НАРЕДБА № 10 – ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Print pagePDF pageEmail page

НАРЕДБА № 10

ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

/изменена и допълнена с решение № 735/30.09.2009г от протокол № 21/

Глава І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 (1) Тази наредба определя реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни и информационни елементи на територията на община Несебър; видовете, предназначението, изискванията към оформлението и поставянето на преместваемите обекти върху терени държавна, общинска и частна собственост./ изменен с решение № 735/30.09.2009г./

(2) Тази наредба урежда реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху терени държавна, общинска и частна собственост.

Чл.2 (1) Преместваемите обекти предмет на тази наредба са предназначени

за осъществяване на търговски и други обслужващи дейности и не нарушават

целостта на настилката под тях

(2) Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.

(3) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят върху части от площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без това да пречи на основното предназначение на терените, върху които се поставят или да застрашава по какъвто и да е начин здравето и безопасността на гражданите и други техни права.

(4) Преместваемите обекти по ал.2 могат да се поставят освен на определените в ал. 3 места и върху части от тротоари без да затрудняват пешеходният поток.

(5) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят и върху държавни

общински и частни терени, върху които не е осъществено предвиденото съгласно

ПУП строителство.

(6) Преместваемите обекти се поставят с разрешение на главния архитект на

Община Несебър при спазване на градоустройствените, архитектурно-

художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенните норми и

изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда.

Чл.3. Не са предмет на тази наредба:

1. Преместваеми обекти, разположени в терени, отредени за пазари и

базари;

2. Обекти, разположени в паркове, градини и площи за озеленяване,

предвидени с подробните устройствени планове ;

3. Рекламно-информационни елементи и съоръжения, регламентирани с

Наредба №3 на Общински съвет Несебър;/отменена с решение № 735/30.09.2009г./

4. Съоръженията за търговия на открито, регламентирани с Наредбата №2

на Общински съвет Несебър.

ГЛАВА І

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.4 /1 /Преместваемите обекти според своето предназначение могат да бъдат:

1. Целогодишни – разположени по схема, одобрена от Главния архитект на Община Несебър за срок не повече от 3 години.

2. Сезонни обекти, функциониращи за времето от 01 април до 30 октомври всяка година , и разположени по схема одобрена от главният архитект

3.Елементи на градското обзавеждане – разположени по схема, одобрявана по конкретно възникнали нужди.

(2) Преместваеми обекти съгласно ал. 1, т. 1 и т. 2 могат да бъдат предназначени за продажба само на стоки и услуги, отговарящи на изискванията на РИОКОЗ и РВМС и други.

(3) Преместваемите обекти според вида им могат да бъдат :

1.Павилиони до 15 кв.м. и височина до 3м

2.Слънцезащитни съоръжения (чадъри, сенници, тенти и др.)

3.Организирани сезонни тераси и за такива пред заведения за хранене и развлечения;

4.Елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия транспорт, пейки, телефонни кабини )

(4) Не се допуска ползването на преместваеми обекти за търговия за игрални зали и заложни къщи

/ валутни обменни бюра – отменено с решение № 714/27.03.2013 на Административен съд Бургас/

Чл.5. Във връзка със спецификата на градската среда и различните изисквания към преместваемите съоръжения , територията на Община Несебър се разделя на следните зони :

І зона – Територията на Несебър – стар град

ІІ зона – Територията на Слънчев бряг , Елените

ІІІ зона – Несебър –нова част, Обзор , Свети Влас , Равда , Вилна зона „Инцараки, „Зора” и техните землища непопадащи в зони І и ІІ .

ІV зона – Територия на останалите населени места

ГЛАВА ІІІ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.6 Преместваемите съоръжения по чл.4 ал.1 т.1 и т.2 могат да се разполагат в поземлени имоти при следните условия :

 1. При изпълнени показатели за всички зони се допускат максимум до три поставаеми обекта
 2. При нереализирани показатели за всички зони се допускат максимум до 5 обекта.

Чл.7 Преместваемите обекти във всички зони и независимо от техния вид трябва :

1. Да отговарят на нормите за безопасност;

2. Да се поддържат в добро състояние;

3. Да не препятстват използването по предназначение на законно изградените обекти.

4. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда

5 Да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

6.Да не застрашават безопасността на движение по улиците;

7.Да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответните подзаконови нормативни актове.

8.Да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламни елементи;

Чл.8. Преместваемите обекти разположени в зона І и ІІ поради специфичният устройстевен режим на територията и с оглед запазване на цялостният архитектурен облик и осигуряване на хармония между композиционното им решение с околната среда следва да бъдат изработени както следва :

1. За Зона 1

1. 1.Конструкцията от ковано желязо и масивно дърво.

1.2. Облицовачните материали от дърво и стъкло.

1.3. Покривите трябва покрити с керемиди (тип турски).

1.4. Тентите – изработени от дърво или ковано желязо .

2. За зона ІІ и ІІІ

1. Конструкцията от метал,ПВЦ профили, масивно дърво.

2. Облицовачните материали по преценка на инвеститора с изключение на пресована дървесина, ламарина и етернитни плоскости.

Чл.9.(1) Забранява се разполагане на:

Преместваеми съоръжения, непредвидени в одобрените от главния архитект на общината схеми, съгласувани със съответните компетентни органи.

Преместваеми обекти и съоръжения, които не са одобрени от комисията по чл.17 от

Наредбата.

Всички видове преместваеми съоръжения и обекти върху подземни комуникации.

Всички видове преместваеми съоръжения и обекти върху озеленени площи., с изключение на елементите на градско обзавеждане

Всички видове преместваеми съоръжения и обекти пред витрини и прозорци от партерни етажи на сгради без нотариално заверено съгласие от собствениците.

Всички видове преместваеми съоръжения и обекти, затрудняващи или възпрепятстващи пешеходния поток и обслужването на обектите.

Преместваеми обекти върху терени общинска или частна собственост разположени на разстояние по-малко от 3 м. от границата на съседният поземлен имот и 1 м. от улична регулация. Разстоянието може да се намалява при изрично съгласие на собствениците на съседните имоти.

 1. Преместваеми обекти изработени от пресована дървесина, шперплат, фазер, етертни плоскости и черна ламарина .

(2) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти в старата част на гр. Несебър /зона І/ на разстояние по-малко от 10м. от обект – паметник на културата и 5м. от имот, в който има разположен такъв паметник.

Чл.10.(1) При разглеждане на схемите за разполагане на преместваеми

обекти, освен за спазване на горепосочените забрани, Главния архитект следва да

следи и за цялостния облик на населеното място както и за спазване на санитарно-

хигиенните и противопожарните правила.

(2) При необходимост, преди да одобри предложената му схема, Главният

архитект на общината може да изиска становище от специализираните контролни

органи и експлоатационните предприятия.

ГЛАВА ІV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.11.(1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти в терени държавна, общинска и частна собственост се израработват върху скица от кадастралната карта придружена с извадка от подробния устройствен план, съответващ на мащаба на съответното населено място .

(2). По преценка на одобряващия орган / и или експлоатационните предприятия схемите за разполагане на преместваемите обекти следва да са придружени и с проект за Ел.и ВиК връзки за предвидените в тях обекти.

Чл.12 /1/ Схемите за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения върху терени държавна , общинска и частна собственост на територията на гр.Несебър – Стара част се съгласува с НИПК.

(2) Схемите за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения върху терени държавна, общинска и частна собственост на територията на Сл. Бряг се утвърждава от МРРБ.

РАЗДЕЛ І

ЗА ОБЕКТИ РАЗПОЛОЖЕНИ В ТЕРЕНИ ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.13.(1) Схеми за разполагане на преместваеми обекти в терени държавна собственост се одобряват от Главният архитект след съгласуването им със съответната централна , администрация която стопанисва имота , а в останалите случаи от областния управител при спазване на специфичните нормативни изисквания за съответната територия.

/ 2/ Схемите по ал.1 при внасянето им за одобряване от главния архитект следва да бъдат придружени с обястнителна записка относно площа предвидена за заемане на всеки обект и неговото предназначение .

/3/ Одобряването на схемата и издаването на разрешението за поставяне се осъществява съгласно изискванията на настоящата наредба .

Чл.14/1/ Схемите за разполагане на преместваеми обекти в терени общинска собственост се изработват служебно от техническата служба на общината , по заповед на кмета на кмета .

/2/ За съставните на община Несебър населени места схемите се изработват и по предложение на съответните кметове на кметства.

/3/ Схемите по алинея 1 се внасят за съгласуване в Общинския съвет

след комплектоването им със становище на Отдел “Общинска собственост “ и на Главния архитект на общината. По преценка на Главния архитект схемите се

съгласуват и с КАТ и Службата по Пожарна и аварийна безопасност.

(4).Схемите по ал.1 за разполагане на преместваеми обекти за търговия,

ведно с приложена към тях обяснителна записка относно площта предвидена за

заемане от всеки обект, следва да бъдат внесени за съгласуване от Общински съвет

на първата сесия през новата календарна година.

(5) Копие от одобрената схема се излага на видно място в сградата на

общинска администрация за сведение на гражданите .

/6/ Заинтересованите лица могат да подават заявления за поставяне на обекти върху терени общинска собственост съобразно одобрените сезонни схеми в срок до 1.04.2008 год. на всяка календарна година.

РАЗДЕЛ ІІ

ЗА ОБЕКТИ В ТЕРЕНИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ 

Чл.15. (1) Схеми за разполагане на преместваеми обекти в терени частна

собственост се изработват и внасят за одобряване от собственика на терена или лице с изрично писмено съгласие на собственика на имота или писмен договор за наем за

предвидената за заемане от преместваемия обект площ.Когато терена е съсобствен

е необходимо изрично писмено съгласие от всички собственици с нотариална

заверка на подписите или договор за наем сключен с всички тях, включително и в

случаите когато схемата се внася от съсобственик.

(2) Схемите трябва да съдържат данни за съответствието на реализираното строителство с установените съгласно действащите подробни устройствени планове изисквания за плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и минимална озеленена площ.

(3).Схемата при внасянето и за одобряване следва да бъде комплектована с

 1. Скица от Служба по геодезия,кадастър и картография на поземления имот с нанесени сгради в него.
 2. архитектурен проект част фасади

3. обяснителна записка съдържаща информация относно материали,цветове и основни детайли от конструкцията

4. По преценка на комисията или Главния архитект може да се изискват конструктивен проект и визуализация.

(4)По своя преценка Главния архитект може да поиска становища от

специализираните органи или други документи.

Чл.16 (1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти в терени държавна , общинска и частна собственост се изработват върху скица от кадастралната карта придружена с извадка от подробния устройствен план.

(2).По преценка на одобряващия орган и/или експлоатационните

предприятия схемите за разполагане на преместваеми обект следва да са

придружени и с проект за Ел.и ВиК връзки за предвидените с тях обекти.

ГЛАВА V

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Чл.17 (1) Заинтересуваните лица подават заявление за издаване на

разрешение за поставянето на преместваеми обекти или елементи на градското

обзавеждане по образец, утвърден от Кмета на Община Несебър.Към заявлението се прилагат следните документи:

1.Удостоверение за актуално правно състояние или удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителят когато последният е юридическо лице или едноличен търговец.

2.Документ за собственост на имота ако не е общински , в който се иска

разполагане на преместваемия обект;

3.Схема на обекта изработена при условията на чл. 14 ал.1, ведно с необходимите документи по чл. 15 ал.2 и 3, когато се заявява поставяне на преместваем обект в частен поземлен имот;

4.Нотариално заверено съгласие на собственика или съсобственика или

писмен договор за наем със съсобственика на поземления имот с нотариална

заверка на подписите в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем

обект в държавен или частен имот.

5.Съгласувателни писма на специализираните органи и експлоатационните предприятия, когато това е необходимо с оглед предназначението на обекта

7.Удостоверение за липса на задължения на заявителя към Община Несебър.. ;

Чл.18 (1) Комисия назначена със заповед на кмета на Общината разглежда постъпилите заявления по чл.17. Комисията се състои от 9 члена като в състава и се включват 5 общински съветници, които се определят за всяка календарна година от председателя на Общинския съвет и 4 представители на общинска администрация от които юрист и архитект.

/2/ С право на съвещателен глас в комисията може да участват и кмета на съответното населено място или негов представител в случаите в които се разглеждат заявленията за разполагане на преместваеми обекти находящи се на територията на съответното кметство .

(3) Комисията по ал. 1 е постоянно действащ орган в рамките на календарната година и се свиква на заседание от нейният председател минимум 1 път месечно.

(4) Комисията разглежда предложенията по – реда на тяхното постъпване в деловодството на Общината и се произнася с писмено решение в срок от четиринадесет работни дни от подаване на заявлението.

Чл.19 Комисията по чл.18 може да излезе с отрицателно решение за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект при наличието на някой от следните предпоставки.

– Заявлението не е придружено с необходимите документи определени в настоящата Наредба

– Лицето има задължение към общината

– Обекта не отговаря на условията и изискванията на настоящата Наредбата

Чл. 20. (1) При положително решение на комисията по чл. 17 главният архитект, издава разрешение за поставяне на преместваем обект в седемдневен срок от произнасянето и.

(2) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава по образец,одобрен от Кмета на Общината, като в него задължително се посочват:

 1. Имената, адреса и единния граждански номер на лицето, съответно фирмата и адреса на управление на търговеца, на който се издава разрешението;
 2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;
 3. Площта, която заема преместваемият обект;
 4. Точното местонахождение на обекта и неговото предназначение ;
 5. Дължимата такса, определена съгласно решение на Общинския съвет;
 6. Срока за който се разрешава поставянето;
 7. Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите
 8. площи;
 9. Основанията, при които се отнема разрешението.

(3) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти разположени върху общински или държавен имот се издава за срок равен на срока посочен в правното основание за заемане на терена.

(4) Разрешението за поставяне на преместваемите обекти, разположени върху имоти частна собственост се издава за срок до 5 години. Когато заявителят е ползвател и или наемател на имота, срока на разрешението за поставяне на обекта се издава за срока посочен в правното основание за заемане на имота, но не по дълъг от 5 години.

(5) В случай на предстрочно отпадане на правното основание за заемане на терена, срокът на разрешението се счита за автоматичо изтекъл.

Чл. 21. (1) Поставянето на преместваеми обекти върху свободни площи,

общинска собственост се извършва след издаване на разрешение за поставяне по

реда на тази наредба и след заплащане на :

1.Такса за заемане на терена, по ЗМДТ, в размер определен в Наредба №11 на общински съвет

2.Депозит за разноски по принудителното премахване в размер, определен със заповед на кмета на общината.

(2) Таксите се дължат за посочения в разрешението период и се заплащат

месечно, но не по-късно от 5 дни преди започване на месеца.

(3) Таксите за разрешения за период до един месец се заплащат най-късно

при получаване на разрешението за поставяне.

(4)Депозитът по ал.1 т.2 се заплаща само за обекти по чл.4 ал3 т.1,2,3 разположени в терени общинска собственост най-късно при получаване на разрешението за поставяне и се използва за покриване на разходите в случай, че се наложи принудително премахване на обекта.

(5)В случай , че не се наложи принудително премахване на обекта депозитът се възстановява в 14 дневен срок от предаването на терена.

Чл. 22./1/ Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваеми обекти

по съответния ред, са длъжни да не променят предназначението им , да поддържат

в добър вид обектите и пространството около тях, да осигурят безопасни условия

за тяхната експлоатация и да ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на

разрешението за поставяне.

/2/Лицата на които е издадено разрешение за поставяне в терени Общинска собственост, са длъжни да получат последното в 14 дневен срок от уведомяването им. При неявяване в указания срок позицията се предоставя на друг кандидат с решение на комисията по чл.18

/3/Лицата получили разрешение за поставяне на съоръжение в терен общинска собственост са длъжни , да го поставят в срок от 1 месец от датата на получаване на разрешението за поставяне

Чл. 23. (1) Едно лице има право да поставя не повече от един преместваем

обект върху общински терен.

(2) Промяна във вида, предназначението и местоположението на разрешени преместваеми обекти може да се извърши с ново разрешение издадено по реда на тази наредба.

Чл.24 Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване на преместваеми обекти поставени в общински терени, под каквато и да е форма / сключване на договори за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други правно-технически форми/.

ГЛАВА VІ

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.25. (1)На премахване подлежат преместваемите обекти когато:

1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;

2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;

3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

4. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ ;

5. представляват реклама, забранена със закон;

6. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;

7. не отговарят на условията и изискванията определени в настоящата наредба

8. При чиято експлоатация системно се допускат нарушения на правилата и нормите регламентирани нормативен акт , вкл.и наредбите на Общинският съвет

9. при възникване на инвестиционна инициатива на Общината -В случаите в които съоръженията са разположени в терени общинска собственост „

10 При забавяне на плащането на дължимата месечна такса в срок от два месеца.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал. 1, които могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му.

(3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2 кметът на общината издава заповед за премахване на обекта.

(4) Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(5) Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в имот – общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на информационното табло на общината или кметството.

(6) В заповедта по ал.3 кметът на общината определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

/7/При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително по реда и условията на чл26 и следващите от настоящата Нареда ,

Чл.26 (1)В три дневен срок след изтичане срока за доброволно изпълнение определен в заповедта на кмета, длъжностните лица по чл. 223 ал.2 от ЗУТ извършват проверка по изпълнението на заповедта за доброволно изпълнение и съставят протокол.

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта за доброволно изпълнение, длъжностите лица изготвят становище до кмета на общината с предложени за начина на принудително премахване и необходимите средства за това .

(3) Въз основа на становището в едноседмичен срок кмета на Общината или упълномощено от него лице избира изпълнител и сключва договор .

(4) В седемдневен срок от подписване на договора по ал.3 , кмета на Общината или упълномощено длъжностно лице, определя датата и часа на принудителното изпълнение за което уведомяват всички заинтересовани лица

Чл. 27 На определената дата и час длъжностите лица по чл.223 (2)от ЗУТ , съвместно с изпълнителя и при необходимост със съдействието на органите на полицията съставят протокол за състоянието на обекта преди започването на принудителното премахване .

(2) В случаите в които обекта не е освободен доброволно от наличните малотрайни , пожароопасни и взривоопасни материали , продукти , съоръжения , обзавеждане оборудване и друго имущество се пристъпва към принудително освобождаване .

(3)Изнесеното имущество по ал.2 се оставя на отговорно съхранение в помещение определено от кмета на общината , като за него се съставя опис за вид количество и състояние при изнасянето.

(4) Адресата на заповедта се уведомява за местонахождението на имуществото, от където последният може да го получи в едноседмичен срок. След изтичане на този срок рискът от погиването и открадването на имуществото е за сметка на адресата на заповедта.Общината не носи отговорност за бързо развалящите се стоки.

(5) За Извършените разходи по ал.2 и 3 се съставя протокол и същите са за сметка на адресата на заповедта .

глава VII

Приета с решение № 735/30.09.2009г. от протокол № 21

„РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ”

Раздел І „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ”

Чл. 28. По смисъла на тази Наредба:

1. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ /РИЕ/ е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна констукция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламна площ.

2. ВЪНШНА РЕКЛАМА е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска цел.

3. НАДПИС е всеки текст, обемна форма или изображение върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея.

4. ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА е всяка обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда или терен, където се извършва определена дейност .

5. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ с временен характер са: знамена, транспаранти, надписи и информационно-указателни табели, със срок на поставяне по-малък от един месец.

6. СЪОБЩЕНИЯ са всички видове афиши, плакати, постери и други, които дават информация за предстоящи културни, спортни, обществени, акционни, хуманитарни и други прояви и лица, както и за предоставяне на стоки, услуги и/или извършването на други дейности.

Чл. 29. Рекламно-информационните елементи независимо от техния вид, трябва:

1. Да бъдат изработени от трайни материали;

2. Да бъдат подържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и функция, от физическото или юридическото лице, получило разрешение за поставяне на рекламата.

Чл. 30. При разполагане на рекламно-информационни елементи трябва:

1. Да не се нарушават условията на обитаване;

2. Да не се създават рискови условия за безопасността на движение;

3. Да не се закрива друго рекламно пано, частен имот, търговски или обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него;

Чл. 31. Текстове в областта на външната реклама, надписите, информационно-указателните табели и съобщенията се изписват на български език /кирилица или кирилица и латиница/, с изключение на търговска марка или фирмен знак /лого/ на предприятия съгласно съдебна, респективно патентна регистрация.

Чл. 32. Не се разрешава :

1. Монтирането на рекламно-информационни елементи върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик;

2. Използването на светлинни символи или шрифтови надписи, прилагани като или наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението;

3. Рекламирането на:

а. забранени за употреба вещества или препарати с наркотично действие;

б. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

в. тютюневи изделия;

г. алкохолни напитки;

д. порнографски материали;

е. религия или религиозна общност;

ж. други, рекламирането на които е изрично забранено със закон.

4. Разполагането на рекламно-информационни елементи, които:

а. съдържат невярна или подвеждаща информация;

б. рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки или услуги;

в. накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица;

г. пропагандират под каквато и да е форма на омраза, насилие, расова, верска и етническа нетърпимост;

Чл. 33. Носителите на права за разполагане на рекламно-информационни елементи при условията на тази Наредба носят отговорност за причинените от рекламно-информационните елементи щети на трети лица.

Раздел ІІ „ВЪНШНА РЕКЛАМА”

Чл. 34. Външната реклама може да бъде:

1. Реклама по калкани и върху покриви на сгради;

2. Крайпътна реклама, закрепени неподвижно касети, осветени отвътре или отвън, рекламни пана за лепене на плакати (осветени или неосветени);

3. Видеостени, екрани;

4. Реклама към градския партер (магазини, заведения и други обекти с обществено-обслужващи функции);

5. Други видове РИЕ, по индивидуални проекти, одобрени от Експертния съвет по рекламата към община Несебър.

Чл. 35. Всяка реклама трябва да бъде придружена от достатъчно информация за лицето, което я извършва (стикер с данни за лицето, което я поставя -фирма, седалище и адрес на управление и телефон за връзка).

Чл. 36. Несветещата реклама се поставя на не по-ниско от 50 см над нивото на терена. Нейните параметри следват да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.

Чл. 37. Светеща реклама е тази, която ползва източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама, е поставено върху покрив, неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния образ (силует, пластично оформление и други) на сградата.

Чл. 38. Не се разрешава разполагането на съоръжения на външна реклама на територията на Общината върху:

1. Лечебни, детски и учебни заведения

2. Паметници на културата.

3. Скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика.

4. Природни забележителности и резервати..

5. Всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност.

6. Декоративни огради.

7. Стени на гробищни паркове, както и в самите тях.

8. Елементи от системата за регулиране на движението по пътищата,.

9. Сгради на държавни и общински институции

Раздел ІІІ „РЕКЛАМА И ОБЯВИ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ”

Чл. 39. Разполагането на реклами към спирките за градския транспорт се разрешава само на определените за това места от Експертния съвет по реклама. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл. 40. Разполагането на рекламно-информационни елементи върху павилионите се разрешава само на определените за това места от Експертния съвет по реклама. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл. 41. Безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви и др. се поставят само на определените за това места – афишни колонки, информационни табла и др.

Раздел ІV „ФИРМЕНИ НАДПИСИ”

Чл. 42 (1) Графично и цветово оформени, надписите могат да бъдат поставени :

 1. Върху козирки, навеси и корнизи;

2. Пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или на под прозоречния парапет;

3. Вертикално по фасадата на сградата.

(2) За жилищни сгради поставянето на надписи по ал. 1, т. 2 се разрешава само до първия жилищен етаж.

Чл. 43. Надписите са елементи от проекта за графично и цветово оформление на обекта за който са предназначени. Одобряването на този проект, в частта му за надписите върху обекта, се извършва от архитекта на Община Несебър. Художествен проект и одобрени по реда на предходното изречение се изисква и за последващо поставяне на надпис върху обект, невключен в първоначалния проект за обекта.

Чл. 44. Надписът се премахва от собственика (ползвателя), който го е поставил и мястото се привежда в първоначалния му вид в едноседмичен срок след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен. Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

Раздел V „ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ”

Чл. 45. (1) Информационно-указателните табели се подчиняват на разпоредбите на Раздел II от настоящата наредба, регламентиращ външната реклама. Те изключват указателни знаци, описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

(2) Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1,5 кв.м, като вертикалния ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0,5 м, а хоризонталният – на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

(3) Информационно-указателните табели се разполагат на не повече от 50 м от обекта, чиято дейност /функция, местоположение / указват.

Раздел VІ „РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ С ВРЕМЕННЕН ХАРАКТЕР”

Чл. 46. Рекламни материали (знамена, транспаранти и други) с временен характер до три месеца могат да се разполагат на определените за това места и могат да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни мероприятия.

Чл. 47. Не се разрешава разполагането на транспаранти на улиците в гр. Несебър нова и стара част, както и централен път минаващ през гр. Обзор.

Чл. 48. Безплатно разрешение за временна информация може да бъде дадено от Кмета на община Несебър по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.

Чл. 49. Рекламни материали (знамена, транспаранти), надписи и информационно-указателни табели с временен характер се демонтират до 3 дни след изтичане срока за разрешаването им.

Раздел VІІ „СЪОБЩЕНИЯ”

Чл. 50 (1) Разлепването на съобщенията се извършва на информационни тела (афишни колонки, информационни табла и други съоръжения), разположени единствено за тази цел на територията на общината.

(2) Местата за разлепване на съобщенията се определят със заповед на Кмета на Община Несебър.

(3) Информационните тела се изработват по унифицирани модели одобрени от Експертния съвет по реклама.

(4) При разполагане на съобщенията е необходимо да не се закриват други материали преди завършване на проявата, за която съобщават.

(5) На едно информационно тяло (афишна колонка, информационно табло и други) могат да бъдат поставяни най-много две съобщения, които информират за едни и същи стоки, услуги и/или дейност на едно и също лице.

Чл. 51. (1) Лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира, възложителите и/или организаторите, на мероприятието (дейността), са длъжни да спазват изискването за разлепване съобщението на определените за това места (съоръжения) чрез осъществяване предварителен и текущ контрол.

(2) При констатиране, че съобщението не е поставено на определеното за това място лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира са длъжни да премахнат съобщението и да преведат обекта (мястото) в първоначален вид. В противен случай същите носят административно-наказателна отговорност по реда на тази Наредба.

Чл. 52. Не се разрешава разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, върху дървета и едроразмерна растителност, както и на всякакви други непредвидени за целта места. За спазване на това изискване възложителят, изпълнителят и лицето, в чиято полза се поставя съответния обществено информационен елемент, носят административно-наказателна отговорност по реда на тази Наредба.

Раздел VІІІ „РЕКЛАМА ВЪРХУ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА”

Чл. 53 (1). Рекламата върху превозни средства се отнася до:

1.подвижния състав на градския транспорт на редовни и допълнителни линии автобуси

2.специализирани рекламни автомобили или такива, оборудвани със съоръженя за носене на реклама;

3. рекламни балони и други, прикрепени към терена;

4.реклама от въздуха с помощта на летателни апарати

(2) Рекламна дейност със специализирани рекламни автомобили или с такива, пригодени за извършване на рекламна дейност, се осъществява въз основа на сключен договор за наем с Общината за времето на движение и престой на общинска територия.

Чл. 54. (1) Специализираните рекламни автомобили съгласуват режима си на движение и престой с упълномощено за целта лице от Община Несебър и при необходимост – със съответните органи на МВР

(2) Не се разрешава престоя и паркирането на превозните средства по ал.1 по начин, възпрепятстващ визуалното възприятие на други рекламни съоръжения. Изключение се допуска само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития – с разрешение на кмета на Общината, за което се уведомява Районно управление на МВР – Несебър.

Раздел ІХ „РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ”

Чл. 55. (1) Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на община Несебър след издаване на разрешение за поставяне по реда на тази наредба и въз основа на съгласувани и одобрени по реда на тази наредба проекти, след заплащане на таксите, одобрени от Общинския съвет .

(2) РИЕ в имоти общинска собственост се разполагат съгласно схема с определени позиции, която се актуализира ежегодно. Схемата се актуализира по предложение на Експертния съвет по реклама или кмета на общината, съгласува се с Общинският съвет и се одобрява от главният архитект на община Несебър, като до 80 % от определените позиции ще се ползват за поставяне на РИЕ собственост на община Несебър.

(3) Схемата по ал. 2 се изготвя върху извадка от кадастралната карта, с отразени наличните надземни и подземни инфраструктурни обекти.

(4) Схемата за разполагане на РИЕ, одобрена от Главния архитект на общината за гр. Несебър – стара част се съгласува с НИПК.

(5) На първо число на всяко тримесечие Община Несебър, чрез отдел “Търговия” изнася на информационното табло в сградата на Община Несебър и в сайта на Община Несебър списък със свободните позиции за поставяне или наемане на рекламно-информационни елементи по чл. 33, т. 2 от тази наредба.

Чл. 56. Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви по чл. 40.

Чл. 57. Заявление за разполагане на рекламно-информационни елементи /по образец/ до кмета на Община Несебър се отправя в писмена форма, в „Център за инфорамционно и административно обслужване” и се внася за разглеждане и одобрение от Експертния съвет по рекламата на Община Несебър, придружени от:

1. удостоверение за актуално правно състояние или удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя, когато последният е търговец, с дата на издаване не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението;

2.удостоверение за наличието или липса на задължения към община Несебър;

3. ситуационно решение; архитектурен, конструктивен проект или конструктивно становище в подходящ мащаб; снимки, колажи и други материали, показващи адаптацията на рекламно-информационните елементи в градската среда; обяснителна записка;

4. в случаите, в които сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат рекламно-информационните елементи, е частна или държавна собственост – документ за собственост, а когато заявлението се подава от несобственик – и писмено съгласие на собственика;

5. изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ, по реда на Закона за управление на етажната собсвеност, когато РИЕ се поставя върху сгради – етажна собственост;

6. документ за платена административна такса за разглеждане на молбата съгласно Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Чл. 58. (1) Разполагането на рекламно-информационни елементи върху обекти държавна или частна собственост се извършва след съгласуване с лицата, упражняващи правата на собственика, като се представи писмено съгласие от:

1. ведомството или организацията, стопанисващи имота при имоти – държавна собственост;

2. ръководителя на съответното предприятие, организация или други при имоти притежавани от юридически лица;

3. решение на Общото събрание на собствениците, при сгради етажна собственост, при спазване изискванията на Закона за управление на етажната собственост.

4. собствениците на имота – за имоти собственост на физически лица.

(2) Молбите за разполагане на рекламно-информационни елементи в имоти частна собственост в гр. Несебър – стара част се подават в общината за разглеждане след съгласуване на проектите / когато се изискват такива/ с НИПК.

Чл. 59. (1) Молбите за поставяне на рекламно-информационни елементи с изключение на надписите се разглеждат от Експертния съвет по рекламата при община Несебър.

(2) Експертния съвет по рекламата се произнася в 30-дневен срок от постъпване на заявлението, като предлага на кмета:

1. Да издаде разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент ;

2. Да направи мотивиран отказ;

(3) Когато е необходимо, Експертния съвет по рекламата:

1. извършва оглед на мястото, съвместно с представители на КАТ и други специалисти и след това взема решение

2. изисква от заявителя допълнителни документи;

3. изисква от заявителя да съгласува представения проект с органите на КАТ, с Енергоразпределение АД, Далекосъобщения АД, ВиК ЕАД и др.

(4) Заседанията на Експертния съвет по рекламата са открити.

Чл. 60. Експертният съвет по реклама се състои от 7 члена, определяни ежегодно със заповед на Кмета на общината, включващи задължително архитект, като председател на експертния съвет, строителен инженер и двама общински съветници. Общинските съветници се определят ежегодно с решение на общинския съвет, прието в края на съответната календарна година.”

Чл. 61. Експертният съвет по рекламата е постоянно действащ орган.

Чл. 62. При разглеждане на молби за разполагане на РИЕ в гр. Несебър – стара част, в комисията участва и представител на Общински музей „Старинен Несебър”.

Чл. 63. При наличие на повече от една молба за поставяне на РИЕ на определена позиция, отговарящи на изискванията на настоящата Наредба, Експертния съвет по рекламата на община Несебър предлага на заявителите да направят предложение за размер на инвестиции в лева, за благоустройствени мероприятия на община Несебър. На първо място се класира заявителят, предложил по-голям размер на инвестиции. При еднакви предложения се взема решение за издаване на разрешение за поставяне на първата подадена молба /по реда на нейното постъпване/.

Чл. 64. (1) При положително решение на Експертния съвет по рекламата, Кметът на Община Несебър или упълномощено от него лице издава разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент в седмодневен срок от произнасянето на съвета или от представяне на съответните съгласовки, когато са необходими.

(2) Разрешението се издава по образец, одобрен от кмета на Община Несебър, като в него задължително се посочват:

1. Имената, адреса на лицето, съответно фирмата и адреса на управление на търговеца, на който се издава разрешението;

2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;

3. Дължимата такса, определена с Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър;

4.Срока за който се разрешава поставянето;

5. Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите площи;

6. Основанията, при които се отнема разрешението.

7. Допълнителните условия съгл. чл. 63 от тази наредба.

(3) Към разрешението като неразделна част се прилага извадка от схемата по чл. 55, ал. 2 от тази наредба с точно обозначение на мястото, където се разрешава поставянето.

(4) За всеки рекламно-информационен елемент се издава отделно разрешение.

(5) Разрешението не може да бъде за срок по-дълъг от 1 година.

(6) Върху всеки рекламно-информационен елемент се поставя стикер с името на лицето/фирмата/, получила разрешението за поставянето. Рекламно-информационен елемент без стикер подлежи на премахване по реда на наредбата.

(7) Лицата получили разрешение за поставяне на РИЕ в имоти частна или държавна собственост, не заплащат такса по чл.65. Срокът на разрешението се определя съобразно искането визирано в молбата.

(8) Обезпечителен депозит се внася само за поставяне на рекламно-информационни елементи-билбордове.

(9) Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне, са длъжни да го получат в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяването им. Уведомяването се извършва писмено на адреса посочен в заявлението или по телефона, което се удостоверява с полагане на подпис на длъжностното лице върху гърба на служебния екземпляра от разрешението и посочване на датата на която е извършено.

(10) При неспазване на сроковете по ал. 9, се счита, че е налице отказ от подаденото заявление за издаване на разрешение и съответната позиция се счита за свободна.

(11) На лицата, които през срока на действие на издадените им разрешения, са спазвали всички изисквания на настоящата наредба и един месец преди изтичане срока на разрешението са подали молба за издаване на ново разрешение за същата позиция, може да се издава ново разрешение за поставяне, за срок от една година.

Чл. 65. Поставянето на рекламно-информационни елементи се извършва след издаване на разрешение за поставяне по реда на тази наредба и след заплащане на дължимата такси за издаване на съответното разрешително по Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Чл. 66. (1) Ползването на общински имоти, сгради, съоръжения за разполагане РИЕ се извършва въз основа на договор, който се сключва от кмета на общината или упълномощено длъжностно лице, със срок равен на срока на разрешението за поставяне и по цени, съгласно разписаното в чл. 149 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър. Изготвянето на договорите и контрола по тяхното изпълнение се осъществява от отдел „Търговия” към община Несебър.

(2) Сумите се дължат за посочения в разрешението период и се заплащат месечно, от 20 до 30 число на предходния месец, като първата вноска се плаща преди получаване на разрешението.

(3) След изтичане действието на договора или при негово прекратяване наемателят се задължава да демонтира съоръженията и приведе терена в първоначален вид за своя сметка в 7- дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора.

Чл. 67. Промяна във вида и местоположението на разрешени рекламно-информационни елементи може да се извърши с ново разрешение по реда на тази наредба.

Раздел ІХ „КОНТРОЛ И ПРЕМАХВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ”

Чл. 68. Кметът на община Несебър или упълномощено от него длъжностно лице упражнява контрол по приложението на тази наредба.

Чл. 69. (1) За всички разрешения се води нарочен регистър в Експертния съвет по реклама. Екземпляр от издадените разрешения (служебен) се предоставя в отдел „Търговия” за изготвяне на договори и последващ контрол.

(2) Кореспонденцията с лицата, получили разрешение за поставяне на РИЕ и кореспонденцията по събиране на приходите след издаване на разрешенията се извършва от отдел „Търговия”.

Чл. 70. (1) РИЕ подлежи на премахване:

 1. когато позицията не се използва по предназначение;
 2. когато не се използва от лицето, в полза на което е издадено разрешението за поставяне;
 3. при неплащане на 2 /две/ месечни такси;
 4. когато е поставен без издадено разрешително;
 5. когато е изтекъл срокът на разрешението за поставяне и рекламно-информационният елемент не е премахнат в 7-дневен срок от изтичане на срока на разрешението;
 6. при всяко друго нарушение на изискванията на тази Наредба, констатирано по установения ред, РИЕ подлежи на премахване.

(2) При констатиране на нарушенията по предходната алинея, служителите по чл.223, ал.2 от ЗУТ при съдействие от съответните длъжностни лица от отдел “Търговия” при Община Несебър, съставят констативен акт. Актът се връчва на собственика на РИЕ и/или собственика на имота, в който е поставен, които могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му. Констативният акт се прилага и към съответната преписка.

(3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2, кметът на Община Несебър или упълномощено от него лице издава заповед за премахване на обекта, в която се определя и срок за доброволно изпълнение.

(4) Когато собственикът на РИЕ, поставен на общинска собственост е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината и съответното кметство.

Чл. 71. (1) В три дневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по чл.70, ал.3 от настоящата наредба, длъжностните лица от отдел „Контрол върху строителството” при община Несебър, извършват проверка по изпълнението за което съставят констативен протокол.

(2) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по чл. 70, ал. 3, РИЕ се премахва принудително по реда на чл. 26- 27 от Наредбата

ГЛАВА VІІІ

/Приета с решение № 735/30.09.2009г от протокол № 21/

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.72. Наказва се с глоба от 50 (Петдесет) до 500 (Петстотин) лева, ако не подлежи на по-тежко наказание длъжностното лице, което:

1. не изпълни или изпълни лошо, възложените му с тази наредба правомощия;

2. не изпълни или изпълни лошо писмено нареждане на по-горестоящ административен орган;

3. не издаде в срок съответния административен акт или документ;

4.не препрати в законоустановените срокове жалба или протест срещу административен акт на компетентния орган;

5. разпореди или допусне да бъдат извършени монтажни работи или бъдат поставени преместваеми обекти в нарушение и/или отклонение от наредбата;

6. съгласува, одобри или утвърди документи в нарушение /отклонение/ от наредбата;

7. разреши или допусне да бъдат свързани инженерните мрежи с незаконно поставен преместваем обект.

Чл.73. Наказва се с глоба, респ.имуществена санкция от 500 ( петстотин ) до 5000

(Пет хиляди лева), ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:

1. извършва дейност по поставяне на преместваем обект и/или РИЕ в нарушение и/или отклонение от настоящата наредба;

2. не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба;

3. премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на преместваем обект и/или РИЕ в нарушение на тази Наредба;

4. постави незаконно преместваем обект и/или РИЕ и не го премахне, след като бъде писмено предупреден от административния орган;

5. не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди вследствие на осъществената от него дейност;

6. не изпълни в определен срок заповед за премахване на незаконно поставен преместваем обект и/или РИЕ.

Чл.74. За други нарушения по тази наредба, ако деянието не подлежи на по- тежко наказание, глобата е от 200( двеста ) до 1000( хиляда ) лева.

Чл.75. Наказателните постановления се издават от кмета на Община Несебър въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.76. Установяване на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл.77. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред Районен съд-Несебър

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Съществуващи обекти, които не са посочени в одобрена схема за

разполагане на преместваеми обекти и са с изтекли разрешения за поставяне или

без такива, подлежат на премахване по реда на чл.25 и следващите от тази Наредба.

§2. Преместваемите обекти разположени в частни и общински поземлени имоти , при условията на предходни наредби , които не отговарят на изискванията визирани в настоящата наредба в срок до 1 година от приемането на настоящата Наредба следва да приведат обектите в съответствие с новите изисквания.

§ 3 В случаите в които преместваемите обекти изградени в частни поземлени имоти са разположени на регулационна линия, но отговарят на всички други изискваия визирани в настоящата наредба , комисията по чл. 18 след становище на кмета на съответното населеното место, може да допусне последните да запазят местоположението на премествтваемият обект за новият срок на разрешението за поставяне .

„§4.Тази наредба е изготвена на основание чл. 56 ал.2, във връзка с чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 1 и чл. 57а от ЗУТ./изменен с решение №735/30.09.2009г. от протокол № 21/

§.5 Настоящата Наредба е приета от Общински съвет Несебър с решение №

476 Протокол № 13/19.12.2008 г. / изменена – Протокол № 21/30.09.2009 решение № 735/

§ 6. Настоящата Наредба влиза в сила, след влизане в сила на Решението, с

което е приета и от датата на публикуването и в информационната страница на

община Несебър.

„§7./ нов приет с решение № 735/30.09.2009г//1/Отменя Наредба №3 за реда и условията за осъществяване на рекламна дейност на територията на община Несебър.

/2/В срок от 30 дни от влизане в сила на промените, Главният архитект предлага за съгласуване с Общинския съвет схеми по чл. 54, ал. 2 от същата, със срок на действие до 31.12.2010 г.

/3/Одобрените по реда на отменената Наредба № 3 схеми за 2009 г запазват действието си за срока, за който са издадени.”

Председател на ОС :

/ Бл. Филипов /

Изтегли като Word файл