Покана за заседание на постоянните комисии

Print pagePDF pageEmail page

 

На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на постоянните комисии както следва: 

1.Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол  и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет  – 07.12.2012г. от 11.00ч.

2.Комисия по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми – 07.12.2012г. от 12.30ч.

3.Комисия по устройство  на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 07.12.2012г. от 14.00ч.

4.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия – 07.12.2012г. от 15.30ч.                               

 

            Материалите за заседанията се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 06.12.2012 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Комисиите на Общински съвет – Несебър.

Моля, вносителите на докладни записки да бъдат на разположение на комисиите в посочения  ден   и час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                           Председател на Общински съвет – Несебър

                                                                    /Б.Филипов/