Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно

Print pagePDF pageEmail page

 

О Б Щ И Н А     Н Е С Е Б Ъ Р

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.НЕСЕБЪР

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от арх.Валентин  Димов – главен архитект на община Несебър

Относно : Проект за подробен устройствен плана – парцеларен план на обект: Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно

Дами и господа общински съветници,

В общинска администрация Несебър е представен проект за ПУП- парцеларен план на обект: Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно, който на територията на община Несебър попада в землищата на гр.Несебър и с.Равда.

Проекта за ПУП-ПП е приет с протоколно решение   т.3  от протокол  № 13 от 10.10.2012год. на ОбЕСУТ при Община Несебър.

В съответствие с изискванията на чл.129, ал.3 от ЗУТ е необходимо съгласуване  на ПУП-ПП от общински съвет Несебър.

Във връзка с изложеното предлагам на вниманието ви следния проект за решение:-

 

„Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.3 от ЗУТ съгласува представения проект за подробен устройствен план – парцеларен план на обект: Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно, който на територията на община Несебър попада в землищата на гр.Несебър и с.Равда, който на територията на община Несебър попада в землищата на гр.Несебър и с.Равда и засяга имоти частна, общинска и държавна собственост, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.”

 

 

 

мк/мк                                                     ГЛАВЕН    АРХИТЕКТ: ………………………

/арх.В.Димов/