парцеларен план на обект: Път І-9 Слънчев бряг –Бургас

Print pagePDF pageEmail page

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

от арх.Валентин  Димов – главен архитект на община Несебър

Относно : Проект за подробен устройствен плана – парцеларен план на обект: Път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км 199+048.49 до км 205+323.55

 

Дами и господа общински съветници,

В общинска администрация Несебър е представен проект за ПУП- парцеларен план на обект: Път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км 199+048.49 до км 205+323.55, който на територията на община Несебър попада в землищата на гр.Несебър и с.Равда.

Проекта за ПУП-ПП е приет с протоколно решение   т.3  от протокол  № 13 от 10.10.2012год. на ОбЕСУТ при Община Несебър.

В съответствие с изискванията на чл.129, ал.3 от ЗУТ е необходимо съгласуване  на ПУП-ПП от общински съвет Несебър.

Във връзка с изложеното предлагам на вниманието ви следния проект за решение:-

 

„Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.3 от ЗУТ съгласува представения проект за подробен устройствен план – парцеларен план на обект: Път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км 199+048.49 до км 205+323.55, който на територията на община Несебър попада в землищата на гр.Несебър и с.Равда и засяга имоти частна, общинска и държавна собственост, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.”

 

 

 

 

 

мк/мк                                                     ГЛАВЕН    АРХИТЕКТ: ………………………

/арх.В.Димов/