Решения от протокол №31

Print pagePDF pageEmail page

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 31/20.04.2015 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 172/12.03.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2014 година.

2. Докладна записка вх.№ 213/01.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно извънсъдебно уреждане на висящи между община Несебър и „Софийски имоти” ЕАД спорове във връзка със собствеността на 471 кв.м. от имот с идентификатор 51500.502.455 по КК на Община Несебър и обекти, реализирани частично в него, както и обезщетение за тяхното ползване от община Несебър.

3. Докладна записка вх.№ 210/01.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 2015-2021 г.

4. Докладна записка вх.№ 181/20.03.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

5. Докладна записка вх.№ 251/08.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на План за действие на община Несебър в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация – 2015-2020 г.                               6. Докладна записка вх.№ 250/08.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2015 г.

7. Докладна записка вх. № 221/03.04.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно допълнение на Решение № 1042 т.7 от протокол 29/10.02.2015 г. на Общински съвет – Несебър.

8. Докладна записка вх. № 222/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на кметство Обзор.

9. Докладна записка вх.№ 257/14.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в бюджета на община Несебър за 2015 г.

10. Докладна записка вх.№ 235/06.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

11. Докладна записка вх.№ 215/02.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите-полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2014/2015 година.

12. Докладна записка вх.№ 228/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

13. Докладна записка вх.№ 219/02.04.2015 г. от Димитрина Димитрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

14. Докладна записка вх.№ 230/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – УПИ ХІІ в кв.17 по плана на с. Емона, с кадастрален идентификатор 27454.501.373.

15. Докладна записка вх.№ 231/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на СНЦОП „Македонско културно-просветно и благотворително братство „Тодор Александров”.          16. Докладна записка вх.№ 249/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.48.201 по КК на с. Тънково и промяна на начина на трайно ползване на проектни имоти с номера  73571.48.204, 73571.48.205, 73571.48.206, 73571.48.208.

17. Докладна записка вх.№ 259/14.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

18. Докладна записка вх.№ 248/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 02703.29.33 по КК на с. Баня и промяна начина на трайно ползване на частта от имота на площ от 2000 кв.м., съгласно приложения проект.                                                                                                          19. Докладна записка вх.№ 247/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – „Фризьорски салон с кадастрален идентификатор № 53822.502.61.1.3 по КК на с. Оризаре, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

20. Докладна записка вх.№ 246/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство Кошарица, с кадастрален идентификатор 39164.501.590.3.

21. Докладна записка вх.№ 245/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в сградата на кметство – с. Кошарица, с кадастрален идентификатор № 39164.501.590.3.

22. Докладна записка вх.№ 244/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 39164.17.389 по кадастралната карта на с. Кошарица.

23. Докладна записка вх.№ 243/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост в землището на с. Кошарица.

24. Докладна записка вх.№ 242/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53822.501.50.1 по КК на с. Оризаре, изградена в УПИ ХVІ в кв.16 по плана на с. Оризаре.

25. Докладна записка вх.№ 241/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване.     26. Докладна записка вх.№ 253/08.04.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър /изпълняващ функциите на кмет, съгласно заповед № 496/03.04.2015 г./, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет ведно с манипулационна в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

27. Докладна записка вх.№ 226/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І –общ. в кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-Запад”.

28. Доклад вх.№ 225/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ VІ-общ. в кв.4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

29. Доклад вх.№ 224/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ І-414 в кв.3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

30. Доклад вх.№ 223/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ ІV-18. в кв.7902 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

31. Доклад вх.№ 227/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ ІІІ-349 в кв.3901 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад.

32. Доклад вх.№ 234/06.04.2015 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ ІІ-563, УПИ ІІІ-563 и УПИ ХІ-563 в кв.1601 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

33. Предложение вх.№ 218/02.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-503 и УПИ ІІ-505 в кв.35 по плана на гр. Свети Влас.

34. Докладна записка вх.№ 233/06.04.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. в кв.14 по плана на гр. Свети Влас-Юг.

35. Предложение вх.№ 232/06.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.14.106 по КК на с. Емона, м. „Клая”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал. от ЗУТ.

36. Докладна записка вх.№ 191/24.03.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИІV-общ. и УПИ V-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

37. Докладна записка вх.№ 211/01.04.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване изменение на ПУП-ПЗ  на УПИ ХІV-общ.  в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

38. Предложение вх.№ 216/02.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване” на „Жилищна сграда за сезонно ползване, Блок 1 – І-ви етап за имот с идентификатор 39164.21.188 по КК на с. Кошарица, м. „Мишкефа”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

39. Предложение вх.№ 201/27.03.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ засмяна предназначението на имот с идентификатор 61056.54.5, м. „Хендек тарла”, землището на с.Равда за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

40 Докладна записка вх.№ 185/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV” за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по плана на м. „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

41 Докладна записка вх.№ 186/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737 в кв.55 по плана на С.О. „Инцараки”, землището н гр. Свети Влас, за елементи на техническата инфраструктура.

42 Докладна записка вх.№ 184/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Външен канал” за УПИ ХІV-579 в кв.52 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

43.Докладна записка вх.№ 189/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели НН” за външно ел. захранване на апартамент № 10 от жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

44 Докладна записка вх.№ 190/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „ Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-354 в кв.23 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. свети Влас.

45 Докладна записка вх.№ 188/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ Х-86 в кв.15 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

46. Докладна записка вх.№ 187/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-319, кв.37 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

47. Докладна записка вх.№ 105/18.02.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на решение № 1029 от протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

48. Докладна записка вх.№ 104/18.02.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със специализиран ресторант в УПИ ХІV-406, кв.26 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.

49. Докладна записка вх.№ 237/07.04.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър одобряване схеми за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ на територията на к.к. „Слънчев бряг-Запад” и м. „Кокалу” – гр. Несебър.

50.  Докладна записка вх.№ 240/07.04.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за поставяне на преместваеми обекти и открити търговски площи в терени-общинска собственост на територията на община Несебър, по реда на Наредба № 10 и наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ за сезон 2015 г

51. Докладна записка вх.№ 239/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС-14 до изливна шахта № 2 на главен колектор към КПС-15”, част от проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда” DIR 51011116-68-152 Оперативна програма „Околна среда 207-2013”.

52. Докладна записка вх.№ 567/01.11.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-170-общ. в кв.29а по плана на с. Кошарица.

53. Предложение вх.№ 255/14.04.2015 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 51500.31.20, 51500.31.19 и 51500.31.36 по КК на гр. Несебър, в частта му ПРЗ за имот 51500.31.36.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 172/12.03.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2014 година.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”  и 2 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ№1129

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  приема направения по реда на чл.44,ал.1, т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на Община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2014 година, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 213/01.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно извънсъдебно уреждане на висящи между община Несебър и „Софийски имоти” ЕАД спорове във връзка със собствеността на 471 кв.м. от имот с идентификатор 51500.502.455 по КК на Община Несебър и обекти, реализирани частично в него, както и обезщетение за тяхното ползване от община Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1130

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА Общински съвет – Несебър, възлага на кмета на Община Несебър да проведе преговори и подпише извънсъдебна спогодба /приложение 1/ със „Софийски имоти” ЕАД, неразделна част от настоящото решение.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 210/01.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 2015-2021 г.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1131

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър, приема актуализация на общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на териториятта на община Несебър за периода 2015- 2020г. неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 181/20.03.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1132

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка с т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър према годишен отчет за изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда, годишен отчет за изпълнение на мерките заложени в програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества и отчет за изпълнението на програма за управление на отпадъците за 2014 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 251/08.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на План за действие на община Несебър в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация – 2015-2020 г.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за”,  от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1133

 

На основание чл.21, ал.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема план за действие на община Несебър в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация – 2015-2020 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 250/08.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2015 г.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за”  от гласували  21 общински съветници прие следното

ШЕНИЕ № 1134

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане на ЗЗД, Общински съвет – Несебър приема общинска програма за закрила на детето за 2015 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх. № 221/03.04.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно допълнение на Решение № 1042 т.7 от протокол 29/10.02.2015 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1135

 

Общински съвет – Несебър, на основание чл.40, ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС №8/16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г., допълва Решение № 1042 т.7 от Протокол № 29/10.02.2015 г., като създава точка 7.5 със следния текст:

1. Служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до местоработата.

2. За да започне изплащането на транспортни разноски на служителите, решението да е с  предварително изпълнение.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх. № 222/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на кметство Обзор.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1136

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,

І. Увеличава числеността на персонала в:

1. БКС – кметство Обзор  с 12 /дванадест/ щатни бройки в дейност „Чистота” в т.ч.1 еколог;

2. Други дейности по икономиката – 1 щатна бройка „касиер-домакин”;

ІІ. Всички промени влизат в сила, считано от 01.05.2015 г., като средствата, необходими за издръжка на персонала са в рамките на Бюджетите за съответните дейности за 2015 г.

ІІІ. Пред вид настъпването на активния летен сезон, на основание чл. 60 от АПК  допуска  предварително изпълнение на решението .

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 257/14.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в бюджета на община Несебър за 2015г.

 

Общинският съвет с 14  гл. „за”, 2 гл. „против” и 4 гл.”въздържал се” от гласували 20 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1137

 

На основание  чл.52  ал.1и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и  чл.39, чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси,  във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г., Общински съвет – Несебър  прие следните :

 

Р Е Ш Е Н И Я:

І. Одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:
Дейност
Наименование на обекта
било
става
разлика
1
714/§52
Изграждане на стадион  в гр.Свети Влас
201 000
1 000
200 000
2
604/§52
Изграждане на ново улично осветление  ул.“Стара планина“- гр.Свети Влас
0
200 000
-200 000
3
619/§52
Изграждане на детска площадка гр.Несебър
120 000
5 000
115 000
4
714/§53
Проектиране на мини футболно игрище и др.в ж.к.Черно море гр.Несебър
20 000
70    000
-50 000
5
714/§52
Изграждане на мини футболно и волейболно игрище с.Гюльовци
100 000
165 000
-65 000
ІІ. Отпуска целеви средства в размер на 27 000 лв. за Читалище “Изгрев 1927“- гр. Обзор във връзка с приключване на проект по договор за безвъзмездна помощ по мярка 321. Средствата да се прехвърлят от дейност 759/§1020- Общинска администрация, в дейност 738/§4500.

ІІІ. Отпуска средства в размер на 1 000 лв. за подпомагане дейността на НПО – Сдружение „Авигея Шаама“ – гр.Несебър.

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет гр.Несебър допуска а предварително изпълнение  на решението  .

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 235/06.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

 

Общински съвет  и  с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1138

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,  да се проведе публично оповестен  конкурс за отдаване под наем  на части от имоти – публична общинска собственост, какво следва:

1. За срок от 3 /три/ месеца считано от 01.06.2015 г. до 31.08.2015 г., за извършване на атракционна дейност на:

– 2500 кв.м / две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр. Несебър, АпОС №891/29.11.2000г.,  при начална месечна наемна цена  в размер на  –  8400.00лв. с ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00лв. с ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ  №3, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00лв. с ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00лв. с ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №5, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00лв. с ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №6, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00лв. с ДДС.

 

2. За срок от 2/два/ месеца считано от 01.07.2015г. до 31.08.2015г., за извършване на атракционна дейност на 2000кв.м. / две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ ІІІ-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, при начална месечна наемна цена в размер на- 7320.00лв. с ДДС.

ІІ.Специфични условия –

–  Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

–  Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

ІІІ.Критериите  за оценяване са:

К1- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10

К2  –  Оферта     относно    експлоатацията    на    имота   и    благоприятни за  населението  на  Общината  инвестиции  ( конкретно  посочени ,  стойността им  изразена  в  лева) – за  подпомагане  на  инфраструктурен  обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и  здравни     дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 –  разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

К4 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в предлагането  атракционни услуги :

– До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

 

ІV. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

V. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

VІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на конкурсната процедура и наближаването на летния сезон, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 215/02.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите-полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2014/2015 година.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от  гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1139

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и писмо с наш вх.№Н5-ОС-209/13.03.2015 г. на  директора на областна дирекция “Земеделие“ -Бургас,  Общински съвет – Несебър  дава съгласие имотите-полски пътища, които попадат в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения включени в заповедите на директора на ОДЗ-Бургас, да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател на масива за стопанската 2014/2015 година, с площ, индивидуализация и при цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, посочени  в приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем на имотите-полски пътища при условията по т.1 от настоящото решение.

3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г., като в раздел ІІІ, буква Г2 програмата се допълва с имотите посочени в Приложение №1.

4. На основание на чл. 60 от АПК, с цел спазване на законовите срокове  предвидени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 228/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1140

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11и т.12 от ЗМСМА  и чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ, Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър  да сключи с „Глобус 2000“ ООД , ЕИК 115252684, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.“6-ти септември“№38, представлявано от Стефан Калемджиев –управител, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 538кв.м, представляващи УПИ ІХ –общ /ПИ51500.506.485/, кв.5201,  по плана на кк“Сл.бряг – запад“, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПР се придават към УПИ ІІІ-236,239 /ПИ51500.506.597/ кв.5201  като се обособява нов УПИ ІІІ на площ от 4845кв.м с предназначение „За хотел“ при запазване на градоустройствени показатели за имота: – Кпл. -38%;   Н – 13м;   Кинт. – 1.85; К.озел.50% .

2.Утвърждава приложената пазарна оценка изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 106700лв. без ДДС за  УПИ ІХ –общ / по плана на кк“Сл.бряг – запад“ /ПИ 51500.506.485 по КК на гр.Несебър.

3.В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на Решение за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІІІ-236,239 /ПИ 51500.506.597/ и УПИ ІХ –общ /ПИ 51500.506.485/, кв.5201, по плана на кк“Сл.бряг – запад“.

4.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената  в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високата.

5. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.”

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 219/02.04.2015 г. от Димитрина Димитрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1141

 

І. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г. като раздел ІІІ.А.т.1 „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с имот с идентификатор 53045.502.222 по к.к. на гр.Обзор.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, от ЗУТ Общински съвет – Несебър утвърждава приложената скица-предложение за поставяне на атракционни съоръжения в имот, общинска собственост, част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв.м., находящ се в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор, поземлен имот с идентификатор 53045.502.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006 г. на изпълнителния директор на АК.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.67, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 и чл.15а, ал.3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот на площ от
260 /двеста и шестдесет/ кв.м., ситуирани по схема в  югоизточната част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за атракционна дейност – детски комплекс – „Лунапарк” в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор при граници съгласно приложената скица – предложение, със собствени на наемателя атракционни съоръжения при следните условия:

·         Срок на договора – до 3 месеца за периода от 15.06.2015г. до 14.09.2015г.

·         Начална конкурсна наемна цена за целия период 5000 /пет хиляди/ лева с ДДС, платима еднократно при сключване на договора за наем.

·         Специфични изисквания:

1.      Горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни съоръжения;

2.      Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.

3.      Спечелилият конкурса е задължен, съгласно приложен договор, да извършва ежедневен технически преглед от механик на съоръженията с оглед безопасността на ползващите атракцията.

4.      Участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват.

Критериите за оценяване са:

К1 – Предложена оферта за развитие на обекта (К1 уч./К1мах) x 60 – оценена в лева.

Където К1уч. е оценка на предложената оферта от участника, К1мах е предложената най-добра оферта с най-голяма цена от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 60.

К2 – Конкурсна цена – (К2 уч./К2мах) x 40

Където К2уч. е цената, предложена от участника, К2мах е максимално високота цена, предложена от участниците,  умножени с тегловен коефициент 40.

К3 – Активност на профила – Кандидатът да притежава опит в предлагането на атракционни детски колички.

–          До 5 /пет/ години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

–          До 10 /десет/ години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

–          До 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

–          Над 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К = К1 + К2 + К3

При равен брой точки се класира кандидатът, получил по-висока оценка по критерий К1.

Депозит за участие в конкурса – 10% от началната наемна конкурсна цена.

ІV. Упълномощава Директора на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Обзор да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

V. Възлага на Директора на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Обзор провеждането на конкурса и сключването на договора със спечелилия кандидат.

VІ. Преотстъпва пълния размер на приходите от наема по делегирания бюджет на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Обзор.

VІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране и провеждане на конкурсната процедура и наближаването на летния сезон, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 230/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – УПИ ХІІ в кв.17 по плана на с. Емона, с кадастрален идентификатор 27454.501.373.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1142

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 27454.501.373, по кадастралната карта на с.Емона, представляващ УПИ ХІІ, кв.17 по плана на с.Емона, на площ от 511 кв.м /петстотин и единадесет кв.м/, отреден за жилищно строителство, с устройствени показатели – Кинт-1.2, Кпл-40%, Н-10.00м., АчОС №4297/02.02.2011г., при следните условия:

 

– Начална тръжна цена – 33128лв. /тридесет и три хиляди сто двадесет и осем лева /;

– Стъпка за наддаване – 1000лв./ хиляда лева/;

– Депозит за участие – 3312.80лв. /три хиляди триста и дванадесет лева и осемдесет стотинки/, представляващи 10% от началната тръжна цена.

ІІ.Упълномощава кмета на община да определи останалите условия по провеждането на търга.

/Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 231/03.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на СНЦОП „Македонско културно-просветно и благотворително братство „Тодор Александров”.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за”  от гласували 20 общински съветници   прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1143

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  да се отдаде под наем на  СНЦОП „Македонско културно – просветно и благотворително братство „Тодор Александров“, регистрирано по ф.д.№119/2014г. По описа на БОС в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел действащи в обществена полза с Решение №1/10.12.2014г., представлявано от Иван Бабев – председател на Управителния съвет, ЕИК 176800202,  имот – частна общинска собственост представляващ офис №10 находящ се на партерния етаж на ЖСК”Изгрев”, кв.89, УПИ – ІV по плана на гр.Несебър, с кад.№ 51500.502.380.1. по КК на гр. Несебър,  на площ от 31,05 кв.м,  срещу месечна наемна цена в размер на 67.07лв./ шестдесет и седем лева и седем стотинки/ с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОС-Несебър, за срок от 3 /три/ години .”

(Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението)

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 249/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.48.201 по КК на с. Тънково и промяна на начина на трайно ползване на проектни имоти с номера  73571.48.204, 73571.48.205, 73571.48.206, 73571.48.208

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното решение:

 

РЕШЕНИЕ № 1144

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се раздели земеделски имот с кад.№ 73571.48.201 по КК на с. Тънково, м-т “Дядо Ивановата чешма“, на площ от 20620 кв.м, с начин на трайно ползване „Пасище“, АпОС №№5100/13.01.2012г., като се образуват пет нови имота съгласно приложения проект, с проектни номера № 73571.48.204 – на площ от 4378кв.м, 73571.48.205- на площ от 2300кв.м, 73571.48.206 – на площ от 2000кв.м, 73571.48.207 – 11363кв.м, 73571.48.208 – на площ от 579кв.м.

2. На основание чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик, дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на новообразуваните имоти по т.1 както следва :

– от „Пасище“ на “Друг вид земеделска земя“ на новообразувания имот с проектен номер 73571.48.204 – на площ от 4378кв.м, получен от разделянето на имот с кадастрален идентификатор №73571.48.201 по КК на с.Тънково;

– от „Пасище“ на “Друг вид земеделска земя“ на новообразувания имот с проектен номер 73571.48.205 – на площ от 2300кв.м, получен от разделянето на имот с кадастрален идентификатор №73571.48.201 по КК на с.Тънково;

– от „Пасище“ на “Друг вид земеделска земя“ на новообразувания имот с проектен номер 73571.48.206 – на площ от 2000кв.м, получен от разделянето на имот с кадастрален идентификатор №73571.48.201 по КК на с.Тънково;

от „Пасище“ на “Полски път“ на новообразувания имот с проектен номер 73571.48.208 – на площ от 579кв.м, получен от разделянето на имот с кадастрален идентификатор №73571.48.201 по КК на с.Тънково.

/Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 259/14.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1145

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ Общински съвет  – Несебър предоставя земеделски имоти от общински поземлен фонд, които да послужат за постановяване на решение от ОС ”Земеделие”-  Несебър за възстановяване на право на собственост, както следва:

1.  Предоставя поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 11538.12.45 по КК на гр. Св. Влас, м.“Варницата“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, на площ от 2800 кв.м;- 745 кв.м ид.части от имот с №11538.12.46 по КК на гр.Св. Влас, м. “Варницата“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, целия на площ от 2165 кв.м;

за обезщетение на признато право на собственост с Решение №23/26.02.2004г.  на НРС върху имоти от 35.100 дка – нива в м.“Инджекьойско блато“ в землището на гр.Несебър,  по преписка №Ж894 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в т.1 от мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-386/14.04.2015г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

2. Предоставя  поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 51500.22.34 по КК  на гр.Несебър, на площ от 767кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя; –

51500.22.47 по КК  на гр.Несебър, на площ от 455кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;- 51500.22.45 по КК  на гр.Несебър, на площ от 879кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.67 по КК  на гр.Несебър, на площ от 1047кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

за обезщетение на признато за възстановяване право на собственост с Решение №84/12.06.2008г. на НРС върху имоти  от 53.00дка и Протоколно решение №Ж123/21.10.2008г. на ОСЗ-Несебър, посочени в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-386/14.04.2015г. от Началника на ОСЗ-Несебър;

3. Предоставя  поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 51500.22.32 по КК  на гр.Несебър, на площ от 1113кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.62 по КК  на гр.Несебър, на площ от 284кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

за обезщетение на признато за възстановяване право на собственост с Решение №177/28.07.2004г. на НРС върху лозе на площ от 1400 кв.м и Протоколно решение №Ж830/01.10.2004г. на ОСЗ-Несебър, посочени в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-386/14.04.2015г. от Началника на ОСЗ-Несебър;

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 248/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 02703.29.33 по КК на с. Баня и промяна начина на трайно ползване на частта от имота на площ от 2000 кв.м., съгласно приложения проект.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от  гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1146

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се раздели земеделски имот с кад.№ 02703.29.33 по КК на с.Баня, на площ от 83330 кв.м, с начин на трайно ползване „Пасище“, АпОС №5915/25.02.2015г. като се образуват два нови имота, означени на скица №15-64504/16.02.2015г. на СГКК-Бургас, както следва: Проектен имот – 1 /защрихована част/ на площ от 2000кв.м съгласно геодезическото заснемане, заключен  между стабилизиран полски път от изток, стар път от север  и границите на самия поземлен имот от запад и юг, и  Проектен имот – 2

на площ от 81330кв. разположен на изток от Проектен имот – 1.

2. На основание чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик, дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Пасище“ на “Друг вид земеделска земя“ на новообразувания Проектен имот, обозначен с номер 1 на скица №15-64504/16.02.2015г. на СГКК-Бургас/ защрихованата част/ на площ от 2000кв.м, заключен  между стабилизиран полски път от изток, стар път от север и границите на самия поземлен имот от запад и юг, получен от разделянето на имот с кадастрален идентификатор №02703.29.33 по КК на с.Баня на площ от 83330кв.м с НТП“Пасище“, АпОС 5915/25.02.2015г. ”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 247/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – „Фризьорски салон с кадастрален идентификатор № 53822.502.61.1.3 по КК на с. Оризаре, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1147

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  и  чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ на Общинския съвет,   да   се   проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на “Фризьорски салон“, с кад.№53822.502.61.1.3 по КК на с.Оризаре  на площ от 24.20 кв.м., находящ се в партерния етаж от Общинска сграда “Читалище”, кв.41, УПИ V по плана на с.Оризаре, АОС №2271/12.08.2005г.,  при следните условия:

1.Начална тръжна месечна наемна цена – 100лв. с ДДС;

2. Срок за отдаване под наем – 5/пет/ години;

3.Депозит за участие – 10 % от началната тръжна месечна  наемна цена;

4.Стъпка за наддаване – 10лв./десет лева/, представляваща 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 246/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство Кошарица, с кадастрален идентификатор 39164.501.590.3.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното.

РЕШЕНИЕ №1148

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и  т.12 от ЗМСМА   във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с „Дрогерия ведно с обслужващи помещения, находяща се на първи етаж от „Многофункционална сграда – кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00 кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87кв.м и 4.30кв.м, представляващи ½ ид.част от WC”.

2. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  общинско помещение – Дрогерия, ведно с обслужващи помещения, находяща се на първи етаж от „ Многофункционална сграда – кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87кв.м и 4.30кв.м, представляващи ½ ид.част от WC, при следните условия:

І.Начална конкурсна месечна наемна цена –179.50 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.23 и чл.24 на Наредба №5:

(27.00кв.м х 5.00лв. + 29.17кв.м х 0.50лв.) х 20% ДДС=179.50лв.

ІІ.Срок за отдаване – 5/пет/ години.

ІІІ.Специфично условие :

– Имотът да се използва за дрогерия или аптека.

ІV.Критерии за оценяване :

К1- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.

К2 – Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) -за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователни и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 – Работно време -Целогодишна работа на дрогерията:

–          При 12  часов работен ден – 20точки

–          При 8 часов работен ден– 15 точки;

–          При 6 часов работен ден–10 точки;

–          При 4 часов работен ден– 5точки;

При по-малко часове от посочените по-горе кандидата получава 0т.

К4 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в продажбата на лекарствени средства:

– До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

Ако кандидата поеме задължение за разкриване на аптека, в отдаваното помещение и сключи договор със Здравната каса,  крайния резултат К се умножава с коефициент 2.

V. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна немна цена.

VІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на конкурса.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 245/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в сградата на кметство – с. Кошарица, с кадастрален идентификатор № 39164.501.590.3.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №1149

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  и  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със „Стоматологичен кабинет на площ от 14,41 кв.м и обслужващи помещения на площ от 7.60кв.м, находящ се на първи етаж от Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г.“

ІІ. На основание чл.14, ал.7  от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Стоматологичен кабинет на площ от 14,41 кв.м и обслужващи помещения на площ от 7.60кв.м, находящ се на първи етаж от Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г.“, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена  в размер на 92.00лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ, както следва: (14.41кв.м х5.00лв. + 7.60кв.м  х 0.50лв.)х20% =92.00лв. с ДДС

2. Специфични условия  на конкурса:

1. Кандидатите да са лекари по дентална медицина ;

2. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

3.      Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и да осигуряват дежурства и през почивните дни.

4.      Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

Критериите  за оценяване са:

1.К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0точки.

2.К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки.

3. К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

4. К4 – Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

5. К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

6. К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4 .

7.Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

 

ІІІ.Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 244/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 39164.17.389 по кадастралната карта на с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1150

 

І. На   основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  и  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър,  актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като Раздел ІІІ, т.Г1”Имоти, които Община несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и зецеделски култури и пчелини”  се допълва с „ Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.389 по кадастралната карта на с.Кошарица,   м.”Хасарлъка“, с начин на трайно ползване – „Др.вид земеделски имот“, на площ от  11678кв.м, категория VІІІ, АчОС №5520/09.12.2013г.

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  за  отглеждане на животни на Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.389 по кадастралната карта на с.Кошарица,   м.”Хасарлъка“, с начин на трайно ползване – „Др.вид земеделски имот“, на площ от  11678кв.м, категория VІІІ, АчОС №5520/09.12.2013г.,  за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  – 350лв. без ДДС.

2. Специфично условие – Право да участват в търга имат само лица с валидна регистрация като собственици или ползватели на животновъден обект.

3. Стъпка за наддаване – 5.00лв.

4. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена в размер на 35.00лв.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 243/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост в землището на с. Кошарица

 

Общинският съвет с 20  гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №1151

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ   в качеството си на собственик Общински съвет – Несебър,  дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следните общински имоти:

–         от „Овощна градина“ на „ Нива“ на ПИ 39164.21.34  по КК на с.Кошарица, м.“Мишкефа“, на площ от 4999кв.м, АчОС №2389/31.05.2006г.

–         от „Лозе“ на „ Нива“ на ПИ 39164.27.100  по КК на с.Кошарица, м.“Бялата чешма“, на площ от 7999кв.м, АчОС №2385/31.05.2006г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 242/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53822.501.50.1 по КК на с. Оризаре, изградена в УПИ ХVІ в кв.16 по плана на с. Оризаре.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1152

 

1 На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, и  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2014г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.501.50.1 по КК на с.Оризаре, представляващ УПИ ХVІ, кв.16 по плана на с.Оризаре на площ от 1108кв.м.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53822.501.50.1, изградена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.501.50 по КК на с.Оризаре, представляващ УПИ ХVІ, кв.16 по плана на с.Оризаре, АОС №6000/30.03.2015г. за поправка на АчОС №5255/19.07.2012г., на  Пенко Тодоров Трошанов и Милена  Стоянова Трошанова, и двамата от с.Оризаре, ул.“Г.Кондолов“ № 13 в качеството им на собственици на сградата,  за построяване на пристройка със Застроена площ от 80кв.м, към първи етаж на сградата,  съгласно одобрения на 11.02.2015г. архитектурен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване по т.2 в размер на  3200лв. /три хиляди и двеста лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 241/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване.

Общинският съвет с 20  гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1153

 

І. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет  – Несебър:

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване – Приложение 1.

2. Дава съгласие мерите и пасищата от Приложение 1 да бъдат  предоставени за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а свободните мери и пасища от ОПФ,  които са останали неотдадени се обявят за общо ползване от общоселските стада.

3.  Приема  Правила  за  ползване  на  общинските   мери  и  пасища – Приложение №2.

4.  На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя годишна наемна цена и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване –

-на пасища и мери  от ОПФ на Община Несебър – 6лв./дка без ДДС;

-на ливади от ОПФ на Община Несебър – 8лв./дка без ДДС.

5. Стъпка за наддаване при провеждане на  търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 0.30лв. /дка, представляващи 5% от началната тръжна годишна цена за 1/един/ декар.

6. Пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване по т.2, и пасищата и мерите от ОПФ, предоставени под наем на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние – Приложение 3, се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

7. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА актуализира програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015г., като в раздел ІІІ, буква Г2 се включват имотите по Приложение 4.

8. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

/Списъкът с поименното гласуване и цитираните приложения   е неразделна част от настоящото решение

/

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 253/08.04.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър /изпълняващ функциите на кмет, съгласно заповед № 496/03.04.2015 г./, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет ведно с манипулационна в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №1154

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със следните общински помещения : Кабинет №40 по архитектурен проект на площ от 12 кв.м – За лекарски кабинет и помещение №33 по архитектурен проект , на площ от 10кв.м полезна площ – за манипулационна, находящи се на партерен етаж в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП  в  УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1

ІІ. На основание чл.14, ал.7  от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Лекарски кабинет №40/по арх.проект / на площ от 12.00кв.м ведно с манипулационна /помещение №33/, на площ от 10.00кв.м полезна площ, находящи се на партерен етаж  в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП  в  УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1,при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 92.40лв. с ДДС,  определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ,
2. Специфични условия  на конкурса:

2.1. Кабинета ведно с манипулационната да се използвата за  Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ  /личен лекар /

2.2. Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

2.3. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

2.4.Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и да осигуряват дежурства и през почивните дни.

2.5.Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

3. Критериите  за оценяване са:

-К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0точки.

-К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки.

– К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

– К4 – Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

– К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

– К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6.

 

4. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

 

ІІІ.Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

ІV. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението .

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 226/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І –общ. в кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-Запад”.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1155

 

1.Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изготвяне и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-общ. в кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с ПИ 51500.506.492 по КК на гр. Несебър  по предложеното задание  и  провеждане на съответните процедури.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Доклад вх.№ 225/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ VІ-общ. в кв.4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1156

 

На основание с чл.129 ал.1 изр. ІІ от ЗУТ  във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  одобрява план за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – запад” в частта му за УПИ VІ-общ. в кв.4201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг –запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.564 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация се променя отреждането на имота „За пешеходна зона и озеленяване”, поради итензивното пешеходно движение на кръстовището пред хотел „Свежест” от източната зона на комплекса към автогарата на курорта и безнес центъра и обратно се налага в имота да бъде организирана пешеходна зона с необходимите алеи и удобства за изчакване в зелена среда. При осъществяване на благоустройствените мероприятия ще бъде премахната и незаконната площадка за паркиране в зоната на кръстовището. Предвидената промяна е допустима с оглед предназначението и на основание предвиденото с чл.62а, ал.2 от ЗУТ изключение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 224/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ І-414 в кв.3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл.”за”   от гласували 20 общински съветници   прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1157

 

На основание чл 129 ал.1  изр. ІІ от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ І-414 в кв.3501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.219 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация от УПИ І-414 се урегулират два нови УПИ І-414 с площ 800кв.м. и УПИ ІХ-414 с площ 1000кв.м.

В частта план за застрояване устройствените показатели и устройствената зона за новообразуваните УПИ І-414 и УПИ ІХ-414 се запазват  и се конкретизират застроителните линии за новообразуваните УПИ.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 223/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ ІV-18. в кв.7902 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гласа „за”  от общо 20 гласували  общински съветници  прие  следното

 

РЕШЕНИЕ № 1158

 

На основание  чл. 129 ал.1  изр. ІІ от ЗУТ във връзка с  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ ІV-18 в кв.7902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.34 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се променя номера на имота от УПИ ІV-18 на УПИ ІV-506.34 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта и се установяват следните устройствени показатели : Плътност на застрояване=30%, Нкорниз=15м., Кинт=1,5 и минимално озеленена площ от 50% като устройствената зона „Ок” се запазва.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Доклад вх.№ 227/03.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ ІІІ-349 в кв.3901 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1159

На основание чл.129 ал.1 изр. ІІ от ЗУТ във връзка с  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ ІІІ-349 в кв.3901 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.71 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застроване устройствените показатели за УПИ ІІІ-349 се завишават както следва: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Етажност – 5 етажа /Нкорниз – 15м./, Минимално озеленена площ 50% като устройствената зона „Ок” се запазва.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Доклад вх.№ 234/06.04.2015 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ ІІ-563, УПИ ІІІ-563 и УПИ ХІ-563 в кв.1601 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 19 гласа ”за”  от общо гласували 19  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1160

На основание чл.129 ал.1 изр. ІІ от ЗУТ във връзка с  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ ІІ-563, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.437, УПИ ІІІ-563, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.438 и УПИ ХІ-563, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.439 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.1601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Промяната на плана за застрояване се състои в установяване на  следните устройствени показатели за УПИ ІІ-563 /ПИ 51500.507.437/, УПИ ІІІ-563 /ПИ 51500.507.438/ и УПИ ХІ-563 /ПИ 51500.507.439/: Плътност на застрояване 30%, Кинт 1,5, Етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ 50% в устройствена зона „Ок” и режим на свързано застрояване между имотите.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 218/02.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-503 и УПИ ІІ-505 в кв.35 по плана на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за”от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1161

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър,  не  възразява по представения проект за изменение на ПУП- ПРЗ и РУП за УПИ І-503 с идентификатор по к.к.11538.503.186 и УПИ ІІ-502 с идентификатор по к.к. 11538.503.185 – общинска собственост, в кв.35 по плана на гр. Свети Влас  съгласно представеното задание,  с  което се  предвижда изместване на регулационните линии на УПИ  І-503 с площ по регулация 264кв.м. по съществуващи имотни граници на  имот  с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.186 с площ 258кв.м. и  се променя номера на І-186 в  съответствие с  идентификатора му по кадастрална карта. В частта план за застрояване се предлага промяна устройствената зона на имота от „Жм” на „Ц”, характера на застрояване от ниско на средно и се установяват устройствени показатели  Кпл.=80%, Кинт.2,40, максимална височина на застрояване Н<15,00м. и минимално озеленена площ 20%. Запазва се начина на застрояване – свързано.Регулационната граница на УПИ ІІ-502 с идентификатор по к.к. 11538.503.185 – общинска собственост,също се провежда по имотната.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 233/06.04.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. в кв.14 по плана на гр. Свети Влас-Юг.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1162

 

Общински съвет-Несебър на основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА в качестото си  на  заинтересована страна по смисъла на чл. 131 ал.1 от ЗУТ  не възрасява по представения проект с който от  УПИ І-общ с отреждане «За озеленяване» и идентификатор по кадастрална карта 11538.502.140  с  площ от 1 959 кв.м в кв.14, се образува  нов   УПИ VІ-140 с отреждане „За трафопост”, площ от 64.83кв.м. Устройствените показатели за УПИ І-общ остават непроменени, а  новооразувания   УПИ VІ-140  се  отрежда  за «ТП»  и се установяват Кплътност-20%, Кинт-0.50, максимална височина на застрояване- 4.5м и минимално озеленена площ 50%.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 232/06.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.14.106 по КК на с. Емона, м. „Клая”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал. от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за”  от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1163

1. На основание чл.21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.124б ал.5 от ЗУТ Общински съвет – Несебър отказва издаването на разрешение за  изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.14.106, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, целият на площ 3460 кв.м., находящ се в землището на с.Емона .местност „Клая“ за неземеделски нужди,

2. Не одобрява приложеното към проекта планово задание за изработване на ПУП-ПЗ.

Мотиви : имот с идентификатор 27454.14.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Емона .община Несебър, Област Бургас одобрени със заповед РД-18-47/03.10.205 год. на изпълнителния директор на АК  е включен в границите на защитена зона „Емине“ с идентификационен код ВС 0002043  и   съгласно заповед №РД-560/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите, фигурира в списъка на точка.8 , за които са налице забраните визирани т.8.1 и т.9 от същата заповед.

Приложеното към заявлението планово задание за ПУП – ПЗ не е съгласувано с МОСВ по реда на чл.125 ал.7 от ЗУТ, не са изпълнени изискванията на чл.125, ал.1,ал 2 и ал.З от ЗУТ липсва информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове доколкото това обосновава необходимостта от изработване на искания ПУП и определя териториалния му обхват

Решението да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите страни на посочения в заявлението им съдебен адрес: София 1220 ЖК Надежда -1 ва част бл.107 вх.а ет.2 ап.4 арх. Юлиян Димитров Македонски.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 14 -дневен срок от съобщаването му.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 191/24.03.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИІV-общ. и УПИ V-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1164

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общинският съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV-общ. с идентификатор по КК 561500.503.307 и УПИ V-общ. С идентификатор по КК 51500.503.308,  кв.14 по плана на ж.к. ”Черно море”, гр.Несебър, съгласно представеното  задание  с което се промяна височината на застрояване от 10.00м. на 12.00м. и промяна устройствената зона на имота от „Жм” на „Жс” и промяна устройствената зона на имота от „Жм” на „Жс”, както и промяна на устройствените показатели Кинт.=1.20 на 2.00, минимално озеленена площ от 40% на 30%, при запазване начина на застрояване- свързано в два имота и Кпл.=45%.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 211/01.04.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване изменение на ПУП-ПЗ  на УПИ ХІV-общ.  в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1165

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общинският съвет  дава съгласие, да бъде допуснато изменение на  ПУП-ПЗ за УПИ ХІV-общ. с идентификатор по КК 561500.503.26,  кв.5 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, съгласно представеното  задание  с което се промяна конфигурацията на площта на застрояване и Кинт от 1.20 на 1.60, при запазване на отреждането „за жилищно строителство”, устройствена зона „Жс” и устройствени показатели, както следва: Кпл.=45%, Нк=12.00м. и минимално озеленена площ от 40%.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 216/02.04.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване” на „Жилищна сграда за сезонно ползване, Блок 1 – І-ви етап за имот с идентификатор 39164.21.188 по КК на с. Кошарица, м. „Мишкефа”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гласа „за”от общо гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1166

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване, Блок1, І-ви етап” в  имот с идентификатор 39164.21.188 по кадастралната карта на с.Кошарица, м. ”Мишкефа” през имоти: ПИ 39164.21.8- с трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на Община Несебър, ПИ 39164.21.11- трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване „пасище, мера” собственост на община Несебър и ПИ 39164.21.232 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на община Несебър.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за       изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.На основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Несебър изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 39164.21.11 –трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване”пасище”. Срокът на предварителното съгласие е 24 месеца.

4. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект  „Външно  ел. захранване на Жилищна сграда за сезонно обитаване, Блок1, І-ви етап” в  имот с идентификатор 39164.21.188 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Мишкефа”,община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 201/27.03.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.54.5, м. „Хендек тарла”, землището на с.Равда за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гласа „за”  от общо гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1167

 

1.  На основание  чл. 124а  ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и  след като се убеди,   че са   спазени законовите   изискванията, Общински съвет Несебър разрешава  изработването  на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.54.5 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-друг вид нива, целия на площ от 5359 кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди,  при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15,00м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и с „ВиК” ЕАД-Бургас.

След изготвяне на ПУП-ПЗ, същият да се внесе в РИОСВ-Бургас, съгласно текста на писмо изх.№1234/04.03.2015 год.

На  основание  чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП – ПЗ .

Решение да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 185/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV” за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по плана на м. „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1168

 

На основание с чл.129, ал.1  изр. ІІ  от ЗУТ  във връзка с   чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели 20 кV  за захранване на нов БКТП 20/0.4кV ”  за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 / бивш 11538.15.196/ по плана на м-т „Юрта”, землище  гр.Свети Влас”, преминаващи през имоти  общинска собственост, а именно от съществуващ БКТП „Инцараки” в ПИ 11538.504.125 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за курортно рекриационен обект, през ПИ 11538.504.585 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и ПИ 11538.504.593 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица до нов БКТП в имот частна собственост представляващ ПИ 11538.15.214 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за жилищни нужди, по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” и м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас . Дължината на трасето е 585м. и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата страна, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И  ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 186/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737 в кв.55 по плана на С.О. „Инцараки”, землището н гр. Свети Влас, за елементи на техническата инфраструктура.

 

Общинският съвет с 20 гласа „за” от общо гласували 20 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

 

 

РЕШЕНИЕ №1169

 

На основание  с чл.129, ал.1  изр. ІІ  от ЗУТ  във връзка с   чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от   ЗМСМА във Общински съвет Несебър :

 

О Д О Б Р Я В А

 

ПУП- парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на лятна къща”  в УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище  гр.Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838” , за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.. Трасето за полагане на външното ел. захранване се прокарва през имот общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.1.98 с трайно предназначение натериторията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и учредяване право на прокарване през общински имот с идентификатор ПИ 11538.1.98.  Трасето започва от съществуваща мрежа ниско напрежение в полски път от „БКТП „кв.55” в ПИ 11538.1.3 и преминава на север до нов разпределителен шкаф и електромерно табло на границата на УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето е 9.00м. и  се създават сервитути от 0.60м. от двете страни на трасето, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 184/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Външен канал” за УПИ ХІV-579 в кв.52 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 20 гласа „за” от общо гласували 20 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1170

 

На основание  с чл.129, ал.1 изр. ІІ  от ЗУТ във връзка с   чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: : „Външен канал”  за УПИ ХІV-579, кв.52 по плана С.О.”Инцараки”, землище  гр.Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.338”, преминаващи през имоти  общинска собственост, а именно от съществуваща ревизионна шахта в ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и 11538.504.590 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, като се предвижда изграждане на 5 броя нови ревизионни шахти по дължината на трасето и изграждане на нови ревизионни шахти за имоти частна собственост,представляващи ПИ 11538.504.338 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за ниско застрояване, ПИ 11538.504.829 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за курортно рекриационен обект, ПИ 11538.504.356 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за курортно рекриационен обект, ПИ 11538.504.358 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за курортно рекриационен обект, ПИ 11538.504.831 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за курортно рекриационен обект, ПИ 11538.504.366 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за вилна сграда, ПИ 11538.504.368 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за вилна сграда и ПИ 11538.1.42  с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване,  по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” и м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето е 293.37м. и сервитути с ширина 3.00м. по 1.50м. отляво и от дясно на оста на трасето, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 189/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели НН” за външно ел. захранване на апартамент № 10 от жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1171

 

На основание с чл.129, ал.1  изр. 2  от ЗУТ във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА  Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект:  „Кабели НН ”  за външно ел. захранване на апартамент №10 от жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О.”Инцараки”, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на  гр.Свети Влас”, преминаващи през имот  публична общинска собственост ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето е 25м., като се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на  трасето с обща площ от 60 кв.м., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 190/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „ Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-354 в кв.23 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. свети Влас.

 

Общинският съвет с 13 гласа „за”   от общо гласували 13 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1172

 

На основание чл.129, ал.1 изр. ІІ  от ЗУТ   във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА  Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект:  „Кабели НН ”  за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-354, кв.23 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.862 по КК на  гр.Свети Влас” , преминаващи през имоти общинска собственост с идентификатори  ПИ 11538.504.449 с предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: дере и 11538.504.587 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето е 22м. и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата страна на  трасето с обща площ от 49 кв.м., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 188/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ Х-86 в кв.15 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

 

РЕШЕНИЕ №1173

 

На основание с чл.129, ал.1 изр. 2  от ЗУТ   във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект:  : „Кабели НН ”  за външно ел. захранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ Х-86, кв.15 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.92 по КК на  гр.Свети Влас” , преминаващи през имот  ПИ 11538.504.585  с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас.   Дължината на трасето е 12м., като се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на  трасето с обща площ от 24 кв.м., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 187/24.03.2015 г. от от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-319, кв.37 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1174

 

На основание  чл.129, ал.1  изр. 2   от ЗУТ   във връзка с   чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА с Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект:  „Кабели НН ”  за външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-319, кв.37 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.411 по КК на  гр.Свети Влас , преминаващи през имот  ПИ 11538.504.591 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Дължината на трасето е около 5м. и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на  трасето с обща площ от 9 кв.м., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 105/18.02.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на решение № 1029 от протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1175

 

На основание на чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка   чл.134, ал.1, т.2, във вр. с ал.2 и чл.108, ал.3 от ЗУТ и чл. 62 от АПК  Общински съвет Несебър изменя   решение №1029 от протокол №28/19.12.2014г. на ОС гр.Несебър за одобряване на задание за проектиране и даване съгласие за допускане  изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура.  „ШКД-6, табло мерене и кабели НН ”  за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на  гр.Свети Влас , преминаващи през имот  ПИ 11538.504.589 и ПИ 1538.504.590 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”  по реда на чл. 134, ал.1, т.2 във вр. с ал.2 и чл.108, ал.3 от ЗУТ  и същото придобива следната редакция:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабелна линия 20кV за захранване на нов БКТП 20/0.4 КV 2х630кVА в ПИ 11538.1.184 „ и „ШКД-6, табло мерене и кабели НН ”  за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на  гр.Свети Влас , преминаващи  през имот  ПИ 11538.504.589 и ПИ 1538.504.590 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас,.,Трасето на кабелите 20кV започва от т.5 на представеното задание преминаващо  през имоти публична общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и ПИ 11538.504.590 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица.  Полагането на кабели НН започва от съществуващ ШКД6  пред ПИ 11538.504.304 и  през имот публична общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване- за второстерпенна улица достигат до ново ТЕПИ пред УПИ ХХХІV-273, кв.40 с идентификатор 11538.504.301 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Общата проектна дължината на трасето кабели 20кV и кабели НН е около 144м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата страна на  трасето с обща площ от 291 кв.м.., съгласно представеното задание.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 104/18.02.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със специализиран ресторант в УПИ ХІV-406, кв.26 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ

 

Общинският съвет с 20 гласа „за” от общо гласували 20 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1176

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА дава съгласие за изработването по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ  изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН ”  за външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със специализиран ресторант в УПИ ХІV-406, кв.26 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.510 по КК на  гр.Свети Влас , преминаващи през имоти  ПИ 11538.504.596 и ПИ 11538.504.611 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас,  публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенни улици. Трасето започва от БКТП „Инцараки 4”  ПИ 11538.1.96, преминават през второстепенни улици с идентификатори 11538.504.611 и 11538.504.596 и достигат до ново електромерно табло пред УПИ ХІV-406, кв.26 с идентификатор 11538.504.510 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е около 258м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на  трасето с обща площ от 533 кв.м., и  да се проведат процедурите по ЗУТ.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ДЕВЕТА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 237/07.04.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър одобряване схеми за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ на територията на к.к. „Слънчев бряг-Запад” и м. „Кокалу” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1177

1. Общински съвет – Несебър утвърждава приложените схеми както следва: -схема №1 за открита търговска площ за маси по реда на Наредба №2 на ОбС за територията на к.к. „Слънчев бряг Запад“ и схема №2 за поставяне на преместваеми обекти в гр. Несебър, местност „Кокалу“ , неразделна част от настоящото решение.

2. Общински съвет – Несебър възлага на кмета на Общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба №10 и Наредба №2 на ОС-Несебър.

 

По т.ПЕТДЕСЕТА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 240/07.04.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за поставяне на преместваеми обекти и открити търговски площи в терени-общинска собственост на територията на община Несебър, по реда на Наредба № 10 и наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ за сезон 2015 г.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1178

 

На основание чл.12 ал.2 от Наредба № 10 и Наредба № 2 на ОбС-Несебър, във връзка с чл.56 ал.1 и ал.2 от ЗУТ

1.Общински съвет-Несесгьр съгласува предложените схеми за преместваеми обекти и открити търговски площи, неразделна част от настоящата докладна, както следва:

1.  – схема №1 –павилион  в  ПИ с   идентификатор 73571.501.64   с. Тънково
2.           Слънчев бряг-запад -схема №1- временен търговски обект – павилион, пред УПИ ІІІ92 в кв. 7301
схема №2-3 броя павилиона

3.   гр.Несебър

-схема №1-2 броя павилиона

4.   гр.Несебър, ж.к. „Черно море“
-схема №1-павилион
-схема №2-павилион

-схема №3-павилион

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 239/07.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС-14 до изливна шахта № 2 на главен колектор към КПС-15”, част от проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда” DIR 51011116-68-152 Оперативна програма „Околна среда 207-2013”.

 

Общинският съвет с 20 гласа „за” от общо гласували 20 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1179

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ  Общински съвет -Несебър:

 

ОДОБРЯВА:

 

ПУП-ПП за обект: „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС-14 до изливна шахта №2 на главен колектор към КПС-15”, част от проект: ”Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда” DIR 51011116-68-152 ОП Околна среда 2007-2013.

Трасето на тръбопровода, състоящ се от две успоредни тръби, започващо от ПИ 51500.56.46, определен за КПС -14 и преминавайки последователно през следните имоти: ПИ 51500.56.45 и ПИ 51500.61.3, ПИ 51500.57.51, ПИ 51500.69.47, ПИ 51500.66.33, ПИ 51500.56.47 и ПИ 51500.73.24  и  през следните имоти в землището на с.Равда: ПИ 61056.25.102, 61056.25.103 и 61056.25.106, ведно с определената сервитутна зона по 3 м. вляво от лявата тръба и 3 м. вдясно от дясната тръба.

Дължината на трасето е  2934 м., като 1704.46 м. са в землището на гр.Несебър и 1229.54 м. в землището на с.Равда.

Предвид кратките срокове за изпълнение на обекта, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано от заинтересованите лица в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд Бургас. ”

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 567/01.11.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-170-общ. в кв.29а по плана на с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1180

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласието си по представения проект за изменение на ПУП-ПРЗ  УПИ VІІІ-170 с цел обособяване на УПИ ІІІ – общ. достъп до новообразувания УПИ ХІV – 170 с ширина 3.5м. и обща площ 20кв.м / общинска собственост/ кв.29а по плана на с. Кошарица.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред –  Предложение вх.№ 255/14.04.2015 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 51500.31.20, 51500.31.19 и 51500.31.36 по КК на гр. Несебър, в частта му ПРЗ за имот 51500.31.36.

бщинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1181

1.  На основание чл. 124а ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1  Т.8  т. 11 от  ЗМСМА  и  след  като  се  убеди,  че  са  спазени  законовите изисквания по постъпилото в общинска администрация, разрешава да  бъде  изработен  в  частта  му по отношение  на  идентификатор 51500.31.36 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път,ПУП – ПРЗ_за имоти с идентификатори с идентификатор 51500.31.20 представляващ УПИ VII-3112, 51500.31.19 представляващ УПИ VIII -3112, в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта – Блакана, в землището на гр.Несебър и имот с идентификатор 51500.31.36 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно   ползване-   за   селскостопански,   горски,   ведомствен   път,   с   цел обединяване на двата УПИ и част от 115 кв.м.  от имот идентификатор 51500.31.36 в един УПИ на площ 1137 кв.м., при което да се запази уличната регулация от изток и границите към съседните имоти от север и запад. Остатъка от поземление имот с площ 27 кв.м. се придава към предвидената улица.За новоурегулирания имот се предвижда запазване на устройствената зона -„Ок“ при устройствени показатели К плътн.-ЗО %, Кинт. -1,5, Н-15 м и мин. озеленяване 50 %.

На основание  чл.124б ал.1  от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проект на ПУП – ПЗ . Решение да се разгласи по реда на чл. 1246 ал.2 от ЗУТ. Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението  съгласно чл.124  б ал.4  от ЗУТ не подлежи  на оспорване.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:                                                                                                                                               /БЛ. ФИЛИПОВ/

 

Технически секретар-протоколист:

/Р. Бинчарова/