Дневен ред

Print pagePDF pageEmail page

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg

                         ДО

г-н(г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 14.12.2015 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 600/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Образование, извънучилищни и други дейности” и одобряване на структура на общинска администрация – Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 561/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на комисия по чл.10 ал.1 от Наредба № 16 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 601/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно структурни промени в управление БКС – гр. Несебър за 2015 година.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 599/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Обредни домове и зали”.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 573/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в структурата на общинската администрация и определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на кметство Баня.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 555/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър да представлява община Несебър в Асоциацията на В и К – Бургас.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 553/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 590/20.11.2015 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 605/24.11.2015 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на трима общински съветници за включване в състав на Комисията за картотекиране на нуждаещи се граждани от община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 608/25.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 607/24.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър – гр. Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 602/23.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в бюджета на община Несебър за 2015 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 563/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Несебър в извънбюджетната сметка за средства по ОП РЧР проект № 2014 BG 05М9ОР001-С0001 „Нови възможности за грижа”.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 534/18.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2016 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 606/24.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметка към такса „Битови отпадъци” в община Несебър за 2016 година.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 562/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2015/2016 година.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 567/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 603/24.11.2015 г. относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2016 г.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 575/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предварително съгласие за промяна предназначението на общински имоти.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 549/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно процедура по отдаване под наем на общински обект № 3 от Базар «Пристанище» – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 552/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 5.2 и № 7.8 от Базар «Пристанище» – гр. Несебър, стара част.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 550/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет ведно с манипулационна в общинска сграда за здравни дейности «Здравна къща» с кадастрален идентификатор №51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 569/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на ½ идеална част от УПИ ХVІ-общ. в кв.26 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър с кадастрален идентификатор № 51500.503.301 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 570/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.407 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 580/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно анекс към договор № 2/15.01.2015 г. Запредоставяне на безвъзмездно право на управление на Център за спешна медицинска помощ – гр. Бургас.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 576/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот с кад.№ 51500.502.430.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 554/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ «Клуб по спортни танци – Несебър».

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 551/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот ЮЛНЦОП «Тракийско дружество – Несебър».

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 548/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за управление на обособена част от общински недвижим имот – публична общинска собственост.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 578/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху ощиснски имот в землището на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 568/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.26.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХІV-общ. в кв.5 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 577/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 579/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полкски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2015/2016 година.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 546/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 547/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.186.15 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 560/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП-ПЗР на УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на к.к. «Слънчев бряг-запад» и поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.395 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комиссия

 1. Доклад вх.№ 566/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на окончателен ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Въздушна линия 110 кV за присъединяване на п/ст „Обзор” 110/20 кV към ЕЕС” в землището на гр. Обзор, с. Приселци и с. Баня, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 565/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ Х и УПИ ХІІ от кв.1 по плана на КК „Обзор-Север” – гр. Обзор.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 540/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Кабели” 20 кV за захранване на БКТП-нов в ПИ 73571.49.212, м. „Камарата”, землището на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 538/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ за приемане на решения за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението по чл.25 ал.3 от ЗСПЗЗ за имоти, засягащи се от обект „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра” – ІІ-ри етап”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 594/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 581/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на „Ваканционно ел. захранване на „Ваканционно селище” за имот с идентификатор 39164.15.61 по КК на с. Кошарица, м. „Йовче дере”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 571/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на Апартаментен хотел” в УПИ ХІХ-3215 кв.21 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 572/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.24.3.по кадастралната карта на гр. Несебър, м-т „Юрта-Балкана”, за неземеделски нужди,по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 574/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проектиране на ПУП-ПР в обхват УПИ ІV-6031 с идентификатор по КК 11538.502.79 в кв.11 и тупик при о.т.235 по плана на гр. Св. Влас-ЮГ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 539/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда-блок В” в имот 61056.56.49, м-т „Хендек тарла”, землище с. Равда, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 559/20.11.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІV с идентификатор 51500.503.12 и УПИ ІVа-общ. с идентификатор 51500.503.11 в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 537/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабелно захранване на „Вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн-първи етап” за имот с идентификатор 39164.26.159 по КК на с. Кошарица, м-т „Сокбунар”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 593/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел” в поземлен имот с идентификатор 51500.85.7 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 592/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Уличен водопровод за поземлен имот с идентификатор 51500.56.29 по КК на гр. Несебър, м-т „Инджекьойско блато”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 591/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда, гр. Несебър, м. „Кокалу, идентификатор № 51500.84.51 по КК на гр. Несебър на основание мл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 588/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІІ-120 в кв.7001 по ПУП на к.к. „Сл. бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 587/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „проект за изменение на ПП-ПРЗ за УПИ І-общ. в кв.1403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 585/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-общ. в кв.3403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 586/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.2201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 584/20.11.2015 г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-общ. в кв.1901 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 583/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-общ. в кв.1602 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 582/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.3301 по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 558/20.11.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 557/20.11.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър изменение на ПУП- план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв.53 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Св. Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 556/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в УПИ ХХVІІ-628 в кв.55 по плана на С.О. „Инцараки” , землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 598/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ І-344 и УПИ ІV-668 в кв.3901 по кадастралната карта на гр. Несебър, по ПУП на к.к. „Слънчев ряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 602/02.12.2014 г. изработване на ПУП в обхват имоти с идентификатори 73571.31.16, 31.17 , 73571.31.19, 73571.31.120, 73571.31.21, 73571.31.24, 73571.31.25 и 73571.31.27, „Бабини драки” и имот с идентификатор 73571.31.49, м. „Малкия осенак”, землището на с. Тънково, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ на основание чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 596/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ І-общ. в кв. 4801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 597/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1072 от Протокол № 29810.02.2015 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 08.12.2015 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 


                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: …………………..

                                                                                                                                   /Р.  КУЛЕВ/