Проекта за Наредба за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци

Print pagePDF pageEmail page

      Във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА в 14 дневен срок от публикуване на
 настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет,заинтересованите
 лица могат да направят предложения и да изразят становища по
 Проекта за Наредба за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на
местните данъци в деловодството на Общински съвет Несебър 
ул. Еделвайс № 10 ет.4 или на email osnesebar @nesebar.bg

 


                           ПРОЕКТ
   На Наредба за изменение на  Наредба № 14 за определяне размера
             на местните данъци

§1. В чл. 65 ал.1 т.1 , т2,.3.,4 се изменят и придобиват следната редакция :

Ал.1 Размерът на туристическият данък за всяка нощувка в местата
 за настаняване на територията на Община Несебър е както следва :
  1. Места за настаняване клас А и клас Б с категория 
  „една звезда” - 0,70 лв
  2. Места за настаняване клас А и клас Б с категория 
  „две здвезди „ -  0,80 лв.
  3. Места за настаняване клас А и клас Б с категория
  „три звезди „  -  0,90 лв.
  4.Места за настаняване клас А  с катерогия
  „четири звезди” - 1,00 лв
  5.Места за настаняване клас А   с катеория
  „пет звезди „  - 1,20 лв.


§1. Измененията на туристическият данък , влизат в сила считано
 от 1.01.2016г.

               МОТИВИ:
1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата:

  Заложеният размер на туристическия данък в Община Несебър е един
от най-ниските в страната. При анализ на приходната част на бюджета
се установи, че събирането на този данък е в размер на 3 495 720 лв.
през 2010 г. при   ставка от 0.80 лв. и 0.60 лв за нощувка.,
а за 2015 г. при размер на данъка о,30 и о,25 лв. приходите
са в размер на 1 987 596 лв.
  Размера на данък се определя от Общинският съвет , в параметрите
определени в  Закона за местните данъци и такси от 0,20 лв. до 3,00 лв.
за всяка нощувка. Считаме,че събраните приходи не могат да удовлетворят
нуждите за целево използване на средствата в областта на туризма,
а направеното предложение за изменение на размера на туристическия данък
е далеч над предвидения в закона максимален размер.
  Причините за минимално повишаване на размера на туристическия
данък е нуждата от осигуряването на средства за съфинансирането
на важни за Община Несебър инфраструктурни обекти свързани
с развитието на туризма.
2.Цели, които се поставят:
  Осигуряване на средства за подобряване на инфраструктурни проекти
в областта на туризма, както и изграждане и поддържане на инфраструктурата
обслужваща туризма на територията на Общината .
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането
 на новата уредба.
 Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови
 финансови или други средства за неговото прилагане.
4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
     Подобряване на  събираемостта на туристическия данък от лицата,
предоставящи нощувки в местата за настаняване и осигуряване на по добра
финансова обезпеченост  за реализацията на поставените цели .
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
 Предложения проект е изготвен в съответствие с Европейската
харта за местно самоуправление, Конституцията на РБългария,
както и със Закона за местните данъци и такси и Закона за туризма.

 

 

 

Вносител :

Кмет на Община Несебър