Нареждане по Наредба № 18

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 

НАРЕЖДАНЕ

 

02.07.2015 год.

Гр. Несебър

 

 

На основание чл. 39 ал.1,т.4 във връзка с чл. 37 ал.3 от Закона за нормативните актове и 78 ал.3 от АПК

 

 

НАРЕЖДАМ

 

 

Да се обнародва във в-к „ Слънчев бряг”   решение № 1185 от Протокол №32 /2015год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно приемане на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър.

 

 

В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 790.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 280/04.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1185

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър както както следва:

  • 1. В Глава втора, чл.5, ал.6 се променя така:„отдел „Екология” и служители от дейност „Озеленяване”.

В т.1 текста се променя така: „извършват проверки на място, съставят констативни протоколи въз основа на които се изготвя експертно становище за съществуващата дървесна растителност (съгл. Приложение №3) в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране.”

В т.2 текста се допълва така: „извършват проверки за паркоустройствените работи към разрешените строежи, като се съставят констативни протоколи със задължителни предписания относно извършването на възстановителни мероприятия.”

В т.3 текста се допълва така: „контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените системи в частни имоти, като следят за изпълнението на дадените в констативните протоколи задължителни предписания.”

отменя се т.4: „правят предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл.27.”

отменя се т.5: „извършват периодично поддържане на всичките структурни елементи, вкл. и резитба за оформяне на короните на растенията в общинските озеленени площи и насажденията по улици, алеи и площади предприятията (фирмите).”

  • 2. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА” чл.14. ал.5

текста се променя така: На общественото обсъждане присъстват експерти от отделите “ТСУ ”, “Екология” и „Озеленяване” към Общината, които подписват протокола.

  • 3. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА” чл.21. ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

В т.1 текста се допълва така: При стройтелство, ремонт и реконструкция в озеленени площи общинска собственост по утвърдени проекти и при доказана невъзможност за запазването им, като служители от отдел „Екология” съставят констативни протоколи със съответните предписания.”

В т.2 текста се допълва така: „За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура в общински площи, се предприемат незабавни действия от кметовете на населените места и служителите от дейност „Озеленяване” в съответствие с издадена от Кмета на Общината Заповед”.

В т.3 текста се допълва така: „При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии се предприемат незабавни действия от кметовете на населените места и експерт от „Защита на населението” при Общината.

  • 4. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА” чл.22. ал.1, т.1

текста се променя така: „Кмета на общината, за всички обекти на зелената система в границите на населените места след подадено в Общината писмено заявление и санитарна експертиза от специалистите в дейност “Озеленяване” и отдел “Екология”.”

  • 5. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА” чл.23

текста се променя така: „Когато за един обект, включително и за подобектите към него, се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, проектът задължително се подлага на ОВОС.”

  • 6. В Глава трета „ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА”, чл.24, ал.3

текста се променя така: „Собственици на частни имоти заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния парцел, съгласно Приложение№2.”

  • 7. В Приложение №1:НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ”, отстоянията на дървета до външни стени и сгради се изменят, като се допълват нови три колони със съответните височини и отстояния.
ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Минимални разстояния до стъблата в метри
дървета храсти
 

1.

 

До външни стени и сгради

с височ. над 5м. с височ. от 2,5м. до 5м. с височ. до 2,5м.  

1.50

3м. 1,5м. 1м.
  • 8. Отменя се Приложение №2: заТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР”.
  • 8. Приема се ново Приложение №2: заТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР”.

Приложение №2

 

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

 

Вид                                     височина                                            

                                               метри               добро състояние     отлично състояниие

Бързорастящи                  2 – 5                                 24                         28

Секвоя, Кипарис,               4 – 5                                  28                         32

Морски и Бял бор               над 7                                 32                         48

и др.подобни

Умеренорастящи              2 – 4                                  30                         34

Черен бор, Смърч,               5 – 7                                   36                         42

Ела, Мура, Кедър,               над 7                                 40                        60

Туя, Смрика и др.под.

Бавнорастящи                    2 – 4                                   34                       40

Биота, Хвойна, Тис,             4 – 7                                  38                       48

Либоцедрус, Цуга,             над 7                                   40                         60

и др.подобни

 

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

 

Вид                                        височина                                  

                                                   метри         добро състояние           отлично състояние                                                                                

Многобързорастящи             до 4                         15                                   30

Айланд, Акация,

Върба, Топола,                       4-5                         24                                   40

Чинар, Паеония                  над 5                         30                                   60

и др.подобни

Бързорастящи                        3-6                                 20                             30

Бреза, Елша, Ясен,                      над 6                             30                             60

Каталпа, Явор и др.под.

Умеренорастящи                     3-6                                 30                             60

Бук, Клен, Дъб, Липа,               над 6                             40                           120

Кестен, Бряст, Сорбус,

Див рожков и др.подобни

Овощни дървета

Ябълка, Круша, Череша,               до 2м                               20                           40

Праскова,   Орехи, Бадеми,         над 2 м                           30                          60

Лешници и др. подобни

 

Тревни и почвопокривни площи за 1 дка :                                                                   30
Летни цветя за 1 кв.м                                                                                                    10      
Перенни цветя за 1бр.                                                                                         1
Лозя за 1 дка.                                                                                                                110
Жив плет широколистен за 1 л:                                                                                   10
Жив плет иглолистен за 1 л. м:                                                                                       10
Храсти за 1 кв.м                                                                                                               25
Рози за 1бр.                                                                                                              8

ХРАСТОВА И ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

§9. Приема се ново Приложение №3 на основание чл.5, ал.6, т.1:

            

Приложение №3

       О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

 

                 У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ……/………….…г.

 

Община Несебър, удостоверява, че след извършена проверка на място от служители на отдел „Екология” и дейност „Озеленяване” в УПИ ………., квартал ..……., по действуващия подробен устройствен план /ПУП/ на ………………………….., община Несебър, област Бургас, се състави КП№ ……………………, с който се установява, че в цитирания по-горе имот няма дървесна и храстова картотекирана растителност с ценна декоративна стойност.

В гореописания имот не са изпълнявани мероприятия по озеленяване или залесяване. В имота не се намират: озеленени площи и/или дървета с историческо значение.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл.62, ал.10 и чл.63, ал.4 от ЗУТ, и във връзка с чл.5, ал.6, т.1 от Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър, за да послужи относно процедирането на ПУП – ИПРЗ за горецитирания имот.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

/ Благой Филипов/