РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/16.11.2011 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 2/16.11.2011 г.

  ДНЕВЕН  РЕД:

            1. Докладна записка № 603/11.11.2011 г. от Емил Пергелов – председател на временната комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общински съвет – Несебър, относно приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

2. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет – Несебър. 3. Избор на представител от Общински съвет – Несебър за член на Областен съвет за развитие.

4. Докладна записка № 615/15.11.2011г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно избор на състав на комисия по чл.25 ал.2 т.3  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 603/11.11.2011 г. от Емил Пергелов – председател на временната комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общински съвет – Несебър, относно приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 7

 

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА, приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

 

/правилника е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Избор на състав на постоянните комисии към Общинския съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 3 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 8

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира за членове на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление приватизация и след приватизационен контрол и контрол на решенията на Общинския съвет следните общински съветници:

Председател – Пенко Пламенов Пенчев

Зам. председател – Румен Кулев Кулев

Членове:  –    Кирил Донев Киров

–          Славчо Стойчев Станелов

–          Николай Кирилов Киров

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 5 гл. „ въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 9

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на постоянната Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми следните общински съветници:

 

Председател – Константин Димов Лефтеров

Зам. председател – Георги Димитров Георгиев

Членове:  –    Кирил Донев Киров

–          Емил Митев Пергелов

–          Румен Кулев Кулев

–          Върбан Валентинов Кръстев

–          Костадин Георгиев Нищелков

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 4 гл. „ въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 10

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на постоянната Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия следните общински съветници

Председател – Христо Тодоров Тодоров

Зам. председател – Константин Димов Лефтеров

Членове:  –    Николай Кирилов Киров

– Славчо Стойчев Станелов

– Георги Димитров Георгиев

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 5 гл. „ въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 11

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда следните общински съветници:

Председател – Костадин Георгиев Нищелков

Зам. председател – Димитър Тодоров Транов

Членове:  –    Николай Кирилов Киров

–          Христо Тодоров Тодоров

–          Георги Димитров Георгиев

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 5 гл. „ въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 12

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на постоянната комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности, следните общински съветници:

Председател – Димитър Тодоров Транов

Зам. председател – Славчо Стойчев Станелов

Членове:  –    Иван Василев Аврамов

–          Румен Кулев Кулев

–          Пенко Пламенов Пенчев

 

По т.ТРЕТА от дневния ред –  Избор на представител от Общински съвет -Несебър  за член на Областен съвет за развитие.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 5 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 13

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет – Несебър избира за свой представител в Областен съвет за развитие общинският съветник Константин Димов Лефтеров.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 615/15.11.2011 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на състав на комисия по чл.25 ал.2 т.3  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 5 гл. „ въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 14

            На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър създава постоянна комисия по чл.25 ал.2 т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав от 5 общински съветници.

Определя следният поименен сътва на комисията:

 

Председател – Димитър Тодоров Транов

Зам. председател – Румен Кулев Кулев

Членове:  –    Дойчин Георгиев Тенев

–          Върбан Валентинов Кръстев

–          Пенко Пламенов Пенчев

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                         /БЛ. ФИЛИПОВ/

 

                                                Технически секретар-протоколист:

                                                                                                                /Р. БИНЧАРОВА/