Category Archives: Проекти и проектонаредби

Проекта за Наредба за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци

      Във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА в 14 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет,заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по Проекта за Наредба за изменение на

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.26 ал.2 от ЗНА

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.26 ал.2 от ЗНА Ви уведомяваме,че е изготвен проект за правилник за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация мандат 2015-2019г. мотиви правилник Правилник на ОС – 2015-2019 .d

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

  І. Причини,  налагащи   приемането  на наредбата: Съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и

Съобщение

           СЪОБЩЕНИЕ                      Общински съвет Несебър  на основание чл.26 ал.2 от ЗНА съобщава на всички заинтересовани лица, че са постъпили предложения за изменение и допълнение   на  приетия  с решение № 879 от Протокол №25/2014г.  на първо четене  проект  на Наредба

Съобщение

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Общински съвет Несебър   чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник в деловодството на

Съобщение

            СЪОБЩЕНИЕ                 Общински съвет Несебър ,  на основание чл. 26 ал. 2 от ЗНА във връзка с  чл. 77 от  АПК уведомява всички заинтеровани лица , че е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 1

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация.

До Общински съвет Несебър   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър    Относно: Изменение на Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация. Уважаеми Госпожи и

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

В администрацията на Общински съвет е постъпило искане от Бизнес Асоциация „ Слънчев бряг” във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 1. Искането е продиктувано от необходимостта да се създаде регламентиран режим на работа в условията на летния

ПРОЕКТО-НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРОЕКТО-НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР Изтегли като PDF файл.

ПРОЕКТО–НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ БЛАГОЙ ФИЛИПОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОТНОСНО : приемане на  първо   четене на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър. УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, С