            13. Докладни записки вх.№ 153 и  вх.№ 154/26.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Решение № 1042 от протокол 29/10.02.2015 г. на Общински съвет – Несебър.                                                                           

14. Докладна записка вх.№ 100/17.02.2015 г. от Тодорка Желязкова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно отдаване под наем на двора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър-стара част. и Докладна записка вх.№ 101/17.02.2015 г. от Тодорка Желязкова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището.                                                       

15. Докладна записка вх.№ 146/25.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 1212 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ІV-общ. 391,618 на площ от 2028 кв.м. в кв. 5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, поради отпаднало предназначение.                                                      

16. Докладна записка вх.№ 111/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Обзор.                                                                      

17. Докладна записка вх.№ 112/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.120.416 в землището на гр. Обзор.

            18. Докладна записка вх.№ 110/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 1.1 от Базар „Пристанище”, гр. Несебър-стара част.                

19. Докладна записка вх.№ 113/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост в землището на с. Тънково.                                                                                                 

20. Докладна записка вх.№ 114/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – „Кафе-сладкарница” – с кадастрален идентификатор № 53822.502.61.1.4 по КК на с. Оризаре, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.    

                   21. Докладна записка вх.№ 115/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.                                               

22. Докладна записка вх.№ 116/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот на Областна дирекция на МВР-Бургас за „Детска педагогическа стая” в община Несебър.                

23 Докладна записка вх.№ 117/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на общинско помещение в общинска сграда с кадастрален идентификатор № 51500.501.295.1, находяща се в УПИ ІІІ кв.44 по плана на гр. Несебър-стара част.                                                                                              

24. Докладна записка вх.№ 118/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани – Месембрия”.

            25. Докладна записка вх.№ 126/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.443 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХХІІ-75 кв.4 по плана на ж.к. „Черно море”.     

26. Докладна записка вх.№ 130/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имоти с кадастрални идентификатори №№ 61056.501.447, 61056.501.615 и 61056.501.616 по КК на с. Равда.                                                  

27. Докладна записка вх.№ 139/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на общ. Несебър.                                                                                   

28. Докладна записка вх.№ 141/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на Районна прокуратура – Несебър за безвъзмездно ползване на общинско помещение, находящо се в общинска сграда с кадастрален идентификатор № 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър.                                                                                           

29. Докладна записка вх.№ 138/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.                                                                             

30. Докладна записка вх.№ 140/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.                          

31. Докладна записка вх.№ 119/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Агенция „Социално подпомагане” – Дирекция „СП” – Поморие.                                                                                  

32. Предложение вх.№ 638/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване н елементи” в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.           

                           33. Предложение вх.№ 637/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор № 51500.86.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.                                          

34. Предложение вх.№ 636/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.80.25 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а ал.1 от ЗУТ.

35. Докладна записка вх.№ 124/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на решение № 984 от протокол № 27/20.11.2014 г. на Общински съвет – Несебър.  

    36. Докладна записка вх.№ 123/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на решение № 927 от протокол № 25/01.09.2014 г. на Общински съвет – Несебър.  

  37. Доклад вх.№ 122/23.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ ІІ-313 в кв.4004, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.16 по КК на гр. Несебър.        

                         38. Предложение вх.№ 121/23.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за улична мрежа  по ЗРП-КЗ между „Санаториума” и гр. Свети Влас         

            39. Докладна записка вх.№ 103/18.02.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-общински в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър с идентификатор 51500.503.142.      

                                     40. Докладна записка вх.№ 102/18.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за поземлени имоти, попадащи в кв.40, кв.43, кв.44, кв.45 и кв.46 по плана на с. Гюльовца, собственост на община Несебър.                                   

41. Докладна записка вх.№ 099/17.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ , касаещо промяна конфигурацията на УПИ ІХ, VІІ и VІІІ-общ. в кв.32 и отреждането на част от УПИ V-общ. за улица „ул. „Стара планина”, по плана на с. Кошариа.                                                                                                      

42. Предложение вх.№ 098/17.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на вилна сграда за сезонно ползване” за имот с идентификатор 39164.13.341 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Кору дере”, по реда на чл.124а от ЗУТ.                                         

  43. Предложение вх.№ 097/17.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 39164.15.180 по КК на с. Кошарица, находящ се в м. „Сулуджана”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.              

           44. Доклад-предложение вх.№ 089/06.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на план за изменение на ПУП-ПУР с цел проектиране на кръгово кръстовище, ситуирано между квартали 78 „Б”, 78 „В” и 76 по плана на гр. Несебър.

45. Докладна записка вх.№ 107/20.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно поставяне на преместваем обект в терен-общинска собственост на територията на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.    

      46.  Докладна записка вх.№ 108/20.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за поставяне на преместваеми обекти  и открити търговски площи в терени-общинска собственост на територията на община Несебър, по реда на Наредба № 10 и Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с л.56 от ЗУТ, за сезон 2015 г.                

                 47. Докладна записка вх.№ 144/25.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър за територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад”.              

             48. Докладна записка вх.№ 145/25.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад”, пътят между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 133/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно участие на община Несебър в Асоциация на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ№  1081

 

  На основание чл.51, т.1 и във вр. с чл. 53, ал. 1, т. 1 и т.3 и чл.54, ал.1 от Наредба № 7 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия ,

1. Дава съгласие за участие на Община Несебър в АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ) и утвърждава целите и устава на асоциацията;

2. Определя Диана Минкова Николова – гл. експерт в отдел «Екология» при Община Несебър, която да представлява Общината в общото събрание на асоциацията и участва от името на Общината, кото член на асоциацията в управителния съвет.

3. В параграф 1 и 2 в преходни и заключителни разпоредби на устава да се направи предложение  за промени и изписването на годината на 2015 г.

 

 

По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 134/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор за приемане на битовите отпадъци на община Поморие.

 

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1082

 

1.      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет– Несебър одобрява приложния договор за приемане и депониране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Поморие.

2.      Упълновощава кмета на Община Несебър да сключи така одобреният договор.

 

Приложение:  Договор  за приемане и депониране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Поморие.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 135/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличение числеността на персонала на Общинско предприятие „Управление на отпадъците” – Несебър

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 4 гл.”въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1083

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър реши:

  1. Изменя Правилника  за организацията и дейността на Общинско предприятие «Управление на отпадъците – Несебър», а именно: в чл.8, изречение второ, числото 21 се заменя с 22.
  2. Увеличава числеността на персонала в Общинско предприятие «Управление на отпадъците – Несебър» с една щатна бройка – «лаборант», считано от 01.03.2015 г., като средствата се осигурят в рамките на утвърдените към момента бюджетни кредити по параграфи.
  3. Поради изключително високата обществена значимост на изпълнявания от община Несебър проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас» и с цел спазване визираните в него срокове, относно началото на функционирането на Претоварна станция – Несебър, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 148/25.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2016 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1084

 

              На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.2, т.3 от Закона  за социално подпомагане и чл.36б от ППЗСП, Общински съвет – Несебър приема годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Несебър за 2016 г., неразделна част от настоящото решение.

 

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 149/25.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване дейностите в областта на социалното подпомагане в община Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”,  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1085

 

             На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Несебър утвърждава  нов Обществен съвет в следния състав:

 

Председател: Радостина Пирева – Директор  Управление „Социални грижи и услуги“

 

Членове:

 

1. Константин Камчев – Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности”

2. Весела Маринова – Директор на ЦСРИ

3. Елена Деребеева – Гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности”

4. Мария Байкова – соц. работник ОЗД към  Д „СП” Поморие

5. Йонка Георгиева –  Управител на Домашен социален патронаж

6. Нана Сачкова –  Директор ЦОП Несебър

7. Петра Николова –  соц. работник ДСП Несебър

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 147/25.02.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно даване съгласие за използване заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1086

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър дава съгласие за използване заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Несебър със срок на погасяване – незабавно след получаване на плащане от страна на Агенция за социално подпомагане по Споразумение № ФС 01-39 от 23.01.2015 г.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

  По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 129/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор № 368/08.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период – 2007-2013 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1087

 

             На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА  и чл. 10 от Договор № 386/08.08.2014 г. между Община Несебър и МЗХ и ИАРА,Общински съвет – Несебър:

            1. Упълномощава кмета на Община Несебър да подпише Запис на заповед без протест и разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна Агенция, в размер на 120 758,03 лв. /сто и двадесет хиляди седемстотин петдесет и осем лева и три стотинки/ за обезпечаване на 110 % от aвансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 386/08.08.2014 г. по мярка 4.1 за Проект „Алея на занаятите – гр. Свети Влас”, със срок на валидност, покриващ срока на Договора, удължен с шест месеца.

            2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия за получаване на авансово плащане по договор № 386/08.08.2014 г. и ги представи в Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 156/26.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор между община Несебър и „Слънчев бряг” АД за право на ползване и право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура /канализационни колектори/.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

                                                            РЕШЕНИЕ № 1088

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА  във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като в т. Д. „имоти, които община несебър има намерение да придобие” се допълва с: право на ползване върху съществуваща инфраструктура и КПС № 5 изградено в ПИ 51500.505.41 по КК на гр. Несебър и  КПС № 5а изградено в ПИ 51500.505.27 по КК на гр. Несебър за срок от 7 години  и  право на прокарване за изграждане на канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води, за срок от 7 години, по следното трасе:

а/ от съшествуваща РШ отвеждаща отпадъчните води от гр. Свети Влас през РШ 1, РШ 2, РШ 3, РШ 4, РШ 5, РШ 6, РШ 7, РШ 8, РШ 9, РШ 10, които следва са се изградят по ул. „Първа” в отделните участъци обозначена като ПИ 51500.505.295 и ПИ 51500.505.299 съгласно одобрен проект.

б/ От КПС № 5а, РШ 1а до РШ 1, които следва са се изградят в ПИ 51500.505.294  съгласно одобрен проект.

в/ От КПС № 5, РШ 2а, РШ 3а до РШ 10, които следва са се изградят в ПИ 51500.505.300  съгласно одобрен проект.

2. Дава съгласие за сключване на договор между Община Несебър и „Слънчев бряг” АД по силата на който Общината да придобие право на ползване върху КПС № 5 изградено в ПИ 51500.505.41 по КК на гр. Несебър и  КПС № 5а изградено в ПИ 51500.505.27 по КК на гр. Несебър и съществуваща инфраструктура за срок от 7 год.   

3. Дава съгласие за сключване на договор за право на прокарване между Община Несебър и „Слънчев бряг” АД,  по силата на който Общината да придобие право да изгради канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води по следното трасе:

А/ от съшествуваща РШ отвеждаща отпадъчните води от гр. Свети Влас през РШ 1, РШ 2, РШ 3, РШ 4, РШ 5, РШ 6, РШ 7, РШ 8, РШ 9, РШ 10, които следва са се изградят по ул. „Първа” в отделните участъци обозначена като ПИ 51500.505.295 и ПИ 51500.505.299 съгласно одобрен проект.

Б/ От КПС № 5а, РШ 1а до РШ 1, които следва са се изградят в ПИ 51500.505.294  съгласно одобрен проект.

В/ От КПС № 5, РШ 2а, РШ 3а до РШ 10, които следва са се изградят в ПИ 51500.505.300  съгласно одобрен проект.

4.Упълномощава кмета на Община Несебър да сключи описаните в т. 2 и т. 3 договори при обща цена в размер на 206 840.73 лв. без ДДС съгласно експертна оценка възложена от „Слънчев бряг” АД, като, при възможност, дължимата от Община Несебър цена да бъде прихваната от задължения на „Слънчев бряг” АД към Община Несебър.  Цената за трасето за което е налице правен спор да бъде платена след като се установи безспорно, че „Слънчев бряг” АД е собственик на имотите. 

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 136/24.02.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1089

                 І. На основание чл.21, ал.1, т.6  и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява списък на Сдруженията с нестопанска цел, развиващи дейността си на територията на община Несебър и  размера на средствата за финансовото им стимулиране  за 2015 годена, както следва

1.  „Дружество на инвалидите” – гр. Обзор – 3 000 лв.

2.   „ТСО на Съюз на слепите” – гр. Несебър – 3 000 лв.

3.   БЧК – гр. Несебър – 5 000 лв.

4.   Клуб „Тракия” – гр. Несебър – 2 000 лв.

5.   МКББ „Тодор Александров” – гр. Несебър – 2 000лв.

6.  Сдружение ”Вардарско слънце” – гр. Несебър – 1 500 лв.

7.  Клуб по художествена гимнастика „Черноморец” – гр. Бургас, за провеждане на републикански турнир за приз „Жулиета Шишманова” – 3 000 лв.

8.  „Общинска организация на съюза на инвалидите” – 7 000 лв.

9.    Българо – гръцко дружество „Месамбрия” – 2 000 лв.

10. Демократичен съюз на жените – Несебър – 1 500 лв.

11. Гражданско сдружение на жените – Несебър – 1 500 лв.

12.  Общински театър – Несебър – 5 500 лв.

13. Дружество на несебърските художници – 7600 лв.

14. Ловно-рибарско дружество „Несебър” – 10 000 лв.

15. Ловно-рибарско дружество „Балкан 2012” – 3000 лв.

16. Дружество „Военноинвалиди” Поморие – 1000 лв.

17. Сдружение „Айкидо – Несебър” – 2000 лв.

18.СНЦ „Съни бийч джестик рейсинг” – 10 000 лв.

18. За църковните настоятелства на храмовете на територята на община Несебър – 67 000 лв, от които:

– за църковното настоятелство при храм „Св. Атанасий Велики – гр. Св. Влас за изграждане на помещение за палене на свещи и свещопродавница – 7000 лв.

– за църковното настоятелство при храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца – 15 000 лв за довършителни дейности.

– за църковното настоятелство при храм „Св. Николай Чудотворец” –   кв. «Черно море» – 15 000 лв за довършителни дейности.

– Остатъкът от 30 000 лв.  да бъдат отпускани с изрично решение на общински съвет.

             ІІ. Не удовлетворява молбата на Училищно настоятелство при СОУ «Любен Каравелов» – гр. Несебър  за отпускане на средства, поради следните мотиви:

              Община Несебър, ежегодно с приемането на бюджета приема средства за субсидиране на  всички училища и детски градини на територията на общината, поради което счита, че допълнителни средства  за  реализиране на дейността на училищното настоятелство на СОУ «Любен Каравелов» не следва на бъдат отпускани, тъй като по този начин  ще бъдат поставени в неравностойно положение останалите  училища и детски градини на територията на Общината. Училищните  настоятелства  се създават, за да съдействат за реализиране на допълнителни финансови средства на училището, в този смисъл, след като Общината вече е определила със своя бюджет средства за дофинансиране на дейностите на СОУ «Любен Каравелов» счита, че усилията на училищното настоятелство за  осигуряване на допълнителни средства следва да бъдат насочени към други дарители . 

             (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

    

            По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 143/25.02.2015 г. от Георги Щерев – председател на комисия по чл.15 ал.1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

 

Общински съвет  и  с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1090

          1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15 ал.5 от Наредба № 20 на Общинския съвет, Общински съвет – Несебър одобрява списък на спортните  клубове и размера на средствата за финансовото им стимулиране за 2015 г. както следва:

      1.Ф.К „ Устрем”  с. Тънково –  6 000 лв.

2.Ф.К „Футболен клуб Оризаре” –  7 000 лв.

3.Ф.К „Кошарица „ – 8 000 лв.

4.Ф.К „Свети Влас” –  6 000 лв.

5.Ф.К „Черноморски спортист” – гр. Обзор – 13 000 лв.

6.Ф.К „Черномерец” Несебър – 6 000 лв.

7.Ф.К „Обзор” – 6 000 лв.

8.Ф.К „Равда” –  7 000 лв.

9.Спортен Клуб „Бушидо” –  30 000 лв.

10.„Уиндсърф клуб» – Обзор” –  5 000 лв.

11.С.К по водни спортове „Месембрия” – 15 000 лв.

12.ОМК „ Несебър 2000” –  50 000 лв.

13.Фехтовален клуб Несебър –  10 000 лв.

14.„Несебър Мото” – 4 500 лв.

15.Колоездачен клуб – Несебър – 30 000 лв.

16.„Яхт и сърф клуб Несебър 2009” –  15 000 лв.

17.Клуб по спортни танци „Несебър”–  14 000 лв.

18.Клуб по тенис на маса „Златен дракон” – 2 000 лв.

19.Мото клуб „Обзор” – 2 500 лв.

20.Клуб по подводен риболов –  15 000 лв.

21.„Несебър Яхт Клуб” –12 000 лв.

22. СК «Баскетбол» – 19 000 лв.

  1. 23.  СК по художествена гимнастика – 12 500 лв.
  2. 24.  СК „Киокушинкайкай” –  4 500 лв.

      2. На основание чл.14 от Наредбата, Общинският съвет утвърждава субсидия за ОФК „Несебър„ в  общ  размер на  400  000 лв.

3. Допуска авансово изплащане на сума  в размер  на  10 000 лв. на СК „Бушидо” и  сума в размер на 19 000 лв.на  СК по Баскетбол.

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 151/26.02.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от  гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1091

 

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ на следните лица:

ЕГН Имена Нас.място Предложение за
      сума, лв.:

 

Адриана Харалампиева Христова Несебър

1500

 

Александрина Кирилова Иванова Гюльовца

200

 

Ана Василева Митева Оризаре

100

 

Ангелина Маринова Станчева Гюльовца

100

 

Ани Атанасова Костадинова Несебър

2000

 

Анка Георгиева Михайлова Гюльовца

100

 

Анка Кондева Костадинова Несебър

100

 

Анка Томова Ханджиева Гюльовца

100

 

Апостол Дионисов Дуков Равда

1500

 

Асен Иванов Гюдженов Гюльовца

500

 

Асен Райков Илиев Кошарица

100

  Асибе Мустафа Юсеин Гюльовца

300

 

Богдан Манолов Бъчваров Несебър

1500

  Валентин Йосифов Иванов Обзор

200

 

Ваня Тодорова Лефтерова Гюльовца

500

 

Васила Янева Петрова Приселци

200

 

Василка Димитрова Кьосева Тънково

100

  Василка Нейкова Русева Несебър

800

 

Велика Христова Никитова Оризаре

100

 

Велико Драганов Николов Несебър

800

 

Величка Атанасова Георгиева Гюльовца

1000

 

Величка Николова Михайлова Гюльовца

200

 

Величка Райчева Добрева Оризаре

100

 

Величка Славова Енчева Тънково

700

 

Венета Иванова Ангелова Равда

500

 

Венетка Георгиева Арнаудова Гюльовца

500

 

Веско Атанасов Митев Оризаре

100

 

Виолета Иванова Офилова Несебър

2500

 

Върба Иванова Хараламбова Гюльовца

200

 

Галин Иванов Атанасов Несебър

100

 

Галина Иванова Темистокли Несебър

600

 

Гана Георгиева Иванова Равда

400

 

Георги Борисов Илиев Несебър

2000

 

Георги Димитров Арнаудов Несебър

800

 

Георги Димитров Марков Баня

400

 

Георги Костов Темелков Равда

700

 

Георги Митев Георгиев Гюльовца

800

 

Георги Михов Димов Гюльовца

200

 

Георги Петров Стоянов Оризаре

1500

 

Георги Стаматов Георгиев Равда

800

 

Георги Стефанов Илиев Несебър

1500

 

Гергана Стоянова Кръстева Оризаре

1200

 

Гинка Горанова Тодорова Несебър

400

 

Гинка Димитрова Тодорова Обзор

1500

 

Гинка Хиткова Христова Обзор

 

500

 

Гинка Щерева Щерева Гюльовца

400

 

Граматка Дойчева Илиева Оризаре

400

 

Дена Иванова Маркова Равда

300

 

Десислава Чанкова Чанева Несебър

100

 

Диана Кръстева Желязкова Баня

100

 

Димитра Филипова Гелова Несебър

300

 

Димитър Ангелов Атанасов Гюльовца

800

 

Димитър Желев Димитров Тънково

100

 

Димитър Златинов Боев Оризаре

200

 

Димитър Колев Иванов Оризаре

400

 

Димитър Младенов Марков Несебър

700

 

Димитър Николаев Дерменджиев Гюльовца

600

 

Димитър Панайотов Станков Несебър

300

 

Димитър Радев Николов Равда

800

 

Димитър Стоянов Станев Несебър

1000

 

Димитър Христов Димитров Несебър

100

 

Димо Хрусафов Тодоров Гюльовца

1500

 

Диян Чанев Чанев Несебър

100

 

Донка Демирева Алексиева Равда

500

 

Екатерина Георгиева Арнаудова Несебър

200

 

Елена Новакова Колодеева Равда

800

 

Елена Христова Митева Несебър

1500

 

Ефтим Петров Петров Тънково

600

 

Желка Стойкова Вълчева Оризаре

2000

 

Желязко Петков Лазаров Несебър

600

 

Живка Петкова Попова Несебър

700

 

Зафир Чернев Иванов Оризаре

400

 

Захари Дончев Вълков Несебър

800

 

Здравка Лазарова Йорданова Равда

600

 

Здравко Дочев Иванов Равда

800

 

Зейнеп Салиева Османова Несебър

200

 

Зоя Димитрова Кючукова Равда

600

 

Иван Колев Недев Несебър

1000

 

Иван Миланов Пецанов Св.Влас

2500

 

Иван Петров Георгиев Оризаре

200

 

Иванка Димитрова Ставрева Несебър

800

 

Иванка Димова Стоянова Гюльовца

1000

 

Иванка Йорданова Щерионова Несебър

800

 

Иванка Колева Петкова Оризаре

500

 

Иванка Костадинова Анестиева Оризаре

100

 

Иванка Липчева Липчева Гюльовца

100

 

Ивелина Кунчева Чанева Гюльовца

300

 

Илинка Илиева Стоилова Несебър

1000

 

Илия Хатев Брънзов Гюльовца

100

 

Йова Иванова Атанасова Гюльовца

300

 

Калчо Иванов Христов Кошарица

1200

 

Калчо Матев Пейков Оризаре

7000

 

Катя Костова Василева Несебър

2500

 

Кера Гинова Бакалова Равда

1000

 

Кина Николова Жекова Несебър

800

 

Кирил Стоянов Кръстев Несебър

2000

 

Кица Щерева Пейкова Равда

700

 

Коста Киров Костов Несебър

200

 

Костадин Атанасов Анестиев Оризаре

400

 

Красимир Иванов Рончев Несебър

800

 

Кръстю Стоянов Недев Гюльовца

400

 

Кунчо Иванов Кунев Несебър

500

 

Куцар Колев Стоянов Гюльовца

400

 

Любка Иванова Илиева Кошарица

1500

 

Магдалена Николова Чаушева Несебър

2500

 

Маргарита Морис Ганева Несебър

600

 

Маргарита Тодорова Чакърова Несебър

200

 

Маргарита Цонева Димитрова Несебър

500

 

Марийка Тодорова Стоева Кошарица

500

 

Марин Димитров Желев Приселци

200

 

Марин Стоянов Дюлгеров Гюльовца

100

 

Марина Димова Станева Гюльовца

400

 

Мария Апостолова Атанаскова Несебър

1000

 

Мария Диянова Стаматова Оризаре

200

 

Мария Донкова Йорданова Оризаре

1000

 

Мария Любенова Ватева Несебър

400

 

Мария Стоянова Илиева Оризаре

100

 

Мария Христова Кабакова Оризаре

1000

 

Марияна Константинова Симеонова Несебър

1500

 

Миглена Руменова Славчева Несебър

600

 

Мильо Дойчев Янчев Тънково

500

 

Митко Живков Михайлов Гюльовца

300

 

Митко Янев Янев Равда

800

 

Митра Радева Митева Приселци

200

 

Михаил Иванов Ганчев Несебър

400

 

Надка Димитрова Вутова Несебър

3000

 

Надя Даниелова Минчева Несебър

600

 

Недялка Димитрова Иванова Оризаре

100

 

Недялка Пеева Костадинова Несебър

300

 

   

 

 

Нейка Атанасова Пеева Несебър

2500

 

Нела Димитрова Хаджиева Равда

1000

 

Неранза Петрова Либчева Несебър

100

 

Николай Младенов Горенов Равда

800

 

Николай Стоянов Дюлгеров Гюльовца

100

 

Николина Янкова Димитрова Несебър

600

 

Николинка Йорданова Янкова Оризаре

100

 

Николинка Недкова Стоянова Гюльовца

300

 

Николинка Пенчева Господинова Гюльовца

1000

 

Нина Тодорова Колева Гюльовца

1000

 

Новак Страхилов Стоянов Гюльовца

200

 

Нона Мирчева Керчева Несебър

200

 

Паунка Кирова Стоянова Гюльовца

200

 

Петкана Вълкова Дикова Несебър

400

 

Петкана Стоянова Георгиева Оризаре

800

 

Петранка Великова Димитрова Гюльовца

500

 

Петранка Димитрова Иванова Равда

100

 

Петранка Йорданова Илиева Равда

800

 

Петранка Янева Георгиева Равда

200

 

Петър Иванов Белев Тънково

100

 

Петър Иванов Илиев Св.Влас

100

 

Петър Станев Лечев Оризаре

400

 

Петя Петкова Николова Несебър

300

 

Петя Янкова Фотакова Оризаре

500

 

Рада Николова Берберова Несебър

1000

 

Радка Иванова Дражева Несебър

1000

  Радка Пеева Рикачева Несебър

800

 

Радка Славова Василева Несебър

1500

 

Радостина Илиева Пейкова Равда

700

 

Радостина Недкова Стоянова Гюльовца

200

 

Радостина Янкова Рапова Несебър

1500

 

Райчо Иванов Ралев Оризаре

100

 

Росица Николова Перчемлиева Обзор

100

 

Руска Асенова Стоянова Гюльовца

400

 

Руска Куцарова Колева Гюльовца

400

 

Светла Благоева Кусева Равда

400

 

Светлана Александровна Стоянова Несебър

200

 

Сефире Оснам Халил Несебър

100

 

Симеон Паскалев Гюдженов Гюльовца

600

 

Слави Гошов Станчев Кошарица

500

 

Слави Пасков Асенов Обзор

100

 

Славка Йорданова Маджурова Тънково

100

 

София Христова Панчукова Баня

250

 

Сребрин Костадинов Сребринов Св. Влас

200

 

Сребърна Георгиева Петрова Баня

500

 

Сребъртина Неделчева Николова Равда

300

 

Сеиде Ибрям Арабаджъ Тънково

400

 

Стайко Русев Тракалянов Равда

1000

 

Стамен Йорданов Лефтеров Гюльовца

300

 

Станислав Петров Стоянов Св. Влас

400

 

Станка Асенова Ангелова Кошарица

200

 

 

Станка Вълчева Хараламбова Гюльовца

600

 

Станка Димова Коева Несебър

200

 

Станка Жекова Алекова Несебър

1000

 

Станка Желева Петкова Несебър

400

 

Стефан Миладинов Илиев Оризаре

200

 

Стефан Стоянов Димитров Несебър

800

 

Стефан Янчев Алексиев Несебър

500

 

Стойко Каменов Стоянов Несебър

800

 

Стоян Вътев Узунов Несебър

100

 

Стоян Иванов Тодоров Несебър

100

 

Събка Либчева Пелопидова Несебър

600

 

Таня Петкова Делиатанасова Равда

2500

 

Ташина Костадинова Димитрова Несебър

300

 

Тихомир Николов Николов Несебър

800

 

Тодор Георгиев Златинов Гюльовца

400

 

Тодор Йорданов Димов Несебър

3000

 

Тодор Нолев Тодев Баня

500

 

Тодорка Георгиева Костадинова Несебър

500

 

Тодорка Желева Кулева Оризаре

100

 

Тодорка Иванова Василева Несебър

500

 

Тодорка Матеева Русева Несебър

200

 

Тона Атанасова Колева Гюльовца

300

 

Тонка Петрова Георгиева Оризаре

600

 

Фотина Атанасова Асенова Гюльовца

200

 

Фрушия Маринова Войнова Гюльовца

200

 

Хасан Осман Осман Несебър

100

 

Христина Кирилова Гюрганова Несебър

1000

 

Христина Славчена Гиздова-Ганчева Несебър

1500

 

Христо Друмев Иванов Тънково

200

 

Христо Николов Стефанов Тънково

200

 

Хрушия Куртева Попова Равда

400

 

Цанка Рускова Брукова Равда

600

 

Цветанка Костадинова Трендафилова Кошарица

300

 

Щерион Атанасов Керчев Несебър

300

 

                    II. На основание чл.6 ал.1 от Правилника за Общински съвет Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за двойки с репродуктивни проблеми, предлагам  Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ за ин витро процедура на следната двойка:                                   

                   

 

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Живущ в:

Сума , лв.

 1.      Дарина Петрова ИвановаСтоян Димитров Вълчанов  НесебърНесебър

 

2000

 

 

                                    

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред   Докладна записка вх.№ 152/26.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на средства за РУ „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  1092

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска на  районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението» – гр. Несебър сума  в размер на 20 000 лв. за закупуване на гориво и 6000 лв. за поддръжка и аварийни ремонти.

       (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладни записки вх.№ 153 и  вх.№ 154/26.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Решение № 1042 от протокол 29/10.02.2015 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1093

 

          На основание чл.21 ал.2  във връзка с чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА изменя и допълва решение № 1042, обективирано в протокол № 29/10.02.2015 г. както следва :

             1. Текста на т.2.2. придобива следната редакция :

             Поименен списък на капиталовите разходи за 2015 г. в размер на 23 685 450 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4а, б, в в т.ч. разпределя целевата капиталова субсидия от Държавния бюджет в размер на 376 600 лв., както следва:

              За обект „реконструкция и разширение на път от І-9» вход – гр. Несебър до кръгово кръстовище гр. Несебър – 154 900 лв.

                За обект  „Изграждане на подземен паркинг в УПИ І – кв.76 гр. Несебър» – 221 700 лв.

2. Приема  нова точка 7.5  както следва:

Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходите, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение.  

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението .

/Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 100/17.02.2015 г. от Тодорка Желязкова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно отдаване под наем на двора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър-стара част. и Докладна записка вх.№ 101/17.02.2015 г. от Тодорка Желязкова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 3 гл. «въздържал се»  от гласували 18  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1094

 

             I. На основание чл.3.ал.3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, актуализира  Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г., като раздел ІІІ.А.т.1 „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем“ се допълва с имот с идентификатор 51500.501.377 по к.к на гр. Несебър.

           ІІ. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 41б ал.2 от Закона за народната просвета, делегира права на директора на СОУ „Любен Каравелов”- гр. Несебър Тодорка Желязкова Станелова да реализира собствени приходи от отдаването под наем на част от двора на СОУ „Любен Каравелов”  – гр. Несебър – 350 кв.м., представляващи поземлен имот с идентификатор 51500.501.377 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, целият на площ от 1998 кв.м. за разполагане  на  детски атракционни дейности.

              IІI. На основание чл.21 ал.1т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.67 ал.1 във връзка с чл.66 ал.1 и чл.15а ал.3 от Наредба № 5 на Общинския съвет, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 350 /триста и петдесет кв. м./, ситуирани по схема в  югоизточната  част  от  двора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.501.377 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър,  целият на площ от 1998 кв.м., за атракционна дейност „детски колички” със срок на договора –   01.06.2015 – 06.09.2015 г. и начална конкурсна наемна цена в размер на 1000 /хиляда лева/ при следните специфични изисквания:

–          Атракционната дейност да се осъществява с технически изправни съоръжения

–                                         Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.

–          Участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват

–                                         Спечелилият конкурса  да се задължи да разположи дейността си в посочената  част на  имота и при повреждане на същия  да го възстанови за своя сметка .

           ІV Критерии за оценяване:

 

    К1-Предложената оферта за развитие на обекта  (К1уч/К1мах)х60   

     /оценена в лв./

                 Където К1 уч. е оценката на предложената оферта  от участника, К2мах е предложената най-добра оферта с най-голяма  цена от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 60.

 

           К2- Конкурсна цена –  (К2уч/К2мах)х40

                   Където К2уч. е цената предложена от участника, К2мах е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 40

    

            К3 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в предлагането на атракцион с детски колички .

            – До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

                   – До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

                   – До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

                   – Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

       Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

       При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

–          4. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.                                                                          

        V. Упълномощава Директора на училището да определи останалите условия по провеждането на конкурса и сключи договор със спечелилия кандидат.

                     Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на конкурсната процедура и наближаването на летния сезон, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 /Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението/

 

  По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 146/25.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 1212 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ІV-общ. 391,618 на площ от 2028 кв.м. в кв. 5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, поради отпаднало предназначение.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 4 гл. „против” от гласували 18 общински съветници   прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1095

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и на основание чл.6, ал. 1, от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС общински поземлен имот на площ от 1212 кв.м,  който съгласно влязло в сила Решение за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ №929 от Протокол №25/01.09.2014 г. на Общински съвет – Несебър е част от новообразуван УПИ ІV-общ 391,618 на площ от 2028 кв.м, кв.5001 по плана на кК “Сл. бряг – запад“,  отреден за курортно–рекреационно строителство – зона „Ок.“

  (Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението)

 

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 111/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Обзор.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното решение:

 

РЕШЕНИЕ № 1096

 

             І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка  чл.24а , ал.5  от  ЗСПЗЗ  да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти- общинска собственост, при следните условия:

  1. ПИ с кад.№53045.531.443 по КК на гр. Обзор, м.“Срещу село“, с НТП- „лозе“ на площ от 775 кв.м, АчОС№4308/07.02.2011г., с начална тръжна годишна наемна цена в размер на 30.00 лв. без ДДС;

– ПИ с кад.№53045.531.442 по КК на гр.Обзор, м.“Срещу село“, с НТП-„Др.вид зем.земя“, на площ от 756 кв.м, АчОС №5898/04.02.2015 г., с начална тръжна годишна наемна цена в размер на 30.00 лв. без ДДС;

– ПИ с кад.№53045.531.445 по КК на гр.Обзор, м.“Срещу село“, с НТП – „Др.вид зем.земя“, на площ от 188 кв.м, АчОС 5899/04.02.2015 г. с начална тръжна годишна наемна цена в размер на 20.00 лв. без ДДС;

– ПИ с кад.№53045.142.406 по КК на гр.Обзор, м.“Кметство гр.Обзор“,  с НПТ-„ Нива“, на площ от 1114 кв.м, АчОС №4370/22.02.2011 г. с начална тръжна годишна наемна цена в размер на 40.00 лв. без ДДС;

2. Срок за отдаване – 10 години.

3. Специфично условие :

–  Имотът да се използва  „За земеделски нужди“.

            4. Депозит за участие  в търга  –  10% от  началната тръжна годишна наемна цена.                                                                     

            5. Стъпка за наддаване в търга – 3 лв./три лева/

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

/Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 112/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.120.416 в землището на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за”  от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1097

 

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА   и  чл.24а , ал.5 от ЗСПЗЗ   да се проведе публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.120.416 по КК на гр. Обзор, м. “Лонгоз чеир“ , с НТП- Др. вид зем. земя, на площ от 6393 кв.м, АчОС №№5868/09.12.2014 г.., при следните условия:

1.Начална тръжна годишна наемна цена –  в размер на 191.80 лв. без ДДС;

2.Срок за отдаване – 10 години.

3.Специфично условие :

–  Имотът да се използва  „За отглеждане на коне“.

            4. Депозит за участие  в търга  –  10 % от  началната тръжна годишна наемна цена.                                                                     

            5. Стъпка за наддаване в търга – 10 лв. /десет лева/

            ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 110/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 1.1 от Базар „Пристанище”, гр. Несебър-стара част.

 

            Общинският съвет с 16  гл. „за” от  гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1098

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ , Общински съвет – Несебър реши: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект  с № 1.1 /по приложената схема/ със закрита площ – 27.30 кв.м  и открита площ от 4.43 кв.м, находящ се в Базар “Пристанище” –  гр. Несебър – стара част, имот пл.№ 369 кад. № 51500.501.451

1. Начална конкурсна годишна наемна , определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7  към нея, в размер на 8400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

2.СРОК за отдаване под наем – 5 /пет/ години

3.Специфично условие –

Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

–         За първата година от наемния период:

 І -ва вноска при подписване на договора,

ІІ – ра – вноска до 31 август на текущата година.

–         За следващите години от наемния период:

І -ва вноска до 31 юли на текущата година,

ІІ –ра – вноска до 31 август на текущата година.

4.Критерии за оценяване:

К1 – експлоатация на обекта

-за магазин за промишлени стоки – 20т.;

-за магазин за хранителни стоки – 10т.;

-за офис – 6т.;

-за други цели – 4т.

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 –  разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4.

4. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна годишна  наемна цена.                                                                     

ІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.   (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 113/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост в землището на с. Тънково.

 

            Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1099

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Овощна градина“ на „Нива“ на следните общински имоти:

–          ПИ 73571.2.43 по КК на с. ънково, м “Корията“, на площ от 4995 кв.м, АчОС №4294/02.02.2011 г.

–          ПИ 73571.2.6 по КК на с. Тънково, м “Корията“, на площ от 4579 кв.м, АчОС №4207/26.11.2010 г.”

                (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 114/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – „Кафе-сладкарница” – с кадастрален идентификатор № 53822.502.61.1.4 по КК на с. Оризаре, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното.

РЕШЕНИЕ №1100

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ, Общински  съвет – Несебър реши: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект „Кафе-сладкарница“ – с кад.№53822.502.61.1.4 по КК на с. Оризаре, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище“, АчОС №2271/12.08.2005 г., с търговска площ от 67.80 кв.м и обслужващи помещения – 33.00 кв.м, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ с ДДС;

2.СРОК за отдаване под наем 5 /пет/ години

3.Специфични условия –

1.      Да не се променя предназначението на обекта.

2.      Наемателят следва да поддържа  площите около обекта.

4.Критерии за оценяване:

К1 – експлоатация на обекта

-за „Кафе – сладкарница“ – 20 т.;

-за  друг тип  ЗОХ – 10 т.

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 –  разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

       Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4.

4. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.                                                                     

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 115/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети  в  общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за”от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №1101

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.7  от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър реши :Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни помещения в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП  в  УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, при начална конкурсна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ, както следва:

1. КАБИНЕТ №17 на площ от 13.26 кв.м ведно с манипулационна към него на площ от 13.26кв.м. /№30 и 31 по архитект проект/, Кабинет №15 на площ от 17кв.м /№41 па арх.проект/и складово помещение №26– на площ от 7,16 кв.м, находящи се на  партерния етаж / кота 3.60/ – за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ и  детска консултация /личен лекар- педиатър/- с начална конкурсна цена в размер на 230.13лв. с ДДС.

2. КАБИНЕТ №2 на площ 14.80кв.м., ведно с манипулационна 2А на площ от 14.50кв.м /кота 7.20/–  за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ  /личен лекар /- с начална конкурсна цена в размер на 115.26лв. с ДДС.

 

 Специфични условия  на конкурса:

1. Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

2.       Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

3.      Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и да осигуряват дежурства и през почивните дни.

4.      Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

Критериите  за оценяване са:

 1.К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0точки.

2.К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки.

3. К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

4. К4 – Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

5. К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

6. К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

                        Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

            При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6.

 

Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

 

ІІ.Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 116/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот на Областна дирекция на МВР-Бургас за „Детска педагогическа стая” в община Несебър.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1102

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се предостави на Областна дирекция на МВР- гр .Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. “Хр. Ботев“ № 46, ЕИК 129009742, представлявана от директора – Калоян Калоянов, безвъзмездно за управление общинско помещение, представляващо Офис, на площ от 12,35 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда с кад.№ 51500.501.295.1, по КК на гр. Несебър, ул. “Митрополитска“ №12, АчОС№463/30.04.1998 г., за срок от 3 /три/ години, за осъществяване на дейността „Детска Педагогическа стая” към Община Несебър чрез органите на РУП Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 117/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на общинско помещение в общинска сграда с кадастрален идентификатор № 51500.501.295.1, находяща се в УПИ ІІІ кв.44 по плана на гр. Несебър-стара част

 

Общинският съвет с 18  гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  1103

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на  Общински съвет – Несебър,  да се предостави на Регионална дирекция по горите – Бургас към ИАГ при МЗХ, с адрес гр. Бургас, ул. “Иван Шишман“ №8, ЕИК 000057880, чрез директора й инж. Венелин Радков, безвъзмездно за управление общинско помещение на площ от 15.40 кв.м, находящо се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ ІІІ, кв.44 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998 г., за срок от 3 /три/ години, за офис на изнесеното звено на горските инспектори.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 118/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани – Месембрия”.

 

            Общинският съвет със 17 гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1104

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет-Несебър,  да се отдаде под наем на „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани – Месмебрия”, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под №20120126006, регистрирано по ф.д.№698 по описа на БОС за 1992 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул ”Тервел” №5, представлявано от Тони Атанасова Байчева, в качеството й на председател на Управителния съвет, общински имот, представляващ офис на площ от 31.32 кв.м ведно със складово помещение на площ от 9,36 кв.м, находящ се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ ІІІ, кв.44 по плана на гр. Несебър – стара част, АчОС №463/30.04.1998г., за срок от 3 /три/ години , срещу месечна наемна цена в размер на 73,26 лв. /седемдесет и три лева и двадесет и шест стотинки/ с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОбС-Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 126/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.443 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХХІІ-75 кв.4 по плана на ж.к. „Черно море”.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1105

 

           1 .На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2014 г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.443 по КК на гр. Несебър, на площ от 364,00 кв.м, представляващ УПИ ХХІІ-75 в кв.4 по плана на ж.к. ”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

           2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 17872.40лв. /седемнадесет хиляди осемстотин седемдесет  и два лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.443 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХХІІ-75 в кв.4 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 364кв.м, АОС№5836/03.10.2014г., на собствениците на законно построени в имота сгради, както следва – ½ ид.част /южна/ за Иван Димитров Маренов, от гр.Поморие , ул.“Цветница“ №25 – собственик на жилищна сграда ЗП№6 с кад.№51500.503.443.1 по КК на гр.Несебър и  1/2ид.част /северна/ за Боян Георгиев Бойчев от гр.Бургас, бул.“Демокрация“ №7, вх.Б, ет.3, ап.3- собственик на жилищна сграда ЗП№5 с кад.№51500.503.443.2 по КК на гр.Несебър.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 130/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имоти с кадастрални идентификатори №№ 61056.501.447, 61056.501.615 и 61056.501.616 по КК на с. Равда.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №1106

 

 

        1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ  на  Общински съвет,  упълномощава кмета на Община Несебър да сключи със собствениците на  поземлени имоти с кад№61056.501.447 и кад.№61056.501.615 по КК на с.Равда предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост в квоти съответстващи на квотите на съсобственост върху 488 кв.м реално обособени части от улично пространство с кад.№ 61056.501.616 по КК на с.Равда, които ведно с с ПИ 61056.501.447 на площ от 4200 кв.м и 61056.501.615 на площ от 404 кв.м в кв.68 по плана на с.Равда образуват нов имот УПИ VІІІ-447,615,616 на площ от 5092 кв.м, съгласно проект  за изменение на ПУП-ПЗР, чието задание е одобрено със Заповед №245/29.10.2013 г. на Кмета на Община Несебър.

2. Утвърждава приложената пазарна оценка изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 74000 лв. без ДДС за  488 кв.м реално обособени части от улично пространство с кад.№61056.501.616 по КК на с.Равда, които се включват в новообразуван УПИ VІІІ-447,615,616 кв.68 по плана на с.Равда , който се урегулира  на площ от 5092 кв.м.

3. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор за прехвърляне правото на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение  на ПУП -ПРЗ на с. Равда  за имоти с кад.№61056.501.447, кад.№61056.501.615 и  част от улица с кад.№61056.501.616 по КК на с.Равда, находящи се в кв.68 по плана на с.Равда, след влизане в сила на решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 488 кв.м, представляващи части от улично пространство с  идентификатор с кад.№61056.501.616 по КК на с.Равда, които се придават към новообразувания УПИ VІІІ-447,615,616 кв.68 по плана на с.Равда

4. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената  в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високата.

            5. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

6.На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2015 г., като Раздел ІІІ, т.Б „ Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с  488/908 кв.м реално обособени части от  ПИ 61056.501.616 по КК на с.Равда, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПЗР се включват към нов УПИ VІІІ-447,615,616 кв.68 по плана на с.Равда.“

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 139/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на общ. Несебър.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1107

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.39, ал.3  от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Стоян Христов Кючуков, ЕГН 6410310781 от гр. Несебър, ул. ”Дюните”, № 20, ет.4 възмездно право на ползване, за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.49.53 по кадастралната карта на с.Тънково,  на площ от 723 кв.м, м. ”Камарата“, Х категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №5863/09.12.2014 г.

2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер на 20.00 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 141/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на Районна прокуратура – Несебър за безвъзмездно ползване на общинско помещение, находящо се в общинска сграда с кадастрален идентификатор № 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1108

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г. като раздел ІІІ, т.Е – Имоти в урбанизирана територия, които Община Несебър има намерение да предостави за управление и ползване се допълва с помещение  на площ от 35.53 кв.м, ведно със склад от 2,90 кв.м в сграда с кадастр.№51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ ІІІ, кв.44 по плана на гр.Несебър-стара част, АчОС №463/30.04.1998 г.

ІІ. На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет – Несебър да се предостави на Районна прокуратура – Несебър чрез И.д.адм.ръководител – Георги Русев безвъзмездно за управление общинско помещение на площ от 35.53 кв.м  ведно със склад от 2,90 кв.м, находящо се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ ІІІ, кв.44 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998 г., за срок от 5 /пет/ години, за архив и работно място на един служител.”

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 138/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

 

Общинският съвет с 18 гл.”за”   от гласували 18 общински съветници   прие следното 

       

РЕШЕНИЕ №1109

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.6, ал. 1 от ЗОС,  Общински съвет – Несебър обявява от публична в частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя”, общински земеделски имот с кад.№ 53045.521.517 по КК на гр. Обзор, на площ от 4797 кв.м, в м.“Кметство Обзор”.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 140/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за”  от общо 18 гласували  общински съветници  прие  следното        

 

РЕШЕНИЕ № 1110

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  в  изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ Общински съвет  – Несебър предоставя земеделски имоти от общински поземлен фонд, които да послужат за постановяване на решение от ОС”Земеделие”- Несебър за възстановяване на право на собственост, както следва:

            1. Поземлен имот с проектен номер 11538.504.1011  на площ от 774 кв.м, образуван от имота с кад.№ 11538.504.603 по КК гр. Свети Влас, целият на площ от 4718 кв.м, АчОС №5517/09.12.2013 г., с НТП –Друг вид.земеделска земя, м.”Юрта“, за обезщетяване на признато право на собственост с Решение №214/02.10.2006 г. на НРС върху имот от 4.0 дка „нива“ в м.“Юрта“ в землището на гр. Несебър,  по преписка №Б154Н по регистъра на ОСЗ-Несебър, посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-010/09.01.2015 г. от Началника на ОСЗ-Несебър;

            2. Поземлен имот с проектен номер 27454.14.647  на площ от 3200кв.м, образуван от имота с кад.№ 27454.14.92 по КК с.Емона целия на площ от 12167 кв.м, АчОС №5866/09.12.2014г., с НТП –Друг вид.земеделска земя, м.”Клая“, за обезщетяване на признато право на собственост с Решение №125/15.07.2004 г. на НРС върху имот от 3.2 дка „нива“ в м.“Юрта“ в землището на гр.Несебър,  по преписка № Ж 813 по регистъра на ОСЗ-Несебър, посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-080/03.02.2015 г. от Началника на ОСЗ-Несебър.“

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 119/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Агенция „Социално подпомагане” – Дирекция „СП” – Поморие.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1111

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.54, ал.5,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър във връзка с §36 от ПЗР към ЗИД на ЗСП, да се учреди на Агенция социално подпомагане – Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Поморие, за нуждите на изнесено работно място в гр.Несебър, представлявана от изпълнителния директор Ивайло Иванов, със седалище и адрес гр. София, ул.“Триадица“№2, ЕИК 121015056, безвъзмездно право на ползване за срок от 5/пет/ години върху имот – частна общинска собственост представляващ: 5/пет/ броя помещения на обща площ 63.00 кв.м от ІІ етаж на Сграда с кадастрален идентификатор №51500.502.149.1 , УПИ І, кв.67 по плана на гр.Несебър, АчОС №434А/26.01.1998 г.”

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Предложение вх.№ 638/08.12.2014 г. От Виктор Борисов – зам. Кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. Захранване на шоу рум с помещения за сглобяване н елементи” в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет със 17 гласа ”за”  от общо гласували 17  общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ №1112

 

1.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване на елементи” в поземлен имот с идентификатор №51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

            2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

            3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе преминаващо през ПИ 51500.56.26 до ниво ТЕПО пред ПИ 51500.56.29.” за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект обект „Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване на елементи” в поземлен имот с идентификатор №51500.56.29 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Инджекьойско блато”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение. (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 637/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор № 51500.86.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гласа „за”от общо гласували 17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 1113

 

              1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

             2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

             3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе преминаващо през ПИ 51500.86.21 полски път – общинска собственост  за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ   и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.12 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

          (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

  

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Предложение вх.№ 636/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.80.25 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното        

РЕШЕНИЕ № 1114

 

1. На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет  -Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.80.25 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 998 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, м. “Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок”, „за жилищни сгради” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

            2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

             3. При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят ВиК и Ел. схеми, които да бъдат съгласувани с ЕВН и ВиК. Застроителната линия да се отдръпне на предвидените 6.50 м. в съответствие с изработения ПУП – план за улична регулация на местността „ Кокалу”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

            

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 124/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на решение № 984 от протокол № 27/20.11.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”  от общо гласували 17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ №1115

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8  и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ допълва Решение №948 от протокол №27/20.11.2014 г. по т.30 от дневния ред –  вх.№582/13.11.2014 г. по следния начин:

             Дава съгласие за допускане и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор61056.502.575 /УПИ ІІІа/ и имот с идентификатор 61056.502.515  в кв.24 по плана на с. Равда.

            Предвид това, че с разработката се обезпечава транспортен /пешеходен/ достъп до парк и крайбрежна ивица на с. Равда и  с оглед настъпващия летен туристически сезон,  ОбС -Несебър намира, че е налице важен обществен интерес за защита, на който е необходимо реализиране на строителството в максимално кратки срокове. Във връзка с горното и на основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет-Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 123/23.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на решение № 927 от протокол № 25/01.09.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното       

 

РЕШЕНИЕ № 1116

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА допълва Решение № 927 от протокол №25/01.09.2014 г. по т.52 от дневния ред-Предложение вх.№ 446/25.08.2014 г., относно допускане и процедиране изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ-общ., VІІІ-238, ХІ-237 и ХІV-241 /73571.501.267; 73571.501.263; 73571.501.266; 73571.501.268; в кв.13 по плана на с.Тънково с Поземлени имоти с идентификатори:  73571.501.262, 73571.501.315 и 73571.501.270 по КК на с.Тънково.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Доклад вх.№ 122/23.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ ІІ-313 в кв.4004, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.16 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

         

РЕШЕНИЕ № 1117

 

              Общински съвет – Несебър като взе предвид изложеното в докладната записка и се убеди, че са спазени изискванията на закона, на  основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява :

               План за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – запад” в частта му за УПИ ІІ-313 в кв.4004 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – дапад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.16 по КК на гр. Несебър.

   В частта план за застрояване се променя номера на имота от УПИ ІІ-313 на УПИ ІІ-16 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, като същият се отрежда „За курортно и жилищно строителство” и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване=30%, Нкорниз=15м., Кинт=1,5 и минимално озеленена площ от 50% в устройствена зона „Ок”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 121/23.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за улична мрежа  по ЗРП-КЗ между „Санаториума” и гр. Свети Влас

 

             Общинският съвет със 17 гласа „за”от общо гласували 17 общински съветници прие следното

        

РЕШЕНИЕ №1118

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: улична мрежа по ЗРП-КЗ между „Санаториума” и гр. Свети Влас-ЮГ, кадастрален район /масив 3 и 4/, ЕКАТТЕ 11538, землище гр. Свети Влас и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

        2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. Видно от заданието, изработването на ПУП-ПП за обект:

             – улична мрежа по ЗРП-КЗ между „Санаториума” и гр. Свети Влас-ЮГ, кадастрален район /масив 3 и 4/, ЕКАТТЕ 11538, землище гр. Свети Влас за всички земеделски имоти на площ от 75.555 дка в обхвата на действащата улична регулация е с цел промяна предназначението им за урбанизирани територии-второстепенна улична мрежа.

        3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за изработването и процедиране  на ПУП-ПП за обект: улична мрежа по ЗРП-КЗ между „Санаториума” и гр. Свети Влас-ЮГ, кадастрален район /масив 3 и 4/, ЕКАТТЕ 11538, землище гр. Свети Влас, на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 103/18.02.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-общински в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър с идентификатор 51500.503.142.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”  от общо гласували 17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 1119

             На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-общ., кв.14 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър с идентификатор 51500.503.142 съгласно представеното задание, с което се променя височината на застрояване от 10.00 м. на 12.00 м. и промяна устройствената зона на имота от „Жм” на „Жс”. Останалите устройствени показатели остават непроменени: Кпл.=50%, Кинт.=2.00 и минимално озеленена площ 40%.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 102/18.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за поземлени имоти, попадащи в кв.40, кв.43, кв.44, кв.45 и кв.46 по плана на с. Гюльовца, собственост на община Несебър.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1120

 

 

           1. Общински съвет – Несебър, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във вр. чл.131 ал.1 от ЗУТ дава съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПЗ одобрен с решение № 654 от Протокол № 21/30.06.2006 г. за поземлените имоти, попадащи в:кв.40, кв.43, кв.44, кв.45 и кв.46  по плана на с. Гюльовца с цел допълване на отреждането от „Жм” в „Жм- за социални жилища”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И  ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 099/17.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ , касаещо промяна конфигурацията на УПИ ІХ, VІІ и VІІІ-общ. в кв.32 и отреждането на част от УПИ V-общ. за улица „ул. „Стара планина”, по плана на с. Кошариа.

 

            Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1121

 

             1. На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране  изменение на ПУП-ПРЗпромяна конфигурацията  на горецитираните  УПИ ІХ, VІІ и VІІІ-общ  кв.32. и отреждането на част от УПИ V-общ. за  изградената на място улица (ул. «Стара планина»).

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 098/17.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на вилна сграда за сезонно ползване” за имот с идентификатор 39164.13.341 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Кору дере”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

            Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1122

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на  вилна сграда за  сезонно ползване“ за  имот с идентификатор  39164.13.341 в землището на с.Кошарица, местност „Кору дере„, през имоти: ПИ 39164.12.49- с трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на Община Несебър , ПИ 39164.12.29 с трайно ползване нелесопригодна дървесна площ собственост на община Несебър,  ПИ 39164.12.30 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване „дере“ собственост на община Несебър, ПИ 39164.13.127 – трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване „пасище“ собственост на община Несебър, ПИ 39164.13.128 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански,   горски,   ведомствен   път  собственост   на   Община   Несебър   и   ПИ 39164.13.10 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. На основание чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ № 39164.13.127- трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване „пасище“. Срокът на предварителното  съгласие е 24 месеца

4. На основание чл.ЗО ал.З от ППЗОЗЗ дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект Външно ел. захранване на вилна сграда за сезонно ползване“ за имот с идентификатор 39164.13.341 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Кору дере“ община Несебър, преминаващо през посочените в заданието имоти общинска собственост.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване. Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 097/17.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 39164.15.180 по КК на с. Кошарица, находящ се в м. „Сулуджана”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

            Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1123

 

1. На основание чл.21 ал.1  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 39164.15.180, по КК на с.Кошарица, находящ се в местността “Сулуджанатрайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – овощна градина, целият на площ  3332 кв.м., за неземеделски нужди, а именно зона „Жм” за жилищно строителство”, при устройствени показатели: Кплътност=40 %, Кинтензивност=1.20, максимална височина Н=10.00 м. и Мин. озеленяване – 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

         Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

         На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

         Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Доклад-предложение вх.№ 089/06.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на план за изменение на ПУП-ПУР с цел проектиране на кръгово кръстовище, ситуирано между квартали 78 „Б”, 78 „В” и 76 по плана на гр. Несебър.

 

 

            Общинският съвет с 14 гласа „за”  и 2 гл. „въздържал се” от общо гласували 16 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1124

  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява план за изменение на ПУП-ПУР за оформяне на кръгово кръстовище между квартали 78 „Б“, 78 „В“ и 76 по плана на гр. Несебър от О.Т.351-О.Т.449 на ул. „Хан Крум“ до о.т.5544 на северната крайбрежна алея вграниците  на действащата улична регулация с обхват имоти с идентификатори № 51500.502.309 и № 51500.502.306 по КК на гр. Несебър. Съществуващите платна на уличната регулация водещи до северната алея се изместват в източна посока изцяло в обхвата на действащата улична регулация, а в пространството между трасетата на улицата и алеята се предвижда благоустрояване и озеленяване, което да служи за буферна зона на безопасност.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд — Бургас.“

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 107/20.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно поставяне на преместваем обект в терен-общинска собственост на територията на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

 

            Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1125

 

На основание чл.12, ал.2 от Наредба № 10  на Общински съвет Несебър, във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ утвърждава предложената схема за преместваем обект – павилион за търговия в УПИ XXIII – общ., кв.20 по плана на ж.к „ Черно море”, гр. Несебър.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 108/20.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за поставяне на преместваеми обекти  и открити търговски площи в терени-общинска собственост на територията на община Несебър, по реда на Наредба № 10 и Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с л.56 от ЗУТ, за сезон 2015 г.

 

            Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

 

РЕШЕНИЕ №1126

 

На основание чл.12, ал.2 от Наредба № 10  и Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съгласува предложените схеми за преместваеми обекти и открити търговски площи,  неразделна част от решението както следва:

– гр. Свети Влас – схеми от №1 до №6 вкл. и схема № 7 за разполагане на маси разположени в   северната част .

          –  гр. Обзор – схеми от № 1 до № 41 вкл.

–  с. Равда – схеми от №1 до № 16 вкл.

–  с. Тънково – схеми от №1 до №3 вкл.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 144/25.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър за територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

            Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1127

 

1. На основание  Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър утвърждава приложените схеми, неразделна част от решението,  както следва:  Част І –  30 бр. и  част ІІ – 30 бр. за територията на гр. Несебър –  нов град , част ІII –  11 бр. и част  IV – 29 бр. за територията на гр. Несебър –  стар град и схеми – 17 броя за територията на к.к „Сллънчев бряг – запад”, неразделна част от настоящата докладна.

Общински съвет – Несебър възлага на кмета на Общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба №10 и Наредба №2 на Общински съвет -Несебър.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 145/25.02.2015 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад”, пътят между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда.

 

            Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1128

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.57 от ЗУТ и чл.55, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет Несебър, съгласува приложените схеми  (от   № 1 до №7 ) неразделна част от решението,  за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети влас, к.к Слънчев бряг – запад, пътят между к.к Слънчев бряг и гр. Свети Влас и с. Равда, неразделна част от настоящото решение . 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:……………………                                                                                                                  /БЛ. ФИЛИПОВ/   

 

                                

Технически секретар-протоколист: …………………….

                                                                                  /Р. Бинчарова/