Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

С ъ о б щ е н и е

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

На основание чл.23 ал.1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация –мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 27.11. 2015 г. /петък/ ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

 

  1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 10,30 ч.

 

  1. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности – 11,30 ч.

 

  1. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми – 12,00 ч.

 

  1. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия – 13,00 ч.

 

  1. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 14,30 ч.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕЪР:

/Р. КУЛЕВ/

 

На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на постоянните комисии както следва:

1.Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет 20.08.2015г. от 12.00ч.

2.Комисия по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми – 20.08.2015г. от 12.30ч.                    

3.Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 20.08.2015г. от 13.00ч.  

4.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия – 20.08.2015г. от 13.30ч.

Материалите за заседанията се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 19.08.2015 г. Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Комисиите на Общински съвет – Несебър.

Моля, вносителите на докладни записки да бъдат на разположение на комисиите в посочения ден и час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                         Председател на Общински съвет – Несебър

                                                                   /Б.Филипов/