ПРОЕКТО–НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Print pagePDF pageEmail page

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НЕСЕБЪР

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ БЛАГОЙ ФИЛИПОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

ОТНОСНО : приемане на  първо   четене на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

С решение № 1131 от Протокол №32/30.11.2010г.  от предходния мандат бе приета на първо четене Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър. В параграф 1, т.ІІ е предвидено на основание  чл.57, ал. 5 и ал.6 от Правилника за работа на Общински съвет  временна комисия да изработи  Проекта за Наредба, да обсъди останалите идейни предложения за изменение и допълнения на проекта на постоянните комисии, отразени в протоколите  на  съответните комисии, да  ги формира като контретни текстове,  които да бъдат включени съобразно систематичното им място в проекта на Наредбата при приемането и на второ четене,  както и  да обобщи  всички новопостъпили  писмени предложения  между първо и второ четене.
Предвид обстоятелството, че  проекта  е разгледан  от предходния общински съвет  и  към  настоящия момен не е финализирано неговото окончателно приемане и отчитайки факта,  че временната  комисия,  която е  създанена към  онзи момент не може да изпълни своите функции поради наличието на нов мандат на Общинския съвет, Ви предлагам да обсъдим и приемем обобщения до този момент проект  на първо четене. По този начин  считам, че ще може да бъде проведен   пълноценен  дебат с  всички заинтересовани лица  и обсъдени  съответните  нови предложения .
Проекта за   Наредба   се изготвя  с цел постигане ефективното   законосъобразно и справедливо  разпределение на средствата от Общинския съвет  приети с  бюджета   за стимулирането на спортната  дейност на територията на Община Несебър.
Финансовите средства необходими за прилагането на Наредбата, се определят за всяка година от Общинският съвет, ведно с приемането на  бюджета на съответнита година .
Очакваните резултати от приемането на Наредба  са прозрачност  при разпределение на средствата за стимулиране на спортната дейност.
Предлаганият проект  е в съответствие  с   основния  нормативен акт  от  по – повисока степен –  Закона за физическото възпитание и  спорта  и  Европейското законодателство.
Предвид гореизложеното Ви предлагам, да приемем следният проект   за

РЕШЕНИЕ :

І . На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.57, ал.6 от Правилника за работа на Общински съвет, Общински съвет Несебър приема на първо  четене.

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Несебър за финансово подпомагане на спортните клубове.
Чл. 2  Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове дейност – детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спортно майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения и участия.
Чл. 3. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база на постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в спортните прояви.
Чл. 4. Община Несебър подпомага само спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на Общината.
Чл. 5. Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, съгласно чл. 59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт.

ІІ. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 6. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община Несебър, трябва да отговарят на следните условия:
1.    да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност;
2.    да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;
3.    да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;
4.    да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.
Чл. 7 /1/ Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорт.
/2/ Задължително условие за финансово подпомагане на непрофесионалните спортни клубове е изискването, за не по-малко от 80 на 100 от картотекираните спортисти аматьори  от съответния спортен клуб,  да имат адресна регистрация по постоянен адрес в община Несебър.
Чл. 8. В годината на кандидатстване за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.
Чл. 9. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.
Чл. 10. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 11. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:
1.    Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година;
2.    Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година;
3.    Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Несебър;
4.    Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове;
Чл. 12. Община Несебър подпомага спортните клубове отговарящи на условията и критериите приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет.
Чл. 13. Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Несебър, подават заявление до зам. кмета по обществен ред, спорт и младежки дейности в срок до 31.01. на текущата година. Заявлението за финансиране следва да бъде придружено от:
1.    копие от съдебно решение;
2.    удостоверение за актуално правно състояние;
3.    удостоверение за лицензия, издадено от Министерство на физическото възпитание и спорта;
4.    удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на правосъдието;
5.    годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;
6.    документи, удостоверяващи обстоятелстрото по чл. 7, ал. 2 от Наредбата /списък   на състезателите аматьори в спортния клуб и картотеки/.
Чл. 14. Размерът на годишната субсидия за Общински футболен клуб Несебър се утвърждава ежегодно с нарочно решение на Общински съвет гр. Несебър, като се имат в предвид отчетените разходи за предходната година и очакваните разходи за текущата, на база план сметки, обвързани с предстоящи изяви в спортни първенства.

ІІІ. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл. 15. /1/ Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се оценяват от комисия съобразно посочените в чл. 11 критерии, като всеки критерий носи точки, както следва:
1.    Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година /от 0 до 10 точки/;
2.    Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година /от 0 до 10 точки/;
3.    Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Несебър /от 0 до 40 точки/;
4.    Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове /от 0 до 40 точки/.
/2/ Максималният сбор точки за един спортен клуб не може да е повече от сто.
/3/ Разпределението е на база сбора от получените точки за всеки един клуб спрямо общия размер на предвидените средства за финансово подпомагане, намалени с предвидените средства за ОФК гр. Несебър.
/4/ Комисията по ал. 1 се състои от 5 члена, от които двама служители от общинската администрация, определени със заповед на кмета, и трима общински съветници, определени от Общинския съвет, като след разглеждане и оценяване на постъпилите молби, изготвя списък на одобрените спортни клубове и размера на предлаганите финансови средства за текущата година.
/5/ Поименният състав на комисията се приема с решение на общински съвет.
Чл. 16  Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им по спортни клубове се утвърждава с бюджета на Община Несебър за текущата година от Общинския съвет.
Чл. 17 /1/ Условията за финансово подпомагане от Община Несебър по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средсдтва и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.
/2/ В договора се посочват банковата сметка по която да бъдат преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане. Не се допуска изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за плащане се регламентират в договора.

VІ. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 18 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред община Несебър целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл. 2, ал. 2, т. 8/.
Чл. 19 . (1) За правомерни ще бъдат признати следните разходи:
а) Фактури /билети/ свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно;
б) Фактури за храна/без алкохол, без коктейли/;
в) Хонорарни сметки за изплатени хонорари ;
г) Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;
д) Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и ремонт на спортната база;
е) Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;
ж) Фактури за нощувки;
з) Фактури за витамини и възстановителни средства/разрешени от Антидопинговата комисия/, придружени от декларация от съответния спортен клуб;
и) фактури за изплатени режийни разходи – ток, вода и други разходи свързани с поддърржането на ползваната база.
(2) Всички разходи трябва да бъдат пряко свързани със състезателно – тренировъчна  дейност на съответния клуб;
Чл. 20 (1) Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящите правила за срок от две години в случаите на:
1.Констатиране на назаконосъобразно и нацелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.
2.Непредоставяне на финансов отчет за разходване на предоставените финансови средства в съответствие с определените в договора срокове.
3. Финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени от съответния компетентен орган.
4. При представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаване на документите за кандидатстване и последващото отчитане на предоставените им финансови средства.
5. Предоставените по тези правила средства, които не са разходвани по предназначение, се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.
Чл. 21 /1/ Община Несебър, чрез зам. кмета по обществен ред, спорт и младежки дейности и отдел „Бюджет” упражняват контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверки на място.
/2/ Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб.
/3/ Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на преодтавяне на средствата.
Чл. 22 /1/ Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.01. на следващата година.
/2/ Спортните клубове не отчели средствата в срока по ал. 1, нямат право на финансово подпомагане от Община Несебър за текущата година.
/3/ Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни данни по чл. 13, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година.
Чл. 23 Спортните клубове, получили финансова помощ,  подлежат и на финансов одит от дирекция „Вътрешен одит” на община Несебър.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с решение на ОбС Несебър № …………………
С уважение:

ДО

                                                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                    НЕСЕБЪР

                                   

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ БЛАГОЙ ФИЛИПОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 ОТНОСНО : приемане на  първо   четене на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

      С решение № 1131 от Протокол №32/30.11.2010г.  от предходния мандат бе приета на първо четене Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър. В параграф 1, т.ІІ е предвидено на основание  чл.57, ал. 5 и ал.6 от Правилника за работа на Общински съвет  временна комисия да изработи  Проекта за Наредба, да обсъди останалите идейни предложения за изменение и допълнения на проекта на постоянните комисии, отразени в протоколите  на  съответните комисии, да  ги формира като контретни текстове,  които да бъдат включени съобразно систематичното им място в проекта на Наредбата при приемането и на второ четене,  както и  да обобщи  всички новопостъпили  писмени предложения  между първо и второ четене.

          Предвид обстоятелството, че  проекта  е разгледан  от предходния общински съвет  и  към  настоящия момен не е финализирано неговото окончателно приемане и отчитайки факта,  че временната  комисия,  която е  създанена към  онзи момент не може да изпълни своите функции поради наличието на нов мандат на Общинския съвет, Ви предлагам да обсъдим и приемем обобщения до този момент проект  на първо четене. По този начин  считам, че ще може да бъде проведен   пълноценен  дебат с  всички заинтересовани лица  и обсъдени  съответните  нови предложения . 

           Проекта за   Наредба   се изготвя  с цел постигане ефективното   законосъобразно и справедливо  разпределение на средствата от Общинския съвет  приети с  бюджета   за стимулирането на спортната  дейност на територията на Община Несебър.

           Финансовите средства необходими за прилагането на Наредбата, се определят за всяка година от Общинският съвет, ведно с приемането на  бюджета на съответнита година .

             Очакваните резултати от приемането на Наредба  са прозрачност  при разпределение на средствата за стимулиране на спортната дейност.

             Предлаганият проект  е в съответствие  с   основния  нормативен акт  от  по – повисока степен –  Закона за физическото възпитание и  спорта  и  Европейското законодателство. 

              Предвид гореизложеното Ви предлагам, да приемем следният проект   за    

      

                                                            РЕШЕНИЕ :

             І . На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.57, ал.6 от Правилника за работа на Общински съвет, Общински съвет Несебър приема на първо  четене.

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл. 1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Несебър за финансово подпомагане на спортните клубове.

            Чл. 2  Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове дейност – детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спортно майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения и участия.

            Чл. 3. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база на постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в спортните прояви.

Чл. 4. Община Несебър подпомага само спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на Общината.

Чл. 5. Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, съгласно чл. 59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ІІ. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл. 6. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община Несебър, трябва да отговарят на следните условия:

1.      да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност;

2.      да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;

3.      да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;

4.      да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.

Чл. 7 /1/ Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорт.

/2/ Задължително условие за финансово подпомагане на непрофесионалните спортни клубове е изискването, за не по-малко от 80 на 100 от картотекираните спортисти аматьори  от съответния спортен клуб,  да имат адресна регистрация по постоянен адрес в община Несебър.

Чл. 8. В годината на кандидатстване за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.

Чл. 9. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.

Чл. 10. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 11. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:

1.      Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година;

2.      Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година;

3.      Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Несебър;

4.      Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове;

Чл. 12. Община Несебър подпомага спортните клубове отговарящи на условията и критериите приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет.

Чл. 13. Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Несебър, подават заявление до зам. кмета по обществен ред, спорт и младежки дейности в срок до 31.01. на текущата година. Заявлението за финансиране следва да бъде придружено от:

1.      копие от съдебно решение;

2.      удостоверение за актуално правно състояние;

3.      удостоверение за лицензия, издадено от Министерство на физическото възпитание и спорта;

4.      удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на правосъдието;

5.      годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;

6.      документи, удостоверяващи обстоятелстрото по чл. 7, ал. 2 от Наредбата /списък   на състезателите аматьори в спортния клуб и картотеки/.

Чл. 14. Размерът на годишната субсидия за Общински футболен клуб Несебър се утвърждава ежегодно с нарочно решение на Общински съвет гр. Несебър, като се имат в предвид отчетените разходи за предходната година и очакваните разходи за текущата, на база план сметки, обвързани с предстоящи изяви в спортни първенства.

 

ІІІ. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

            Чл. 15. /1/ Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се оценяват от комисия съобразно посочените в чл. 11 критерии, като всеки критерий носи точки, както следва:

1.      Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година /от 0 до 10 точки/;

2.      Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година /от 0 до 10 точки/;

3.      Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Несебър /от 0 до 40 точки/;

4.      Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове /от 0 до 40 точки/.

/2/ Максималният сбор точки за един спортен клуб не може да е повече от сто.

/3/ Разпределението е на база сбора от получените точки за всеки един клуб спрямо общия размер на предвидените средства за финансово подпомагане, намалени с предвидените средства за ОФК гр. Несебър.

/4/ Комисията по ал. 1 се състои от 5 члена, от които двама служители от общинската администрация, определени със заповед на кмета, и трима общински съветници, определени от Общинския съвет, като след разглеждане и оценяване на постъпилите молби, изготвя списък на одобрените спортни клубове и размера на предлаганите финансови средства за текущата година.

/5/ Поименният състав на комисията се приема с решение на общински съвет.

Чл. 16  Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им по спортни клубове се утвърждава с бюджета на Община Несебър за текущата година от Общинския съвет.

            Чл. 17 /1/ Условията за финансово подпомагане от Община Несебър по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средсдтва и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/2/ В договора се посочват банковата сметка по която да бъдат преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане. Не се допуска изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за плащане се регламентират в договора. 

 

VІ. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 18 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред община Несебър целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл. 2, ал. 2, т. 8/.

Чл. 19 . (1) За правомерни ще бъдат признати следните разходи:

а) Фактури /билети/ свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно;

б) Фактури за храна/без алкохол, без коктейли/;

в) Хонорарни сметки за изплатени хонорари ;

г) Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;

д) Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и ремонт на спортната база;

е) Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;

ж) Фактури за нощувки;

з) Фактури за витамини и възстановителни средства/разрешени от Антидопинговата комисия/, придружени от декларация от съответния спортен клуб;

и) фактури за изплатени режийни разходи – ток, вода и други разходи свързани с поддърржането на ползваната база.

(2) Всички разходи трябва да бъдат пряко свързани със състезателно – тренировъчна  дейност на съответния клуб;

Чл. 20 (1) Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящите правила за срок от две години в случаите на:

1.Констатиране на назаконосъобразно и нацелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.

2.Непредоставяне на финансов отчет за разходване на предоставените финансови средства в съответствие с определените в договора срокове.

3. Финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени от съответния компетентен орган.

4. При представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаване на документите за кандидатстване и последващото отчитане на предоставените им финансови средства.

5. Предоставените по тези правила средства, които не са разходвани по предназначение, се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.

Чл. 21 /1/ Община Несебър, чрез зам. кмета по обществен ред, спорт и младежки дейности и отдел „Бюджет” упражняват контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверки на място.

/2/ Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб.

/3/ Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на преодтавяне на средствата.

Чл. 22 /1/ Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.01. на следващата година.

/2/ Спортните клубове не отчели средствата в срока по ал. 1, нямат право на финансово подпомагане от Община Несебър за текущата година.

/3/ Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни данни по чл. 13, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година.

Чл. 23 Спортните клубове, получили финансова помощ,  подлежат и на финансов одит от дирекция „Вътрешен одит” на община Несебър.

 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с решение на ОбС Несебър № …………………

                                                                                                            С уважение: