Дневен ред

Print pagePDF pageEmail page

                      ДО

           г-н(г-жа)………………………………………………..

                                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

                    КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                                 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

                                                                                                 НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 26.08.2015 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Докладна записка вх.№ 414/18.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Несебър и на селищата от общината.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 416/18.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за присъждане на „Почетен знак на община Несебър” за обществено значими изяви на Ангел Тодоров Ангелов.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 418/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение към договор между община Несебър и „Слънчев бряг” АД за право на ползване и право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура /канализационни колектор/.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 419/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно общинско предприятие „Управление на отпадъците” – Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 421/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в общинска администрация – Несебър и в управление „Социални грижи и услуги”.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 

 1. 6Докладна записка вх.№ 423/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 426/19.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общинския съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2015 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1. 8Докладна записка вх.№ 428/20.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на Министерството на енергетиката, обезпечаващ авансово плащане по Договор № ВG04-02-03-066-008 от 18.08.2015 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 436/20.08.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м. януари – м. юли 2015 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх. № 412/17.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1240 от протокол № 32/23.06.2015 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Зам. председател на комисия

 1. .Докладна записка вх.№ 429/20.08.2015 г. от Църковно настоятелство при Църковен храм „Св. Пророк Илия” – с. Баня, относно отпускане на финансови средства.

Докл: Костадин Нищелков

Зам. председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 417/19.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в бюджета на община Несебър за 2015 г.

Докл: Костадин Нищелков

Зам. председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 431/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 407/11.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разваляне на договор за учредяване право на строеж върху общински имот в к.к. „Слънчев бряг”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 403/03.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради начина на трайно ползване в землището на с. Тънково.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 

 1.  Докладна записка вх.№ 402/03.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради начина на трайно ползване в землището на с. Баня.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 

 1.  Докладна записка вх.№ 400/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. Приселци.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 399/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект № 3 от Базар „Пристанище” – гр. Несебър – стара част.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 401/03.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на общин а Несебър, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково на Станислав Георгиев Георгиев.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 398/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково на Костадин Стоянов Бабев.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 397/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 396/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.374.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХІІІ в кв.28 по плана на ж.к. „Черно море”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 395/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в „Здравна служба” – с. Оризаре с кадастрален идентификатор № 53822.502.75.3. по кадастралната карта на с. Оризаре.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 430/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно магазин „Деликатес” – гр. Несебър-стара част.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 435/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на сгради с кадастрални идентификатори 51500.507.54.2 и 51500.507.54.3 по КК на гр. Несебър, изградени в УПИ ІІ, кв.4103 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 434/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор 0 53822.12.262 по кадастралната карта на с. Оризаре.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 433/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 432/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 392/20.07.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект: Външна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

30.Предложение вх.№ 373/19.06.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ХІІ-общ. кв.7 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 391/20.07.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Разширение на път – с. Кошарица, к.к. „Слънчев бряг”, землище с. Кошарица и землище гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 411/17.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Северен околовръстен път от о.т.11 до о.т. 559 – с. Равда”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 424/19.08.2015 г. от Божидар Димов – ВрИД кмет на гр. Обзор, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53045.503.213 и ПИ с идентификатор 53045.503.286 по КК на гр. Обзор.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 425/19.08.2015 г. от Божидар Димов – ВрИД кмет на гр. Обзор, относно изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІХ-683 от кв.23 по регулационния план на гр. Обзор.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 427/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 53045.222.520 по КК на гр. Обзор.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 21.08.2015 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: …………………..

                                                                                                                                                                    /БЛ. ФИЛИПОВ/