РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/03.11.2011 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 1/03.11.2011 г.

 

 ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

            1. Избор на председател на общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА.

2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

По т.ПЪРВА от дневние ред – Избор на председател на общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА.

 

Общинският съвет с 20 гл. “за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1

            На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на комисия по таен избор на председател на Общинския съвет – Несебър, следните общински съветници:

1. Славчо Стойчев Станелов

2. Емил Митев Пергелов

3. Константин Димов Лефтеров

4. Пенко Пламенов Пенчев

5. Румен Кулев Кулев

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 2

            На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за председател на комисията по тайния избор на председател на Общинския съвет – Несебър общинският съветник Славчо Стойчев Станелов.

 

Съгласно получените резултати от проведеният таен избор, Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 3

 

На основание чл.21 ал.1 т.3 от ЗМСМА избира за председател на Общинския съвет – Несебър общинският съветник БЛАГОЙ ВАНГЕЛОВ ФИЛИПОВ.

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 4

            На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него, следните общински съветници:

1. Димитър Транов

2. Костадин Нищелков

3. Пейко Янков

4. Атанас Терзиев

5. Константин Лефтеров

6. Георги Георгиев

7. Емил Пергелов

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 5

            На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за председател на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него, общинският съветник Емил Митев Пергелов.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №  6

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема краен срок – 17.11.2011 г. за изработване на проект за правилник за работата на общинския съвет и постоянните комисии към него.

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                         /БЛ. ФИЛИПОВ/

                                                Технически секретар-протоколист:

                                                                                                                /Р. БИНЧАРОВА/

Файл в Word формат