Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация.

Print pagePDF pageEmail page

До Общински съвет Несебър

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър

   Относно: Изменение на Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация.

Уважаеми Госпожи и Господа общински съветници,

                 С  §71 от  Преходните и заключителни разпоредби на  Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител  обнародван в брой №38 на Държавен вестник  от 18.05.2012 год. е измененен чл. 34 ал.2  на ЗМСМА. Съгласно новата редакция която влиза в сила считано от 1.07.2012 год. общият  размер на възнаграждението за един месец, което получава общинският съветник  за осъществяване на неговата дейност, не може да надвишава 30 на сто от средната работна заплата в съответната общинска администрация  за последният месец от предходното тримесичие , а възнаграждението на председателят на Общинският съвет, не може да бъде  повече от 90 на сто от заплатата на кмета на общината.

Размерът на  възнаграждението на общинският съвет , съгласно действаща разпоредба на  чл.  62 т.5 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация,  за едно заседание    е равен на  размера на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт и на практика и не надвишава определеният размер съгласно изменението на закона. От  формална гледна точка , тъй като в  същият текст, съществува запис  съответстваш на досега действащата законова норма,а именно, че „ общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация ,  последният следва  да  бъде приведен в  съответствие с изменението на закона.

Предлаганата промяна в чл.91 ал.2 буква ,,а” е продиктувана от необходимоста от оптимизиране работата  на административното звено към общински съвет и се изразява в  трансформиране на  длъжността „технически сътрудник” в длъжност „ юрисконсулт”, тъй като  към настоящият момент,  освен длъжността   технически сътредник , която предлагам да бъде променена  имаме и длъжност „  технически секретар – протоколист  „

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следният проект за решение

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА , Общински съвет приема Изменение на Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация, както следва:

§ 1. Текста на  чл. 12 ал.3 се изменя и придобива следната редакция   :      Председателят  на Общинския съвет получава месечно възнаграждение, в размер  на 90 процента от месечното възнаграждение на кмета на общината.

 

§2  В чл.62 т.5  се правят следните изменения:   цифрата „ 60 „ се заменя със цифрата „ 30  „

             § 3 Текста на чл. 91 ал.2буква /а/  се изменя и придобива  следната редакция:

/а/ началник отдел, главен експерт административно обслужване на гражданите, технически секретар – протоколист, юристконсулт и шофьор, които се назначават от кмета на общината по предложение на председателя на Общински съвет .

Изменение на  чл. 12 ал.3  влиза в сила,   считано  от 1.07.2012 год.

 

Председател на ОбС Несебър:

/ Б. Филипов/