Покана заседание №3

Print pagePDF pageEmail page

 

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 02.12.2011г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 

 

       1. Докладна записка 655/24.11.2011г. от Благой Филипов – председател на общински съвет Несебър, относно избор на представител на общинския съвет в общото събрание на НСОРБ.

 

     Докл.Пенко Пенчев

 

     Председател на комисия

 

       2. Докладна записка № 653/22.11.2011г. от Благой Филипов –  председател на Общински съвет Несебър, относно избор на състав на комисияпо чл.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

                                                                                                      Докл.Пенко Пенчев

 

      Председател на комисия

 

      3. Докладна записка № 585/20.10.2011г. от Никола Иванов, относно промяна на представителя на Община Несебър в СНЦ « МИРГ Поморие – Несебър».

 

    Докл.Пенко Пенчев

 

                                                                                                Председател на комисия

 

4. Докладна записка № 623/17.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в решение №1483/19.09.2011г на Общински съвет Несебър.

 

 

 

      Докл. Пенко Пенчев

 

      Председател на комисия

 

 

 

5. Докладна записка № 624/17.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно    проект « Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово фекална канализация на с. Тънково»

 

                                                                                                      Докл. Пенко Пенчев

 

      Председател на комисия

 

 

 

      6. Докладна записка № 625/17.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект « Улично и парково осветление в ж.к. Черно море, гр. Несебър.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Докл. Пенко Пенчев

 

Председател на комисия

 

       7. Докладна записка № 647/17.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на безлихвен заем за изграждане на обект « Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда»

 

                                                                                                          Докл. Пенко Пенчев

 

Председател на комисия

 

       8. Докладна записка № 638/21.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по проект « Трансгранично Еко образование – иновативен подход за устойчиво социално икономическо развитие»

 

 

 

Докл. Пенко Пенчев

 

Председател на комисия

 

9. Докладна записка № 650/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на  програмата за проектиране за 2011г.

 

 

 

                                                                                                           Докл. Константин Лефтеров

 

                                                                       Председател на комисия

 

10.  Докладна записка № 649/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2011г.

 

 

 

                                                                                                             Докл. Константин Лефтеров

 

                                                                                                           Председател на комисия

 

     11. Докладна записка №651 /22.11.2011г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Несебър към 31.12.2010г.

 

 

 

                                                                                                            Докл. Константин Лефтеров

 

                                                                                                Председател на комисия

 

     12. Докладна записка № 598/07.11.2011г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината, на председателя на общински съвет и на кметовете на кметства.

 

                                                                                                            Докл. Константин Лефтеров

 

                                                                                                           Председател на комисия

 

 13. Докладна записка № 646 /22.11.2011г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно отпускане на еднократна финансова помощ за ин витро процедури

 

 

 

                                                                                                Докл. Константин Лефтеров

 

                                                                                    Председател на комисия

 

    14. Докладна записка № 645/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползване на дървесина от общински гори за 2012г.

 

 

 

                                                                                                 Докл. Константин Лефтеров                                                                                                                         Председател на комисия

 

15. Докладна записка № 641/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно    актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011г.

 

 

 

                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

 

                                                                                                  Председател на комисия

 

  16. Докладна записка № 643/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно предоставяне за управление на Центъра за спешна медицинска помощ помещение от сутеренния етаж – здравна къща гр. Несебър.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

 

                                                                                      Председател на комисия

 

17. Докладна записка № 657/25.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закупуване на 90.223% от сграда с кадастрален № 61056.501.76.2 по к.к на с. Равда, собственост на « Български пощи» ЕАД.

 

 

 

                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

 

                                                                                      Председател на комисия

 

18. Докладна записка № 642/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с кадастрален идентификатор 18469.501.608 за частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                   Председател на комисия

 

19 Докладна записка № 644/22.11.2011г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване.

 

 

 

                                                                                   Докл. Христо Тодоров

 

                                                                                     Председател на комисия

 

20. Докладна записка  № 600/19.11.2011г. от арх. А. Пинков, относно съгласуване и процедиране на ПУП ПП за външен питеен водопровод и КПС с тласкател м. Домузбунар, с. Кошарица.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Докл. Костадин Нищелков

 

                                                                                                   Председател на комисия

 

21. Докладна записка  № 611/14.11.2011г. от арх. А. Пинков –  архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV – 147 и УПИ VІІ – 147 в кв.34 по плана на гр. Несебър – стара част.

 

 

 

 

 

 Докл. Костадин Нищелков

 

                                                                                     Председател на комисия

 

22. Докладна записка № 622/17.11.2011г. от арх. Валентин Димов – гл. Арх.  на община Несебър, относно процедиране на  ПУП – ПРЗ за изменение на ПУП на ПИ 02703.501.393, 02703.501.343, 02703.501.384 и 02703.501.400 по к.к на с. Баня.

 

 

 

                                                                                              Докл. Костадин Нищелков                                                                                                                           Председател на комисия

 

23. Докладна записка № 628/18.11.2011г. от арх. Валентин Димов – гл. Арх.  на община Несебър, относно одобряване на ПУП – ПП за изграждане на линеен обект м. Юрта по плана  на гр. Свети Влас.

 

 

                                                                                                 Докл. Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

 

24. Докладна записка  № 636/18.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП ПП  за изграждане на линеен обект « Външно ел. Захранване на жилищна сграда» м. Хендек тарла, с. Равда.

 

              Докл. Костадин Нищелков

               Председател на комисия

 

25. Докладна записка № 639/21.11.2011г. от арх. Валентин Димов –  гл. архитект на  община Несебър,    относно процедиране на ПП и  учредяване право на преминаване в полза на « Дани инвестмънт « ЕООД за изграждане на линеен обект.

 

                                                                                  Докл. Костадин Нищелков

                                                                                 Председател на комисия

 

26. Докладна записка № 648/22.11.2011г. от арх.Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решение за процедиране на ПП и учредяване право на преминаване в полза на ЕВН за изграждане на линеен обект.

 

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                 Председател на комисия

 

 27. Докладна записка № 630/18.11.2011г. от арх. Валентин Димов – гл. Арх.  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ – 229 в кв. 5101 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

 

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                 Председател на комисия

 

     28. Докладна записка № 631/18.11.2011г. от арх. Валентин Димов – гл. Арх.  на община Несебър,     относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ – 121 в кв. 6904 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

 

 

 

 

 

                                                                                                Докл. Костадин Нищелков

 

                                                                                                          Председател на комисия

 

      29. Докладна записка № 632/18.11.2011г. от арх. Валентин Димов – гл. Арх.  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ИПРЗ за УПИ Х – 456 и ХІ – 456 в кв. 3302 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

 

                                                                                           Докл. Костадин Нищелков

                                                                                       Председател на комисия

 

30. Докладна записка № 633/18.11.2011г. от арх. Валентин Димов – гл. Арх.  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ І – 452 в кв. 3302 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                 Председател на комисия

 

31. Докладна записка № 634/18.11.2011г. от арх. Валентин Димов – гл. Арх.  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІV – 129 в кв. 6904 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

 

                                                                                  Председател на комисия

 

            Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 26.11.2011 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

 

             /БЛ. ФИЛИПОВ/

изтегли като файл