Наредба № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Print pagePDF pageEmail page

Н  А  Р  Е  Д  Б  А     

№ 16

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл .1.  / изменен с решение  412 от протокол № 14/05.04.2013г./  С тази Наредба се определят условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби с постоянен адрес в Община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване, чрез финансово стимулиране и отпускане на стипендии.

 

Чл.2. / изменен с решение  № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./ Право на специална закрила по наредбата имат деца или младежи с изявени дарби в областта на науката, изкуството, културата или спорта, класирани до навършване на 20 годишна възраст на международен, национален, регионален или местен конкурс, олимпиада или състезание в областта, за която се кандидатстват.

 

Чл.3 Специалната закрила по наредбата се предоставя с цел:

1.   насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;

2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;

3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.

 

Чл.4 Мерките за стимулиране на творческите заложби и потребности на деца и младежи с изявени дарби са:

1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;

2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери;

3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания;

 

Чл.5 Мерките за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата са:

 1. проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения;

2. подпомагане за участие в подготвителни курсове;

 

Чл.6 Мерките за специална закрила на деца и младежи с изявени дарби се осъществяват чрез предоставяне на стипендии или еднократно финансово подпомагане.

 

Чл.7 Видове стипендии и финансово стимулиране:

1. Годишна, на името  на Жана Чимбулева

2. Годишни;

3. Месечни;

4. Еднократни.

5. Специална еднократна стипендия за отличен успех

 

Чл.8 / допълнен  с решение № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./ (1) Стипендиите и финансовото стимулиране  в рамките на една календарна година по тази Наредба са индивидуални, като всяко дете младеж има право на една стипендия, респ. финансово стимулиране.

(2) Когато кандидатът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава една стипендия по избор.

 

Раздел ІІ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

Чл.9 Всяка година до 28 февруари Общинският съвет приема с решение Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през текущата календарна година.

Чл.10 (1) За целите на настоящата Наредба Общинският съвет избира Комисия по стипендиите, в чийто състав се включват четирима общински съветници и трима представители на общинската администрация.

(2) Комисията се избира с мандат от две години.

(3) Съставът на Комисията се представя публично чрез информация в официалния сайт на общината и в медиите.

(4) Комисията избира Председател от своя състав на първото си заседание, което се провежда в срок до десет дни от избирането й.

Чл.11 Комисията по стипендиите осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендии или финансово стимулиране.

Чл.12 Комисията ежегодно разработва програмата по чл. 9 и я предлага за утвърждаване не по-късно от 15 февруари.

Чл.13 Всички решения на Комисията за стипендиите се оповестяват чрез официалния сайт и информационния център на Община Несебър.

 

Раздел ІІІ ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.14 Стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби могат да се предоставят по искане на:

1. Детето /младежът;

2. Родител /настойник/, попечител или лице, полагащо грижи за детето;

3. Директор на учебни заведения след решение на педагогическия съвет;

4. Читалища

5. Училищни настоятелства

6. Неправителствени организации, осъществяващи дейност в сферата на образованието,    

    развитието и възпитанието на децата и младежите.

7. Спортни клубове

8. Общински съвет

Чл.15 .  / изменен с решение № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една стипендия в повече от една от областите, посочени в чл. 2 от наредбата.

Чл.16 Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл.7 се осъществява в сесии.

Чл.17 За всяка сесия за кандидатстване и одобрение на стипендии се публикува съобщение в сайта и информационния център на Община Несебър най-малко две седмици преди датата, от която започва приемането на документи.

 

 

Раздел ІV

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ

Чл.18 Сесия за определяне на стипендия  на името на Жана Чимбулева.

(1) Стипендията  на името на Жана Чимбулева е годишна и се присъжда само на едно дете или младеж (приоритетно над 16 г.) в рамките на календарната година.

(2).  / изменен с решение 412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Кандидатът трябва да е с постоянен адрес в Община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване и да има класиране до шесто място на европейско или световно първенство в сферата, за която кандидатства, за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

(3) Приемането на документи започва на първи април и завършва на първи май всяка година.

(4) Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до петнадесети май.

(5) Размерът на стипендията се равнява общо на 4/четири/ минимални работни заплати за страната, определени към датата на одобрение на кандидата и се изплаща на четири равни вноски чрез касата на Община Несебър или по банков път през месеците май, юли, октомври и декември.

(6) Стипендията се връчва на носителя й на тържествена церемония от кмета на Община Несебър.

 

Чл.19 Сесия за определяне на стипендия за отличен успех.

(1) Стипендията за отличен успех е годишна стипендия и се присъжда на ученик, жител на община Несебър, който завършва средно образование в СОУ ”Любен Каравелов”, гр. Несебър или  в ПГ по туризъм ”Иван Вазов”- к.к. Сл.бряг с пълно отличие – Отличен (6,00).

(2)  В случай, че такъв успех имат повече ученици, стипендията се рапределя между всички поравно.

(3) Размерът на стипендията е 12 000 лв.

(4)  / изменена  с решение  № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./ Приемането на документи за кандидатстване започва след обявяване на резултатите от ДЗИ /държавните зрелостни изпити/ и завършва на 30 юни всяка година.

(5) / изменена  с решение № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./ Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до 10 юли.

(6) / изменена  с решение №  412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Стипендията се връчва на тържествената церемония от Кмета на общината и се изплаща еднократно по банков път.

(7) При липса на ученик, завършващ с пълно отличие, стипендията се присъжда, разделена на равни части на ученици, жители на община Несебър, които завършват средно образование в СОУ ”Любен Каравелов”, гр. Несебър или  в ПГ по туризъм ”Иван Вазов”- к.к .Сл.бряг с успех по-висок от отличен (5,80).

(8) / нова с решение № 412 от Протокол № 14/05.04.2013г./  При липса на ученици, отговарящи на условията на ал. 1 и ал. 7, стипендията не се присъжда.

 

Чл.20 Сесия за определяне на годишни стипендианти

(1) / изменена  с решение №  412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година в областите наука и техника, спорт и изкуство .

(2) /изменена и допълнена с решение №  412 от протокол № 14/05.04.2013г./ Стипендията се присъжда на дете или младеж с поне три значими изяви на национално и международно ниво и класиране до трето място през последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

(3) Кандидатът трябва да е с постоянен адрес в община Несебър най-малко една година  преди датата на кандидатстване и да е обхванат от образователната система в предучилищен, начален, основен и гимназиален етап.  

(4) Приемането на документи за кандидатстване започва на първи април и завършва на първи май всяка година, а комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до петнадесети май.

(5) Стипендията е в размер на 2 /две/ минимални работни заплати за страната, определени към датата на одобрение на кандидата и се изплаща на четири равни вноски чрез касата на Община Несебър или по банков път през месеците май, юли, октомври и декември.

 

Чл.21 Сесия за определяне на месечни стипендианти

 (1) / изменена  с решение №  412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Месечна стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест месеца на дете или младеж с поне две значими изяви  на  регионално или национално ниво и класиране до трето място за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

(2)  / изменена  с решение №  412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Кандидатът трябва да е с постоянен  адрес в община Несебър  най-малко една година преди датата на кандидатстване и  да е обхванат от образователната система в предучилищен, начален, основен и гимназиален етап.

 (3) Приемането на документи се извършва в две сесии – пролетна и есенна.

 (4) Приемането на документи за пролетната сесия започва на първи април и завършва на първи май всяка година, а комисията разглежда кандидатурите и излиза с решение до десети юни.

 

 

(5) Приемането на документи за есенната сесия започва на първи септември и завършва на първи октомври всяка година, а комисията разглежда кандидатурите и излиза с решение до десети ноември.

(6) Комисията определя за всеки отделен кандидат продължителност на стипендията, не повече от 6 месеца.

(7) Размерът на стипендията се равнява на 1/6 от минималната работна заплата, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, умножена по броя на месеците и се изплаща на месечни вноски чрез касата на Община Несебър или по банков път.

 

Чл.22 Сесия за определяне на еднократно финансово подпомагане.

(1) /  допълнена с решение №  412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Финансовият стимул се присъжда на дете и/или младеж с постоянен адрес в община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване, участник в местни  инициативи, включени в общинската програма за финансово стимулиране на деца с изявени дарби, класиран до трето място за календарната година и живеещ на територията на Община Несебър.

(2) Право да кандидатстват имат и децата до 6 годишна възраст с изявени дарби, живеещи в община Несебър, независимо дали посещават детско заведение.

(3) Обявяват се три сесии за кандидатстване, всяка от които с продължителност 4 месеца.

(4) Всяка година Комисията по стипендиите определя периодите за подаване на документи за всяка сесия за финансово подпомагане не по-късно от 1 април за І сесия, 15 юли за ІІ сесия и 15 септември за ІІІ сесия.

(5) Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение за I сесия в срок до петнадесети май, за II сесия – до петнадесети септември и за III сесия – до петнадесети декември.

(6) Еднократното финансово стимулиране е в размер до една минимална работна заплата, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата и се изплаща чрез касата на Община Несебър или по банков път.

 

Раздел V

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.23 При кандидатстване се подават следните документи:

1./ допълнена с решение № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./ Формуляр за кандидатстване  Приложение № 1   ;

2. / изменена  с решение  № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Копие от документ , удостоверяващ възрастта;

3. / изменена  с решение №  412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;

4. / изменена  с решение № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Копия от документи , удостоверяващи класиране на международни , национални и регионални конкурси , олимпиади и състезания в областта  , за която се кандидатства;

5. / изменена  с решение № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./ Решение на Педагогическия съвет, ако искането е от директор на училище;

6. / нова с решение № 412 от протокол № 14/05.04.2013г. /  Удостоверение за постоянен адрес от отдел ГРАО – община Несебър;

 

 

Чл.24 Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:

1. Бюджета на общината за текущата година

2. / отменена с решение № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./ Програми и проекти, спечелени от Община Несебър;

3. Дарения, спонсори и други;

Раздел VI

 МОНИТОРИНГ

Чл.25 Комисията по стипендиите дава гласност на Общинската програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране в седемдневен срок след утвърждаването й.

Чл.26 В края на всяка календарна година Комисията представя отчет за дейността си пред Общинския съвет и Кмета на Община Несебър.

 

Чл.27 Комисията предоставя достъп до информация за дейността и решенията си чрез оповестяването им в официалния сайт и информационния център на Община Несебър.

Чл.28 / изменена  с решение № 412 от протокол № 14/05.04.2013г./  Предоставянето на стипендия и еднократно финансово стимулиране се отразява в Дневник  за записване на деца и младежи с изявени дарби / Приложение № 2/, който се води от член на комисията, определен от председателя на комисията.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Тази Наредба отменя Наредбата, приета с решение на ОбС  № 179 от Протокол № 7/24.04.2008г. на Общински съвет Несебър, изм. и доп. с решение № 526 от протокол № 15/05.03.2009г. на Общински съвет Несебър.

 

§ 2 Подадените в община Несебър Заявления за кандидатстване до влизане в сила на настоящата Наредба, се разглеждат по досегашния ред.

Наредбата е приета с Решение № 1276 от протокол № 36/2011г.

 

§ 3 Настоящото изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър влиза в сила от 01.05.2013 г.

 

 

Председател на  Общински съвет – Несебър –       Б.Филипов ……………………………