Warning: Declaration of AVH_Walker_Category_Checklist::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/osnesseb/archive/web/wp-content/plugins/extended-categories-widget/4.2/class/avh-ec.widgets.php on line 0

Warning: Declaration of AVH_Walker_CategoryDropdown::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/osnesseb/archive/web/wp-content/plugins/extended-categories-widget/4.2/class/avh-ec.core.php on line 0
Нареждане към Протокол №31 – Общински Съвет Несебър

Нареждане към Протокол №31

Print pagePDF pageEmail page

НАРЕЖДАНЕ

към протокол № 31/ 20.04.2015Г.

Относно : Поправка на техническа грешка в решение № 1164 / 20.04.2015 год.

При приемане на решение № 1164 се установи , че поради допусната техническа грешка в докладната записка вх. №191 24.03.2015 г.арх. Валентин Димов е допусната техническа грешка и в прието решение   изразяваща се в грешно изписване на квартал „14” , вместо квартал 25 по плана на ж.к. Черно море.

Като взех предвид, че от приложената документацията към докладната записка и от приложените към нея скици, безспорно се установява , че имотите за които общински съвет е дал съгласие да бъде допуснато изменение на ПУП – ПЗ са правилно изписани и индивидуализирани със съответните идентификатори по кадастрална карта и в тях   е посочен , че същите съответстват на кв. 25 по предходен план  и след като прецених, че допусната грешка не влияе на волята на Общински съвет обективирана в решение № 1136 от протокол №31/20.04.2015. тъй като имотите са индивидуализирани със съответния идентификатор по кадастрална карта,

                                                 НАРЕЖДАМ

Да бъде извършена поправка на допусната техническа грешка в Решение №1164 обективирано в протокол №31/20.04.2015 г. изразяваща се в следното вместо изписаният квартал „14” да се чете квартал „ 25 .

Настоящото да се сведе до знанието на кмета на Общината и приложи към протокол № 23 /2.06.2014 г., като неразделна част.

Председател на общински съвет – Несебър:

/ Б. Филипов/