Поправка на явна фактическа грешка в решение № 328

Print pagePDF pageEmail page

НАРЕЖДАНЕ

                                                                                                        към протокол № 11 / 22.11.2012 год.  

       Относно : Поправка на явна фактическа грешка  в решение № 328

             След като разгледах  Докладна записка с вх.  № 600 /31.10.2012 год.  и прегледах съдържанието на  протокол  № 11 /22.11.2012 год.   установих,  че e  допусната  явна фактическа грешка при изписване на номера на заповед на областния управител, а именно  вместо заповед № 09-66  в решението е  записан  № 09-67 и вместо решение № 294 е записано решение № 290.

                              Предивид изложеното и след като прецених, че допусаната грешка не влияе на волята на Общински съвет  обективирана  в решение № 328 от протокол  № 11/ 22.11.2012 г. на основание чл. 29 от ЗМСМА

                                                                        НАРЕЖДАМ

          1.Да бъде извършена  поправка на явна фактическа   грешка в  Решение  № 328  обективирано в протокол № 11/22.11.2012год.  изразяваща се в следното :

              В т.І вместо заповед  № 09-66  в решението е  записано заповед  № 09-67 и вместо решение № 294 е изписано решение № 290 .

                   Настоящото  да се сведе до знанието  на кмета на Общината и  приложи към протокол № 11 /22.11.2012год., като неразделна част.

                                                                         

                                                     Председател на общински съвет – Несебър:

                                                                                             / Б. Филипов/