Дневен ред

Print pagePDF pageEmail page

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

 

                      ДО

           г-н(г-жа)………………………………………………..

                                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

                    КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                                 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

                                                                                                 НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 23.0.2015 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

    1. Докладна записка вх.№ 332/03.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред „Национален доверителен Еко Фонд”.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 325/02.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подаване на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.202 „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 324/02.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на общински план за младежта за 2015 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 280/04.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 273/24.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 334/04.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР – Бургас за нуждите на РУ-Несебър на 5 бр.леки автомобили-собственост на община Несебър.

 

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 366/11.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за финансиране за обект „Модернизация и доизграждане на съществуващ спортен комплекс в УПИ ІІІ, кв.6 по регулационния план на гр. Обзор.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 281/04.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 327/02.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на директори, учители и ученици по случай 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 363/09.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съдебна спогодба относно делба на магазин „Деликатес” – гр. Несебър-стара част.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 365/10.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване на филиал на Музей „Старинен Несебър” на територията на гр. Обзор.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№272/23.04.2015 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно завишаване общия брой на таксиметровите автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 311/26.05.2015 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър + Докладна записка вх. № 322/01.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Константин Лефтеров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх. № 337/05.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2016-2018 г.

Константин Лефтеров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 336/05.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2014 г. и отчет на бюджета на община Несебър за 2014 г.

Константин Лефтеров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх. № 307/20.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на еднократна награда на ветераните от община Несебър по случай 70 годишнината от края на Втората световна война.

Константин Лефтеров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 360/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2015 г.

Константин Лефтеров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 367/12.06.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2015/2016 година.

Константин Лефтеров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 355/08.06.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Константин Лефтеров

Председател на комисия

 

 1.  Докладна записка вх.№ 342/05.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.89.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХVІІ в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 323/01.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за ползване на горски площи-дивечови ниви и ливади-общинска собственост.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 344/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти-общинска собственост в землището на с. Кошарица и с. Тънково.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 345/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 51500.503.148 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІ-общ. в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 346/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 53045.502.28.10 по КК на гр. Обзор, в УПИ ІІ кв.5 по ЗРП на гр. Обзор.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 347/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 348/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на общиа Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 4.3 и № 5.4 от Базар „Пристанище”, гр. Несебър-стара част.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 349/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ, кв.74 по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.502.230, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 350/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за промяна на представителя на община Несебър в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 351/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлени имоти за реализиране на национален обект: „Реконструкция на път 1-9, Слънчев бряг-Бургас.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 358/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 73571.49.214 по КК на с. Тънково.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 359/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 39164.17.610 по КК на с. Кошарица.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 343/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.521.517 по КК на гр. Обзор.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 352/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 357/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на земеделски имоти с НТП-Пасище за общо ползване на паша.

Христо Тодоров

Предсеатл на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 305/19.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на залежали дърва за горене от общински гори.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Предложение вх.№ 309/21.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект: „Външна връзка на водопровод

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 362/09.06.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-533, кв.41 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 361/09.06.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ Х-235 кв.41 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 009/08.01.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-161 в кв.49 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 341/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно поставяне на преместваеми обекти в терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 340/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в УПИ VІ-общински в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 338/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в УПИ І-общ. в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 339/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в УПИ ХVІІ-общ. в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 335/04.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв.1 по плана на КК „Обзор-Север”, землището на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Предложение вх.№ 330/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.51.7, м. „Чатал тепе”, землището на с. Равда, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Доклад вх.№ 329/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП в частта му за УПИ І в кв.4501 по к.к. на „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 312/28.05.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори по кадастрална карта 51500.503.418, 51500.503.284, 51500.503.282, 51500.503.283, 51500.503.257, 51500.503.258, 51500.503.259, 51500.503.260 в кв.27 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 200/27.03.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-542 в кв.65 и УПИ І-556 в кв.66 по плана на с. Равда, по реда на чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Предложение вх.№ 120/23.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 11538.4.6 в кв.25 по плана на КЗ между Санаториума и гр. Свети Влас-Юг, м. „Юрта под пътя”, землището на гр. Свети Влас, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 331/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-общ. в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Предложение вх.315/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на пристройка към хранителен магазин и вътрешно преустройство към търговски комплекс „Жанет” в поземлен имот с идентификатор 51500.75.204 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Предложение вх.317/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „КСН ТП Чаирите-ВЕП Септемврийче стълб № 35А в м. „Чаирите”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Предложение вх.320/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Водопровод за поземлен имот с идентификатор № 51500.20.5 по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Предложение вх.316/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Алфа” в поземлен имот с идентификатор № 51500.85.3 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Доклад вх.№ 314/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2”, изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ, комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5, по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”.

 

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Предложение вх.№ 319/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Водопровод и канализация за поземлен имот с идентификатор № 51500.81.11 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Доклад вх.№ 328/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІ-330 в кв.4004.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Предложение вх.№ 318/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Въшно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси” в поземлен имот с идентификатор № 51500.73.11 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Доклад вх.№ 313/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външни ВиК връзки за поземлен имот с идентификатор 51500.77.28 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 18.06.2015 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: …………………..

                                                                                                                                                                    /БЛ. ФИЛИПОВ/