Category Archives: Докладни записки

Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно

  О Б Щ И Н А     Н Е С Е Б Ъ Р   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕСЕБЪР     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от арх.Валентин  Димов – главен архитект на община Несебър Относно : Проект за подробен устройствен плана –

парцеларен план на обект: Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: Обход на с.Ахелой от км 207+500.00 до км 212+233.06

  О Б Щ И Н А     Н Е С Е Б Ъ Р   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕСЕБЪР  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от арх.Валентин  Димов – главен архитект на община Несебър Относно : Проект за подробен устройствен плана – парцеларен план

парцеларен план на обект: Път І-9 Слънчев бряг –Бургас

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А от арх.Валентин  Димов – главен архитект на община Несебър Относно : Проект за подробен устройствен плана – парцеларен план на обект: Път І-9 Слънчев бряг