Нареждане по Наредба № 11

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 

НАРЕЖДАНЕ

 

02.07.2015 год.

Гр. Несебър

 

 

На основание чл. 39 ал.1,т.4 във връзка с чл. 37 ал.3 от Закона за нормативните актове и 78 ал.3 от АПК

 

 

НАРЕЖДАМ

 

 

Да се обнародва във в-к „ Слънчев бряг”   решение № 1194 от Протокол №32 /2015год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно изменение и допълннение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Несебър.

 

В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 1054.

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 311/26.05.2015 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър + Докладна записка вх. № 322/01.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 12 гл. „за”, 1 гл. „ против” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1194

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, приема наредба за допълнение и изменение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър както следва :

  • 1 В Чл. 73 (1) т. 3 Се променя по следният начин:

т. 3 За обекти на техническата инфраструктура – линейни обекти се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5 000 лв.

  • 2 В Чл. 73 (1) се създава т. 4 със следното съдържание:

           т.4 за разглеждане на инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ се заплащат такси в размер на 1/3 от таксите по т. 1-3.

  • 3 В Чл. 78 (1) т. 2 Се променя по следният начин:

т.2 За обекти на техническата инфраструктура линейни обекти се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5 000 лева.

 

  • 4 Създава се нов чл. 170е със следния текст :

Ал.1 За претоварване на тон смесен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър и транспорт до Регионално депо се заплаща цена на услуга в размер на 23,70лв. без ДДС от лицата транспортиращи отпадъка.

Ал.2 Едновременно със заплащането на цената по ал.1 , се заплащат и дължимите обезпечения по чл.60 ал.1 от ЗУО и отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО, както и цената за обработка на смесения отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет Бургас.

Ал.3 За претоварването на разделно събран тон зелен отпадък в Претоварна станция за отпадъци Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена на услуга в размер на 23,70 лв. без ДДС от лицата транспортиращи отпадъка.

Ал.4 Едновременно със заплащането на цената по ал.3 , се заплаща и дължимата цена за обработка на зеления отпадък на депо Братово , определена с решение на Общински съвет Бургас

       Ал.5 За претоварване на тон опасен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена на услуга в размер на 23,70лв. без ДДС от лицата транспортиращи отпадъка.

Ал.6 Едновременно със заплащането на цената по ал.5, се заплаща и дължимата цена за временно съхранение на опасния отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет Бургас.

Ал.7 За третиране на строителни отпадъци от бита в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър се заплаща цена на услуга в размер на 6,20 лв.без ДДС.

     Ал.8 Едновременно със заплащането на цената по ал. 7 се заплащат и дължимите отчисления по чл. 64 ал.1 от ЗУО.

  • 5 В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §15 със следното съдържание: „Измененията и допълненията приети с решение № 1194/23.06.2015г. влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в-к.“Слънчев бряг“, като измененията приети в чл. 73 ал.1 т.3, т.4 и в чл.78 ал.1 т.2 се прилагат за висящи проекти за обекти на техническата инфраструктура – линейни обекти, които не са приключили с влязло в сила разрешение за строеж.”

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

/ Благой Филипов/