Дневен ред за заседание на ОбС Несебър 14.11.2012г.

Print pagePDF pageEmail page

               

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам   заседание на Общинския съвет – Несебър на 14.11.2012 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

            1. Докладна записка № 615/06.11.2012 г. от Иван Гургов  – зам. кмет на община Несебър, относно безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Вяра в Несебър” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

                                                                                                           Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                Председател на комисия

2. Докладна записка № 616/06.11.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно изменение на бюджета на община Несебър за 2012 г.

                                                                                                            Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                 Председател на комисия

3. Докладна записка № 617/06.11.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2012 г.

                                                                                                             Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

4. Молба № 620/07.11.2012 г. от Радостина Пирева, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                                                                             Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

5. Докладна записка № 613/05.11.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет-Несебър, относно  предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно  параграф 27, ал.2 от ПЗр на ЗИДЗСПЗЗ.

                                                                                                               Докл. Христо Тодоров

                                                                                                     Председател на комисия

            6. Докладна записка № 589/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот по к.к на гр. Обзор в УПИ ХV, кв.5.

                                                                                                               Докл. Христо Тодоров

                                                                                                     Председател на комисия

                            7.  Докладна записка № 607/01.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  общински земеделски имоти по к.к на с. Оризаре.

                                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

                                                                                                        Председател на комисия

            8. Докладна записка № 591/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно  провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти находящи се в ж.к «Черно море» – гр. Несебър.

                                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

                                                                                                         Председател на комисия

            9. Докладна записка №  612/02.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна собственост с к.и 53045.502.294.5 по к.к на гр. Обзор.

                                                                                                                 Докл. Христо Тодоров

                                                                                                       Председател на комисия

            10. Докладна записка № 583/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти находящи се в гр. Обзор.

                                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

                                                                                                        Председател на комисия

            11. Докладна записка № 603/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. от покривна тераса на административната сграда на кметство  Равда.

                                                                                                                 Докл. Христо Тодоров

                                                                                                        Председател на комисия

            12. Докладна записка № 602/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности – гр. Несебър.

                                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

                                                                                                        Председател на комисия

            13. Докладна записка № 585/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

                                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

                                                                                                        Председател на комисия

            14. Докладна записка № 584/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

                                                                                                                Докл. Христо Тодоров

                                                                                                       Председател на комисия

            15. Докладна записка № 586/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в кв.18 по плана на ж.к «Черно море» – гр. Несебър.

                                                                                                                 Докл. Христо Тодоров

                                                                                                        Председател на комисия

            16. Докладна записка № 588/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с к.и 51500.503.415 по к.к на гр. Несебър.

                                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

                                                                                                        Председател на комисия

            17. Докладна записка № 601/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кмметство с. Кошарица.

                                                                                                                  Докл. Христо Тодоров

                                                                                                         Председател на комисия

            18. Докладна записка № 600/31.01.2012 г. отНиколай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот с кад. № 73571.31.4 по к.к на с. Тънково.

                                                                                                               Докл. Христо Тодоров

                                                                                                     Председател на комисия

            19.Докладна записка № 610/02.11.2012 г. от Иван Николов – кмет на гр. Свети Влас, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот с ид.№  11538.502.225.

                                                                                                               Докл. Костадин Нищелков

                                                                                        Председател на комисия

            20. Докладна записка № 570/10.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на трасе на линеен обект «Реконструкция и изместване на трасе на кабел 20кV» и вземане решение за право на прокарване.

                                                                                                               Докл. Костадин Нищелков

                                                                                        Председател на комисия

21. Докладна записка № 577/24.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на  община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект «Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС 15».

                                                                                                              Докл. Костадин Нищелков

                                                                                        Председател на комисия

22. Докладна записка № 555/08.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на  на община Несебър, относно одобряване на  на ПУП-ПП за «Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване» с ПИ  61056.56.55 – дял ІV м. « Хендек тарла»  в землището на с. Равда.

                                                                                                              Докл. Костадин Нищелков

                                                                                        Председател на комисия

23. Докладна записка № 550/05.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на ЕВН за изграждане на линеен обект.

                                                                                                             Докл. Костадин Нищелков

                                                                                       Председател на комисия

24. Докладна записка № 579/25.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ІІІ в кв. 44 по плана на КК «Слънчев бряг – изток».

                                                                                                             Докл. Костадин Нищелков

                                                                                      Председател на комисия

25. Докладна записка № 597/30.10.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на  община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи  на техничиската инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за достъп до имит с ид.№ 51500.243.12 и 51500.243.13 м. «Бостанлъка».

                                                                                                             Докл. Костадин Нищелков

                                                                                       Председател на комисия

            26. Докладна записка № 580/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно процедиране на ПУП  и учредяване право на преминаване за изграждане на линеен обект «Външно ел. захранване» в имот с ид.№ 51500.16.114 м. «Бостанлъка».

                                                                                                             Докл. Костадин Нищелков

                                                                                      Председател на комисия

            27. Докладна записка № 581/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП и застрояване за УПИ ІV в кв.97 по плана на гр. Несебър.

                                                                                                            Докл. Костадин Нищелков

                                                                                      Председател на комисия

             28. Докладна записка № 556/09.10.2012 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно съгласие за монтиране на 3 бр. Пилони за знамена в имот публична общинска собственост.

                                                                                                              Докл. Костадин Нищелков

                                                                                      Председател на комисия

            29. Докладна записка № 554/05.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на  община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект «Кабел 20кV»за захранване на имот 049003 в землището на с. Равда за мебелна къща «Явор Несебър» ЕООД.

                                                                                                            Докл. Костадин Нищелков

                                                                                     Председател на комисия

 

              30. Докладна записка № 553/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект «Външен водопровод и канализация» за магазин «ЛИДЪЛ» – землище с. Равда.

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

31. Докладна записка № 525/18.09.2012 г. От арх. Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно изменение на  ПУП-ПРЗ за планоснимачен номер 23 от кв. 6 по плана на гр. Обзор.

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                   Председател на комисия

            

            Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 09.11.2012 г.           

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

                            /БЛ. ФИЛИПОВ/