НАРЕДБА № 4 – за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър

Print pagePDF pageEmail page

Н А Р Е Д Б А   4 

за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 /1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община Несебър

/2/ Общинският жилищен фонд включва общинските жилища, които по силата на закон или правна сделка са станали собственост на Общината.

Чл.2/1/ Управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба и решенията на Общински съвет – Несебър.

/2 /Организацията и контролът на дейностите по ал.1 се осъществяват от Кмета на Общината.

Чл.3./1/Жилищата, собственост на Общината, по своето предназначение са:

 1. жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди,
 2. резервни жилища;
 3. ведомствени жилища;
 4. жилища за продажба, за замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.

/3/ Общината удостоверява своето право на собственост върху общинско жилище с акт за частна общинска собственост.

/4/С решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на Общината се приема списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на всяка една от групите по ал.1.

/5/ При необходимост, Общинският съвет може да извършва промени в списъка, съобразно потребностите на Общината по предложение на Кмета.

/6/ Не се допуска пренаемане на общински жилища.

Чл.4 /1/ Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди.

/2/ Забраната по ал.1 не се прилага в случаите, когато Общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията за настаняване. В тези случаи използването на общинските жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на Закона за устройство на териториите.

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

РАЗДЕЛ І

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА НУЖДА

Чл.5 /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл.3, ал.1 от Наредбата имат граждани и техните семейства и/или живеещите на фактическо съпружеско съсжителство, които отговарят едновременно на всички условия:

 1. поне един от членовете на семейството /домакинството / да е с  постоянен адрес на територията на Община Несебър най-малко 5 години назад,  без прекъсване;
 2. не притежават жилище или вила на територията на общината, годни за постоянно обитаване;
 3. не притежават идеални части, отговарящи на нормите за жилищно настаняване посочени в чл.13, ал.1 от настоящата Наредба,   от имоти по т.2;
 4. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на общината;
 5. не притежават жилищен или вилен парцел в районите на населени места от 0 до 3 категория включително, определена в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България; парцели в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;
 6. не са прехвърляли имоти по т.2, т.3, т.4 и т.5 на други лица до 5 години преди кандидатстването за настаняване в общинско жилище,  с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;
 7. не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от ½ от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на семейството / домакинството /, съгласно нормите по чл.13 от настоящата наредба;
 8. Сумата от годишния доход на членовете на семейството / домакинствата / след приспадане на 12 МРЗ / минимални работни заплати / на член от семейството /домакинството/  не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството / домакинство /, посочени в настоящата наредба;
 9. да нямат парични задължения към общината;
 10. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано, поради недобросъвестно изпълнение на задълженията по наемния договор и стопанисването на общинския имот, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаване на жилището.

/2/ Обстоятелствата по ал.1 се установяват от:

1. по т.1 и т.10  – от комисия, назначена от Кмета на Общината по реда на тази Наредба;

2. по т.т. 2 –7 –  с декларация от кандидата;

3. по т.8 – с документ от  съответното предприятие или институция или документ от Бюрото по труда – гр.Несебър, за регистрация като безработен;

4. по т.9 – с удостоверение за наличе или липса на задължения, издадено от Община Несебър.

Чл.6 Стойността на притежаваното имущество по чл.5, ал.1 се определя, както следва:

 1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други – по застрахователната им стойност;
 2. за земеделски земи, за жилищни, вилни и нежилищни имоти – по данъчна оценка;

Чл.7 /1/ Лицата и семействата / домакинствата /, които отговарят на условията по чл.5, ал.1 се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

 1. Първа – незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от една година за жилище нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;
 2. Втора – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
 3. Трета – живеещи на свободно договаряне най-малко една година;
 4. Четвърта – заемащи недостатъчна жилищна площ съобразно определените с тази наредба норми за жилищна задоволеност.

/2/ При подреждане на лицата и семействата /домакинствата/  в една и съща група се дава предимство и се разпределят кандидатстващите в следните подгрупи:

 1. самотен родител на непълнолетни деца;
 2. семейства /домакинства/ с повече от две деца;
 3. семейства /домакинства/ с две деца;
 4. семейства / домакинства/, в които един от членовете е с призната ­­­­І или ІІ група инвалидност;
 5. семейства с едно дете.

Чл.8 /1/ В общинската администрация се съставя и поддържа картотека по групи и подгрупи определени съобразно чл.7 на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията по чл.5.

/2/ Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани, се извършва въз основа на молба и декларация за семейно и имотно състояние по образец, утвърден от Кмета на Общината, в които се посочват:

 1. имената, броя, възрастта, както и началния момент и продължителността на адресната им регистрация (настоящ или постоянен адрес) на членовете на семейството / домакинството /, в съответното населено място на територията на Общината;
 2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; данни за вида ( жилищни, нежилищни ), размера и собствеността на обитаваните помещения.
 3. притежаваното имущество по чл.5, ал.1;
 4. информация  извършвани сделки с недвижими имоти по чл.5.ал.1, т.6;
 5. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година формиран от заплати и пенсии, както и други допълнителни доходи.
 6. информация за предишно картотекиране.

Чл.9 /1/ измененаПрот. № 19/10.03.2006/ Кметът на Община Несебър назначава комисия от 7 члена за картотекиране на нуждаещи се граждани, в която се включват трима общински съветници, служители от общинската администрация и експерти ( лекари, инженери, архитекти и др.).

/2/ Комисията по картотекиране разглежда в тримесечен срок подадените молби и декларации за картотекиране, взема мотивирани решения  за включване или невключване на гражданите в картотеките и определя степента на жилищна нужда на лицата и семействата /домакинствата / по групи и подгрупи съгласно чл.7 от настоящата наредба.

/3/ Протоколът с решението на комисията се връчва на заявителите по реда на Гражданско – процесуалния кодекс и подлежи на обжалване в четиринадесет – дневен срок пред Кмета на Общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Кметът на Общината се произнася в четиринадесет – дневен срок с мотивирано решение. Списъкът се утвърждава от кмета на Общината със Заповед. Заповедта на кмета може да се оспорва по реда на АПК.

Чл.10 /изменена – Прот. № 11/13.10.2008 и протокол №17/08.05.2009г/ Включените в картотеката лица са длъжни:

1.  Да подават декларация за семейно и имотно състояние по чл.8, ал.2 се подава ежегодно между 1-ви януари и 31-ви март.

2. При промяна на данните по чл.5, ал.1 да уведомят в едномесечен срок писмено Община Несебър чрез попълване на нова декларация за семейно и имотно състояние и представяне на документи удостоверяващи промяната.

3. Да уведомят писмено Община Несебър в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж, че започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищно – строителни кооперации.

Чл.11 изменен –  протокол №17/08.05.2009г /1/ Изваждат се от картотека, картотекираните лица с установени жилищни нужди, които не са подали декларация за семейно и имотно състояние по чл.8, ал.2 в срока по чл.10, т.1

/2/  Лицата, на които две години преди това е издадено разрешение за строеж за започване на индивидуално или групово жилищно строителство.

/3/ Включените в жилищно – строителни кооперации, за строителство на която две години преди това е издадено разрешение за строеж ;

/4/ Гражданите, посочили неверни данни или не съобщили в декларациите обстоятелствата, свързани с условията по чл.5, ал.1, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.2 от настоящата Наредба, носят отговорност по чл.313, ал.3 от Наказателния кодекс и се изключват от картотеката за срок от 5 година.

/5/ /а/Изключването от картотека в случаите на чл.11, ал.2 и 3 и 4 се извършва с решение на комисията по чл.9, ал.1. Решението се съобщава и се обжалва по реда на чл.9, ал.3

/6/ Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинските картотеки до 5 години след изваждането им от картотеката.

/5а/ Изключването от картотеката в случаите по чл.11, ал.1 се извършва служебно от комисията по чл.9 с протокол за взето решение, който се изнася на информационното табло и се публикува в сайта на Общината, и не подлежи на обжалване. Гражданите изключени по този ред имат право да кандидатстват отново за картотекиране по общия ред.  

Чл.12 Картотеката с поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се актуализира при промяна на обстоятелствата на чл.5, чл.7 и чл.10, служебно от Комисията по чл.9 с протокол за взети решения.

РАЗДЕЛ ІІ

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

Чл.13/1/  Определят се следните норми за жилищно настаняване:

 1. на едночленно семейство – до 25 кв. м жилищна площ;
 2. на двучленно семейство – до 40 кв. м жилищна площ;
 3. на тричленно и четиричленно семейство – до 55 кв. м жилищна площ;
 4. на семейство с 5 и повече членове – до 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове.

/2/ При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

/3/ При настаняване на домакинство жилищната площ се определя като сбор от площите, необходими за всяко едно от семействата.

/4/ За задоволяване на специфични нужди може да се предостави и допълнителна жилищна площ  ( стая ) до 15 кв.м.:

 1. когато член от семейството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице;
 2. на семейство, с които са живели непрекъснато в едно домакинство през последните две и повече години и продължават да живеят пълнолетни низходящи и възходящи, които не притежават жилищен или вилен имот в страната.

/5/ Когато жилището надвишава нормите за жилищно задоволяване по предходните алеи, за жилищната площ над тези норми се заплаща наемна цена в двоен размер спрямо определената в чл.31

Чл.14 /1/ В едно жилище се настанява само едно семейство.

/2/ Две или повече семейства могат да се настаняват по изключение в едно жилище само с тяхно изрично писмено съгласие. В този случай жилищната площ се определя, като сбор от площите необходими за всяко едно от семействата.

Чл.15 /1/ Когато поради намаляване броя на членовете на семейството, същото не покрива нормите за настаняване, установени с настоящата Наредба в едномесечен, а в случай на смърт – тримесечен срок наемателите подават молба за настаняване в друго общинско жилище .

/2/ Ако наемателите не подадат молба в посочените срокове, пренастаняването се извършва служебно.

/3/  Ако в едномесечен срок от връчването на заповедта по ал.2 наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява.

Чл.16 /1/ По преценка на Комисията по чл.9 и в зависимост от спецификата на конкретния случай, лицата и семействата могат да бъдат настанявани в по-малко или по-голямо от нормите по чл.13, ал.1 жилище.

/2/ Настаняването в жилища с по-малка площ от определената в чл.13, ал.1 може да става само със съгласието на картотекираното семейство, изразено писмено.

Чл. 17 изменен –  протокол №17/08.05.2009г /1/ Комисията по чл.9 ал.1 изготвя проект на годишен списък на картотекираните до 30 април на текущата година семейства / домакинства/, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища, съобразно броя на свободните и предстоящите за освобождаване през календарната година жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, при спазване на установената поредност по чл. 7

/2/ Проекто-списъкът се обявява до 15 май на информационното табло в сградата на общината. В 14-дневен срок от датата на обявяването заинтересованите лица могат да правят възражения по списъка до кмета на Общината.

/3/ Кметът на Общината разглежда постъпилите възражения и в 14-дневен срок се произнася с мотивирано Решение. Списъкът се утвърждава от кмета на Общината със Заповед и до 30 април се обявява на информационното табло на общинската администрация. Заповедта на кмета на Общината може да се оспорва по реда на АПК.

Чл. 18/1/ Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед на Кмета на Общината.

2/ Преди издаване на настанителната заповед картотекираните граждани подават нова декларация за обстоятелствата по чл.5 и чл.6. Настъпилите промени, ако има такива, се вземат предвид при настаняването.

/3/ В настанителната заповед се посочват:

 1. правните и фактически основания за настаняване;
 2. трите имена, единен граждански номер на титуляра на настанителната заповед ( пълнолетен член от семейството);
 3. броя на членовете на семейството на титуляра;
 4. вида, местонахождението на жилището и броя на стаите в него;
 5. срока за настаняване;
 6. наемната цена.

/4/ Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството.

/5/ Заповедта се връчва срещу подпис.

Чл. 19. /1/ Въз основа на настанителната заповед, се сключва писмен договор за наем с Кмета на Общината или упълномощено от него лице, в който се определя:

 1. подробно описание на предоставения под наем имот – общинско жилище;
 2. основанието, на което се сключва наемния договор;
 3. правата и задълженията на наемателя и наемодателя;
 4. наемната цена, в какви срокове се дължи;
 5. срока за който се предоставя жилището;
 6. отговорността при неизпълнение, санкции и неустойки за недобросъвестно ползване на имота;
 7. поддържането (текущи и основни ремонти);
 8. основанията за прекратяване на договора;
 9. други условия по наемното правоотношение.

/2/ Предаването на общинското жилище се извършва с приемно – предавателен протокол.

/3/ Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се сключи наемен договор и жилището не се заеме, заповедта се отменя.

Чл.20 /1/ Настаняването се извършва за срок не по-дълъг от три години .

/2/ При изтичане на срока на настаняването наемното отношение може да бъде продължено ако наемателят отговаря на условията за настаняване в общинско жилище.

/3/ изменена с решение от Протокол №17/08.05.2008г Неоснователния отказ на картотекираното лице да заеме жилището е основание за изключването му от картотеката.

Чл.21 Наемателите са длъжни ежегодно, до 31 март на текущата година да подават декларация за семейно и имотно състояние по чл.8, ал.2

Чл.22. изменен –  протокол №17/08.05.2009г  /1/ Наемните правоотношения по този раздел се прекратяват поради:

 1. неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 6 месеца;
 2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;
 3. нарушаване на добрите нрави;
 4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
 5. изтичане на срока за настаняване;
 6. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;
 7. използване на жилището не по предназначение.

/2/ Общинското жилище, което се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на Кмета на Общината на  основание чл.65 от ЗОС,

/3/ Заповедта се издава въз основа на констативен акт. В акта трябва да бъдат посочени данни за: собствеността, физическото лице, което владее или държи имота, основанието за това, писмото, с което Кметът е задължил лицето в определен срок доброволно да освободи имота и за неизпълнението на това задължение.

/4/ Заповедта за изземване на имота се изпълнява със съдействие на полицията.

/5/ /измененаПрот. № 19/10.03.2006/ Заповедта по ал.2 подлежи на обжалване по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не реши друго.

/6/ В случаите, когато нуждите на лицата с установени жилищни нужди не могат да бъдат задоволени чрез настаняване под наем в общинско жилище, поради липса на свободен жилищен фонд, може да им бъде учредено право на строеж в урегулиран поземлен имот общинска собственост за изграждане на социални жилища по реда на чл.49а от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.”

РАЗДЕЛ ІІІ

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

Чл.23 /изменен с решение от Протокол №17/08.05.2008г/ /1/ Във ведомствените жилища могат да бъдат настанявани щатни служители с постоянно трудово или служебно правоотношение в общинската администрация или други щатни специалисти с постоянно трудово или служебно правоотношение от учреждения или организации на пълна издръжка от общинския или държавен бюджет.

/2/ Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат лицата по ал.1, когато те и членовете на семействата им нямат друго жилище или вила на територията на Община Несебър.

/3/ Срокът за настаняване във ведомствено жилище е за времето, през което се заема длъжност в учреждение или администрация на пълна издръжка от общинския или държавен бюджет.

/4/ Наемателят на ведомствено жилище е длъжен ежегодно до 31 януари на текущата година, да представи в отдел “Общинска собственост” служебна бележка, че заема длъжност в администрация или учреждение на пълна издръжка от общинския или държавен бюджет.

/5/ Наемателят на ведомствено жилище е длъжен да уведоми наемодателя при прекратяване на трудовото или служебно правоотношение в едномесечен срок от прекратяването.

Чл.24 /изменен с решение от Протокол №17/08.05.2008г/ Настаняването във ведомствено жилище се извършва  по реда на чл.18 и чл.19 от настоящата Наредба.

Чл.25 Наемните правоотношения с настанените във ведомствени жилища се прекратяват:

 1. с прекратяване на трудовото или служебно правоотношение;
 2. при неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 6 месеца;
 3. при извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;
 4. при нарушаване на добрите нрави;
 5. при неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
 6. с изтичане на срока за настаняване;
 7. при използване на жилището не по предназначение.

Чл.26 Наемните правоотношения се прекратяват със заповед на Кмета на Общината. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за напускане на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

РАЗДЕЛ ІV

ОБЩИНСКИ РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

Чл.27 /1/ В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица:

 1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;
 2. в семейството на които са налице остри социални или здравословни проблеми.

/2/ Обстоятелствата и жилищната нужда по ал.1 се установява от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината.

/3/ В хипотезата на ал.1, т.1 комисията се свиква в срок от 24 часа и извършва оглед на място и изготвя предложение до нуждаещите се за настаняване в конкретно жилище.

/4/   /отпаднала – Прот. № 19/10.03.2006/

/5/ Лицата по ал.1 подават молба за настаняване до Кмета на Община Несебър. Към молбата се прилага декларация за семейно и имотно състояние, както и доказателства, установяващи обстоятелствата по нея.

Чл.28 /1/ Настаняването се извършва със заповед на Кмета на Общината, в която се вписват:

 1. вида и местонахождението на резервното жилище;
 2. основанието за настаняване;
 3. трите имена и ЕГН на настаненото лице, броя и трите имена на членовете на семейството  му;
 4. срока за настаняване;
 5. размера и начина на плащане на месечната наемна цена.

/2/ Въз основа на заповедта се сключва договор за наем. В договора за наем се определят:

 1. редът за предаване и приемане на жилището;
 2. правата и задълженията на наемателя и наемодателя;
 3. наемната цена и срок на плащане на наемната цена;
 4. срокът за настаняване, който не може да бъде по-дълъг от две години;
 5. отговорност при неизпълнение;
 6. поддържането ( текущ ремонт ) и други условия на наемното правоотношение.
 7. /нова – Прот. №  19/10.03.2006/           При отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище.

/3/ В едномесечен срок след изтичане на срока по ал.1, жилището се изземва по реда на чл.65 от ЗОС.

/4/ По преценка на Кмета на Общината може да се разреши продължаване на наемното правоотношение срещу заплащане на ½ пазарна наемна цена, за срок до 3 години.

Чл.29  Наемните правоотношения с настанените във резервни жилища се прекратяват при :

 1. неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 6 месеца;
 2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;
 3. нарушаване на добрите нрави;
 4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
 5. изтичане на срока за настаняване;
 6. използване на жилището не по предназначение.

Чл.30 Резервните общински жилища не могат да се продават.

РАЗДЕЛ V

НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл.31 /1/Наемната цена за общински жилищни имоти се определя за 1 кв.м. жилищна площ, съобразно населеното място, където жилището попада, конструкцията на сградата, както и от качествата на околната среда.

/2/ Размерът на основната наемна цена за 1 кв.м. жилищна площ за отделните населени места в Община Несебър е  както следва:

 1. за Несебър, Слънчев бряг и ВС Зора – 0,84лв.на кв.м.;
 2. за с.Равда, с.Свети Влас и гр.Обзор – 0,78лв. на кв.м.;
 3. за с.Кошарица и с.Тънково – 0,60лв. на кв.м.
 4. за с.Оризаре и с.Гюльовца – 0,55 лв. на кв.м.
 5. за с.Паницово, с.Приселци, с.Раковсково, с.Козница, и с.Емона – 0,40 лв. на кв.м.

/3/ Основната наемна цена по ал.2 се отнася за жилище със следните показатели:

 1. конструкция на сградата – масивна;
 2. благоустройствено съоръжаване – с водопровод, канализация и електрификация.

Чл.32 Основната наемна цена по чл.30, ал.2 се намалява до 50% за полумасивни сгради, за паянтови сгради или за сгради, неотговарящи на условията по чл.30, ал.3, т.2.

РАЗДЕЛ VІ

ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл.33 /1/ изменен с решение от Протокол №17/08.05.2008г Общинския съвет определя:

 1. жилищата, които се продават на наематели, настанени в тях по административен ред;
 2. жилищата, които се продават на лица, правоимащи по  ЗУПГМЖСВ;
 3. свободните общински жилища, които се продават на търг.

/2/ Наемател на общинско жилище може да го закупи, ако са налице следните условия:

 1. да отговаря на условията по чл.5 и чл.7 от тази Наредба;
 2. да е наемател на общинско жилище на основание писмен договор за наем не по-малко от 3 години;
 3. да не е открита процедура за прекратяване на наемното му правоотношение;
 4. да е направил писмено искане за закупуване до Общински съвет чрез Кмета на Общината. Към искането се прилагат копие от договора за наем, декларация по чл.8, ал.2 от тази Наредба и удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.

/3/ Правоимащите по ЗУПГМЖСВ, могат да закупят общинско жилище без да отговарят на условията по ал.2, т.1-3.

/4/ Продажбата на общинско жилища по този ред се извършва въз основа на пазарна оценка, определена по реда на чл.22, ал.з от ЗОС, която се одобрява от общински съвет и не може да бъде по ниска от даначната оценка.

Чл.34 /отпаднал – Прот. № 19/10.03.2006/

Чл.35 Жилищата,  заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство, могат да се продават на едно от семействата, ако се представи нотариално заверено писмено съгласие на всички пълнолетни членове на семействата.

Чл.36 Не могат да се продават:

 1. общинските жилища в сгради общинска собственост, чието основно предназначение е да задоволяват административни, стопански,  културни, образователни, здравни   и  търговски нужди;
 2. жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образуват домакинство
 3. жилища, за които има изрично решение на Общинския съвет.

Чл.37 /1/ Замяна на общински жилища с жилища или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва по реда на чл.40 от ЗОС.

/2/ Въз основа на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.

ГЛАВА ТРЕТА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ    НА    КОНТРОЛ   ВЪРХУ  ПОЛЗВАНЕТО НА  ОБЩИНСКИТЕ  ЖИЛИЩА, ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ

Чл. 38. /1/  Ежегодно в срок до 31 октомври комисия назначена от Кмета на Общината извършва проверка за ползването на общинския жилищен фонд, който е отдаден под наем.

/2/ При извършването на проверката комисията съставя констативни протоколи, които отразяват състоянието на всяко жилище, както и обстоятелствата свързани с неговото ползване – има ли нанесени щети върху предоставеното имущество, направени ли са подобрения, ползва ли се имота от лицата на които е предоставен и др.

Чл. 39. /1/ Комисията прави мотивирано предложение до Кмета на Общината за отмяна на заповедта за настаняване и прекратяване на наемния договор, когато в следствие на проверката се установи, че общинското жилище:

 1. се ползва не по предназначение;
 2. не се ползва от лицата на които е предоставено;
 3. е свободно и не се ползва от лицата на които е предоставено за срок по дълъг от един месец;
 4. е повредено и е в състояние негодно за обитаване;
 5. се ползва в разрез с установените правила за ползване на етажна собственост;
 6. не се полага грижата на добър стопанин

/2/ Заповедта по ал.1 се връчва на неизрядните наематели и им се предоставя 14-дневен срок за освобождаване на помещението.

/3/ Ако наемателите не освободят общинското жилище в указания срок имота се освобождава по административен ред.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40 /1/ Лицата, които умишлено увреждат общински жилища, когато деянието несъставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България се наказват по тази Наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Чл.41 За нарушение на тази Наредба се налага административно наказание глоба в размер до 500лв., освен ако със закон не е предвидено друго.

Чл.42 /1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

/2/ Наказателните постановления се издават от кмета на общината или оправомощен от него заместник кмет.

/3/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. “Семейство”по смисъла на тази наредба са съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца.

§2 „Домакинство“  са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак.

§3. “Самотни родители на непълнолетни деца” по смисъла на тази наредба са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.

§4.”Имущество” са наличните паричини средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни или вилни имоти, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, извън тези по т.т. 2-5, ателиета, гаражи и други основни и оборотни фондове.

§5“Жилищна площ”по смисъла на тази наредба е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение –дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.

§6“Застрахователна стойност на превозно средство” по смисъла на тази наредба е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата   Наредба   се   издава   на   основание   чл. 45а   и чл.47 от   Закона   за   общинската собственост.

§2 Лицата, картотекирани по реда на ППЗОС, са длъжни в шестмесечен срок от приемането на тази Наредба  да се картотекират по реда на настоящата.

§3 Тази наредба отменя всички решения, разпоредби и други актове на Общинския съвет, които и противоречат.

§ 4. Настоящата наредба е приета с реш. № 704/ Протокол № 22/14.09.2006 г.  измененаПрот. № 19/10.03.2006/  Прот. № 11/13.10.2008 г.

В сила от 27.09.2006 г.

Председател на Общински съвет

Изтегли като Word файл