Решения от Протокол № 33

Print pagePDF pageEmail page

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 33/26.08.2015 Г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Докладна записка вх.№ 414/18.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Несебър и на селищата от общината.
 2.  Докладна записка вх.№ 416/18.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за присъждане на „Почетен знак на община Несебър” за обществено значими изяви на Ангел Тодоров Ангелов.
 3. Докладна записка вх.№ 418/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение към договор между община Несебър и „Слънчев бряг” АД за право на ползване и право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура /канализационни колектор/.
 4.  Докладна записка вх.№ 419/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно общинско предприятие „Управление на отпадъците” – Несебър.
 5.  Докладна записка вх.№ 421/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в общинска администрация – Несебър и в управление „Социални грижи и услуги”.
 6.  Докладна записка вх.№ 423/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция.
 7.  Докладна записка вх.№ 426/19.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общинския съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2015 г.
 8. Докладна записка вх.№ 428/20.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на Министерството на енергетиката, обезпечаващ авансово плащане по Договор № ВG04-02-03-066-008 от 18.08.2015 г.
 9.  Докладна записка вх.№ 436/20.08.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м. януари – м. юли 2015 г.
 10.  Докладна записка вх. № 412/17.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1240 от протокол № 32/23.06.2015 г. на Общински съвет – Несебър
 11.  Докладна записка вх.№ 429/20.08.2015 г. от Църковно настоятелство при Църковен храм „Св. Пророк Илия” – с. Баня, относно отпускане на финансови средства.
 12.  Докладна записка вх.№ 417/19.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в бюджета на община Несебър за 2015 г.
 13.  Докладна записка вх.№ 431/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г.
 14.  Докладна записка вх.№ 407/11.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разваляне на договор за учредяване право на строеж върху общински имот в к.к. „Слънчев бряг”.
 15.  Докладна записка вх.№ 403/03.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради начина на трайно ползване в землището на с. Тънково.
 16.  Докладна записка вх.№ 402/03.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради начина на трайно ползване в землището на с. Баня.
 17.  Докладна записка вх.№ 400/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. Приселци.
 18.  Докладна записка вх.№ 399/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект № 3 от Базар „Пристанище” – гр. Несебър – стара част.
 19.  Докладна записка вх.№ 401/03.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на общин а Несебър, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково на Станислав Георгиев Георгиев.
 20.  Докладна записка вх.№ 398/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково на Костадин Стоянов Бабев.
 21.  Докладна записка вх.№ 397/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг
 22.  Докладна записка вх.№ 396/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.374.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХІІІ в кв.28 по плана на ж.к. „Черно море”.
 23. Докладна записка вх.№ 395/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в „Здравна служба” – с. Оризаре с кадастрален идентификатор № 53822.502.75.3. по кадастралната карта на с. Оризаре.
 24.  Докладна записка вх.№ 430/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно магазин „Деликатес” – гр. Несебър-стара част.
 25.  Докладна записка вх.№ 435/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на сгради с кадастрални идентификатори 51500.507.54.2 и 51500.507.54.3 по КК на гр. Несебър, изградени в УПИ ІІ, кв.4103 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 26.  Докладна записка вх.№ 434/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 53822.12.262 по кадастралната карта на с. Оризаре.
 27.  Докладна записка вх.№ 433/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър-стара част.
 28.  Докладна записка вх.№ 432/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.
 29. Докладна записка вх.№ 392/20.07.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект: Външна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре, община Несебър.

30.Предложение вх.№ 373/19.06.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ХІІ-общ. кв.7 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 1.  Предложение вх.№ 391/20.07.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Разширение на път – с. Кошарица, к.к. „Слънчев бряг”, землище с. Кошарица и землище гр. Несебър.
 2.  Докладна записка вх.№ 411/17.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Северен околовръстен път от о.т.11 до о.т. 559 – с. Равда”.
 3.  Докладна записка вх.№ 424/19.08.2015 г. от Божидар Димов – ВрИД кмет на гр. Обзор, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53045.503.213 и ПИ с идентификатор 53045.503.286 по КК на гр. Обзор.
 4.  Докладна записка вх.№ 425/19.08.2015 г. от Божидар Димов – ВрИД кмет на гр. Обзор, относно изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІХ-683 от кв.23 по регулационния план на гр. Обзор.
 5.  Докладна записка вх.№ 427/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 53045.222.520 по КК на гр. Обзор.

36 – Докладна записка № 439/21.08.2015 г. от Виктор Борисов – кмет на Община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ VII и УПИ VIII в к.к „Слънчев бряг – запад”, кв. 7001.

37 – Докладна записка № 441/25.08.2015г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект тръбна канална мрежа на „СКАТ – Ретеком” ООД .

38 Докладна записка № 442/25.08.2015г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж от ППЗСПЗЗ във връзка с параграф 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 414/18.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Несебър и на селищата от общината.

 

Общинският съвет с 16гл. „за”   от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ№ 1243

 

На основание чл.42, ал.4 и ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър

Избира временно изпълняващи длъжността кметове по селища за срок до полагане на клетвата от новоизбраните кметовe, както следва:

 

 1. Вр.и.д кмет на Община Несебър – Виктор Борисов – Зам. кмет „Общинска собственост и правно обслужване” при Община Несебър
 2. Вр.и.д.кмет на гр. Обзор – Йорданка Миткова Пурнарева – Гл. експерт в кметство Обзор
 3. Вр. и.д.кмет на гр. Св.Влас – Мария Христова Апостолова- гл. специалист в кметство Св.Влас
 4. Вр. и.д. кмет на с. Равда – Василка Димитрова Масларова – ст. експерт в кметство Равда

5 .   Вр. и.д. кмет на с. Оризаре – Ганка Тодорова Колева – ст. специалист в кметство Оризаре

 1. Вр.и.д.кмет на с. Тънково – Катя Николова Желева – ст. специалист в кметство Тънково

 

 1. Вр. и.д.кмет на с. Гюльовца – Костадинка Щерева Янкова – ст.специалист

в кметство Гюльовца

 1. Вр. и.д.кмет на с. Кошарица – Атанаска Йорданова Стратиева – ст. специалист в кметство Кошарица,

които да започнат да изпълняват функциите си, след регистриране на титулярите като кандидати за местни избори.

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 416/18.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за присъждане на „Почетен знак на община Несебър” за обществено значими изяви на Ангел Тодоров Ангелов.

 

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1244

 

На основоние чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Наредба № 9 за стимулиране на физическите и юридическите лица с особени заслуги към община Несебър, във връзка с чл.4 и чл.7 от същата наредба присъжда на Ангел Тодоров Ангелов «Почетен знак на община Несебър» за дългогодишен принос и развитие на духовната култура на територията на община Несебър за големите му заслуги и активния принос в нейното развите и по случай 80 годишнината му.

«Почетен знак на община Несебър», придружен с грамота да бъде връчен от Кмета на общината на следващото заседание на Общинския съвет.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 418/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение към договор между община Несебър и „Слънчев бряг” АД за право на ползване и право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура /канализационни колектор/.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1245

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър допълва т.4 от Решение № 1088 от Протокол № 30/05.03.2015 г. на Общински съвет – Несебър, като упълномощава Кмета на Община Несебър да сключи договор за придобиване на описаните в т.2 и т.3 от Решение № 1088 от Протокол № 30/05.03.2015 г. на Общински съвет – гр. Несебър вещни права за сумата с 4 779.27 лв. без ДДС в повече или при обща цена в размер на 211 620 лв. без ДДС.

/Списъкът с поименно гласуване и приложенията са неразделна част от решението/

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 419/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно общинско предприятие „Управление на отпадъците” – Несебър.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 3 гл. „въздържал се” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1246

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и на основание. чл. 55, ал. 2 от ПОДОСН, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл.7 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър”, Общински съвет – Несебър:

І. Разширява предмета на дейност на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър”, посочен в чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на ОП (приет с Решение № 997/19.12.2014 г. на ОбС – Несебър), със следните дейности:

 1. Третиране на опасни отпадъци от бита, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, синтетични хидравлични масла, други хидравлични масла, нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки, други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки, излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12, разтворители, масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25, бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества; перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;

 

 1. Дейности с отпадъци в Еко парк на Претоварна станция за отпадъци – Несебър, включващи следните видове отпадъци и кодове:

 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки
15 01 02 Пластмасови опаковки
15 01 03 Опаковки от дървесни материали
15 01 04 Метални опаковки
15 01 06 Смесени опаковки
15 01 07 Стъклени опаковки
16 01 19 Пластмаси
16 01 20 Стъкло
19 12 01 Хартия и картон
19 12 04 Пластмаса и каучук
19 12 05 Стъкло
19 12 07 Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
20 01 01 Хартия и картон
20 01 02 Стъкло
20 01 39 Пластмаси
02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори
03 01 05 Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04  
13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
13 01 11* Синтетични хидравлични масла
13 01 13* Други хидравлични масла
13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 06* Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки
13 02 08* Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
16 02 11* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуорвъглеводороди, HCFC, HFC  
16 02 13* Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12  
16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13  
16 06 01* Оловни акумулаторни батерии
16 06 02* Ni-Cd батерии
16 06 03* Живак – съдържащи батерии
16 06 04 Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
16 06 05 Други батерии и акумулатори
16 07 08* Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
16 07 99 Отпадъци, неупоменати другаде  
17 02 01 Дървесен материал, стъкло и пластмасса
20 01 13* Разтворители
20 01 21 * Флуоресцентни тръби и други отпадъци,съдържащи живак
20 01 23 * Излязло от употреба оборудване, съдържащоХлорофлуоровъглеводороди
20 01 25 Хранителни масла и мазнини
20 01 26* Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25  
20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества
20 01 28 Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
20 01 29* Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества
20 01 30 Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 0129
20 01 32 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31
20 01 33 * Батерии и акумулатори, включени в 16 0601, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани

батерии и акумулатори, съдържащи такива

Батерии

20 01 34 Батерии и акумулатори, различни отупоменатите в 20 01 33

 

20 01 35 * Излязло от употреба електрическо иелектронно оборудване, различно от

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо

опасни компоненти

20 01 36 Излязло от употреба електрическо иелектронно оборудване, различно от

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

20 01 38 Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
20 03 07 Обемни отпадъци  

 

ІІ. На основание чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър”, Общински съвет – гр. Несебър изменя Приложение 1.1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър”, като преобразува 14 сезонни щатни бройки в 7 целогодишни щатни бройки, при запазване на щатната численост на персонала от 22 щатни бройки, а именно:

 

 1. Директор – 1 щатна бройка;
 2. Гл. счетоводител– 1 щатна бройка;
 3. Ръководител, обособено производство – 1 щатна бройка;
 4. Приемчик-контрольор– 2 щатни бройки;
 5. Касиер-счетоводител, ТРЗ– 1 щатна бройка;
 6. Оператор на претоварна преса– 4 щатна бройка;
 7. Лаборант – 1 щатна бройка;
 8. Оператор на трошачка за строителни и ЕГО– 1 щатна бройка;
 9. Оператор на челен товарач и мотокар– 1 щатна бройка;
 10. Автомонтьор– 1 щатна бройка;
 11. Електротехник– 1 щатна бройка;
 12. Водач на камион-влекач– 4 щатни бройки;
 13. Общ работник– 2 щатни бройки;
 14. Прислужник-чистач – 1 щатна бройка;

 

III  С цел подобряване ефиктивността по третиране на отпадъците, на основание чл.23 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет дава съгласие на следващ етап да бъдат предвидени дейности по предварително третиране на битови отпадъци.

Поради изключително високата обществена значимост на изпълнявания от Община Несебър проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ и с цел да бъдат спазени визираните в него срокове относно началото на функционирането на Претоварна станция Несебър, на основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет -Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 421/19.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в общинска администрация – Несебър и в управление „Социални грижи и услуги”.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 3 гл. „въздържал се”, от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1247

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,

 1. Увеличава числеността на персонала в отдел „Канцелария“ при Община Несебър с една щатна бройка.
 2. Увеличава числеността на персонала в управление „Социални грижи и услуги“ – гр. Несебър с една щатна бройка – шофьор.
 3. Промените влизат в сила считано от 01.09.2015 г., като средствата необходими за увеличение на персонала са в рамките на Бюджетите на съответните дейности за 2015 г.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 423/19.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1248

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

 

 1. Дава съгласие Община Несебър да разработи и изпълни проект съвместно с партньор от Р. Турция, като кандидатства за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ II България – Турция.
 2. На основание чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за партньорство с партньорите по проекта.
 3. Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от Програмата за ТГС България – Турция, Общината да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност на средства, както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 426/19.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общинския съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2015 г.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1249

 

На основание чл.22 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА отчет на Кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общинския съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2015 г.

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 428/20.08.2015 г. от Виктор Борисов в – зам. кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на Министерството на енергетиката, обезпечаващ авансово плащане по Договор № ВG04-02-03-066-008 от 18.08.2015 г.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1250

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от европейските фондове, в размер до 638 427,23 лв. със срок на погасяване – незабавно след получаване на авансово и окончателно плащане от страна на Министерство на енергетиката, по проект – „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Договор № BG04-02-03-066-008 от 18.08.2015 г.

 

 1. Упълномощава кмета на община Несебър да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на енергетиката – програмен оператор на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в размер до 191 528,17 лв. (сто деветдесет и една хиляди петстотин двадесет и осем лева и 17 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Договор № BG04-02-03-066-008 от 18.08.2015 г.

/Списъкът с поименно гласуване и приложенията са неразделна част от решението/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 436/20.08.2015 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м. януари – м. юли 2015 г.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1251

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър, ПРИЕМА представения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и неговите комиссии, за периода януари – юли – 2015 г. и изтеклия мандат м. ноември 2011 г.- м. август 2015 г.

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 412/17.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 1240 от протокол № 32/23.06.2015 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 1 гл. „против” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1252

 

1.На основание чл.21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. З, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 и чл. 17 а, ал.2 от Закон за общинския дълг, изменя Решение № 1240 от Протокол № 32/23.0б.2015 г. в следната му част: Условия и начнн на погасяване – по ред, съгласно правилата на ФЛАГ ЕАД както следва :

Срок за усвояване– до 31.10.2015 г., без фиксиран траншове;

Срок на погасавяне – 9 /девет/ месеца, считано от датата на подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такси за предсрочно погасявене;

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ-DIR51011116-СОЗЗ от О7.08.2012 г.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение .

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 429/20.08.2015 г. от Църковно настоятелство при Църковен храм „Св. Пророк Илия” – с. Баня, относно отпускане на финансови средства.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1253

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска средства за ремонтни и довършителни дейности:

–  за храм „Св. Илия ” с. Баня – 20 000 лв.

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „субсидии за организации с нестопанска цел”, параграф 45

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 417/19.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в бюджета на община Несебър за 2015 г.

 

Проекта за решение от докладната записка бе подложен на поименно гласуване и Общинският съвет с 10 гл. „за”, 2 гл. „въздържал се”и 3 гл. „против” от гласували 15 общински съветници   не прие проекта за решението.

/Списъкът с   поименното гласуване са неразделна част от решението/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 431/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1254

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с общински имоти, както следва:

І. В раздел ІІІ /трети/

 1. 1. т.А1 Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем се допълва със следния имот:

-Помещение на площ от 23.27кв.м, находящо се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, кв.44 УПИ ІІІ по плана на гр.Несебър – стара част, представляващ нежилищен имот частна общинска собственост АчОС №463/30.04.1998г.

 1. т.А2.ЖИЛИЩА, КОИТО ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ се допълва със следния имот:

Общинско жилище в общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър находящо се в п-л І, кв. 57 по плана на гр. Несебър-нова част, с идентификатор 51500.502.429.6 по КК и КР на гр. Несебър, с административен адрес: гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов“ №3, АОС №622/04.10.1999 г.

– стая №206, ет. 2 на площ от 17.50 кв. м.;

Общински жилища в двуетажна жилищна сграда изградена в п-л VІІІ, кв. 42 по плана на с. Оризаре, с идентификатор 53822.502.75.1 по КК и КР на с. Оризаре, с административен адрес: с. Оризаре, ул.“Христо Ботев“ №11, АОС №1014/22.02.2001 г.

-апартамент №1, ет. 1 на площ от 45.40 кв. м. и избено помещение №1 на площ от 15,24 кв. м.;

– апартамент №2, ет. 2 на площ от 61.21 кв. м. и избено помещение №2 на площ от 12.14 кв. м.;

 

 1. т.Б. Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажбА, подточка ІІІ. Продажба на общински имоти отредени за „Жилищно строителство“ чрез провеждане на търг или конкурс, се допълва със следния имот:

-УПИ ХХ в кв.20 по плана на с.о.“Чолакова чешма“, с кад.№39164.502.554 по КК на с.Кошарица, на площ от 425кв.м, АОС №6238/16.07.2015г.

 

 1. т.В – “ Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж, подточка ІІІ. Имоти върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда, се допълва със следните имоти:

Поземлен имот с кад.№51500.503.374 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІІІ, кв.28 по плана на ж.к.“Черно море“, АОС №2584/02.03.2007г.

Поземлен имот с кад.№51500.507.54 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ, кв.4103 по плана на к.к.“Слънчев бряг – запад, АОС №4553/18.04.2011г.

 1. т.Г – “ Имоти които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и за пчелини” се допълва със следните имоти:

– Земеделски имот с кад.№58431.112.2 по КК на с.Приселци, общ.Несебър, на площ от 3612кв.м, м.“Селото“, Начин на трайно ползване – Нива – VІкат.

-Земеделски имот с кад.№73751.49.81 по КК на с.Тънково, общ.Несебър, на площ от 3309кв.м, м.“Камарата“, Начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“

-Земеделски имот с кад.№73751.14.19 по КК на с.Тънково, общ.Несебър, на площ от 10590кв.м, м.“Боруна“, Начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“

– Земеделски имот с кад.№51500.21.40 по КК на гр.Несебър, на площ от 2459кв.м, м.“Новото“, Начин на трайно ползване – „Деградирала ливада“ – VІІІкат.

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 407/11.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разваляне на договор за учредяване право на строеж върху общински имот в к.к. „Слънчев бряг”.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се»от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1255

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 365 от ЗЗД, Общински съвет – Несебър одобрява проект за Спогодба между Община Несебър и Димо Георгиев Андонов, ЕГН 5607250487 и Пепа Димитрова Андонова, ЕГН 6110020518, гр.Несебър, к.к.“Сл.бряг“, Стария възел, бл.4ап.22 за разваляне на Договор за учредяване на право на пристрояване и надстрояване№44/05.03.2008г. вписан в Служба по вписванията при Районен съд – град Несебър с вх. рег.№ 1352/07.03.2008г., акт № 125, том І по силата на която, Община Несебър да придобие обратно правото на строеж върху имота и върне получуната продажната цена , заплатените данъци и такси на суперфициара без лихви и пропуснати ползи и упълномощава кмета на Община Несебър да я подпише.“

/Списъкът с поименно гласуване   е   неразделна част от решението/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 403/03.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна начина на трайно ползване в землището на с. Тънково.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 16 общински съветници   прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1256

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал. 1, от ЗОС   Общински съвет – Несебър обявява от публична в частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” , следните общински земеделски имоти:

-ПИ с кад.№73571.48.204 по КК на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма“, на площ от 4378кв.м, VІІІ категория;

-ПИ с кад.№73571.48.205 по КК на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма“, на площ от 2300кв.м, VІІІ категория;

-ПИ с кад.№73571.48.206 по КК на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма“, на площ от 2000кв.м, VІІІ категория.“

/Списъкът с поименно гласуване и приложенията са неразделна част от решението/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 402/03.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна начина на трайно ползване в землището на с. Баня.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за”, 1 гл. «против» и 1 гл.»въздържал се» от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1257

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал. 1, от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява от публична в частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя”общински земеделски имот, представляващ ПИ с кад.№02703.29.51 по КК на с. Баня, м.“ с.Баня“, на площ от 2000 кв.м.“

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 400/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. Приселци.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1258

 

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА   и чл. 24а ал.5 от ЗСПЗЗ , да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти- общинска собственост, при следните условия:

-ПИ с кад.№58431.112.2 по КК на с.Приселци, м.“Селото“, с НТП- „Нива“ на площ от 3612кв.м, АчОС№4710/03.06.2011г. с начална тръжна годишна наемна цена в размер на 94.00лв. без ДДС;

-ПИ с кад.№ 58431.112.5 по КК на с.Приселци, м.“Реката“, с НТП- „Нива“ на площ от 8729кв.м, АчОС№4711/03.06.2011г. с начална тръжна годишна наемна цена в размер на 228.00лв. без ДДС;

-ПИ с кад.№58431.112.6 по КК на с.Приселци, м.“Реката“, с НТП- „Нива“ на площ от 8459кв.м, АчОС№4712/03.06.2011г. с начална тръжна годишна наемна цена в размер на 221.00лв. без ДДС;

2.Срок за отдаване – 10 години.

3.Специфично условие :

– Имотите да се използват „За земеделски нужди“.

 1. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна годишна наемна цена.
 2. Стъпка за наддаване в търга – 5лв./пет лева/

ІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 399/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект № 3 от Базар „Пристанище” – гр. Несебър – стара част.

 

По точка осемнадесета бяха направени две гласувания, но поради недостигане на необходимия кворум не бе прието решение по тази точка от дневния ред на заседанието.

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 401/03.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково на Станислав Георгиев Георгиев.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1259

 

 1. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във вразка с чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър и чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Станислав Георгиев Георгиев, ЕГН 8505230626, гр.Несебър, ул.”Отец Пасий“ №25 възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.14.19 по кадастралната карта на с.Тънково, на площ от 10590 кв.м, м.”Боруна“, Х категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №5489/13.11.2013г.
 2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер на 213.60 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 398/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково на Костадин Стоянов Бабев.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното.

 

РЕШЕНИЕ № 1260

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Костадин Стоянов Бабев, ЕГН 7307190462 от гр.Свети Влас, ул.”Гоце Делчев”,№6 възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.49.81 по кадастралната карта на с.Тънково, на площ от 3309кв.м, м.”Камарата“, ІV категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №4434/07.03.2011г.
 2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер на 92.00 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 397/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот находящ се в с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1261

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот – общинска частна собственост с кадастрален идентификатор №39164.502.554 по кадастралната карта на с.Кошарица, на площ от 425кв.м, представляващ УПИ ХХ в кв.20 по плана с.о.“Чолакова чешма“, АчОС№6238/16.07.2015г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 17900лв. без ДДС,при следните условия:

– Стъпка за наддаване – 1000лв.;

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІ.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 396/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.374.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХІІІ в кв.28 по плана на ж.к. „Черно море”.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1262

 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на надстрояване на Валентин Димитров Узунов, ЕГН 6804190486, от гр.Несебър, жк.“Младост“ бл.7 в качеството му на собственик на жилищна сграда ЗП№1, с кадастрален идентификатор 51500.503.374.1, изградена в общински поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.374 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІІІ, кв.28 по плана на ж.к.“Черно море“, АчОС№2584/02.03.2007г., за изграждане на жилищен етаж на кота +8.85 със Застроена площ – 93.21кв.м, съгласно представения идеен проект – съгласуван на 10.06.2015г.

2.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.1 в размер 14780 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 395/29.07.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в „Здравна служба” – с. Оризаре с кадастрален идентификатор № 53822.502.75.3. по кадастралната карта на с. Оризаре.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1263

 

І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ , да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Стоматологичен кабинет, с полезна площ от 12 кв.м ведно с помощни помещения на обща площ от 19.50 кв.м, включващи: санитарно помещение – 5 кв.м, WC – 3.50 кв.м и чакалня – 11.00 кв.м., находящ се в едноетажна сграда ”Здравна службас кад.№53822.502.75.3 по КК на с.Оризаре, АпОС №1013/22.02.2001г. в УПИ VІІІ, кв.42 по ЗРП на с.Оризаре, при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 83.70лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ, както следва: (12.00кв.м х5.00лв. + 19.50кв.м х 0.50лв.)х20% =83.70лв. с ДДС
 2. Специфични условия на конкурса:
 3. Кандидатите да са лекари по дентална медицина ;
 4. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;
  1. Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и да осигуряват дежурства и през почивните дни.
  2. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

Критериите за оценяване са:

1.К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0точки.

2.К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки.
 1. К3 – Активност на профила

– До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

 1. К4 – Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

 1. К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.
 2. К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4 .

7.Депозит за участие – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

 

ІІ.Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 430/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно магазин „Деликатес” – гр. Несебър-стара част.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1264

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър прекратява съсобствеността между Община Несебър и Хараламби Костов Момчев върху недвижим имот – Магазин „Деликатес”, разположен в двуетажна жилищна сграда с идентификатор 51500.501.319.1, находяща се в УПИ І-295, кв. 55 по регулационния план на гр. Несебър – стара част, чрез делба при следните условия, съгласно одобрен проект на 05.08.2015г., на :Магазин „Деликатес” с на площ от 71.67 кв.м., находящ се в северозападната част на партерен етаж от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 51500.501.319.1, находяща се в УПИ І-295, кв. 55 по регулационния план на гр. Несебър – стара част по силата на която .

Община Несебър придобива и става собственик на самостоятелен обект на площ от 55.19 кв.м. в северозападната част сградата, при граници: от северозапад – улица, североизток – калканен зид, от югоизток – общи части на цялата сграда и търговски обект собственост на Хараламби Момчев, югозапад – външен зид.

Хараламби Костов Момчев придобива и става собственик на самостоятелен обект на площ от 16.48 кв.м., в югоизточната част на съсобствения имот, при граници: от северозапад – магазин на Община Несебър, от североизток – общи части на сградата, магазин на Хараламби Костов Момчев, от югозапад – улица „Месембрия.”

При разделянето на имота всяка от страните получава реална част от имота, равняваща се на дела й в съсобствеността, поради което, уравняване на дяловете не се дължи.

                С подписването на договора за доброволна делба страните уреждат окончателно отношенията по между си във връзка и по повод на имота, предмет на делбата, подробно описан по-горе, както и по отношение на претенции за сметки една спрямо друга.

                Общински съвет – Несебър упълномощава Николай Димитров – кмет на Община Несебър да подпише Договор за доброволна делба, съгласно който всеки един от съсобствениците ще придобие и стане собственик на горепосочените самостоятелни обекти.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 435/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на сгради с кадастрални идентификатори 51500.507.54.2 и 51500.507.54.3 по КК на гр. Несебър, изградени в УПИ ІІ, кв.4103 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 1265

 

 1. На основание чл. 21 ал1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.2 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на пристрояване на ЕТ“Бъчвата – Димо Калпаклиев- Мария Калпаклиева“, ЕИК 102085445, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №41, представлявано от Мария Калпаклиева – управител, в качеството му на собственик на сгради с кад. идентификатори 51500.507.54.2 и 51500.507.54.3, изградени в общински поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.507.54 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ, кв.4103 по плана на к.к.“Сл.бряг – запад“, на площ от 2782кв.м, АчОС№4553/18.04.2011г., за изграждане на пристройки на обща застроена площ от 230.84кв.м към посочените сгради, което не води до обособяване на самостоятелни обекти, съгласно представения идеен проект – съгласуван на 10.06.2015г.

2.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.1 в размер 55637.00 лв. /петдесет и пет хиляди шестотин тридесет и седем лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 434/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 53822.12.262 по кадастралната карта на с. Оризаре.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1266

 

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на Поземлен имот с кадастрален идентификатор 12.262 по кадастралната карта на с. Оризаре, м. “Новото“, с начин на трайно ползване „Нива“, на площ от 22671 кв.м, категория при неполивни условия ІV, АчОС №4928/14.09.2011г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
 2. Начална тръжна годишна наемна цена – 680лв. без ДДС.
 3. Специфично условие – Предоставения имот да се използва за земеделски нужди.
 4. Стъпка за наддаване – 10.00 лв.
 5. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена в размер на 68.00 лв.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 433/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1267

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА   и   чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение на площ от 23.27 кв.м, находящо се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, кв.44 УПИ ІІІ по плана на гр.Несебър – стара част, представляващ нежилищен имот частна общинска собственост АчОС №463/30.04.1998г.

При следните условия:

1.Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС в размер на 140.00лв./сто и четиридесет лева / с ДДС,

2.СРОК за отдаване под наем – 5/пет/ години.

 1. Специфично условие: Помещението да се използва за склад на промишлени стоки, документи и др. канцеларски консумативи
 2. Стъпка за наддаване – 5лв.
 3. Депозита за участие в търга е – 14лв., представляващ 10% от началната месечна наемна цена .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 432/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1268

 

 1. На чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Кирил Николов Киров, ЕГН 3310.300763, гр.Несебър, ул.“Св.Кирил и Методий“ №51 възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.21.40 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 2459кв.м, м.”Бостанлъка“, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Деградирала ливада”, АОС №6253/14.08.2015г.
 2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер на 77.20 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред –. Докладна записка вх.№ 392/20.07.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект: Външна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре, община Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гл.”за”   от гласували 14 общински съветници   прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1269

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.1 от протокол №6 от 23.04.2015 г. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писма изх.№4421/16.09.2014г. от РИОСВ-гр.Бургас, Решение №К33-12 от 11.06.2015г. т.2 на МЗХ-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на трасе и площадка

Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА :

ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: “Външна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре” успоредно на пътя свързващ двете села. Трасето на новопроектираната канализация преминава през ПИ 18469.31.38-път от републиканската пътна мрежа-държавна собственост и ПИ №18469.32.41-земеделска земя –общинска частна собственост в землището на с.Гюльовца. След това трасето на канализацията ще продължи през ПИ 53822.11.448-път от републиканската пътна мрежа-държавна частна собственост и ПИ 53822.11.330-земеделска територия-общинска частна собственост в землището на с.Оризаре. Трасето засяга и земеделска територия- поземлени имоти с идентификатори 18469.32.6, 18469.32.7, 18469.32.8, 18469.32.9, 18469.32.10, 18469.32.12, 18469.32.13, 18469.32.40, 18469.32.41, 18469.32.45, 18469.32.46, 18469.32.47, 18469.32.50, 18469.32.53, 18469.32.54 в землището на с.Гюльовца, поземлени имоти с идентификатори 53822.11.330, 53822.11.417, 53822.11.449, 53822.11.679, 53822.11.680, 53822.11.686, 53822.11.687 в землището на с.Оризаре и в урбанизирана територия позелени имоти с идентификатори 18469.501.464, сГюльовца и 53822.11.448 и 53822.11.681, с.Оризаре. Общата дължина на трасето на канализацията ще е 1159м. Същата се предвижда за транспортиране на отпадните води от с.Гюльовца до канализационната мрежа на с.Оризаре за съвместно третиране в Пречиствателна станция която ще се ситуира в с.Оризаре, община Несебър, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 373/19.06.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ХІІ-общ. кв.7 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо 14 гласували общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1270

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общинският съвет дава съгласие да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XII- общ. кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър с идентификатор 51500.503.407 съгласно представеното задание, с което височината на застрояване от Н = 10.00 м. става Н = 12.00 м. и кинт от 1.60 на 2.00 при запазване на устройствената зона „ЖС”, КПЛ = 50% и минимално озеленена площ 35%.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – . Предложение вх.№ 391/20.07.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Разширение на път – с. Кошарица, к.к. „Слънчев бряг”, землище с. Кошарица и землище гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1271

 

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Разширение на път с.Кошарица, к.к. Слънчев бряг, землище с.Кошарица и землище гр.Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
 2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

 

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Разширение на път с.Кошарица, к.к. Слънчев бряг, землище с.Кошарица и землище гр.Несебър”, община Несебър.

Настоящето решение да се разгласи по предвидения в чл.124б, ал.2 от ЗУТ ред.

Решението не подлежи на обжалване

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 411/17.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Северен околовръстен път от о.т.11 до о.т. 559 – с. Равда”.

Общинският съвет с 14 гласа ”за” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1272

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, протоколно решение т. 15 от протокол №4 от заседание на ОЕСУТ проведено на 16.04.2014 год., Решение №БС-102-ПР/27.08.2013 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх. №53-07-18/28.01.2015 год. на РЗИ-Бургас и Решение №КЗЗ-14/09.07.2015 год. т.З на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на трасе за гореописания обект.

ОДОБРЯВА:

ПУП-парцеларен план на обект: „Северен околовръстен път от о.т. 11 до о.т.559 с.Равда“.

Обектът се намира северно от урбанизираната територия на с.Равда. Оста на проектния път минава по околовръстния полигон на населеното място, като началото на   трасето   е от о.т. 11/северозападно от УПИ I, кв.60/, а края застъпва ПИ 61056.501.444 в кв.68 и площта на север от него. Ширината на пътя в първия участък е 13,50м, след което се стеснява до 10,5м ширина, а след о.т.9 става 12,5м и остава така до о.т.121. След о.т.121 се стига до кръгово кръстовище,   от   което   тръгват   още   две   разклонения   към   улици   с идентификатори по КК 61056.501.501   и 61056.501.520 където е краят на трасето.   От   юг   границата   на   проектното   трасе   минава   по   улично регулационната линия на около 10см от северните граници на имотите от урбанизирана територия. Южното платно   покрива част от ПИ 61056.501.505, минава по продължение на ПИ 61056.501.502 и завършва препокривайки част от ПИ 61056.501.501.   Платното от север на осовата линия минава през земеделски земи. Характерно за тях е , че по-голяма част от имотите са с променено предназначение и се отнасят към вид територия „урбанизирана територия“и   са   както следва:   имот 61056.52.100-земеделска територия-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър: имот 61056.65.11-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Петър Георгиев Олчев, Софийка Илиева Костадинова, Генчо Георгиев Олчев, Златка Борисова Недева, Евгения Георгиева Кавалджиева, Никола Божинов Олчев, Софка Борисова Накова, Любен Георгиев Олчев, Мария Божинова Кьосева, Димитър Николов Димитров, Минка Стоянова Олчева, Магда Николова Ичкова: имот   61056.66.102-   земеделска   територия-за   селскостопански,   горски, ведомствен   път-собственост   на   Община   Несебър:   имот   61056.68.12-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Крум Гаврилов Радков: имот 61056.68.21-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Катя Кирилова Козарева, Анка Захариева Козарева, Катина Костадинова Черкезова, Борис Траев Козарев, Филип Траев Козарев, Борис Илиев Офилов, Трайко Кирилов Козарев, Калинка Русева Офилова, Яни Костадинов Стоянов и Таня Костадинова Стоянова: имот 61056.68.22-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Борис Петров Ванчуров,   Кръста Петрова Кешишева:   имот 61056.68.23-земеделска   територия-друг вид   нива-собственост на     Щерион Зафиров Лулчев, Лулчо Зафиров Червенков, Недялка Зафирова Георгиева,

Елена   Зафирова   Мандулева   и   Атанас   Зафиров   Лулчев:   имот 61056.68.100-земеделска територия-за селскостопански,   горски,   ведомствен път-собственост на Община Несебър: имот 61056.69.1-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Николина Тодорова Кирова:имот 61056.69.2-земеделска   територия-друг   вид   нива-собственост   на   Димитър   Аристидов Мелев,   Катерина Христова Йовчева, Софкз Аристидовз Попова,   Свобода Аристидова Кусева, Христо Аристидов Мелев, Донка Георгиева Петрова, Георги Томов Джавтанов, Радостин Георгиев Джавтанов, Мария Григорова Атанасова, Лиляна Христова Пейкова, Мария Григорова Атанасова, Лиляна Христова Пейкова, Катерина Христова Йовчева: имот 61056.69.3-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Наследници   Сотир Георгиев Терзиев: имот 61056.69.4-земеделска   територия-друг   вид   нива-собственост   на   Христина Димова Куртева: имот 61056.65.10-урбанизирана територия-за друг курортно-рекреационен обект-собственост на Янка Илиева Георгиева, Лазар Николов Делиатанасов,   Пенка Христова Костова,   Василка Христова Лукова,   Митко Христов Делиатанасов, Марийка Атанасова Делиатанасова, Елена Петрова Делиатанасова,     Мирослав   Николов   Делиатанасов,     Калинка   Николова Рингбауер,   Невена   Христова   Маслинкова,   Петър   Николов   Делиатанасов, ПНетьр Николов Делиатанасов, Кирил Илиев Делиатанасов, Невенка Николова Андонова: имот 61056.66.6-урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на Ангелина Димитрова Касърова, Марийка Георгиева Христова, Страхил Костадинов масларов, Траю Костадинов Масларов, Дионис Георгиев Офилов, Дафина Дионисова Кърчева, Димитър Дионисов Офилов, Лефтерия Дионисова   Кехайова,   Костадин   Димитров   Даменлиев:   имот   61056.68.18-урбанизирана   територия-за   друг   курортно-рекреационен   обект-собственост Атанас Иванов Делиатанасов, Никола Иванов Делиатанасов, Веска Иванова Маждаркова, Трайко Иванов Делиатанасов: имот 61056.68.26- урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на Ангелина Миткова Попова, Георги Костадинов Нищелков, Александър Иванов Алексиев, Николай Иванов Алексиев: ивот 61056.68.106- урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на Крум Гаврилов Радков и Лилия Бориславова Радкова:имот 61056.68.107- урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на Крум Гаврилов Радков, Георги Лазаров Бербатов, Лилия Бориславова Радкова,   Христо   Лазаров   Бербатов,   Лиляна   Христова   Делякова,   Елена Георгиева   Бербатова   и   Виолета   Христова   Дудева:   имот   61056.68.108-урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на „Равда Резидънс“     ООД:     имот     61056.68.117-     урбанизирана     територия-ниско застрояване до 10м-собственост на „Ейч Джи-Ен Груп“ ООД: имот 61056.68.118-урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на „Ейч Джи-Ен Груп“ ООД, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

(Списъкът с поименно гласуване   е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – . Докладна записка вх.№ 424/19.08.2015 г. от Божидар Димов – ВрИД кмет на гр. Обзор, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53045.503.213 и ПИ с идентификатор 53045.503.286 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1273

 

 1. На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството на заинтересована страна по смисъла на чл.131 , ал.2,т.1 от ЗУТ Общински съвет при Община Несебър дава съгласие за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 53045.503.213 и ПИ с идентификатор 53045.503.286 по КК на гр.Обзор , община Несебър.
 2. На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна Общински съвет при Община Несебър дава съгласие за изменение на кадастралната карта за ПИ 53045.503.213 по КК на гр. Обзор , съгласно приложения проект за изменение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 425/19.08.2015 г. от Божидар Димов – ВрИД кмет на гр. Обзор, относно изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІХ-683 от кв.23 по регулационния план на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1274

 

На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 , ал.2,т.1 от ЗУТ Общински съвет при Община Несебър дава съгласие за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ХІХ-683 от кв. 23 по регулационния план на гр. Обзор , Община Несебър / ПИ с идентификатор 53045.502.316 по КК на гр. Обзор/ , съгласно приложената скица предложение.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 427/20.08.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 53045.222.520 по КК на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1275

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 53045.222.520 по кадастрална карта на гр. Обзор , община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

   Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 439/21.08.2015г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ VII и УПИ VIII в к.к „Слънчев бряг – запад”, кв. 7001.

Общинският съвет с 13 гласа „за” и 1 гл. «въздържал се» от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1276

 

На основание чл.129, ал.1, II изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад“ в частта му за УПИ VII и УПИ VIII в кв.7001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг -Запад“, идентични съответно с имоти с идентификатори 51500.506.149 и 51500.506.150 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация УПИ VII /ПИ 51500.506.149/ и УПИ VIII /ПИ 51500.506.150/ се обединяват в новообразуван УПИ VII с площ 8000кв.м.

В частта план за застрояване за новообразувания УПИ VII се въвежда устройствена зона „Ок“ и се установяват устройствени показатели както следва: Плътност на застрояване 30%, Кинт -• 1,5, Максимална етажност – 5 етажа /Нкорниз=15м./ и минимално озеленена площ от 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 441/25.08.2015г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект тръбна канална мрежа на „СКАТ – Ретеком” ООД .

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1277

 

На основание чл. 281а, ал. 1, т.2 и 287, ал. 4 от ЗЕС във вр. с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър

1.Учредява право на прокарване на „Скат – Ретеком” ООД, ЕИК 102266965 със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ж.к. „Русалка”, ул. „Стара Планина” № 35 за изграждане на обект: тръбна канална мрежа на „Скат – Ретеком” ООД от съществуваща кабелна линия „Слънчев бряг – Елените” по ул. „Свети Василий” до 87 нови кабелни шкафа и изтегляне на оптичен кабел в нея до крайни потребители” върху следните имоти:

ПИ 11538.501.357 на площ от 2.8 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.473 на площ от 26.8 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.475   на площ от 213.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.476   на площ от 128.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.477   на площ от 22.8 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.478   на площ от 35.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.479   на площ от 100 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.480   на площ от 43.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.482   на площ от 30.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.484   на площ от 105.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.486   на площ от 52 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.487   на площ от 167.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.488   на площ от 23.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.489   на площ от 59.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.490   на площ от 78.8 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.491   на площ от 242.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.493   на площ от 195.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.494   на площ от 163.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.495   на площ от 44.8 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.496   на площ от 91.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.497   на площ от 106.8 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.498   на площ от 66.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.499   на площ от 117.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.500   на площ от 30.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.501   на площ от 9.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.502   на площ от 172.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.501.503   на площ от 49.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.258   на площ от 90 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.259   на площ от 86 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.262   на площ от 240.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.263   на площ от 1.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.264   на площ от 16.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.272   на площ от 51.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.276   на площ от 84.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.278   на площ от 13.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.282   на площ от 58 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.284   на площ от 189.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.289   на площ от 5.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.291   на площ от 8 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.292   на площ от 57.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.293   на площ от 16.4 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.295   на площ от 78.8 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.297   на площ от 15.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.502.298   на площ от 79.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.503.250   на площ от 10.8 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.503.252   на площ от 17.6 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 11538.504.599   на площ от 1.2 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица. безвъзмездно съгласно чл. 287, ал. 3 от ЗЕС.

 1. В изпълнение на чл. 281а от ЗЕС възлага на кмета на Община Несебър да сключи договор със „Скат – Ретеком” ООД, ЕИК 102266965 със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ж.к. „Русалка”, ул. „Стара Планина” № 35 за учредяване на посочените по – горе вещни права.

/Списъкът с поименно гласуване и приложенията са неразделна част от решението/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 442/25.08.2015г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж от ППЗСПЗЗ във връзка с параграф 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1278

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ Общински съвет-Несебър предоставя земеделски имот от общински поземлен фонд, който да послужи за постановяване на решение от ОС”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост, както следва:

 1. Поземлен имот с проектен номер 73571.48.209   на площ от 3996кв.м, образуван от имот с кад.№73571.48.189 по КК гр.Тънково целия на площ от 8997кв.м, АчОС №5487/30.10.2013г., с НТП –Др.вид.земеделска земя, м.”Дядо Ивановата чешма“, за обезщетяване на признато право на собственост с Решение №152/28.07.2004г. на НРС върху имот от 4.0 дка „нива“ в м.“Адата“ в землището на гр.Несебър, по преписка №Ж824 и Решение №Ж824/15.05.2008г. на ОСЗГ-Несебър по регистъра на ОСЗ-Несебър, посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-994/25.08.2013г. от Началника на ОСЗ-Несебър;
 2. Поземлен имот с проектен номер 73571.48.211   на площ от 2000кв.м, образуван от имот с кад.№73571.48.189 по КК гр.Тънково целия на площ от 8997кв.м, АчОС №5487/30.10.2013г., с НТП –Др.вид.земеделска земя, м.”Дядо Ивановата чешма“, за обезщетяване на признато право на собственост с Решение №152/28.07.2004г. на НРС върху имот от 2.0 дка „нива“ в м.“Бели Бунар“ в землището на с.Тънково, по преписка №Ж824Т и Протокол № Ж824Т/ 20.09.2004г. на ОСЗГ-Несебър по регистъра на ОСЗ-Несебър, посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-994/25.08.2015г. от Началника на ОСЗ-Несебър;
 3. Поземлен имот с проектен номер 73571.48.210   на площ от 3000кв.м, образуван от имот с кад.№73571.48.189 по КК гр.Тънково целия на площ от 8997кв.м, АчОС №5487/30.10.2013г., с НТП –Др.вид.земеделска земя, м.”Дядо Ивановата чешма“, за обезщетяване на признато право на собственост с Решение №69/16.04.2004г. на НРС върху имот от 3.0 дка „Лозе“ в м.“Адата“ в землището на гр.Несебър, по преписка №Ж803 и Решение№ Ж803/15.05.2008г. на ОСЗГ-Несебър по регистъра на ОСЗ-Несебър, посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-995/25.08.2015г. от Началника на ОСЗ-Несебър.“

/Списъкът с поименно гласуване и приложенията са неразделна част от решението/

 

След като не постъпиха други мнения и възражения председателят на общински съвет подложи на повторно поименно гласуване проекта за решение по т.12 от дневния ред на заседанието и Общински съвет – Несебър с 11 гл. „за” и 3 гл. „въздържал се” от гласували 14 общински съветници прие следното взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 1279

 

На основание чл.52 ал.1 .и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА , чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 , чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г., Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

 

  Дейност Наименование на обекта било Става разлика
1 745/§52 Изграждане на чешми в гробищен парк с.Кошарица 0 6 000 -6 000
2 619/§52 Изграждане на детска площадка с.Кошарица 30 000 62 000 -32 000
3 619/§52 Изграждане на спирка и оформяне на околно пространство с.Кошарица 30 000 0 30 000
4 603/§53 Проект за водоем с.Кошарица 8 000      0      8 000
5 745/§52 Изграждане на алеи в гробищен парк гр.Несебър 100 000 75 000 25 000
6 745/§52 Метални портали гробищен парк гр.Несебър 0 20 000 -20 000
7 604/§1015 Окабеляване улично осветление с.Баня, с. Раковсково, с. Приселци и гр. Обзор-северна част 0 10 000    -10 000
8 122/§5203 Оборудване за Общинска Администрация 56 462 26 462 30 000
9 714/§52 Изграждане на фитнес площадка на открито в кв.Черно море гр.Несебър 70 000 60 000 10 000
10 122/§5205 Стопански инвентар за Общинска администрация 15 000 45 000 -30 000
11 619/§1020 Авторски надзор на обект Изграждане на екопътека Калето гр.Обзор- ОП 0 3 000 -3 000
12 714/§1020 Авторски надзор   на обект „Изграждане на мини футболно игрище гр.Обзор“ 0 3 000 -3 000
13 714/§53 Преработка на проект „Модернизация и доизграждане на съществуващ спортен комплекс в УПИ 3, кв.6 гр.Обзор 0 4 000 -4 000
14 619/§51 Основен ремонт на пешеходна алея от с. Равда до път I-9 100 000 95 000 5 000

 

На основание чл.60 от АПК Общински съвет -Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

/Списъкът с поименно гласуване и приложенията са неразделна част от решението/

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:                                                                                                                                                               /БЛ. ФИЛИПОВ/      

  

                                  

Технически секретар-протоколист:

/Р. Бинчарова/