Дневен ред

Print pagePDF pageEmail page

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg

 

                         ДО

г-н(г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 20.04.2015 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 172/12.03.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2014 година.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 213/01.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно извънсъдебно уреждане на висящи между община Несебър и „Софийски имоти” ЕАД спорове във връзка със собствеността на 471 кв.м. от имот с идентификатор 51500.502.455 по КК на Община Несебър и обекти, реализирани частично в него, както и обезщетение за тяхното ползване от община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 210/01.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 2015-2021 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 181/20.03.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 251/08.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на План за действие на община Несебър в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация – 2015-2020 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 250/08.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето –2015 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

7. Докладна записка вх. № 221/03.04.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно допълнение на Решение № 1042 т.7 от протокол 29/10.02.2015 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

8. Докладна записка вх. № 222/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на кметство Обзор.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 257/14.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в бюджета на община Несебър за2015 г.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 235/06.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 215/02.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите-полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2014/2015 година.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 228/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 219/02.04.2015 г. от Димитрина Димитрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за погасяване.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 230/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – УПИ ХІІ в кв.17 по плана на с. Емона, с кадастрален идентификатор 27454.501.373.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 231/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на СНЦОП „Македонско културно-просветно и благотворително братство „Тодор Александров”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 249/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.48.201 по КК на с. Тънково и промяна на начина на трайно ползване на проектни имоти с номера  73571.48.204, 73571.48.205, 73571.48.206, 73571.48.208.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 259/14.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 248/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 02703.29.33 по КК на с. Баня и промяна начина на трайно ползване на частта от имота на площ от 2000 кв.м., съгласно приложения проект.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 247/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – „Фризьорски салон с кадастрален идентификатор № 53822.502.61.1.3 по КК на с. Оризаре, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 246/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство Кошарица, с кадастрален идентификатор 39164.501.590.3.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 245/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в сградата на кметство – с. Кошарица, с кадастрален идентификатор № 39164.501.590.3.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 244/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 39164.17.389 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 243/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост в землището на с. Кошарица.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 242/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53822.501.50.1 по КК на с. Оризаре, изградена в УПИ ХVІ в кв.16 по плана на с. Оризаре.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 241/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 253/08.04.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър /изпълняващ функциите на кмет, съгласно заповед № 496/03.04.2015 г./, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет ведно с манипулационна в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

27. Докладна записка вх.№ 226/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І –общ. в кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-Запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

28. Доклад вх.№ 225/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ VІ-общ. в кв.4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

29. Доклад вх.№ 224/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ І-414 в кв.3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

30. Доклад вх.№ 223/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ ІV-18. в кв.7902 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

31. Доклад вх.№ 227/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ ІІІ-349 в кв.3901 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

32. Доклад вх.№ 234/06.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ ІІ-563, УПИ ІІІ-563 и УПИ ХІ-563 в кв.1601 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

33. Предложение вх.№ 218/02.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-503 и УПИ ІІ-505 в кв.35 по плана на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

34. Докладна записка вх.№ 233/06.04.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. в кв.14 по плана на гр. Свети Влас-Юг.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

35. Предложение вх.№ 232/06.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.14.106 по КК на с. Емона, м. „Клая”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал. от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

36. Докладна записка вх.№ 191/24.03.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИІV-общ. и УПИ V-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

37. Докладна записка вх.№ 211/01.04.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване изменение на ПУП-ПЗ  на УПИ ХІV-общ.  в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

38. Предложение вх.№ 216/02.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване” на „Жилищна сграда за сезонно ползване, Блок 1 – І-ви етап за имот с идентификатор 39164.21.188 по КК на с. Кошарица, м. „Мишкефа”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

39. Предложение вх.№ 201/27.03.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ засмяна предназначението на имот с идентификатор 61056.54.5, м. „Хендек тарла”, землището на с.Равда за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

40 Докладна записка вх.№ 185/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV” за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по плана на м. „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

41 Докладна записка вх.№ 186/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737 в кв.55 по плана на С.О. „Инцараки”, землището н гр. Свети Влас, за елементи на техническата инфраструктура.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

42 Докладна записка вх.№ 184/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Външен канал” за УПИ ХІV-579 в кв.52 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

43.Докладна записка вх.№ 189/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели НН” за външно ел. захранване на апартамент № 10 от жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

44 Докладна записка вх.№ 190/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „ Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-354 в кв.23 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

45 Докладна записка вх.№ 188/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ Х-86 в кв.15 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

46 Докладна записка вх.№ 187/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-319, кв.37 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

47 Докладна записка вх.№ 105/18.02.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на решение № 1029 от протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

48 Докладна записка вх.№ 104/18.02.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със специализиран ресторант в УПИ ХІV-406, кв.26 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

49. Докладна записка вх.№ 237/07.04.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър одобряване схеми за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ на територията на к.к. „Слънчев бряг-Запад” и м. „Кокалу” – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

50.  Докладна записка вх.№ 240/07.04.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за поставяне на преместваеми обекти и открити търговски площи в терени-общинска собственост на територията на община Несебър, по реда на Наредба № 10 и наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ за сезон2015 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

51. Докладна записка вх.№ 239/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС-14 до изливна шахта № 2 на главен колектор към КПС-15”, част от проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда” DIR 51011116-68-152 Оперативна програма „Околна среда 207-2013”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

52. Докладна записка вх.№ 567/01.11.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-170-общ. в кв.29а по плана на с. Кошарица.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

53. Предложение вх.№ 258/14.04.2015 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПР за УПИ І, УПИ ІІ и части от ПИ 51500.502.307 и ПИ 51500.505.263 в кв.78В по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

54. Предложение вх.№ 255/14.04.2015 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 51500.31.20, 51500.31.19 и 51500.31.36 по КК на гр. Несебър, в частта му ПРЗ за имот 51500.31.36.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 15.04.2015 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/