Решения от Протокол № 32

Print pagePDF pageEmail page

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 32/23.06.2015 г.

 

     ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. 1. Докладна записка вх.№ 332/03.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред „Национален доверителен Еко Фонд”.
 2. Докладна записка вх.№ 325/02.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подаване на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.202 „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 3. Докладна записка вх.№ 324/02.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на общински план за младежта за 2015 г.
 4. Докладна записка вх.№ 280/04.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър.
 5. Докладна записка вх.№ 273/24.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 334/04.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР – Бургас за нуждите на РУ-Несебър на 5 бр.леки автомобили-собственост на община Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 366/11.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за финансиране за обект „Модернизация и доизграждане на съществуващ спортен комплекс в УПИ ІІІ, кв.6 по регулационния план на гр. Обзор.
 8. Докладна записка вх.№ 281/04.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.
 9. Докладна записка вх.№ 327/02.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на директори, учители и ученици по случай 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
 10. Докладна записка вх.№ 363/09.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съдебна спогодба относно делба на магазин „Деликатес” – гр. Несебър-стара част.
 11. Докладна записка вх.№ 365/10.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване на филиал на Музей „Старинен Несебър” на територията на гр. Обзор.
 12. 12. Докладна записка вх.№272/23.04.2015 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно завишаване общия брой на таксиметровите автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община несебър.
 13. 13. Докладна записка вх.№ 311/26.05.2015 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър + Докладна записка вх. № 322/01.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
 14. 14. Докладна записка вх. № 337/05.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2016-2018 г.
 15. 15. Докладна записка вх. № 336/05.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2014 г. и отчет на бюджета на община Несебър за 2014 г.
 16. 16. Докладна записка вх. № 307/20.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на еднократна награда на ветераните от община Несебър по случай 70 годишнината от края на Втората световна война.
 17. Докладна записка вх. № 360/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2015 г.
 18. 18. Докладна записка вх.№ 367/12.06.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2015/2016 година.
 19. Докладна записка вх.№ 355/08.06.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.
 20. 20. Докладна записка вх.№ 342/05.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.89.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХVІІ в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.
 21. 21. Докладна записка вх.№ 344/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти-общинска собственост в землището на с. Кошарица и с. Тънково.
 22. 22. Докладна записка вх.№ 345/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 51500.503.148 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІ-общ. в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.
 23. 23. Докладна записка вх.№ 346/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 53045.502.28.10 по КК на гр. Обзор, в УПИ ІІ кв.5 по ЗРП на гр. Обзор.
 24. 24. Докладна записка вх.№ 347/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

25 Докладна записка вх.№ 348/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на общиа Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 4.3 и № 5.4 от Базар „Пристанище”, гр. Несебър-стара част.

 1. 26. Докладна записка вх.№ 349/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ, кв.74 по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.502.230, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 2. 27. Докладна записка вх.№ 350/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за промяна на представителя на община Несебър в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД.
 3. 28. Докладна записка вх.№ 351/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлени имоти за реализиране на национален обект: „Реконструкция на път 1-9, Слънчев бряг-Бургас.
 4. 29. Докладна записка вх.№ 358/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 73571.49.214 по КК на с. Тънково.
 5. 30. Докладна записка вх.№ 359/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 39164.17.610 по КК на с. Кошарица.
 6. 31. Докладна записка вх.№ 343/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.521.517 по КК на гр. Обзор.
 7. 32. Докладна записка вх.№ 352/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.
 8. 33. Докладна записка вх.№ 357/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на земеделски имоти с НТП-Пасище за общо ползване на паша.
 9. 34. Докладна записка вх.№ 305/19.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на залежали дърва за горене от общински гори.
 10. 35. Предложение вх.№ 309/21.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект: „Външна връзка на водопровод
 11. 36. Докладна записка вх.№ 362/09.06.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-533, кв.41 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.
 12. 37. Докладна записка вх.№ 361/09.06.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ Х-235 кв.41 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.
 13. 38. Докладна записка вх.№ 009/08.01.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-161 в кв.49 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.
 14. 39. Докладна записка вх.№ 341/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно поставяне на преместваеми обекти в терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.
 15. 40. Докладна записка вх.№ 340/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в УПИ VІ-общински в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 16. 41. Докладна записка вх.№ 338/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в УПИ І-общ. в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 17. 42. Докладна записка вх.№ 339/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в УПИ ХVІІ-общ. в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 18. 43. Докладна записка вх.№ 335/04.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв.1 по плана на КК „Обзор-Север”, землището на гр. Обзор, община Несебър.
 19. 44. Предложение вх.№ 330/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.51.7, м. „Чатал тепе”, землището на с. Равда, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

45 Доклад вх.№ 329/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП в частта му за УПИ І в кв.4501 по к.к. на „Слънчев бряг-запад”.

 1. 46. Докладна записка вх.№ 312/28.05.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори по кадастрална карта 51500.503.418, 51500.503.284, 51500.503.282, 51500.503.283, 51500.503.257, 51500.503.258, 51500.503.259, 51500.503.260 в кв.27 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.
 2. 47. Докладна записка вх.№ 200/27.03.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-542 в кв.65 и УПИ І-556 в кв.66 по плана на с. Равда, по реда на чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 3. 48. Предложение вх.№ 120/23.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 11538.4.6 в кв.25 по плана на КЗ между Санаториума и гр. Свети Влас-Юг, м. „Юрта под пътя”, землището на гр. Свети Влас, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.
 4. 49. Докладна записка вх.№ 331/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-общ. в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 5. 50. Предложение вх.315/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на пристройка към хранителен магазин и вътрешно преустройство към търговски комплекс „Жанет” в поземлен имот с идентификатор 51500.75.204 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 6. 51. Предложение вх.317/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „КСН ТП Чаирите-ВЕП Септемврийче стълб № 35А в м. „Чаирите”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 7. 52. Предложение вх.320/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Водопровод за поземлен имот с идентификатор № 51500.20.5 по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 8. 53. Предложение вх.316/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Алфа” в поземлен имот с идентификатор № 51500.85.3 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 9. 54. Доклад вх.№ 314/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2”, изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ, комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5, по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”.
 10. 55. Предложение вх.№ 319/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Водопровод и канализация за поземлен имот с идентификатор № 51500.81.11 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 11. 56. Доклад вх.№ 328/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІ-330 в кв.4004.
 12. 57. Предложение вх.№ 318/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Въшно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси” в поземлен имот с идентификатор № 51500.73.11 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 13. 58. Доклад вх.№ 313/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външни ВиК връзки за поземлен имот с идентификатор 51500.77.28 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.
 14. Докладна записка № 375/22.06.2015г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за краткосрочен кредит от фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ ЕАД” във връзка с реализиране на разплащанията по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”.
 15. Докладна записка № 376/22.06.2015 от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за предоставяне на безлихвен заем от централния бюджет във връзка с реализиране на разплащанията по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация „Несебър – Слънчев бряг – Равда”.
 16. Докладна записка № 374/19.06.2015г. от Валентин Димов – гл. Архитект на Община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПЗ на УПИ III – общ., кв. 4 по плана на ж.к „ Черно море” – гр. Несебър.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 332/03.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред „Национален доверителен Еко Фонд”.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”   от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ№ 1182

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства пред „Национален доверителен Еко Фонд“ със следния проект: „Изграждане на енергийно ефективно улично осветление в с. Равда, община Несебър“.
 2. Възлага на кмета на общината, при одобряване на проекта, общината да осигури необходимото съфинансиране от страна на кандидата в размер на 15 /петнадесет/ процента от стойността на проекта, според изискванията на „Национален доверителен Еко Фонд“, да финансира своите дейности, до възстановяване на средствата необходими за изпълнението им, както и да поеме всички недопустими по програмата разходи, свързани с проекта;
 3. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 325/02.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подаване на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.202 „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1183

 

 1. На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласието си Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна помощ с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим Живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. -2020 г.
 2. Общински съвет – Несебър дава съгласието си, чрез участие в Процедура „Независим живот”, да се подкрепи и продължи дейността на Звено за услуги в домашна среда, създадено по Процедура „Помощ в дома”.
 3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за осигуряване на устойчивост на услугите за социално включване в общността /домашна среда/ за срок не по-малък от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта по т.1, с изключение на непредвидени обстоятелства. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
 4. Упълномощава кмета на Община Несебър да извърши всички необходими действия, свързани с кандидатстването по проекта, а при одобрение и с реализирането му.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 324/02.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на общински план за младежта за 2015 г.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1184

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от Закона за младежта приема общински план за младежта за 2015 г. неразделна част от настоящото решение .

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 280/04.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1185

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър както както следва:

 • 1. В Глава втора, чл.5, ал.6 се променя така:„отдел „Екология” и служители от дейност „Озеленяване”.

В т.1 текста се променя така: „извършват проверки на място, съставят констативни протоколи въз основа на които се изготвя експертно становище за съществуващата дървесна растителност (съгл. Приложение №3) в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране.”

В т.2 текста се допълва така: „извършват проверки за паркоустройствените работи към разрешените строежи, като се съставят констативни протоколи със задължителни предписания относно извършването на възстановителни мероприятия.”

В т.3 текста се допълва така: „контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените системи в частни имоти, като следят за изпълнението на дадените в констативните протоколи задължителни предписания.”

отменя се т.4: „правят предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл.27.”

отменя се т.5: „извършват периодично поддържане на всичките структурни елементи, вкл. и резитба за оформяне на короните на растенията в общинските озеленени площи и насажденията по улици, алеи и площади предприятията (фирмите).”

 • 2. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА” чл.14. ал.5

текста се променя така: На общественото обсъждане присъстват експерти от отделите “ТСУ ”, “Екология” и „Озеленяване” към Общината, които подписват протокола.

 • 3. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА” чл.21. ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

В т.1 текста се допълва така: При стройтелство, ремонт и реконструкция в озеленени площи общинска собственост по утвърдени проекти и при доказана невъзможност за запазването им, като служители от отдел „Екология” съставят констативни протоколи със съответните предписания.”

В т.2 текста се допълва така: „За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура в общински площи, се предприемат незабавни действия от кметовете на населените места и служителите от дейност „Озеленяване” в съответствие с издадена от Кмета на Общината Заповед”.

В т.3 текста се допълва така: „При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии се предприемат незабавни действия от кметовете на населените места и експерт от „Защита на населението” при Общината.

 • 4. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА” чл.22. ал.1, т.1

текста се променя така: „Кмета на общината, за всички обекти на зелената система в границите на населените места след подадено в Общината писмено заявление и санитарна експертиза от специалистите в дейност “Озеленяване” и отдел “Екология”.”

 • 5. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА” чл.23

текста се променя така: „Когато за един обект, включително и за подобектите към него, се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, проектът задължително се подлага на ОВОС.”

 • 6. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА”, чл.24, ал.3

текста се променя така: „Собственици на частни имоти заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния парцел, съгласно Приложение№2.”

 • 7. В Приложение №1:НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ”, отстоянията на дървета до външни стени и сгради се изменят, като се допълват нови три колони със съответните височини и отстояния.
ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Минимални разстояния до стъблата в метри
дървета храсти
1. До външни стени и сгради С височ. над 5м. с височ. от 2,5м. до 5м. с височ. до 2,5м. 1.50
3м. 1,5м. 1м.
 • 8. Отменя се Приложение №2: заТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР”.
 • 8. Приема се ново Приложение №2: заТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР”.

Приложение №2

 

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

 

Вид                                     височина                                                                                           метри               добро състояние     отлично състояниие
Бързорастящи                  2 – 5                                 24                         28Секвоя, Кипарис,               4 – 5                                 28                         32

Морски и Бял бор               над 7                                 32                         48

и др.подобни

Умеренорастящи             2 – 4                                   30                         34Черен бор, Смърч,               5 – 7                                   36                         42

Ела, Мура, Кедър,               над 7                                  40                         60

Туя, Смрика и др.под.

Бавнорастящи                    2 – 4                                   34                       40Биота, Хвойна, Тис,             4 – 7                                   38                       48

Либоцедрус, Цуга,             над 7                                   40                         60

и др.подобни

 

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

 

Вид                                         височина                                                                                      метри         добро състояние           отлично състояние                                                                                
Многобързорастящи           до 4                         15                                   30Айланд, Акация,

Върба, Топола,                       4-5                         24                                   40

Чинар, Паеония                   над 5                         30                                   60

и др.подобни

Бързорастящи                        3-6                                 20                             30

Бреза, Елша, Ясен,                     над 6                             30                             60

Каталпа, Явор и др.под.

Умеренорастящи                     3-6                                 30                             60Бук, Клен, Дъб, Липа,                 над 6                             40                           120

Кестен, Бряст, Сорбус,

Див рожков и др.подобни

Овощни дърветаЯбълка, Круша, Череша,             до 2м                             20                          40

Праскова,   Орехи, Бадеми,         над 2 м                           30                          60

Лешници и др. подобни

 

Тревни и почвопокривни площи за 1 дка :                                                                   30
Летни цветя за 1 кв.м                                                                                                       10    
Перенни цветя за 1бр.                                                                                         1
Лозя за 1 дка.                                                                                                                110
Жив плет широколистен за 1 л:                                                                                   10
Жив плет иглолистен за 1 л. м:                                                                                        10
Храсти за 1 кв.м                                                                                                               25
Рози за 1бр.                                                                                                              8

ХРАСТОВА И ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

§9. Приема се ново Приложение №3 на основание чл.5, ал.6, т.1:

            

Приложение №3

       О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

 

                 У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ……/………….…г.

 

Община Несебър, удостоверява, че след извършена проверка на място от служители на отдел „Екология” и дейност „Озеленяване” в УПИ ………., квартал ..……., по действуващия подробен устройствен план /ПУП/ на ………………………….., община Несебър, област Бургас, се състави КП№ ……………………, с който се установява, че в цитирания по-горе имот няма дървесна и храстова картотекирана растителност с ценна декоративна стойност.

В гореописания имот не са изпълнявани мероприятия по озеленяване или залесяване. В имота не се намират: озеленени площи и/или дървета с историческо значение.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл.62, ал.10 и чл.63, ал.4 от ЗУТ, и във връзка с чл.5, ал.6, т.1 от Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър, за да послужи относно процедирането на ПУП – ИПРЗ за горецитирания имот.

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 273/24.04.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”, от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1186

Общински съвет Несебър, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с Наредба № 2 на МЗ от 21.04.2011 г, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. З и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове приема /на първо четене/ Н А Р Е Д БА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

           По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 334/04.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР – Бургас за нуждите на РУ-Несебър на 5 бр.леки автомобили-собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1187

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър ,

 1. Предоставя на ОД на МВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър 5 бр. леки автомобили за временно и безвъзмездно право на ползване, а именно: лек автомобил марка «Пежо» – 307 с рег. № А1366 МС, лек автомобил марка «Мицубиши» модел «Паджеро» с рег. № А 6307 КХ; лек автомобил марка Фолксваген» модел «Пасат» рег. № А2713 МА; лек автомобил марка «Фолксваген» модел «Пасат» рег.№ 9135 ММ и лек автомобил марка «Опел» модел «Вектра» с рег. № А 8482 КА.
 2. Кмета на Община Несебър да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на 5 бр. леки автомобили, по реда на чл.16, ал.З във вр. с чл.ЗО, ал.2, т.З от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Общински съвет – Несебър.
 1. Предвид настъпването активния летен сезон, на основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението. (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 366/11.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за финансиране за обект „Модернизация и доизграждане на съществуващ спортен комплекс в УПИ ІІІ, кв.6 по регулационния план на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1188

 

На основание чл. 21 ал. 2 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за кандидатстване по изискванията на «Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения“, издадена от министъра на младежта и спорта , обн.,ДВ,бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 13.05.2014 г. за изграждане на обект „Модернизация и доизграждане на съществуващ спортен комплекс в УПИ III, кв. 6 по регулационния план на гр. Обзор /ПИ с идентификатор 53045.502.35 по КК/ – ІІ етап „Трибуна „Изток“ с козирка и обслужващи помещения.

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 281/04.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 11 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 13 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1189

             На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, приема   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър както следва :

 • 1. В Глава първа, раздел ІІ, чл.9, ал.3 съществуващия текст се променя така:

/3/ Гражданите, фирмите и други организации са длъжни да стопанисват и опазват имотите си, като предвидят и осъществяват необходимите мерки за недопускане и неразпространение на замърсяване, както и неподдържане и превръщане на частните терени в неугледен външен вид, в следствие на което се създават предпоставки за развъждане на насекоми, змии и други земноводни.

 • 2. В Глава втора, раздел ІІ, чл.13, ал.1 съществуващия текст се допълва така:

/8/ замърсяване ( депониране ) с отпадъци, строителни материали, земни маси, пясък, въглища, дърва за огрев и др. материали върху тротоари, улични платна, зелени и други общински площи. Обектите при чиято дейност се образуват отпадъци се задължават да поставят плътни ограждения с цел недопускане на замърсяване.

 • 3. В Глава втора, раздел ІІ, чл.13, ал.2, т.1 съществуващия текст се променя така:

т.1 изливането и отвеждането на отпадни води, освен в канализацията или септични ями, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания;

 • 4. В Глава втора, раздел ІІІ, чл.24, т.4 съществуващия текст се променя така:

т.4 Да не допуска движение на непокрити с платнища и неизмити превозни средства, които замърсяват улици и други терени на територията на общината при транспортиране на отпадъци, строителни материали – варов и циментов разтвор, земни маси, пясък, баластра и др.

 • 5. В Глава втора, раздел ІV, чл.29, ал.1 съществуващия текст се променя така:

/1/ В случаите, когато притежателите на разделно събрани отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, нямат сключени договори с организации по оползотворяване, заявяват желанието си да участват в общинските системи за разделно събиране, като попълват Заявление (Приложение №5), представят документ удостоверяващ ползването на обекта, вписват се в регистър РСО и получават служебна бележка.

 • 6. В Глава втора, раздел ІV, чл.29, ал.5 съществуващия текст се допълва така:

/5/ В случаите, когато притежателите на разделно събрани отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради имат сключени договори с организации по оползотворяване е необходимо да водят отчетност за количеството и вида на разделно събраните и предадени отпадъци, която при поискване да бъде предоставена на контролните органи.

 • 6. В Глава втора, раздел ІV, чл.29, ал.7 съществуващия текст се променя така:

/7/ Упълномощени от Кмета длъжностни лица осъществяват постоянен контрол за спазване на изискванията на тази наредба и при необходимост съставят КП със задължителни предписания и срок за изпълнението им и/или АУАН.

 • 7. В Глава втора, раздел ІV, чл.30, се приема нова ал.3 с текст:

/3/ Биоотпадъците от домакинства и други обекти се събират разделно при източника на образуване или се извършва компостиране на място.

 • 8. В Глава втора, раздел ІV, чл.30, се приема нова ал.4 с текст:

/4/ Забранява се:

 1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;
 2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната;
 3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
 4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци и в контейнери за отпадъци от опаковки.
 • 9. В Глава втора, раздел V, чл.34 съществуващия текст се променя така:

чл.34 За услугите, които общината предоставя по събирането, транспортиране и/или обезвреждането в общинското депо или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, Общината събира такси, съгласно ЗМДТ, определени ежегодно.

 • 10. В Глава втора, раздел VІ, чл.36, ал.2 съществуващия текст се променя така:

/2/ Собственик на МПС с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от2000 г. е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случай, че се установи, че МПС се намира върху имот държавна или общинска собственост.

 • 11. В Глава четвърта, чл.74, ал.1, т.7 съществуващия текст се променя така:

/7/отвеждането (изливането) на непречистени води (отпадъчни, подпочвени и др.) в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината;

 • 12. В Глава пета, се приема ал.1 на чл.84 към съществуващия текст, който не се променя.
 • 13. В Глава пета, чл.84 се създава нова ал.2 със следния текст:

/2/ Кмета на общината има право да издаде разрешение за отсичане и изкореняване до 20 броя дървета в урбанизирани територии. Когато за един обект (имот), включително и за подобектите към него се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета се изготвя доклад за оценка на въздействието върху околната среда.

 • 14. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.3 със следния текст:

/3/ Дълготрайна декоративна растителност на територията на общината може да се премества, отсича или подкастря въз основа на писмено разрешение от кмета на общината в следните случаи:

 1. във връзка със строителство на сгради, съоръжения пътища и други обекти на техническата инфраструктура.
 2. при подкастряне на съществуваща растителност в добро и отлично състояние.
 • 15. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.4 със следния текст:

/4/ Дървета с историческо значение или обявени за паметници на културата и защитен природен обект се премахват въз основа на писмено разрешение от органите на МОСВ.

 • 16. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.5 със следния текст:

/5/ За издаване на разрешение за преместване, отсичане или подкастряне се дължи административна такса одобрена от общински съвет.

 • 17. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.6 със следния текст:

/6/Валидността на разрешението за преместване, отсичане или подкастряне е един месец. Еднократно в срок до една година от издаването му може да бъде поискано презаверяване (удължаване на срока) за период от един месец.

 • 18. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.7 със следния текст:

/6/ забранява се издаването и презаверяването на разрешителни за периода от 15.05. до 30.09 вкл., освен в случаите, когато растителността представлява заплаха за здравето и сигурността на гражданите и тяхната собственост.

 • 19. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.8 със следния текст:

/7/ за изсъхнала дървестна и храстова растителност попадаща в частна собственост, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове не се изисква издаване на разрешение, а след извършване на проверка на място от упълномощени от кмета длъжностни лица се съставят КП със съответните предписания и срокове за изпълнение.

 • 20. В Глава пета, чл.85, се създава нова ал.5 със следния текст:

/5/ за обекти с възложител Община Несебър, упълномощени от кмета длъжностни лица извършват проверка на място и съставят КП със съответните предписания.

 • 21. В Глава пета, чл.86, т.1 текста се променя така:

т.1 увреждането и/или изкореняването на ценна или защитена декоративна растителност.

 • 22. В Глава пета, чл.88, текста се променя така:

След завършване и приемане на строителството общинските органи по опазване на околната среда извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване, като отсечената растителност се възстановява в удвоен брой. Компенсаторното залесяване се извършва на място, в срокове и с растителност, определени от общинските органи по ОС.

 • 23. В Глава шеста, чл.92, ал.4 текста се променя така:

/4/ Изземването и използването на хумусния пласт на почвата става само след съгласуване с МОСВ /МЗГ/ и разрешение на кмета на общината, когато е отнет от земи общинска собственост или от земи собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци.

 • 24. В Глава шеста, чл.94, се създава нова ал.14 със следния текст:

/14/ отсичането или изкореняването на дървета, които се намират на стръмни терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани земи, във водосборните райони на язовири или бреговете на реки и дерета, където тези дървета служат за противоерозионни или водорегулиращи цели.

 • 25.В Глава девета /АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ/, чл.123, ал.4 текста се променя така:

/4/ Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице, контролните органи съставят констативен протокол (със съответните предписания и срок за изпълнение) и /или акт за установяване на административно нарушение.

 • 26 Създава нов § 8 в Заключителните разпоредби както следва : Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 приета с решение № 1189 / 23.06. 2015 год, влиза в сила три дни след публикуването и във в-к „Слънчев бряг”.

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 327/02.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на директори, учители и ученици по случай 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1190

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър:

 

 1. Утвърждава предложените награди за учители, деятели на културата и ученици, както следва:
  • 1. За учители, предложени от училища и детски градини (с решения на Педагогически
  • съвети) – за принос за издигане на авторитета на образователните институции и/или активно
  • участие в разработването и прилагането на иновативни практики в педагогическата дейност
  • – индивидуални награди в размер на 360 лева.
  • 2. За деятели на културата от община Несебър – със значим принос за развитието на
  • културно-творческата дейност в община Несебър – индивидуални награди в размер на 360
  • лева.

1.3. За ученици, предложени от общински училища (с решения на Педагогически съвети) – за значими изяви и постижения на национално и/или международно ниво в областта на науката, културата и/или спорта и личен принос за издигане авторитета на училището – с индивидуални награди в размер на 70 лева.

 1. Утвърждава списък на наградени учители, деятели на културата и ученици съгласно приложението както следва :

С П И С Ъ К

на предложения за награждаване на учители, деятели на културата и ученици

по случай 24-ти май

2015 г.

 

 

 

№ по ред Име, презиме, фамилия Длъжност Учебно заведение Мотивация на предложението
1. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Мотиви:   за висок професионализъм, управленска компетентност и новаторски дух в работата

 

1.1 Чубрина Славчева Стефанова Директор ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Свети Влас

 

Мотиви: Висок професионализъм, управленска компетентност и новаторски дух в работата – осигурена модерна материална база и дидактически средства; реализиран вътрешен проект на училището, финансиран със собствени средства, за създаване на уникална модерна мултифункционална стая за извънкласна дейност
1.2. Марина Петрова Янкова Помощник-директор ЦДГ „Моряче”град Несебър Мотиви: Висок професионализъм и новаторски дух в работата – автор на методически иновации и вътрешни проекти и публикации; член на Управителния съвет на Асоциацията на помощник-директорите в средното образование
2. УЧИТЕЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Мотиви:   за професионализъм и проявено новаторство в учебно-възпитателната дейност и личен принос за създаване на добър педагогически опит и методическо обогатяване на учителската колегия

 

2.1. Розалия Георгиева Димитрова – Павлова Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Обзор
2.2. Ваня Андреева Помощник-директор ПГТ „Иван Вазов” Слънчев бряг
2.3. Николай Тодоров Николов Старши учител ОУ „Васил Левски” село Тънково
2.4. Светла Иванова Милушева Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”село Гюльовца
2.5. Веселина Петрова Богоева Старши учител ОДЗ „Калина Малина”град Несебър

 

2.6. Дияна Василева Керемедчиева Помощник-директор ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Свети Влас
2.7. Руска Драганова Михалева Старши учител ОДЗ „Делфинче” град Свети Влас
2.8. Мария Георгиева Трендафилова Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”село Равда
2.9. Паунка Проданова Стоева Старши учител ОУ „Г. С. Раковски” село Оризаре
2.10. Соня Костова Колесина – Казакова Старши учител ОДЗ „Яна Лъскова”град Несебър
2.11. Пенка Маринова Стойкова Старши учител ЦДГ „Радост”село Оризаре
2.12. Ани Иванова Колева Старши учител ОДЗ „Мечо Пух” село Равда
2.13. Каля Иванова Янева Старши учител ОДЗ „Обзорче”град Обзор
3. ДЕЯТЕЛИ НА КУЛТУРАТА

Мотиви:

 

3.1. Катержина Христова Секретар Читалище „Яна Лъскова – 1905” За активен принос и популяризация на любителското художествено творчество
3.2. Любен Манолов Фотограф За активното отразяване на социалния и културен живот на община Несебър през последния четвърт век
3.3. Мартин Желев Екперт Музей „Старинен Несебър” За принос за популяризирането на културното наследство на Несебър
3.4. Георги Иванов Иванов Корепетитор Обединена общинска школа по изкуствата За принос за съхраняване и популяризиране на българския фолклор
3.5. Нина Велединова Екперт Отдел „Несебър световно наследство” За активно участие в културната програма на общината и поддържане на кореспонденцията с институциите на световното културно наследство
3.6. Ева Кирова Експерт Читалище „Яна Лъскова – 1905” За активен принос и популяризация на любителското художествено творчество
4. УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Мотиви:   за отличен успех и значими изяви и постижения на национално и/или международно ниво в областта на науката, културата и/или спорта

 

4.1. Петър Ангелов Петров  

 

 

ПГТ „Иван Вазов” Слънчев бряг

4.2. Стела Стефанова Демирчева
4.3. Мирослава Димчева Николова
4.4. Селим Халил Халил
4.5. Юмер Серветин Мехмед
4.6. Хамиде Осман Халил
4.7. Зорница Атанасова Атанасова  

 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

град Обзор

4.8. Мария Андонова Мутафова
4.9. Симомила Станева Станева
4.10. Натали Петева Тожарова
4.11. Виктория Росенова Атанасова
4.12. Сияна Любчева Любчева
4.13. Димитрина Тодорова Деведжиева
4.14. Владимир Владимиров Петков
4.15. Николета Атанасова Русева
4.16. Виктория Бориславова Генчева  

 

 

 

 

 

 

 

СОУ „Любен Каравелов”

град Несебър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17. Христо Бориславов Борисов
4.18. Тодор Стоянов Пирев
4.19. Виктория Иванова Димова
4.20. Владислав Владимиров Маринов
4.21. Румяна Николаева Топалова
4.22. Симона Симеонова Новоселска
4.23. Антон Стоянов Атанасов
4.24. Деница Деянова Контева
4.25. Ивелина Романова Узунова
4.26. Димитрина Руменова Милева
4.27. Златомира Кирилова Николова
4.28. Николай Христов Симеонов  

 

 

ОУ „Г.С. Раковски”

село Оризаре

 

 

4.29. Ивета Иванова Недялкова
4.30. Димитър Веселинов Илиев
4.31. Аджер Михайлова Стефанова
4.32. Радостина Пенкова Трошанова
4.33. Айше Сюлейман Мюмюн
4.34. Радостин Георгиев Георгиев
4.35. Георги Стефчев Попов ОУ „Васил Левски” село Тънково
4.36. Емилия Младенова Кочева
4.37. Невена Асенова Стоянова
4.38. Биляна Стефанова Атанасова
4.39. Теодора Вълкова Василева
4.40. Антоан Валентинов Лямов ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Свети Влас
4.41. Християна Пламенова Петкова  

 

 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

село Равда

4.42. Даниел Христов
4.43. Иван Дианов Димов
4.44. Илиана Дианова Димова
4.45. Ивет Лазарова Чимидова
4.46. Мария-Михаела Георгиева Великова
4.47. Вероника Светлинова Димитрова

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 363/09.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съдебна спогодба относно делба на магазин „Деликатес” – гр. Несебър-стара част.

 

Общински съвет и с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1191

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър прекратява съсобствеността между Община Несебър, Хараламби Костов Момчев и Красимир Атанасов Момчев и Анелия Атанасова Портокали, последните двама в качеството на наследници на Атанас Костов Момчев върху недвижим имот -Магазин „Деликатес”, разположен в партера и сутеренен етаж на двуетажна жилищна сграда с идентификатор 51500.501.319.1, находяща се в УПИ І-295, кв. 55 по регулационния план на гр. Несебър – стара част, чрез делба при следните условия, а именно:

               

                От ПАРТЕРЕН ЕТАЖ – обща площ 108.73 кв.м.

Община Несебър придобива и става собственик на Дял І на площ от 71.67 кв.м., представляващи 65.92 % идеални части.

 

                От СУТЕРЕН ЕТАЖ– обща площ 46 кв.м.

Община Несебър придобива и става собственик на Дял І на площ от 23.02 кв.м., представляващи 65.92 % идеални части.

 

Общински съвет – Несебър упълномощава Николай Димитров – кмет на Община Несебър да подпише Съдебна спогодба, съгласно която Община Несебър ще придобие и ще стане собственик на горепосочените дялове, както и да преупълномощи юрисконсулт от Община Несебър да представлява Община Несебър в производството по гр.д. № 1705/2005г. по описа на Районен съд – Несебър за сключване на спогодбата.

Поради краткия срок до съдебното заседание, насрочено за 16.06.2015 г., с цел да се прекрати съсобствеността по взаимно – изгоден и окончателен начин, както и за заплащане на половин размер от дължимата държавна такса, Общински съвет – Несебър, на основание чл. 60, ал. 1 АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

           (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 365/10.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване на филиал на Музей „Старинен Несебър” на територията на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1192

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър не възразява да бъде открита процедура по създаване на филиал на Музей «Старинен Несебър», на територията на гр. Обзор, помещаващ се в общински сгради с идентификатори 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 по КК на гр. Обзор с административен адрес ул. „Отец Паисий” № 20.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме съответните действия за изготвяне на проект за изменение на Правилника за устройство и дейността на „Музей «Старинен Несебър”, който след съгласуване с Министъра на културата на основание чл.17 ал.2 т.4 от Закона за културното наследство, да бъде внесен за одобрение от Общинския съвет.

 

           (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№272/23.04.2015 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно завишаване общия брой на таксиметровите автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1193

 

На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2015 г. да бъде завишен с 45 /четиридесет и пет / броя;

Наоснование чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 311/26.05.2015 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър + Докладна записка вх. № 322/01.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 12 гл. „за”, 1 гл. „ против” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1194

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, приема наредба за допълнение и изменение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър както следва :

 • 1 В Чл. 73 (1) т. 3 Се променя по следният начин:

т. 3 За обекти на техническата инфраструктура – линейни обекти се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5 000 лв.

 • 2 В Чл. 73 (1) се създава т. 4 със следното съдържание:

            т.4 за разглеждане на инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ се заплащат такси в размер на 1/3 от таксите по т. 1-3.

 • 3 В Чл. 78 (1) т. 2 Се променя по следният начин:

т.2 За обекти на техническата инфраструктура линейни обекти се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5 000 лева.

 

 • 4 Създава се нов чл. 170е със следния текст :

Ал.1 За претоварване на тон смесен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър и транспорт до Регионално депо се заплаща цена на услуга в размер на 23,70лв. без ДДС от лицата транспортиращи отпадъка.

Ал.2 Едновременно със заплащането на цената по ал.1 , се заплащат и дължимите обезпечения по чл.60 ал.1 от ЗУО и отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО, както и цената за обработка на смесения отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет Бургас.

Ал.3 За претоварването на разделно събран тон зелен отпадък в Претоварна станция за отпадъци Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена на услуга в размер на 23,70 лв. без ДДС от лицата транспортиращи отпадъка.

Ал.4 Едновременно със заплащането на цената по ал.3 , се заплаща и дължимата цена за обработка на зеления отпадък на депо Братово , определена с решение на Общински съвет Бургас

       Ал.5 За претоварване на тон опасен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена на услуга в размер на 23,70лв. без ДДС от лицата транспортиращи отпадъка.

Ал.6 Едновременно със заплащането на цената по ал.5, се заплаща и дължимата цена за временно съхранение на опасния отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет Бургас.

Ал.7 За третиране на строителни отпадъци от бита в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър се заплаща цена на услуга в размер на 6,20 лв.без ДДС.

     Ал.8 Едновременно със заплащането на цената по ал. 7 се заплащат и дължимите отчисления по чл. 64 ал.1 от ЗУО.

 • 5 В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §15 със следното съдържание: „Измененията и допълненията приети с решение № 1194/23.06.2015г. влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в-к.“Слънчев бряг“, като измененията приети в чл. 73 ал.1 т.3, т.4 и в чл.78 ал.1 т.2 се прилагат за висящи проекти за обекти на техническата инфраструктура – линейни обекти, които не са приключили с влязло в сила разрешение за строеж.”

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

В залата влизат общинските съветници Върбан Кръстев и Емил Пергелов.

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 337/05.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2016-2018 г.

 

Общинският съвет с 11 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се»от гласували 12 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1195

 

На основание чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Несебър одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на Община Несебър за периода 2016 – 2018 г., съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 336/05.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2014 г. и отчет на бюджета на община Несебър за 2014 г.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 15 общински съветници   прие следното

РЕШЕНИЕ №1196

 

На основание чл.140 от ЗПФ и чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет Несебър

 

І.Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2014 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1.ПО ПРИХОДА,                                                                        – 64 910 743лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             –   7 709 455лв

За местни дейности                                                            – 57 201 288лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

 

1.2.ПО РАЗХОДА,                                                                         – 64 910 743лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             –   7 709 455лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                              –   5 186 556лв

За местни дейности                                                            – 52 014 732лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

 

1.3.Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2014г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

 

1.4.Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2014г /съгласно Приложения №4 /.

 

ІІ.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2014г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

2.1.ПО ПРИХОДА,                                                                        – 49 352 339лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             –   7 304 542лв

За местни дейности                                                            – 42 047 797лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

 

2.2.ПО РАЗХОДА,                                                                         – 49 352 339лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             –   7 304 542лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                              –   4 401 485лв

За местни дейности                                                            – 37 646 312лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

 

2.3.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2014г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

 

2.4.Приема отчет- сметките за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2014г /съгласно Приложение №4/.

 

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на Община Несебър за 2014г, съгласно Приложение №5.

 

2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2014г – субсидии за „СНЦ Черно море” на план – 92 400лв на разход – 92 400лв.

 

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2014г, съгласно Приложение №6.

 

2.8.Приема отчета за изпълнението на задълженията по емисия

Общински облигации, съгласно Приложение №7.

 

2.9.Приема отчет- сметка за изразходените средства от приходите от туристически данък, съгл. чл.11 ал.2 от ЗТ, съгласно Приложение №8.

 

2.9. Приема отчет на представителните разходи в размер, както следва:

– представителни разходи на

Кмета на Община Несебър, в т.ч.

на кметове на кметства Тънково, Гюльовца, Кошарица,

Паницово, Приселци, Раковсково, Баня,Оризаре                      – 100 000лв             Кметове на кметства Свети Влас, Равда, Обзор                      –   30 000лв

– представителни разходи на

Председателя на Общински съвет Несебър                                 –   90 000лв

/Списъкът с поименно гласуване и приложенията са неразделна част от решението/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 307/20.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на еднократна награда на ветераните от община Несебър по случай 70 годишнината от края на Втората световна война

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното решение:

 

РЕШЕНИЕ № 1197

 

 1. На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет гр.Несебър дава съгласие за отпускане на еднократна парична награда в размер на 100 лв. на ветерани от Община Несебър по случай 70 годишнината от края на Втората световна война, съгласно приложения списък както следва .
 2. Желязко Георгиев Желязков ЕГН
 3. 2. Божин Христов Порточанов ЕГН
 4. Андрей Манолов Сачанов ЕГН

4.. Костдин Ангелов Ричков                                       ЕГН

 1. 5. Апостол Дионисов Дуков     ЕГН
 2. Сумата от 500 (петстотин лева) да се осигури от Дейност 122 – Общинска администрация,   § 4214 – Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет от бюджета на Общината.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 360/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2015 г.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за”, 1 гл. «против» и 3 гл.»въздържал се» от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1198

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, РЕШИ:

 

 

 1. Да се прехвърлят средства в размер 811 003 лв. от дейност 311 – „Обединени детски заведения”, разпределени по второстепенните разпоредители , както следва

 

 

 • ЦДГ „Моряче „- гр.Несебър – 166 897лв., разпределени съгл.Приложение №1;
 • ЦДГ „Слънце „- Слънчев бряг – 188 943лв., разпределени съгл.Приложение №2;
 • ОДЗ „Обзорче „- гр.Обзор – 210 755лв., разпределени съгл.Приложение №3;
 • ЦДГ „Усмивка „- с.Гюльовца– 1114 299лв., разпределени съгл.Приложение №4;
 • ЦДГ „Детски свят „- с.Кошарица – 130 109 лв., разпределени съгл.Приложение №5;

 

2 Във връзка с откриването на Център за обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност, и завишаване на приходите от държавни дейности с 53 719 лв., да се извършат следните промени по бюджета на Управление „Социални грижи и услуги“:

 

 • Разкрива дейност 526- държавна отговорност, със сумата 53 719 лв.,разпределена както следва:

 

 

 • § 0101 „Заплати по тр.договори” – 34 730лв.;
 • § 0205 „Изплатени суми по СБКО, облекло и др.” -1 045лв.;
 • § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО” – 3 620лв
 • § 0560 „Здравноосигурителни вноски” – 1 650лв.;
 • § 0580 „Вноски за ДЗПО” – 970лв.;
 • § 1014 „Учебни материали” – 399лв.;
 • § 1015 „Материали” – 2 253лв.;
 • § 1016 „Вода,горива и енергия” – 111лв.;
 • § 1020 „Външни услуги” – 6 594лв.;
 • § 1051 „Командировки в страната” – 853лв.;

 

 

 

 • Разкрива дейност 526- дофинансиране,със сумата 9 208лв., разпределена както следва:

 

 

 • § 0101 „Заплати по тр.договори” – 6 300лв.;
 • § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО” – 247лв
 • § 0560 „Здравноосигурителни вноски” -138лв.;
 • § 0580 „Вноски за ДЗПО” – 70лв.;
 • § 1016 „Вода,горива и енергия” – 2 543лв.;

 

 • Намаля дейност 533- местна отговорност, от 73 900лв. на 10 973лв., разпределени както следва:

 

 • § 0101 „Заплати по тр.договори” – било 46 300лв., става 5 467лв.;
 • § 0205 „Изплатени суми по СБКО, облекло и др.” –било 1200, става 155лв.;
 • § 0208 „Обезщетения за персонала” –било 500лв., става 0лв.
 • § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО” –било 6 000лв., става 553лв.;
 • § 0560 „Здравноосигурителни вноски” – било 1 400лв., става 262лв.;
 • § 0580 „Вноски за ДЗПО” – било 0лв., става 150лв.;
 • § 1014 „Учебни материали” – било 500лв., става 101лв.
 • § 1015 „Материали” – било 6 000лв., става 2 253лв.;
 • § 1016 „Вода,горива и енергия” – било 1 000лв., става 889лв.;
 • § 1020 „Външни услуги” –било 10 000лв., става 996лв.;
 • § 1051 „Командировки в страната” – било 1 000лв., става 147лв.;

 

2.1.Средствата в размер на 53 719лв. да се прехвърлят в местна дейност 606/§1030- Общинска администрация.

 

 1. Във връзка с постъпила докладна записка да се извършат вътрешни компенсирани промени по бюджета на Кметство Обзор, както следва: Дейност 623- Чистота- намаля §1016 със сумата 20 000лв., завишава §101 – с 17 000лв., завишава §551 – 2 260лв., §560- 840лв.

 

4.Общински съвет – Несебър дава съгласие, за сметка на общинския бюджет да бъдат поети разходите за командироване, пътните разходи и разходите за нощувки на служители на МВР , командировани в гр.Обзор.Стойността на разходите е в размер на 5 000 лв.Средствата да бъдат прехвърлени от дейност 239/§1020 от Общинска администрация в дейност 239/§1020 в бюджета на Кметство Обзор.

 

 1. Да се прехвърлят средства в размер на 10 000 лв. от дейност 759/§1020- Общинска администрация в дейност 759/§1020 в бюджета на Кметство Равда.

 

 1. Да се прехвърлят от дейност 623-Общинска администрация в бюджета на Общинско предприятие „Управление на отпадъците“, дейност 623 средства в размер на 447 800лв., разпределени по параграфи ,както следва:

 

 • От § 0101 „Заплати по тр.договори” в § 0101 – 190 000лв.;
 • От § 0205 „Изплатени суми по СБКО, облекло и др.” в § 0205 – 6 000лв.;
 • От § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО” в § 0551 – 23 000лв.;
 • От § 0560 „Здравноосигурителни вноски” в §0560 – 9 000лв.;
 • От § 0580 „Вноски за ДЗПО” в § 0580 – 1800лв.;
 • От § 1015 „Материали” в § 1015 – 22 000лв.;
 • От § 1016 „Вода,горива и енергия” в § 1016 – 174 000лв.;
 • От § 1020 „Външни услуги” в § 1020 -22 000 лв.
 1. Да се прехвърлят в Общинска администрация – от дейност623/§1015“Материали“ в §5203- „Оборудване ПСО“- 28 000лв.

 

8.Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

  дейност Наименование на обекта било става разлика
1 878/§53 Проектиране на приют за бездомни кучета гр.Несебър 20 000 0 20 000
2 832/§53 Проект за подлез   гр.Несебър 24 000 0 24 000
3 122/§53 ПУП на имот за урегулиране на жилищни нужди с.Оризаре 18 000 0 18 000
4 603/§53 Проектиране на нов тръбопровод с.Паницово 10000 0 10 000
5 849/§51 Авариен ремонт на светофар на кръстовище до градски стадион 0 10 500 10 500
6 849/§52 Транспортни средства тип паяк за Община Несебър 500 000 425 000 75 000 

 

 

 

8.1.Средствата в размер на 147 000лв. да се прехвърлят в дейност 606/§1030.

8.2. Средствата в размер на 10 500лв. да се прехвърлят от дейност 849/§1020 в дейност 849/§5100

На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварителнно изпълнение на решението.

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 367/12.06.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2015/2016 година.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1199

На основание чл.21 ,ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава предложените от директорите на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър групи, паралелки и брой деца и ученици в учебните и детски заведения и обслужващи звена за учебната 2015/2016 година, както следва:

 

І. Учебни заведения, които прилагат системата на делегираните

бюджети:

 1. Средни общообразователни училища:

1.1. Средно общообразователно училище “Любен Каравелов” –

гр. Несебър – І – ХІІ клас:

паралелки – 44, брой ученици – 1046

полуинтернатни групи – 6, брой ученици – 172

 1. Професионални училища:

2.1. Професионална гимназия по туризъм “Иван Вазов” –

Сл. бряг –   ІХ – ХІІ клас:

паралелки – 14, общ брой ученици – 371

 1. Основни училища / от І до VІІІ клас /:
 • ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

паралелки – 8, брой ученици – 151

полуинтернатни групи – 5 /І – VІІІ клас/,

брой ученици – 109

 • ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас:

паралелки – 7, брой ученици – 156

полуинтернатни групи – 4 /І – VІ клас/,

брой ученици – 93

 • ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

паралелки – 8, брой ученици – 157

полуинтернатни групи – 1 /І клас/,

брой ученици – 18

 • ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда:

паралелки – 6, брой ученици – 106

полуинтернатни групи – 4 /І – ІV клас/,

брой ученици – 83

 • ОУ „Васил Левски” – с. Тънково:

паралелки – 8, брой ученици – 104

 • ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца:

паралелки – 8, брой ученици – 86

полуинтернатни групи – 1 /І – ІV клас/,

брой ученици – 24

 • ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:

паралелки – 4, брой ученици – 55

 

ІІ. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които прилагат системата на делегираните бюджети:

 1. ОДЗ “Яна Лъскова” – гр. Несебър – общо 284 деца
 • целодневни групи – 7, в т.ч.

подготвителни групи – 6 г. – 2, брой деца – 70

подготвителни групи – 5 г. – 2, брой деца – 76

–   яслени групи – 2, брой деца – 56

 1. ОДЗ “Калина Малина” – гр. Несебър – общо 168 деца
 • целодневни групи – 5, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 74

–   яслена група – 1, брой деца – 28

 1. ОДЗ “Мечо Пух” – с. Равда – общо 148 деца

– целодневни групи – 4, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 61

– яслена група – 1, брой деца – 26

 1. ОДЗ „Делфинче” – гр. Св. Влас – общо 153 деца

– целодневни групи – 4, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 65 ,

 • яслена група – 1, брой деца – 25
 1. ЦДГ „Пролет” – с. Тънково – 2 групи, брой деца – 43 в т.ч. подготвителна група – 1, брой деца – 23
 2. ЦДГ „Радост” – с. Оризаре – 3 групи, брой деца – 75, в т.ч.

подготвителна група – 2, брой деца – 50

 1. ОДЗ “Обзорче” – гр. Обзор – общо 99 деца
 • целодневни групи – 4, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 43

 • яслена група – 1, брой деца – 16
 1. ЦДГ „Усмивка” – с. Гюльовца – 2 групи, брой деца – 41, в т.ч.   подготвителна група – 1, брой деца – 27
 2. ЦДГ „Детски свят” – с. Кошарица – 2 групи, брой деца – 49, в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 29

 1. ЦДГ „Слънце” – Сл. бряг – 3 групи, брой деца – 80, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 52

 1. ЦДГ „Моряче” – гр. Несебър – 4 групи, брой деца 120, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 60

 

ІІІ. Обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните

     бюджети:

 1. Общински детски комплекс – гр. Несебър – 35 групи /постоянни – 31; временни – 4/ , общо 409 деца

                                                           

 1. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2015/2016 година следните паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 11, ал. 3 – 6 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена – извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 

 1. СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър:

ХІб клас – 13 ученика

 1. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

ІV клас     –   14 ученика

VІІ клас     –   16 ученика

VІII клас   –   5 ученика

 1. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас :

ІІІ клас       –     14 ученика

V клас       –   15 ученика

VІІ клас     –   12 ученика

 1. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда :

VІ клас    –     14 ученика

VІІ клас  –   8 ученика

 1. ОУ „Васил Левски” – с. Тънково :

І клас     –   13 ученика

ІІ клас     –   13 ученика

IV клас     –   14 ученика

V клас     –   12 ученика

VІ клас     –   9 ученика

VІІ клас   –   11 ученика

VІІІ клас   –   15 ученика

 

 1. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца :

I клас       –     8 ученика

ІІ клас     –   15 ученика

ІІІ клас   –   9 ученика

IV клас   –   14 ученика

V клас    –   12 ученика

VI клас   –     8 ученика

VІI клас   –   11 ученика

VIII клас –     9 ученика

 1. ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:

І и ІІІ – слята –   15 ученика,

II и IV – слята – 15 ученика ,

V и VІ – слята –   15 ученика;

VІІ и VІІІ- слята – 10 ученика

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 355/08.06.2015 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

 

`Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1200

 

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ       Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ

 

 

ЕГН Имена Нас.място Предложение за
      сума, лв.:
       
Кирил Стоянов Кръстев Кошарица 13000
Ана Антонова Бойчева Тънково 300
Анета Емануилова Пехливанова Несебър 1500
Антоанета Стоянова Димитрова Оризаре 1500
Бистра Николова Уручева Тънково 300
Ваня Иванова Ноева Обзор 1000
Велика Савова Олчева Равда 600
Веселина Димитрова Тодорова Несебър 1000
Вълкана Желева Петрушева Равда 700
Вяра Златкова Либчева Оризаре 500
Галя Петкова Дерменджиева Гюльовца 600
Георги Великов Пирев Оризаре 2000
Георги Желязков Георгиев Несебър 1500
Гергана Вангелова Попова Обзор 1200
Дарина Стоянова Раднева Несебър 1500
Даринка Божидарова Димитрова Обзор 1500
Деспина Костадинова Манасиева Обзор 1500
Детелина Атанасова Стоянова Обзор 1000
Димитринка Лефтерова Кръстева Несебър 2000
Димо Недялков Караджов Несебър 1500
Димчо Янев Лечев Тънково 800
Динка Русева Душева Несебър 500
Добринка Адамова Чобанова Гюльовца 300
Еленка Тодорова Караджова Обзор 800
Елеонора Георгиева Драганова Несебър 1000
Жеко Марков Янев Обзор 1500
Жечка Михалева Петрова Несебър 700
Жечка Николова Купенова Обзор 1500
Живка Янакиева Чернева Несебър 300
Здравко Ангелов Станков Равда 1500
Иван Георгиев Петков Тънково 1000
Иван Димитров Станчев Кошарица 1000
Иван Радославов Райков Несебър 400
Иванка Кънева Николова Приселци 300
Иванка Петрова Енчева-Николова Несебър 500
Ивелина Стоянова Гочева Тънково 500
Йордан Ангелов Гочев Тънково 500
Йорданка Петрова Куминкова Тънково 500
Ирина Димитрова Пологова Равда 300
Кирил Георгиев Делев Несебър 1000
Коста Тодоров Иванов Несебър 500
Костадин Янев Димитров Кошарица 800
Костадинка Атанасова Лекова Несебър 800
Костадинка Тодорова Белчинова Обзор 1000
Красимира Николаева Хаджиева Оризаре 1500
Кръстю Николов Йорданов Несебър 2000
Милена Георгиева Янева-Векилева Несебър 500
Милена Стоянова Нанева Несебър 1000
Милка Николова Кориева Оризаре 500
Невена Михайлова Маджурова Тънково 300
Неделчо Стоянов Неделчев Свети влас 700
Никола Янев Лечев Несебър 500
Пенка Игнатова Климентова Несебър 800
Пенка Петрова Камиларова Несебър 500
Петър Христов Йорданов Несебър 800
Петър Христозов Петров Обзор 500
Петя Алексиева Чавдарова Обзор 2000
Пламен Тодоров Стоянов Несебър 300
Радка Атанасова Бургова Гюльовца 300
Радка Лилова Анчева Тънково 600
Райна Павлова Христова Оризаре 700
Румяна Атанасова Желева Кошарица 200
Румяна Пенчева Стаматова Несебър 1500
София Георгиева Борисова Несебър 2500
Стефан Матеев Митев Несебър 500
Стойка Николова Бабаджанова Равда 500
Стойко Каменов Стоянов Несебър                       1000
Стоян Димитров Стоянов Тънково 800
Стоян Костадинов Вълков Кошарица 800
Стоян Митков Велков Кошарица 2000
Таня Георгиева Петрова Обзор 1500
Таня Георгиева Янева Обзор 1000
Теодора Любомирова Желева Несебър 5000
Тодор Димитров Пурнарев Несебър 1000
Тодор Тодоров Бичкиджиев Оризаре 500
Тодорка Димитрова Тотева Оризаре 500
Тома Стаматов Томов Обзор 1000
Тотко Йовчев Тодоров Несебър 500
Фанка Анкова Ратева Оризаре 300
Фатме Хюсеин Дерели Гюльовца 600
Христо Николов Червенков Баня 500
Христо Траев Узунов Равда 1500
Цветана Асенова Маринова Равда 800

Василка ИвановаМихалева                   Свети Влас                   600

Георги Атанасов Русев                         Свети Влас                 1500

Димитър Георгиев Балинов                   Свети Влас                   1000

Захари Георгиев Петрушев                   Равда                           2500

Елена Янева Голева                              Равда                           1200

Христомир Петров Георгиев               Несебър               1500

Бонка Аврамова Стоянова                   Оризаре                 600

 

               На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.6 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ       Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ за ин витро процедура на следните двойки:

 

 

ЕГН Име, презиме, фамилия Живущ в: Сума , лв.
1.

 

 

2.

 

 

3.

Милена Христова Христова

Добрин Светославов Йончовски

 

Соня Димитрова Майсторова

Николай Петков Майсторов

 

Пенка Стамова Петмезова

Костадин Иванов Петмезов

Несебър

Несебър

 

Равда

Равда

 

Несебър

Несебър

2000

 

 

2000

 

 

2000

 

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

               (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 342/05.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.89.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХVІІ в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното.

РЕШЕНИЕ №1201

 

 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл .3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2014г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.89 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХVІІ, кв.4 по плана на ж.к.“Черно море“.
 2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на надстрояване и пристрояване на: Красимир Михайлов Савов,ЕГН 7212212562, Георги Атанасов Бояджиев,ЕГН 7602200907, Кристиана Христова Йовчева, ЕГН 8509140515, Кунка Иванова Михайлова, ЕГН5011234714, в качеството им на собственици на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.89.1, изградена в общински поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.89 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХVІІ, кв.4 по плана на ж.к.“Черно море“, АчОС№2632/28.05.2007г., за изграждане на надстройка на кота +9.20 чрез пристрояване на съществуващата застройка на терасовиден етаж на кота +9.20 с 87.41кв.м, съгласно представения идеен проект – одобрен на 23.04.2015г.
 3. 3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 14012лв. /четиринадесет хиляди и дванадесет лева/ без ДДС.”

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 344/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти-общинска собственост в землището на с. Кошарица и с. Тънково.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за”от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №1202

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ   Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следните общински имоти:

 • от „Лозе“ на „ Нива“ на ПИ 39164.27.103 по КК на с.Кошарица, м.“Червената пръст“, на площ от 2816кв.м, АчОС №2391/31.05.2006г.
 • от „Лозе“ на „ Нива“ на ПИ 39164.27.102 по КК на с.Кошарица, м.“Червената пръст“, на площ от 2815кв.м, АчОС №2394/31.05.2006г.
 • от „Овощна градина“ на „ Нива“ на ПИ 73571.2.20 по КК на с.Тънково, м.“Корията“, на площ от 3424кв.м, АчОС №4208/26.11.2010г.
 • от „Изоставено трайно насаждение“ на „ Нива“ на ПИ 73571.1.76 по КК на с.Тънково, м.“Корията“, на площ от 2511кв.м, АчОС №4204/26.11.2010г.
 • от „Нелесопригодна площ- храсти“ на „ Нива“ на ПИ 73571.47.22 по КК на с.Тънково, м.“Кайряка“, на площ от 5836кв.м, АчОС №3102/17.07.2009г.
 • от „Овощна градина“ на „ Нива“ на ПИ73571.32.31 по КК на с.Тънково, м.“Герена“, на площ от 1001кв.м, АчОС №4242/06.12.2010г.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 345/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 51500.503.148 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІ-общ. в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1203

 

 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2015г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.148 по КК на гр.Несебър, на площ от 494 кв.м, представляващ УПИ ХІ-общ в кв.11 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.
 2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 23927лв. /двадесет и три хиляди деветстотин двадесет и седем лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.148 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІ-общ в кв.11 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 494кв.м, АчОС №2666/20.06.2007г.,   на собственика на законно построената в имота сграда – „Апартбилд“ ООД, ЕИК 203307106, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №6а, представлявано от Радослав Стефанов Стрезов.“

               /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 346/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 53045.502.28.10 по КК на гр. Обзор, в УПИ ІІ кв.5 по ЗРП на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1204

 

 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с   чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2015г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор , представляващ УПИ ІІ, кв.5 по плана на гр.Обзор.
 2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на надстрояване „Жарданов“ ЕООД, ЕИК 103701858, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к.“Изгрев“№800, представлявано от Кирил Жарданов, в качеството му на собственик на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.10, изградена в общински поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор, представляващ УПИ ІІ, кв.5 по плана на гр.Обзор, АОС №5069/13.12.2011г., за изграждане на надстройка на кота +5.60 и +8.40 с обща бруто Разгъната застроена площ 309.06кв.м., съгласно представения, проект за надстройка одобрен на 28.03.2014г. и презаверен на 30.04.2015г.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 35530лв. /тридесет и пет хиляди петстотин и тридесет лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 347/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1205

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и от ЗМСМА, и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, общинския съвет реши: да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на КАБИНЕТ №2 на площ 14.80кв.м., ведно с манипулационна 2А на площ от 14.50кв.м /кота 7.20/– за Офталмологичен кабинет в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ в размер на 115.26лв. с ДДС.
 2. Специфични условия на конкурса:

2.1. Кандидатите да са лекари -офталмолози;

2.2 Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

2.3. Кабинетът да работи целогодишно .

2.4. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

3.Критериите за оценяване са:

1.К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0точки.

2.К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки.
 1. К3 – Активност на профила

– До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

 1. К4 – Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

 1. К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.
 2. К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6.

 

4.Депозит за участие – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

 

ІІ.Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

ІІІ На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 348/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на общиа Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 4.3 и № 5.4 от Базар „Пристанище”, гр. Несебър-стара част.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1206

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Несебър реши: да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на търговски обекти, находящ се по приложената схема (неразделна част от настоящото решение) в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451, при следните условия:

1.1 Търговски обект с №4.3 със закрита площ – 29.69кв.м и открита площ от 5.00кв.м – с Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7 към нея, в размер на 9156лв. /девет хиляди сто петдесет и шест лева/с ДДС;

1.2 Търговски обект с №5.4 със закрита площ – 10.56кв.м и открита площ от 14.00кв.м – с Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7 към нея, в размер на 3975лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/с ДДС;

 

2.СРОК за отдаване под наем – 5 /пет/ години

3.Специфично условие –

Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

 • За първата година от наемния период:

І -ва вноска при подписване на договора,

ІІ – ра – вноска до 31 май на текущата наемна година.

 • За следващите години от наемния период:

І -ва вноска до 30септември ,

ІІ –ра – вноска до 31 май.

4.Критерии за оценяване:

К1 – експлоатация на обекта

-за магазин за промишлени стоки – 20т.;

-за магазин за хранителни стоки – 10т.;

-за офис – 6т.;

-за други цели – 4т.

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени , стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 – разкриване на работни места – (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4- Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

 

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4.

 1. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

/

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 349/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ, кв.74 по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.502.230, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №1207

 

 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. в раздел ІІІ „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с 30.20/370 кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.230 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІХ, кв.74 по плана на гр.Несебър –нова част, отреден за „Жилищно строителство”.
 2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър да се продадат собствените на Община Несебър 30.20/370кв.м. идеални части от УПИ ХІХ, кв.74 на площ от 370кв.м, отреден за „Жилищно строителство“ по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.230 по КК на гр.Несебър, актувани с АчОС №6160/01.06.2015г. за поправка на АЧОС 5910/18.02.2015г. на съсобствениците на имота Даниела Петрова Конярова, Ивайло Петров Коняров, Димитър Дионишев Коняров, Елена Иванова Конярова и Зоица Христова Огледалова, в квоти съответстващи на квотите им на съсобственост в имота, за сумата от 3866лв. /три хиляди осемстотин и шестдесет и шест лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 350/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за промяна на представителя на община Несебър в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1208

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 от Наредба №7 за Общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда и условията за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества“ Общински съвет – Несебър освобождава Константин Камчев като представител на Община Несебър в „Многопрофилна болница за активно лечение-Бургас“АД и на негово място определя за представител на община Несебър в дружеството Красимира Тодорова Тодорова –Директор дирекция „ Хуманитарни дейности”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 351/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлени имоти за реализиране на национален обект: „Реконструкция на път 1-9, Слънчев бряг-Бургас.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1209

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.6, ал.1, от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС общински поземлен имоти, попадащи в обхвата на обект Реконструкция на Път І-9 Сл.бряг – Бургас, участък п.к.Несебър – п.к.Равда от км 205+300 до км 207+726.37 с изграждане на второ пътно платно, определен за национален и с национално значение с Решение №302/20.04.2012г. на Министерски съвет , както следва:

 1. ПИ с кад.№61056.53.104 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“ на площ от 16кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100;
 2. ПИ с кад.№61056.53.105 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“ на площ от 53кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100;
 3. ПИ с кад.№61056.50.102 по КК на с.Равда, на площ от 1207кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.50.100;
 4. ПИ с кад.№61056.51.104 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 191кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;
 5. ПИ с кад.№61056.51.105 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 85кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;
 6. ПИ с кад.№61056.51.106 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 62кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;
 7. ПИ с кад.№61056.51.107 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 471кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;
 8. ПИ с кад.№61056.45.103 по КК на с.Равда, м.“Блато“ на площ от 149кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.45.101;
 9. ПИ с кад.№61056.48.105 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 484кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.48.100;
 10. ПИ с кад.№61056.35.103 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“ на площ от 5кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;
 11. ПИ с кад.№61056.35.104 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“ на площ от 64кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;
 12. ПИ с кад.№61056.35.105 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“ на площ от 586кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;
 13. ПИ с кад.№51500.740.38 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ на площ от 232кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№51500.740.29;
 14. ПИ с кад.№51500.74.141 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ на площ от 11кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№51500.74.75;

ІІ. На основание чл.60, ал.1 от АПК и предвид общественото значение на обект : Реконструкция на Път І-9 Сл.бряг – Бургас, участък п.к.Несебър – п.к.Равда от км 205+300 до км 207+726.37 с изграждане на второ пътно платно, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 358/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 73571.49.214 по КК на с. Тънково.

 

Общинският съвет с 14 гл.”за”   от гласували 14 общински съветници   прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1210

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА „Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие:

 1. Да се раздели земеделски имот с кад.№ 73571.49.214 по КК на с. Тънково, м. “Камарата“, на площ от 88177 кв.м, с НТП-Пасище, VІІІ-категория, АпОС №5519/09.12.2013г. като се образуват два нови имота съгласно приложения проект за делба -земеделски имот с проектен №73571.49.214 на площ от 80000кв.м и земеделски имот с проектен №73571.49.219 на площ от 8177кв.м.
 2. Да се промени начина на трайно ползване на проектен имот с кад.№73571.49.219 от „Пасище“ на „ Друг вид земеделска земя“.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 359/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 39164.17.610 по КК на с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо 14 гласували общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1211

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие:

 1. Да се раздели земеделски имот с кад.№ 39164.17.610 по КК на с.Кошарица, м.“Под селото“, на площ от 305939кв.м, с НТП-Пасище, VІІІ-категория, АпОС №3997/14.04.2010г. като се образуват два нови имота съгласно приложения проект за делба -земеделски имот с проектен №39164.17.610 на площ от 300939кв.м и земеделски имот с проектен №39164.17.1026 на площ от 5000кв.м.
 2. Да се промени начина на трайно ползване на проектен имот с кад.№39164.17.1026 от „Пасище“ на „ Друг вид земеделска земя“.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 343/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.521.517 по КК на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 11 гл. „за” от гласували 11 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1212

 

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с   чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2015г., като т.Г”Имоти, които Община несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и зецеделски култури и пчелини” се допълва с „ Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.521.517 по кадастралната карта на гр.Обзор,   м.”Кметство гр.Обзор“, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, на площ от 4797кв.м, категория V, АчОС №6001/30.03.2015г     .

ІІ. На основание чл.24а , ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.521.517 по кадастралната карта на гр.Обзор,   м.”Кметство гр.Обзор“, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, на площ от 4797кв.м, категория V, АчОС №6001/30.03.2015г., при следните условия:

1.Начална тръжна годишна наемна цена- в размер на 144.00лв. без ДДС;

2.Срок за отдаване – 10 години.

3.Специфично условие :

– Имотът да се използва за земеделски нужди.

 1. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна годишна наемна цена.
 2. Стъпка за наддаване в търга – 10лв./десет лева/

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 352/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.

 

Общинският съвет с 14 гласа ”за” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1213

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 365 от ЗЗД, Общински съвет – Несебър одобрява приложения проект за Спогодба между Община Несебър и „Поморие Девелъпмънт” ЕООД, гр. Бургас ( неразделна част от настоящото решение ) , за разваляне на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 16/20.04.2015г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд – град Несебър с вх. рег.№ 2633 от 05.05.2015г., акт № 25, том 8 и упълномощава кмета на Община Несебър да я подпише.

Поради съществуваща възможност да бъде ангажирана отговорност на Община Несебър за заплащане на лихви върху получената продажна цена, както и съдебни разноски за развалянето на договора по съдебен ред, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Несебър допуска предварително изпълнение на взетото решение.

(Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 357/08.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на земеделски имоти с НТП-Пасище за общо ползване на паша.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” и 1 гл. „против”от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1214

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Несебър реши:

 1. Изключва поземлен имот с кад.№62102.56.1 по КК на с.Раковсково от списъка на Приложение №1 към Решение №1153 от Протокол №31/20.04.2015г. на ОбС – Несебър;
 2. Обявява за общо ползване имотите определени за индивидуално ползване в списъка на Приложение №1 към Решение №1153 от Протокол №31/20.04.2015г. на ОбС – Несебър, които са останали неотдадени, съгласно приложения списък – Приложение№1 – неразделна част от настоящото решение. “

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 305/19.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на залежали дърва за горене от общински гори.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1215

 

На основание чл.71, ал.5 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП определя за свободна продажба на лица и търговци дърва за горене от наличности на склад от 2011, 2012 и 2013 г. в размер на 5 012 пр.м 3   при цена от 25 лв. без ДДС или 30 лв. с ДДС.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 309/21.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект: „Външна връзка на водопровод»

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1216

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект

„Външна връзка на водопровод за КК „Обзор Север“, Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.З0, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външна връзка на водопровод за КК „Обзор Север“, Община Несебър

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване. Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 362/09.06.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-533, кв.41 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” и 1 гл. «въздържал се» от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1217

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: Кабели НН „за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИХХVІІ – 553, кв.41 по плана на С.О. „Инцараки“ представляващ ПИ 11538.504.240 по КК на гр.Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.504.587 по кадастралната карта на С.О. „Инцараки“, землище гр.Свети Влас с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване за второстепенна улица от съществуващ МТП „Инцараки „, през ПИ 11538.504.588 по кадастралната карта на С.О. „Инцараки „, землище гр.Свети Влас с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване — за второстепенна улица до ново електромерно талбо тип ТЕПО на гпраницата на ПИ 11538.504.240 с проектна дължината на трасето, около 137м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м от едната страна и 1.50м. от другата страна на трасето с обща площ 298 кв.м., и проведат съответните процедури по ЗУТ.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 361/09.06.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ Х-235 кв.41 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1218

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН “ за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ Х-235, кв.41 по плана на С.О. „Инцараки“ представляващ ПИ 11538.504.262 по КК на гр.Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.504.587 по кадастралната карта на С.О. „Инцараки“, землище гр.Свети Влас с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване — за второстепенна улица от съществуващ ЖБ стълб на съществуваща въздушно-кабелна линия до ново електромерно талбо тип ТЕПО на границата на ПИ 11538.504.262 с проектна дължината на трасето, около 4м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 1.50м. от двете страни на трасето с обща площ от 15 кв.м. и да се проведат процедурите по ЗУТ.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 009/08.01.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-161 в кв.49 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с ал.2 и чл.108 ал.3 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за”от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №1219

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект:Кабели НН “ за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ – 161, кв.49 по плана на С.О. „Инцараки “ представляващ ПИ 11538.504.178 по КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.585 и 11538.504.726 по кадастралната карта на С. О. „Инцараки , землище гр.Свети Влас „, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по кадастралната карта на С. О. „Инцараки „, землище гр. Свети Влас с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване — за второстепенна улица и 11538.504.726 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.. Трасето започва от нов БКТП в ПИ 11538.15.214 /бивш 11538.15.22/, преминават през второстепенни улици с идентификатори 11538.504.585 и второстепенна улица с идентификатор 11538.504.726 и достигат до ново ЕТ пред УПИ VIII-161, кв.49 с идентификатор 11538.504.178 по КК на С. О. „Инцараки „, землище гр. Свети Влас. Проектната дължината на трасето е около 310м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на трасето с обща площ от 651 кв.м, и да се проведат процедурите по ЗУТ.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 341/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно поставяне на преместваеми обекти в терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1220

На основание чл.11 от Наредба № 10   във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съгласува предложените схеми за преместваеми обекти   неразделна част от решението както следва:

 1. Схема №1 – мобилна атракционна книжарница и библиотека.
 2. Схема № 2 – павилион за пържена риба и картофи.

На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 340/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в УПИ VІ-общински в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1221

 

На основание чл.11 от Наредба № 10   във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съгласува предложената схема за преместваем обект в УПИ VІ – общ. в кв.5001 по плана на к.к Слънчев бряг запад павилион за пакитирани стоки.

На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 338/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в УПИ І-общ. в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1222

 

На основание чл.11 от Наредба № 10   във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съгласува предложената схема за разполагане на преместваеми обекти в УПИ І-общ. в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”   .

На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 339/05.06.2015 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в УПИ ХVІІ-общ. в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1223

 

 

На основание чл.11 от Наредба № 10 във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съгласува предложената схема за разполагане преместваем обект – павилион за контрол качеството на атмосферния въздух в УПИ ХVІІ-общ. в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

На основание чл.60 ал.1   от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 335/04.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв.1 по плана на КК „Обзор-Север”, землището на гр. Обзор, община Несебър.

 

С   10 гл. „за” от общо гласували 14 общински съветници общинският съвет прие следно решение

 

РЕШЕНИЕ №1124

 

Поради не постигане на необходимото мнозинство, не приема предложения проект за решение от Докладна записка вх.№ 335/04.06.2015 г. относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв.1 по плана на КК „Обзор-Север”, землището на гр. Обзор, община Несебър.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Предложение вх.№ 330/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.51.7, м. „Чатал тепе”, землището на с. Равда, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 15 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1225

 

На основание чл. 124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изискванията, Общински съвет Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.51.7 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-друг вид нива, целия с площ 4272кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Чатал Тепе“ за неземеделски нужди, въвеждане на устройствена зона „Пп“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.51.7 Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15,00м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „ВиК’ ЕАД-Бургас.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП – ПЗ .

Решение да се разгласи по реда на чл. 1246 ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и Кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 329/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП в частта му за УПИ І в кв.4501 по к.к. на „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 12 гласа „за” от общо гласували 12 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1226

Общински съвет – Несебър като взе предвид изложеното в докладната записка и се убеди, че са спазени изискванията на закона на основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ І в кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.519 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация УПИ І с площ 12112кв.м. с предназначение „За обществена пералня и трафопост” се разделя на новообразувани:

УПИ І за сгради 2, 3, 9, 10 и 11 и западната част на сграда 12 с площ 7818кв.м. като отреждането му се запазва, а именно за „За обществена пералня и трафопост”

УПИ VІ за сгради 5, 6, 7 и 8 с площ 1851кв.м. и се отрежда „За складове и търговия”

УПИ VІІ за източната част от сграда 12 с площ 1163кв.м. и се отрежда „За складове и търговия”

УПИ VІІІ за сграда 1 с площ 1280кв.м. и се отрежда „За складове и търговия”

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 312/28.05.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори по кадастрална карта 51500.503.418, 51500.503.284, 51500.503.282, 51500.503.283, 51500.503.257, 51500.503.258, 51500.503.259, 51500.503.260 в кв.27 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1227

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т. 11 от ЗМСМА Общински съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I идентичен с УПИ ХVI-791 /идентификатор по КК 51500.503.418/, IIобщ./идентификатор по КК 51500.503.250/,III-общ., /идентификатор по КК 51500.503.259/, IV-общ. /идентификатор по 51500.503.258/, V-общ., /идентификатор по КК 51500.503.257/, VI-общ. 8 идентификатор по КК 51500.503.282/, VII- общ. / идентификатор по КК 51500.503.283/ и VIII-общ. / идентификатор 51500.503.284/, кв.27 по плана на ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, касаещо завишаване устройствените показатели, като за всички УПИ се установява устройствена зона „Жс“, Кпл.< 65%, Кинт.< 2.00, максимална височина на застрояване Нкорниз-13.00м. и минимално озеленена площ >30%. Запазва се застрояването между УПИ VII-общ., и VIII-общ., между VI-общ. И V-общ., между УПИ IV-общ. И II общ. И свободно основно застрояване за УПИ II- общ. и I идентичен с ХVI-791.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 200/27.03.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-542 в кв.65 и УПИ І-556 в кв.66 по плана на с. Равда, по реда на чл.129 ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 3 гласа „за” от общо гласували 13 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1228

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх.№ Н2-УТ-1261/14.01.2015 год., заповед №43/06.02.2015 год. на кмета на община Несебър,Становище изх.№Н2-УТ-249/19.02.2015 год. на главния архитект на община Несебър, протоколно решение т.2 от протокол №4 от заседание на ОЕСУТ проведено на 20.03.2015 год.и становище изх.№8786/2014 год. от РИОСВ-Бургас

 

ОДОБРЯВА

 

Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-542 с идентификатор по КК 61056.501.473 в кв.65 по плана на с.Равда, като се повишават градоустройствените показатели както следва:Кпл. От 30% на 55%, Кинт. От 0,85 на 1,80, максимална височина на застрояване от 2 етажа + тавански на максимална височина Нкорниз=13,00м и минимално озеленена площ от 50% на 40%, устройствена зона „Жс“.

Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-556 с идентификатор по КК 61056.501.474 в кв.66 по плана на с.Равда,като се повишават градоустройствените показатели както следва:Кпл. От 30% на 55%, Кинт. От 0,85 на 1,80, максимална височина на застрояване от 2 етажа + тавански на максимална ви, устройствена зона „Жс“.

 

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 120/23.02.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 11538.4.6 в кв.25 по плана на КЗ между Санаториума и гр. Свети Влас-Юг, м. „Юрта под пътя”, землището на гр. Свети Влас, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1229

На основание чл. 124а ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изискванията по постъпилото в Общинска администрация искане вх.№ Н2-УТ-7 268 от 23.10.2014г. от „МАКОР 2008″ ООД, разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 11538.4.6 на площ от 5 930 кв,м, м. „Юрта-под пътя“, землище гр. Свети Власг с трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване -„Изоставена орна земя“, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на ПИ 11538.4.6 за УПИ 1-4.6, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Кп – 30%, Кинт -1.50, Етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м/ и минимално озеленена площ – 50%.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проект на ПУП – ПРЗ .

Решение да се разгласи по реда на чл. 1246 ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

   По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 331/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-общ. в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1230

Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изготвяне и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-общ. в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с ПИ 51500.507.54 по КК на гр. Несебър и провеждане на съответните процедури съгласно приложеното задание.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.315/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на пристройка към хранителен магазин и вътрешно преустройство към търговски комплекс „Жанет” в поземлен имот с идентификатор 51500.75.204 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 14гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1231

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка счл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на пристройка към хранителен магазин и вътрешно преустройство към търговски комплекс „Жанет“ “ в поземлен имот с идентификатор 51500.75.204 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.73.21 и ПИ 51500.75.204 и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

З.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.З0, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на пристройка към хранителен магазин и вътрешно преустройство към търговски комплекс „Жанет“ “ в поземлен имот с идентификатор 51500.75.204 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, през имоти: ПИ 51500.73.21 и ПИ 51500.75.204 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване. Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.317/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „КСН ТП Чаирите-ВЕП Септемврийче стълб № 35А в м. „Чаирите”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 12 гласа „за” от общо гласували 12 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1232

 1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „КСН ТП Чаирите – ВЕП Септемрийче стълб №35А“ в м „Чаирите“ „, землище гр.Несебър, община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.22.176 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.22.107 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.172.21 /местен път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.35.15 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.34.40 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

З.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30 , ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „КСН ТП Чаирите – ВЕП Септемрийче стълб №35А“ в м „Чаирите“ „, землище гр.Несебър, община Несебър, през имоти: ПИ 51500.22.176 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.22.107 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.172.21 /местен път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.35,15 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.34.40 /полски път, собственост на Община Несебър/ в м „Чаирите““, землище гр.Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Предложение вх.320/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Водопровод за поземлен имот с идентификатор № 51500.20.5 по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Предложението за решение бе подложено на поименно гласуване и Общинският съвет с 13 гласа „за” от общо гласували 13 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1233

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Водопровод“   за   поземлен   имот   с   идентификатор   №51500.20.5   по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“, община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.22.107 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.19.9 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

З.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Водопровод“ за поземлен имот с идентификатор 51500.20.5 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“, община Несебър, през имоти ПИ 51500.22.107 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.19.9 /полски път, собственост на Община Несебър/ по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.316/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Алфа” в поземлен имот с идентификатор № 51500.85.3 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1234

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда Алфа“ в поземлен имот с идентификатор №51500.85.3 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.83.51 /полски път,   собственост   на   Община   Несебър/   и   ПИ   51500.85.13   /полски   път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

З.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда Алфа“ в поземлен имот с идентификатор №51500.85.3 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър, през имоти ПИ 51500.83.51 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.85.13 /полски път, собственост на Община Несебър/ по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване. Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Доклад вх.№ 314/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2”, изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ, комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5, по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1235

На основание чл.129,Ал.1 от ЗУТ и чл.21 , ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2″ изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ, комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5″ по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, община Несебър. Трасето за полагане на кабела е с дължината 272м. и преминава през имоти с идентификатори 51500.17.29 /частна собственост/, 51500.21.39 /селскостопански общински път/ и 51500.16.20 /селскостопански общински път/ по КК на гр.Несебър, м.“Бостанлъка“.

Определен е сервитут по 0,60м. от страна на сградите и 1,5м. от другата страна на кабела, като площта на сервитутната зона е 570кв.м. и засяга имоти: ПИ 51500.16.20 /селскостопански общински път/, ПИ 51500.17.29 /урбанизирана територия, частна собственост/ и ПИ 51500.21.39 /селскостопански общински път/ по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, община Несебър.

Решението да се обнародва в държавен вестник.

Ршението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 319/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Водопровод и канализация за поземлен имот с идентификатор № 51500.81.11 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1236

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Водопровод и канализация“ за поземлен имот с идентификатор №51500.81.11 по   кадастралната   карта   на   гр.   Несебър,   м.„Кокалу“,   община   Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.85.13 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.79.16 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

З.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Водопровод и канализация“ за поземлен имот с идентификатор №51500.81.11 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Кокалу“, община Несебър, през имоти ПИ 51500.85.13 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.79.16 /полски път, собственост на Община Несебър/ по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Кокалу“, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване. Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

           

По т.ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Доклад вх.№ 328/02.06.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІ-330 в кв.4004.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

 

РЕШЕНИЕ №1237

 

 

Общински съвет – Несебър като взе предвид изложеното в докладната записка и се убеди, че са спазени изискванията на закона и на основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ VІ-330 в кв.4004 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.19 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се променя номера на имота от УПИ VІ-330 на УПИ VІ-19 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, като същият се отрежда „За курортно и жилищно строителство” и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване=30%, Нкорниз=15м., Кинт=1,5 и минимално озеленена площ от 50% в устройствена зона „Ок”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

            По т.ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 318/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Въшно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси” в поземлен имот с идентификатор № 51500.73.11 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1238

 

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 отЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси“ в поземлен имот с идентификатор №51500.73.11 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.74.74 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.73.22 /местен път, собственост на Община Несебър/,ПИ 51500.73.20 /полски път, собственост на Община Несебър/ и 51500.73.28 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси“ в поземлен имот с идентификатор №51500.73.11 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, през имоти ПИ 51500.74.74 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.73.22 /местен път, собственост на Община Несебър/,ПИ 51500.73.20 /полски път, собственост на Община Несебър/ и 51500.73.28 /полски път, собственост на Община Несебър/ по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър.

 

Решението да се разгласи по реда на ч л. 1246, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.1246, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

 

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

            По т.ПЕТДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Доклад вх.№ 313/28.05.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външни ВиК връзки за поземлен имот с идентификатор 51500.77.28 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1239

На осноавне чл. 129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 отЗМСМА, Общински съвет Несеър

ОДОБРЯВА

ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външни ВиК връзки“ за поземлен имот с идентификатор 51500.77.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър. Трасето започва от съществуваща мрежа в ПИ 51500.77.37 /полски общински път, собственост на Община Несебър /, преминава през ПИ 51500.77.37 /полски общински път, собственост на Община Несебър / и достига до ПИ 51500.77.28 /урбанизирана територия, частна собственост/. Дължината на трасето е 210м. Определен е сервитут по Зм. от двете страни на съоръженията, като площта на сервитутната зона е 1622кв.м. и засяга имоти: ПИ 51500.77.37 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.77.30 /урбанизирана територия, частна собственост/, ПИ 51500.77.40 /частна собственост/, ПИ 51500.77.41 /частна собственост/, ПИ 51500.77.42 /частна собственост/, ПИ 51500.77.43 /частна собственост/, ПИ 51500.77.38 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.78.22 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.54.16 /полски път, собственост на Община Несебър/ по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

            По т.ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 375/22.06.2015г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за краткосрочен кредит от фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ ЕАД” във връзка с реализиране на разплащанията по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”.

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо 15 гласували общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

РЕШЕНИЕ №1240

На основание чл.21, ал.1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинския дълг:

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от кредит за изпълнение на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ финансиран от ОП „Околна среда“, Приоритетна ос 1, при следните параметри:
 • Максимален размер на дълга – 8 794 237 (осем милиона, седемстотин деветдесет и четири хиляди, двеста тридесет и седем) лева;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – краткосрочен заем от ФЛАГ ЕАД;
 • Цел – за подпомагане на изпълнението и завършването в срок на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“;
 • Условия и начин на погасяване – по ред, съгласно правилата на ФЛАГ ЕАД:
  • Срок на погасавяне- до шест месеца, считано от датата на подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части , без такси за предсрочно погасявене;
  • Източници за погасяване на главницата- чрез плашанията от Управляващия орган ,съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C033 от 07.08.2012г.
 • Начин на обезпечаване – по ред, определен от ФЛАГ ЕАД.
  • Учредяване на залог върху вземанията на Община Несебър, с изключение на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C033 от 07.08.2012, сключен с Управляващия орган на ОП“ Околна среда“, и
  • Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.6 от ЗОД.
 • Максимален лихвен процент- шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,328%.
 • Други такси, наказетелни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд Флаг ЕАД и Управляващата банка.
 1. Възлага на кмета на Общината да извърши всички необходими действия във връзка с кандидатстване за краткосрочен кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, както и и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг, в изпълнение на решението по т. 1.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение .

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ШЕСТДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 376/22.06.2015 от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за предоставяне на безлихвен заем от централния бюджет във връзка с реализиране на разплащанията по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация „Несебър – Слънчев бряг – Равда”.

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

РЕШЕНИЕ №1241

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинския дълг :

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за изплащане на задължения на Община Несебър по проект«Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация „Несебър – Слънчев бряг – Равда», финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C033 от 07.08.2012 г., в рамките на ОП «Околна среда 2007-2013 г.» (ОПОС), който понастоящем е в процес на изпълнение , при следните параметри:
 • Максимален размер на дълга – 7 233 841 (седем милиона, двеста тридесет и три хиляди, осемстотин четиридесет и един) лева;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – целеви, временен безлихвен заем по смисъла на чл.3, т.5 и 6 от ЗОД;
 • Цел – за подпомагане на изпълнението и завършването в срок на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“;
 • Срок и начин на погасяване – по ред, определен от Министъра на финансисте и в съответствие с чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси;
 • Начин на обезпечаване – по реда на Закона за публичните финанси и чл.6, т.1 и т.2 от ЗОД.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други- без лихви, такси и др.- безлихвен кредит.
 1. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия във връзка с кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет, както и и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг, в изпълнение на решението по т. 1

На основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Несебър допуска предварително изпълнение на решението .

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 374/19.06.2015г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПЗ на УПИ III – общ., кв. 4 по плана

на ж.к „Черно море” – гр. Несебър.

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ №1242

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ Ш-общ., кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър с идентификатор 51500.503.442 съгласно представеното задание с което се промяна на Кинт. от 1.20 на 2.00, височината на застрояване от Н<10.00м. на Н<12.00м. и устройствеиата зона от „Жм” на „Жс” при запазване на КПЛ 45% минимално озеленена площ 40% и начин на застрояване – „свързано основно застрояване”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

  

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:                                                                                                                                         /БЛ.ФИЛИПОВ/        

 

 

                                  

Технически секретар-протоколист:

                                                           /Р. Бинчарова/