Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

С ъ о б щ е н и е

 

На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на постоянните комисии както следва:

1.Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет 16.06.2015г. от 12.30ч.

2.Комисия по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми – 16.06.2015г. от 13.30ч.                    

3.Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 16.06.2015г. от 14.30ч.  

4.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия – 15.06.2015г. от 16.00ч.

 

Материалите за заседанията се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 05.06.2015 г. Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Комисиите на Общински съвет – Несебър.

Моля, вносителите на докладни записки да бъдат на разположение на комисиите в посочения ден и час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                         Председател на Общински съвет – Несебър

                                                                   /Б.Филипов/