НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Print pagePDF pageEmail page

 

І. Причини,  налагащи   приемането  на наредбата:

Съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници общинският съвет приема наредба, с която определя управлението и вътрешния ред в гробищните паркове /гробища/, реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните, урнови места и урновите стени/ниши, както и свързаните с тази дейност услуги.

ІІ. Цели, които  се поставят:

Регламентиране на условията и реда за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове /гробища/, реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните, урнови места и урновите стени/ниши, както и свързаните с тази дейност услуги.

 

ІІІ. Очаквани  резултати:

Осигуряване на управлението и вътрешния ред в гробищните паркове /гробища/, реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните, урнови места и урновите стени/ниши, както и свързаните с тази дейност услуги.

.

ІV. Финансови и  други  средства, необходими  за  прилагането  на   новата   уредба:

Не се изискват.

      V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложеният проект на наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове /гробища/, реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните, урнови места и урновите стени/ниши, както и свързаните с тази дейност услуги е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за здравето и във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с правото на Европейския съюз.

 

 

ПРОЕКТ !

 

 

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.Настоящата наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове /гробища/, реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните, урнови места и урновите стени/ниши, както и свързаните с тази дейност услуги.

Чл.2. Гробищните паркове /гробищата/ и обредните зали функционират и се управляват в съответствие със Законите в Република България, решенията на Общинския съвет и тази Наредба.

Чл. 3. /1/ Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост.

/2/ На територията на Община Несебър действат:

1.Гробищен парк в гр.Несебър;

2.Гробищен парк в гр.Свети Влас;

3.Гробищен парк в гр.Обзор;

4.Гробищен парк в с.Равда;

5.Гробищен парк в с.Тънково;

6.Гробищен парк в с.Оризаре;

7.Гробищен парк в с.Гюльовца;

8.Гробищен парк в с.Кошарица;

9.Гробищен парк в с.Баня;

10.Гробищен парк в с.Емона;

11.Гробищен парк в с.Приселци;

 1. Гробищен парк в с.Паницово;

13.Гробищен парк в с.Раковсково.

 

Чл. 4. /1/ Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни паркове и гробища на територията на общината става с решение на Общинския съвет –Несебър.

/2/ Устройственото планиране, инвестиционното проектиране, разрешаването на строителството и въвеждането в експлоатация на гробищните паркове се извършва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, приложимите разпоредби на нормативните актове по прилагането му и специалните норми на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.

/3/ След преустановяване на погребенията в гробищния парк теренът му може да се използва като мемориален парк с урнополагане въз основа на действащ нов подробен устройствен план.

/4/С плана по алинея 1 се определят главните и второстепенните алеи на гробищния парк и гробищните парцели. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете –от юг на север.Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.Парцелите , редовете и гробовете се номерират и индивидуализират.

/5/Определят се и:

1.площите за озеленяване около оградата и край алеите с висока дървесна растителност,храсти и цветни насаждения;

2.сгради и места за др.обслужващи дейности, необходими за правилното функциониране на гробището;

3.места за паркиране на моторни превозни средства ;

4.места за чешми с течаща вода за битейно-битови цели и тоалетни за посетителите, включени във ВиК мрежата на гробищния парк;

 1. места с предназначение за изхвърляне на отпадъци

Чл. 5. Допуска се обособяването на отделни парцели за различните религиозни общности и етнически групи.

 

Раздел ІІ

УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 6. /1/Общото ръководство и контрол по управлението на гробищните паркове /гробищата/ се осъществява от Кмета на Община Несебър.

/2/ Кметът на Общината делегира със Заповед правомощията си по организацията и поддръжката на гробищните паркове и свързаните с тях дейности, на територията на град Несебър, на специално назначен или определен за целта служител от общинската администрация на Общината.

/3/ Организацията и поддръжката на гробищните паркове по населените места на територията на Общината и свързаните с тях дейности се организират от съответните Кметове на кметства и кметските наместници.

 

Чл. 7. /1/ Лицето по чл. 6, ал. 2 осъществява следните дейности:

 1. Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред, погребение или урнополагане, деня и часа на тези действия, осигурява гробно място за покойника и зала за провеждане на обреда, издава Разрешение за погребение /по образец/, като при уреждане на всяко погребение най-близкия родственик дава информация за съставяне на личен регистрационен картон, необходим за обратна връзка с наследниците. При липса на наследници се предоставя служебна справка от отдел „ГРАО“ или от съответното кметство по последно местоживеене на покойника.
 2. Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване и в гробното място може да се извърши погребението при условията на чл. 30, гробищната администрация не осигурява ново гробно място.
 3. Води регистъра на покойниците по гробищните паркове, парцели, гробни места, урнови гробове, като за всяко гробно място е събрана информация за:

-идентификатор на гробното място;

-имената на починалия в гробното място;

-вида на гробното място-единично или урнов гроб;

-дата на смърт;

-имена на лицето за контакт;

-вид на учредено право на ползване-срочно или вечно право и дати на придобиване и изтичане на правото.

Изходни данни за регистрирането се вземат от регистъра на поддържаната система Локална База Данни (ЛБД)и Национална База Данни/НБД/ .

 1. Упражнява контрол на парцелите, обособени за различните религиозни и етнически групи.

6.Обезпечава условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по спазване на нормативната уредба.

7.Съблюдава подготовката на мястото за гробополагане /урнополагане/, изкопаване и оформяне на гробното място, полагане на ковчега и зариване на гроба.

 1. Контролира спазването на условията при изравяне на кости, съгласно нормативните изисквания.

/2/ Кметове на кметства и кметските наместници организират осъществяване на дейностите, по чл. 7 /1/ от настоящата наредба на територията на съответното Кметство.

Чл. 11. Община Несебър в рамките на своя бюджет заделя средства за поддържане и изграждане на нови, разширение на съществуващи, благоустрояване, стопанисване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и др.

Чл. 12 Общински съвет -Несебър, на основание чл. 21, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, определя таксите за ползване на гробни места и цени на услуги. Същите се утвърждават в Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър приета от Общински съвет-Несебър.

Чл.13.Плащането на таксите за гробни места и цени на услуги, се извършва в касовите салони в сградата на общинската администрация в гр.Несебър, ул.“Еделвайс“10, Офиси №1 и №2, както и в касовите салони на съответните кметства или мобилни касиери.

 

Раздел ІІІ

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

 

Чл. 15. Погребването на покойниците се извършва във: отделни гробни места, двойни гробни места/фамилни гробници/,урнови гробове и урнови стени /ниши при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.

Чл. 16. /1/ Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, както следва:

 1. дължина – 2 м;
 2. широчина – 1 м, а за фамилно гробно място – най-малко 1,5 м;
 3. дълбочина – 1,5 м.

/2/ При погребване на трупове на деца дълбочината на гроба трябва да бъде най-малко 1,2 м.

/3/ Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 м по дългите им страни и 0,5 м по късите им страни.

/4/ При извършване на погребването над гробното място се създава земен насип, висок около 0,5 м. Този насип впоследствие може да се оформи с рамка с паметна плоча.

/5/ Гробните места могат да се оформят с паметни плочи, декорации и други елементи, без да се излиза извън установените за гробното място размери.

Чл. 17. /1/ Урновите гробове се разполагат на обособени места от гробищния парк или гробището.

/2/ Урновите гробове са с размери 0,7 м на 1 м, предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници.

/3/ Полагането на урни в гробно място трябва да става на 0,7 – 0,8 м дълбочина така, че урната да бъде покрита най-малко с 0,3 м пръст.

Чл. 19./1/.Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени/урновистени-колумбарий/ с определени размери, за полагането на урни с пепел от кремирани покойници.

/2/Размерите на урновите стени/колумбарий/ и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.

/3/Урна с пепел може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или обикновен гроб/вече съществуващ/.

/4/ Урнополагането се извършва след представяне на удостоверение за извършената кремация, издадено от администрацията на съответния крематориум.

/5/Допуска се възможност за изнасяне на урната с пепел от кремиран покойник/по желание на близките/ и поставяне в избрано от тях подходящо място, след попълване на декларация, в която се посочва мястото за съхранението на урната.

Чл. 20. /1/ Не се допуска погребване в общи гробове освен в изключителни случаи със съгласието на директора на съответната регионална здравна инспекция при спазване на следните изисквания:

 1. разстоянието между отделните ковчези да бъде най-малко 0,5 м;
 2. при погребване в два реда горният ред трябва да бъде отделен от долния с 0,5 м пръст;
 3. ковчезите от горния ред трябва да се разполагат в шахматен ред спрямо долния;
 4. дълбочината на общите гробове при погребване в два реда трябва да бъде най-малко 2,5 м и на най-малко 0,5 м от нивото на подпочвените води.

Чл. 21. Погребването на покойници извън гробището се допуска в случай на особени заслуги на лицето за развитието на съответното населено място или държавата с разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на съответната регионална здравна инспекция.

Чл. 22. При извършване на погребвания на лица от вероизповедания, различни от традиционното за Република България източноправославно вероизповедание, се вземат под внимание битът и традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското законодателство.

Чл. 23. /1/ С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова ниша за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване. Наследниците определят лице за контакти, което се вписва в регистъра на гробищния парк. На лицето за контакти се връчват всички съобщения по настоящата наредба.Лицето за контакти , уведомява определеното по чл.6 , ал.2 длъжностно лице или съответните лица по чл.6, ал.3 от настоящата наредба за всички промени на обстоятелствата.

/2/ Правото на ползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване на ползване за вечни времена.

/3/ Гробното място се ползва безплатно за срок от 8 години, при погребване на първи покойник.

Чл. 24. /1/ Възмездено преотстъпване на право на гробоползване не се допуска.

/2/ Безвъзмездно преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват само с писмено заявление до Кмета на общината и декларация с нотариално заверени подписи.Заявлението се прилага към съответната партида на гробищния регистър.По същия ред се допуска и замяна на гробове между техните ползватели, ако администрацията прецени, че за това има основателни причини.Това се разрешава от Кмета на Общината, кмета или кметския наместник на съответното населено място

Чл. 25. /1/Правото на ползване на гроб, след първите 8 години, може да бъде продължено за срок до 15 години или за вечни времена ако правоимащите заплатят определената от ОбС такса, но не по-късно от 12/дванадесет/ месеца от изтичането на срока по чл. 23.

/2/ Правото на гробоползване може да се продължава периодически на всеки 15 години, ако правоимащите заплатят съответните такси, преди изтичането на срока.

/3/ Кмета на общината може да разреши възмездното продължаване на ползването на гроб и след изтичане на срока ако се увери, че просрочването на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен знак.

/4/Правото на ползване на урнова ниша е безсрочно и се придобива след заплащане на определените от Общински съвет – Несебър такси. То може да се загуби само ако правоимащите лица изнесат урната с пепелта на кремирания покойник, като внесената за целта такса не се възстановява.

/5/Правото на гробоползване или ползване на урнова ниша не се придобива въпреки заплащане на съответната такса за ползването му, ако тази такса е заплатена от лица или организации социално или морално ангажирани с оглед личността на починалия.

Чл. 26. /1/ При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото за ползване на гроба и за наследниците на първия погребан.

/2/Когато първото погребано лице няма наследници и правото за ползване на гроб е продължено, наследниците на следващия или следващите покойници, по реда на извършените погребения в същото гробно място, придобиват самостоятелно право на ползване, след като декларират писмено пред Кмета на общината, че и първият погребан няма наследници.

Чл. 27. /1/Когато правото на ползване не е било продължено по реда на предходните членове и след писмено предизвестие на наследниците, гробното място се предоставя за нови погребения със Заповед на Кмета на общината. Останките на погребания се изваждат и поставят в обща гробница, освен ако близки на покойника пожелаят те да бъдат кремирани.

/2/За изтичането на срока по чл.25 от настоящата наредба задължително се уведомява вписаното в регистъра лице за контакти по чл.23 от наредбата.Ако посоченото в регистъра лице за контакти е починало или по други причини е невъзможно връчването на съобщение, същото се връчва на друг от наследниците по закон. Когато лицето няма наследници или същите не са намерени след щателно издирване съобщението се разгласява чрез официалния сайт на община Несебър.

/3/ В шестмесечен срок от датата на уведомяването по ал.1 и ал.2 Кмета на общината издава заповед, с която гробното място се предоставя за нови погребения.

Чл.28. За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

Чл. 29. /1/ Правото на ползване на обикновен и урнов гроб обхваща:

 1. Извършване на последващи погребения в него по реда и условията на тази Наредба.
 2. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, ограда, фото портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му.
 3. Засаждане на цветя и други декоративни растения.
 4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

/2/ Правото на ползване на урнова ниша обхваща:

 1. Извършване на урнополагане по реда и при условията на тази Наредба.
 2. Поставяне на табела с името на покойника, датите на раждане и смърт, както и фото портрета му.
 3. Монтиране на ваза край нишата, за поставяне на цветя.
 4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

Чл. 30. Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска преди изтичането на 8 годишния санитарен срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.

Чл.31. Предварително запазване на индивидуални гробни места, двойни гробни места/фамилни гробници/ или урнови ниши се допуска по възможност и след заплащане на определените такси в Наредба №11 на Общински съвет-Несебър за вечни времена.

 

Раздел ІV

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

 

Чл. 32. /1/ В гробищните паркове на Община Несебър се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес на територията на Общината.

/2/ Покойници от други населени места могат да бъдат погребани в гробищните паркове на територията на Общината ако :

1.имат родственици с постоянен адрес в община Несебър;

2.са починали на територията на община Несебър и са с неустановена самоличност или непотърсени от близките им;

3.са покойници, чужди граждани, починали на територията на община Несебър, при изявена писмена воля на роднините им и след писмено разрешение на Кмета на Общината, кмета или кметския наместник на съответното населено място

Чл. 33. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на тази Наредба и законите на РБългария.

Чл. 34. /1/ Погребването на покойници се извършва най-рано 24 часа след установяване на смъртта по реда на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.) и получаване на препис-извлечение от акта за смърт.

/2/ Близките на починалото лице или съответното болнично заведение или социално заведение, в което е настъпила смъртта са длъжни веднага след констатирането й да уведомят съответното длъжностно лице по гражданското състояние от Община Несебър, като представят медицинско съобщение за настъпилата смърт и личния паспорт/лична карта/ на покойника за съставяне на смъртен акт.

/3/Погребване след 48 часа от настъпване на смъртта се разрешава при условие, че се вземат мерки за запазване и съхранение в специализирана хладилна камера или консервация на трупа съгласно изискванията на БДС EN 15017:2006 „Погребални услуги“.

Чл. 35. /1/ Пренасянето и превозването на покойници се извършва със специализиран транспорт, предназначен само за тази цел.

/2/ Кабината на водача на транспортното средство се отделя от товарния сектор чрез плътна преграда.

Чл. 36. /1/ Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, туберкулоза (с бацилоотделяне), кримска хеморагична треска с бъбречен синдром и полиомиелит, спин, ебола или от установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина, дъното на които се посипва с хлор съдържащ биоцид, разрешен за употреба от Министъра на здравеопазването.

/2/ В случаите по ал. 1 ковчезите остават затворени при пренасянето на покойниците до гробището, както и по време и след провеждане на траурния ритуал.

 

Чл. 37. /1/ Пренасянето на покойници от едно до друго населено място в страната се извършва, като тялото се поставя във:

 1. Транспортен плик за покойници;
 2. Плътен дървен ковчег, облицован отвътре с ламарина, или
 3. Плътно затворен транспортен контейнер.

 

Чл. 38. /1/ Изравянето на трупове или останките им за последващо използване на същото гробно място се разрешава най-малко след 8 години от последното погребване и се извършва през деня.

/2/ Главният държавен здравен инспектор може да определи срок, по-кратък от този по ал. 1, за отделни гробищни паркове или обособени парцели от тях въз основа на данни за климата, нивото на подпочвените води, механичния състав, относителната влажност, pH и степента на замърсяване на почвата с екзогенни химични замърсители.

/3/ За намаляване на срока по ал. 1 за отделни гробищни паркове или обособени парцели Кмета на общината /кмета на кметство подава заявление до главния държавен здравен инспектор, към което прилага здравно-хигиенна експертиза, обуславяща исканото намаление на срока, изготвена от експерт в областта на оценка на въздействието върху околната среда.

/4/ При необходимост главният държавен здравен инспектор може да изисква от лицето, управляващо гробищния парк, допълнителна информация за обстоятелствата по ал. 2.

/5/Лицето, управляващо гробищния парк, носи отговорност за спазването на условията и сроковете по ал. 1, 2 и 5.

Чл. 39. /1/ Изравянето на трупове на починали или на останките им преди изтичане на 8 години от погребването или преди изтичане на срока по чл. 25, ал. 2 се допуска само по нареждане на съда или на прокурора по реда и при условията на чл. 157 от Наказателно-процесуалния кодекс и след писмено уведомяване на съответната регионална здравна инспекция.

/2/ Лицата /гробарите/, които изравят трупове на починали лица и останките им, работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място /ДВ, бр. 46 от 2001 г./. След приключване на работа гробарите измиват ръцете си и ги дезинфекцират с биоцид, разрешен за употреба от министъра на здравеопазването.

/3/ Гробовете, от които са извадени тленни останки, при засипването им се дезинфекцират с подходящи хлор съдържащи биоциди, разрешени за употреба от Министъра на здравеопазването.

Чл. 40. Поставянето на предмети, пари, злато и други ценности в ковчега на мъртвеца и гроба е забранено.

Чл. 41. В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с праха на покойника.

 

 

Раздел V

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 42. /1/ Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия. Те могат да ползват ритуалните зали, ако не противоречи на техните правила.

/2/ Гражданските ритуали се провеждат в обредните зали или на открито, при изявено желание на близките, от длъжностни лица упълномощени от Кмета на Общината.

/3/ Традиционни и обичайни обреди могат да се правят на гроба от близките на починалия, ако те не пречат на съседни гробове.

/4/ Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и благоприличие са недопустими.

 

Раздел VІ

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

 

Чл. 43. Посещения в гробищните паркове се допускат:

 1. За времето от 01 април до 30 септември – 7.00-20.00 часа;
 2. За времето от 01 октомври до 31 март – 8.00-18.00 часа.

 

Чл. 44. В районите на гробищните паркове се забранява:

 1. Посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица.
 2. Влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни или възрастни немощни хора.
 3. Въвеждането на кучета, домашни и други животни.
 4. Строителни и монтажни работи в парцелите без издадено разрешение за строеж.
 5. Отсичане на дървета без разрешение от службите за опазване на околна та среда в Общината.
 6. Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци, увехнали цветя и треви извън определените за целта места.
 7. Паленето на огън и изгаряне на отпадъците.
 8. Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни, извън определените за целта места.
 9. Засаждане на плодни и декоративни дървета в гробните места.

10.Действия и дейности, противоречащи на добрите нрави и морални норми за поведение, както и такива, несъвместими с предназначението на гробищните паркове.

 

Чл. 45. /1/ Наследниците на починалия или откупилите гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.

/2/ Наследниците на починалия са длъжни да почистват гробовете и около гробното пространство.

Чл. 46. Гробните места, за които не са плащани таксите за правоползване и са напълно запустели, се предоставят за други погребения.

 

 

Раздел VІІ

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 47/1/За нарушения на разпоредбите на настоящата наредба, на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 500лева, а на едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер от 100 до 1000лева.

/2/При повторно нарушение глобата е от 500 до 1000лева, а имуществената санкция от 1000 до 2000 лева.

Чл.48./1/Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят от служители на общинската администрация, определени със заповед от Кмета на Община Несебър.

/2/Наказателните постановления се издават от Кмета на община Несебър или от упълномощено от него длъжностно лице.

/3/Установяването на нарушенията , издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Раздел VІІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.
 • 2. т.1 В едногодишен срок от влизане в сила на настоящата наредба организацията и управлението на гробищните паркове на територията на община Несебър следва да бъдат приведени съгласно изискванията на наредбата.

2.В същия срок следва да се съберат таксите за правото на гробоползване и урнополагане от наследниците на вече погребаните лица в гробищните паркове на територията на община Несебър.

 • 3. Настоящата наредба е приета с Решение №………. по протокол№………….. на Общински съвет-Несебър.

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………..

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР