НАРЕДБА №7 – ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Print pagePDF pageEmail page

Н А Р Е Д Б А  № 7

ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И  ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Чл.1. /Изменен с Реш. № 462 Протокол № 13/19.12.2008 г. / С тази Наредба се определят условията и редът, по които Община Несебър, упражнява правата на собственост в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и реда и условията за образуване, преобразуване и прекратяване на общински предприятия.

    Чл.2. Стопанската дейност на община Несебър се осъществява чрез:

– еднолични търговски дружества с общинско имущество;

– търговски дружества с общинско участие, където общината е собственик на

– дялове и акции

– самостоятелно – чрез общински предприятия, за дейностите посочени в Закона за общинската собственост.

     Чл.3. Общинският съвет приема решенията за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и общински предприятия с общинско имущество и упражнява правата на собственост на община Несебър върху дялове и акции от капитала на търговски дружества и общинското имущество, включено в общинските предприятия, в съответствие с Търговския закон, Закона за общинската собственост и при условията и по реда, посочени в тази наредба.

   Чл.4. /Изменен с Реш. № 462  Протокол № 13/19.12.2008 г./ Общински предприятия се създават за осъществяване на дейности по:

1. Управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;

2. Предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината.

Раздел II

ОБРАЗУВАНЕ , ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ  ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

Чл.5.  /1/ Общинският   съвет със свое решение  може да образува еднолични дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества по реда на Търговския закон.

/2/ Преобразуването или прекратяването на търговските дружества се извършва с решение на Общинския съвет.

Чл.6. /Изменен и допълнен с Реш. № 462  Протокол № 13/19.12.2008 г./  /1/Проектите за решение се придружават с:

– Докладна от вносителя на проекта

– Проект за устав /учредителен договор/

– Проект за размер на общинското участие и неговия вид парична или непарична вноска.

/2/ /Изменена/ Решението за образуване и преобразуване на търговско дружество задължително включва:

1.Седалището и адреса на управление на Дружеството;

2.Предмета на дейност на Дружеството;

3.Капитала на Дружеството;

4.Броя на акциите или дяловете, на които се разпределя капитала и номиналната им стойност.

/ал.3/ /нова/ Когато общината внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества, решението на общинския съвет се счита за прието когато е взето  с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

/ал.4/  /нова/ Непаричната вноска на община  се  оценява от трима независими вещи лица определени от длъжностното лице по регистрация към агенцията по вписване  по реда на чл. 72 от ТЗ

/ал.5/ /нова Оценка по ал.3 се приема от общинския  съвет с мнозинство две трети от общия брой общински съветници

Чл.7. Община  Несебър  не може да учредява и да участва в Търговски дружества с неограничена отговорност.

Чл.8. По реда на този раздел Общинският съвет взема решение за учредяване на търговски дружества с трети лица. Със същото решение приема дружествения договор и определя и своя представител в Общото събрание на смесеното дружество и управителните му органи.

Чл.9. Прекратяването на общински еднолични търговски дружества се извършва с реше-ние на Общински съвет Несебър.

Раздел III

ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.10. /1/ Общинският съвет може да създава общински предприятия, като специализирани звена за управление на общинско имущество при условията и реда на ЗОС.

/2/ Общинското предприятие не е самостоятелно юридическо лице.

/3/ Общинското предприятие не е част от общинската администрация съгласно ЗОС.

/4/ Общинското предприятие управлява общинското имущество от свое име, но за сметка на общината.

Чл.11. /1/ Решение за образуването на общинско предприятие се взема от Общинския съвет, след изготвен  технико – икономически анализ за необходимостта от създаване на общинското предприятие.

Чл.12. /1/ В решението за образуване на общинско предприятие, Общинския съвет утвърждава предмета на дейност на общинското предприятие, името на предприятието, седалището му, структурата и числения състав на предприятието както и индиви-дуализираното имущество, което ще се управлява от предприятието.

/2/ С решението за образуване на общинското предприятие, Общинския съвет приема и Правилника за дейността му.

Чл.13. /1/ Преобразуването на общински предприятия става чрез: преобразуването им в други общински предприятия или сливане с други общински предприятия след приемането на икономическа обосновка.

/2/ Преобразуването на общинско предприятие става с решение на Общинския съвет.

Чл.14. (1) Прекратяването на дейността или закриването  на Общинско предприятие се извършва с решение на Общинския съвет.

Раздел IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл.15. /1/ Органи на едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество са:

Едноличният собственик на капитала – Община Несебър, чрез Общинския съвет – Несебър, който упражнява правата на общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Управителят (управителите), избран от Общинския съвет след провеждане на конкурс, по ред, посочен по-долу.

/2/ Органи на едноличните акционерни дружества с общинско имущество са:

Едноличният собственик на капитала – Община Несебър , чрез Общинския съвет – Несебър , който упражнява правата по раздел I, като решава въпросите от компетентността на събрание.

Съветът на директорите /едностепенна система/ или надзорният и управителният съвет /двустепенна система/.

/З/ Органите на търговските дружества, в които Община Несебър е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.

Чл.16. Общинският съвет – Несебър упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско имущество. Общинският съвет определя компетенциите на кмета по управлението на еднолични търговски дружества с общинско имущество.

Чл.17. Общинският съвет взема решения, когато упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала, а кметът на общината издава заповеди. Решенията на Общинския съвет са такива по чл. 147 от ТЗ.

Чл.18. В общото събрание на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, тя се представлява от определено от Общинския съвет лице, чиито правомощия се определят с конкретно решение на Общинския съвет Несебър.

Чл.19. /1/ Управлението на общинските предприятия се извършва от Директор. С решението на общинския съвет за учредяването на общинското предприятие се утвърждава управленската му структура.

/2/ Директорите на общинските предприятия се назначават от Кмета на Общината, след провеждане на конкурс от общинската администрация.

/3/ При преобразуване на дейност от структурата на общинската администрация в общинско предприятие, трудовите правоотношения се уреждат по реда на чл.123 от КТ.

Раздел V

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

Чл.20. /1/ Общинският съвет – Несебър, като едноличен собственик на капитала в едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество:

– Изменя и допълва учредителният акт на дружеството;

– Преобразува и прекратява дружеството;

– Приема годишния отчет и баланса;

– Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

– Избира контрольор и проверители на дружеството, ако това е предвидено в дружествения договор или възлага на кмета да определи длъжностно лице от общинската администрация, което да упражнява функции на контрольор;

– Освобождава от отговорност управителя и контрольора;

– Взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества и за участие в други дружества;

– Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

– Общинският съвет избира управител/и след провеждане на конкурс, по ред, регламентиран с тази наредба и ги освобождава при условията, регламентирани в тази наредба.

– Взема решения за откриване или закриване на клонове.

– Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести;

– Определя ликвидаторите, размера на възнаграждението и срока на ликвидация при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

/2/ Кметът на Община Несебър упражнява оперативен контрол върху дейността на едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество:

Чл.21. Управителят на ЕООД с общинско имущество организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, приетия от едноличния собственик устав и договора за възлагане управлението на дружеството. Дружеството се представлява от управителя.

Чл.22. Управителят на ЕООД с общинско имущество взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на посочените в чл. 20 и договора за управление.

Чл.23. Управителят задължително съгласува с кмета на общината решенията си по следните въпроси:

– Изготвяне на бизнес програма за дейността на дружеството за мандата на управление и поотделно по години;

– Сключване на договори за съвместна дейност по реда и условията определени от Общинския съвет – Несебър;

– Даване на гаранции от името на дружеството;

– Издаване запис на заповед и менителница.

Чл.24. /1/ Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в едноличните акционерни дружества с общинско имущество:

– Изменя и допълва устава на дружеството;

– Увеличава или намалява капитала на дружеството;

– Преобразува и прекратява дружеството;

– Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител;

– Решава издаването на облигации;

– Дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица, сключване на договори за кредитиране, учредяване на ипотека или залог;

– Дава съгласие за придобиване или разпореждане с недвижими имоти /вещни права/;

– Избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет и определя възнаграждението им;

– Освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите.

– Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители

– Определя ликвидаторите, размера на възнаграждението и срока на ликвидация при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

/2/ Кметът на Община Несебър упражнява оперативен контрол върху дейността на едноличните акционерни дружества с общинско имущество.

Чл.25. Съветът на директорите, съответно управителният съвет при двустепенна система на управление на ЕАД с общинско имущество взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на посочените в чл. 24.

Чл.26. Посочените в чл.25 органи задължително съгласуват с кмета на общината решенията си по следните въпроси:

– Изготвяне на бизнес програма за дейността на дружеството за мандата на управление и поотделно по години;

– Сключване на договори за съвместна дейност по реда и условията определени от Общинския съвет – Несебър;

– Даване на гаранции от името на дружеството;

– Издаване запис на заповед и менителница.

Раздел VI

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ 

Чл.27. /1/ Сключването на договори за продажба на дълготрайни активи на еднолични търговски дружества с общинско имущество се извършва по решение на Общинския съвет, след провеждане от управителя на дружеството на търг или конкурс при условията и по реда на наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

/2 / Продажбата на ДМА, представляващи по смисъла на §1 от ЗПСПК „обособени части” от имуществото на дружествата с повече от 50 на сто общинско участие се извършват по реда на Наредбата за търговете и комнкурсите, приета с ПМС 213 /25.09 2003г.

Чл.28. /Изменен с Реш. № 462 Протокол № 13/19.12.2008 г./ /ал.1/ Отдаването под наем на дълготрайни материални активи и имоти или части от тях, собственост на общински еднолични търговски дружества, се извършва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Търгът се провежда с явно или тайно наддаване.

/ал. 2/ Решението за провеждане на търга или конкурса се приема от Общинския съвет, в случаите, когато балансовата стойност на дълготрайните активи или недвижими имоти надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година и когато срока за отдаване под наем е повече от една година, независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив. Във всички останали случаи решението за откриване на търга или конкурса се взема от управителя на търговското дружество.

/ал. 3/ За провеждането на търг или конкурс управителят на търговското дружество назначава комисия, в състав най- малко от 5 души. В комисията задължително се включва длъжностно лице от търговското дружество, двама представители от общинската администрация, в т.ч. правоспособен юрист и двама общински съветници, определени от Председателя на Общинския съвет.

/ал. 4/ Отдаването под наем на дълготрайни материални активи и имоти или части от тях, собственост на общински еднолични търговски дружества, се извършва при условия и ред, указан в Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

/ал. 5/  Документацията за проведените публични търгове и публично оповестени конкурси се съхранява в архива на дружеството не по-малко от 5 години от датата на провеждане на търга или конкурса.

/ал. 6/ Предишна ал. 2 – За ЕТД регистрирани по Закона за лечебните заведения, определянето на наемните цени, за отдаваното под наем имущество се извършва по специалния ред.

           Чл.29. Договорите по реда на чл.27 и чл.28 се сключват от представляващия дружеството.

Чл.29а. /нов/  /ал. 1/ Застроените имоти – собственост на едноличното търговско дружество, задължително се застраховат.

/ал. 2/ Управителят на търговското дружество определя движимите вещи – собственост на дружеството, които задължително се застраховат.

Раздел VII

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С     ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.30. /1/ Управители и контрольори на общински еднолични дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица.

/2/ Членове на изпълнителни или контролни органи на общински еднолични акционерни дружества могат да бъдат физически лица. Ако уставът на едноличното акционерно дружество допуска, член на орган на дружеството може да бъде и юридическо лице.

Чл.31. /1/ Не могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущество физически лица, които:

– от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци;

– участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

– заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;

– са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;

– са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно или общинско еднолично търговско дружество;

– са общински съветници, кметове и зам.-кметове, секретар на общината и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност.

/2/ Не могат да бъдат управители на общински предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност и физически лица, които работят по трудов договор или служебно правоотношение.

Чл.32. Не могат да бъдат контрольори в едноличното дружество с ограничена отговорност с общинско имущество:

– управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

– съпрузите, роднини по права или по съребрена линия до трета степен на лицата по т.1;

– лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност

– общински съветници, кметове и зам.-кметове, секретар на общината и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност.

Чл.33. /1/ Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на едноличните акционерни дружества, физически и юридически лица, които:

– от свое или от чуждо име извършават търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци, изпълняващи конкурентна дейност по смисъла на чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;

– участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, изпълняващи конкурсна дейност по чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;

– са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;

– са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

– са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството.

– общински съветници, кметове и зам.-кметове, секретар на общината и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност.

/2/Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съветите на директорите лица, които работят по трудово или служебно правоотношение.

/3/ Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на едноличното акционерно дружество с общинско имущество наетите лица в дружеството. 

Раздел VIII

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.34. /1/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на изпълнителния орган на дружеството и кмета на Община Несебър.

/2/ Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на ЕООД, както и контролът върху дейността на управителния съвет в общинското ЕАД, ако такъв е предвиден в учредителния му акт, се възлага с договор за контрол, сключени между всеки контрольор или член и Общинския съвет представляван от председателя на Общинския съвет.

Чл.35. Управлението на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност с общинско имущество се възлага от кмета на общината след решението на Общинския съвет за избор на управител.

Чл.36. /1/ Общинският съвет избира управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност след провеждане на конкурс с кандидатите от специално създадени комисии за всяко едно от дружествата. С решението си за провеждане на конкурса, Общинският съвет определя срока, за който ще бъде избран управителя, правилата за участие в конкурсите, изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите и документите, които трябва да представят, съобразно предмета на дейност на всяко едно дружество и срока, в който комисията трябва да проведе конкурса.

/2/ Комисиите за провеждане на конкурсите са в състав от 7 члена, от които 5-ма общински съветници, избрани с решение на Общинския съвет и 2-ма представители, назначени със заповед на кмета.

/3/ Комисиите избират между състава си председател на комисията и определят датата на провеждане на конкурса. Председателят на Общинския съвет обявява публично чрез електронните и печатни медии в Община Несебър правилата за участие в конкурсите, изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, документите, които трябва да представят и датата на провеждане на конкурса.

/4/ Конкурсът се провежда на датата, определена от комисията. Конкурсът се счита редовно проведен дори ако на него се яви само един кандидат.

/5/ Комисията класира първите трима кандидати въз основа на приетите правила и критерии и показаните от кандидатите резултати и ги представя на Общинския съвет.

/6/ Общинският съвет извършва избор на управителя на следващото си заседание след представяне на кандидатите от съответната комисия.

/7/ Решението за избор на управител/и се взема с явно гласуване. Общинските съветници задължително гласуват само за един от предложените кандидати със “за”.

/8/ За избран се счита кандидата, получил повече от половината гласове на присъстващите общински съветници.

/9/ Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи повече от половината гласове на присъстващите общински съветници, веднага се провежда второ гласуване между първите двама кандидата, получили най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове при второто гласуване, но не по-малко от изискуемото за вземане на решение мнозинство по чл. 27 ал.3 от ЗМСМА.

Чл.37. Договорът за управление в едноличните търговски дружества с общинско имущество се сключват със срок, определен от Общинския съвет, но за не повече от 3 години.

Чл.38. /1/ В договора за управление се определят:

– правата и задълженията на страните;

– размерът на възнаграждението и начина на плащането му;

– отговорността на страните при неизпълнение на договора;

– основанията за прекратяване на договора;

– други условия.

/2/ В договора за управление с членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията по чл. 240 от ТЗ, която те дават за своето управление.

/З/ Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решение за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежи внесената сума, ведно със законната лихва за периода, за който е престояла в Община Несебър.

Чл.39. /1/ Управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се освобождават с решение на Общинския съвет преди изтичане на срока, за който са избрани:

– по негова молба до председателя на Общинския съвет ;

– с писмено предизвестие, не по-малко от З месеца;

– в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

– при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 31 – 33 от тази Наредба;

– поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;

– поради други условия, посочени в договора за управление.

– при неизпълнение на бизнес задачите и бизнес програмата.

– при виновно нарушение на закона, извършено от лицето при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на този правилник;

– при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на общинското еднолично търговско дружество с общинско имущество, или от които са произтекли щети за дружеството.

/2/ С решението за освобождаване по предходната алинея се прекратяват и договорите за управление.

     Чл.40. /1/ При прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, освен в случай на несъстоятелност, общинския съвет определя ликвидатори, размера на възнаграждението и срока на ликвидация.

/2/  Всички права и задължения на ликвидатора са съобразно отразеното в ТЗ и настоящата Наредба.

/3/ Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

– от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

– участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

– са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

Раздел ІX

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ЕТД С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

     Чл.41. /1/ Възнагражденията на органите на управление на едноличните търговски дружества се определят от Общинския съвет с решението за провеждане на конкурса за избор.

/2/ Възнагражденията на контрольорите се определят с решение на Общинския съвет. 

Раздел X

РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

       Чл.42. За осъществяване на стопанска дейност общината може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите / ЗЗД /

       Чл.43. С договора за дружество общината съвместно с друго лице или лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигането на една обща стопанска цел.

Чл.44. Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината или по своя инициатива взема решение за:

1. Участие на Общината като съдружник в гражданското дружество дружества.

2. Прекратяване на участието на Общината като съдружник в гражданското дружество.

Чл. 45. /ал. 1/ Предложение за създаване на гражданско дружество с Общината се отправя от заинтересованите лица до Кмета на общината.

/ал. 2/  Инициативата за създаване на гражданско дружество може да е на Кмета на общината или на Общинския съвет.

        Чл.46. /ал. 1/ Решението за образуване на гражданско дружество задължително включва:

1.Седалището и адреса на управление на Дружеството;

2.Стопанската цел за която се образува Дружеството;

3.Приемане на дружествения договор.

4.Размера на вноските които съдружниците следва да внесат или определяне на имотите или вещите, които следва да внесат, ако са предвидени такива.

/ал. 2/ Когато общината участва със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска  в гражданското дружество,решението на общинския съвет се счита за прието когато е  взето с мнозинство от половината от общия брой на общинските съветници, при поименно гласуване .

Чл.47. При приемане на решението за образуване на гражданското дружество, общинският съвет определя Кмета на общината или друго лице, което ще представлява общината в дружеството в качеството й на съдружник.

Чл.48. /ал. 1/ Лицето по чл.47 има правата и задълженията дадени от закона и дружествения договор на съдружника в сдружението.

/ал. 2/ В дружествения договор се определят случаите в които решенията относно работите на дружеството се вземат от общинския съвет .

Чл.49. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на чл.357-362 от ЗЗД и дружествения договор.

                                                                  Раздел ХІ

РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Чл. 50 /ал. 1/ Общината може да участва в сдружения с нестопанска цел и да осъществява стопанска дейност чрез тях.

/ал. 2/ Сдруженията с нестопанска цел в които участва общината могат да извършват дейност само в обществена полза. При учредяването им не се спазват ограниченията за броя на членовете посочени в чл.19 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.51 Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината или по своя инициатива взема решение за:

1. Участие на Общината в сдружение с нестопанска цел.

2. Прекратяване на членството на Общината в сдружение с нестопанска цел.

          Чл.52 /ал. 1/  Предложение за учредяване на сдружение с нестопанска цел с участие на Общината като юридическо лице се отправя от заинтересованите лица до Кмета и до Общинския съвет.

/ал. 2/ Инициативата за създаване на гражданско дружество може да е на Кмета на общината или на Общинския съвет.

         Чл.53 /ал. 1/ Решението за участие на общината и учредяване на сдружение с нестопанска цел съдържа минимум:

1.Съгласие за участие на общината в сдружението;

2.Седалището, адреса и наименованието на сдружението;

3.Утвърждаване на целите и устава на сдружението.

Чл. 54. /ал. 1/ Заедно с приемане на решението за участие на общината в сдружение с нестопанска цел, общинският съвет определя лицето, което ще представлява общината на учредителното събрание на сдружението, в общото събрание на сдружението и ще участва от името на общината като член на сдружението в управителните органи на същото, ако бъде избрано.

/ал. 2/ При изпълнение на своите права и задължения лицето по ал.1 ще се ръководи от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава на сдружението и решенията на общинския съвет.

/ал. 3/ Лицето по ал.1 информира Общинския съвет за дейността на сдружението най-малко два пъти в годината, като при необходимост общинският съвет взема решения, които са задължителни за изпълнение от представителя на общината в сдружението.

         Чл.55. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на сдружението.                                            

 Раздел ХІІ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО УЧАСТВА    ОБЩИНАТА

        Чл.56 /ал. 1/ В общината се създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината.

/ал. 2/ Образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

Чл.57 /ал. 1/ Вписването в регистъра се извършва от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината.

/ал. 2/ Длъжностното лице по ал.1 извършва вписване в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства.

/ал. 3/ Към регистъра се прилагат годишните финансови отчети  на търговските дружества в които общината е собственик на не по – малко от 25 на сто от капитала.

        Чл.58 Органите на управление на еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат в Общината преписи от издадени от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра    на търговските дружества и на предприятията с общинско участие в 3 /три/ дневен срок от издаването им.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 34 ал. 5 от Закона за общинската собственост и отменя всички решения на Общински съвет Несебър, които й противоречат, относно реда за управление на търговските дружества с общинско имущество.

§ 2. За едноличните общински търговски дружества – лечебни заведения, освен тази наредба, се прилагат и правилата на Закона.

§3. Наредбата е приета на заседание на общински съвет-гр.Несебър с решение №.929 отразено в Протокол № 27/06.04.2007 г.

§4. Наредбата влиза в сила  от 09.05.2007 г.

§5. Изпълнението на Наредбата и указанията по нейното прилагане се възлагат на кмета на общината.

§6. /нов/ Измененията и допълненията на Наредбата са приети с Решение № 462 Протокол № 13/19.12.2008 г. на Общински съвет Несебър на основание чл. 51, ал. 5 от Закона за общинската собственост.

Председател на Общински съвет

Изтегли като Word файл